Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

T?p Bayram? ?le ?lgili Güzel Sözler

14 Mart T?p Bayram? ile ilgili Güzel Sözler Mesajlar Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere hayat kurtaran sa?l?k çal??anlar? ve hastanelerde görev yapan çal??anlar için t?p bayram? ile ilgili özlü sözler haz?rlad?k.

*?nsan? ya?atmay? ve insan?n ac?s?n? azaltmay?, insanl??a daha nitelikli bir ya?am sunmay? amaç edinen, bu kutsal, sayg?n ve onurlu mesle?i büyük özveriyle yerine getiren t?p çal??anlar?m?z?n insan ya?am?na sayg?y? ifade eden 14 Mart T?p bayram?n? kutluyor ba?ar?l? çal??malar?n?z?n devam?n? diliyorum.

*Sa?l?k hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye ç?kar?lmas? için fedakarca çal??an ve sa?l?k alan?nda de?erli katk?larda bulunan doktorlar?m?z?n ve tüm sa?l?k çal??anlar?m?z?n T?p Bayram?'n? kutlar?m.

*T?p mensuplar?n?n T?p Bayram?n? en içten duygular?mla kutlar, çal??malar?nda ba?ar?lar dilerim. t?p bayram? mesajlar?

*Kar??la?t???n?z türlü güçlüklere ra?men, kutsal mesle?inizin icras?nda yurtta?lar?m?z?n sa?l?k sorunlar?n?n çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kayna??d?r.Bu vesileyle ... ad?na size minnet ve ?ükran duygular?m? ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart T?p Bayram?n?z? içten duygular?mla kutlar?m.

*Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanlar?n sa?l?kl? ve daha sa?l?kl? ya?amas? için ellerinden gelen her türlü çabay? esirgemeyen, sunan verilen görevleri zaman?nda ve tam yapan tüm sa?l?k çal??anlar?n?n 14 Mart T?p Bayramlar?n? kutlar?m

*Sa?l?kl? toplum olabilme yolunda ve vatanda?lar?m?z?n sa?l?k hizmetlerinden tam manas?yla yararlanabilmeleri ad?na var gücüyle çal??an, doktorlar?m?z ba?ta olmak üzere tüm sa?l?k personelimizin 14 Mart T?p Bayram?n? kutlar?m.

*Bir nefeslik s?hhatin bile de?erinin ölçülemeyece?inin bilincinde olarak; sa?l?k sektörü çal??anlar?na sevgi ve ?ükranlar?m? sunar, T?p Bayramlar?n? kutlar, tüm insanl?k için sa?l?k ve huzur dolu bir ya?am temenni ederim.

*?nsanl??a nitelikli ya?am sunmay? ilke edinen, bizlerin daha sa?l?kl? ve daha mutlu hayat sürmesi için en güç ko?ullarda bile sa?l?k hizmetlerinin her alan?nda fedakarca çal??an tüm sa?l?k personelinin 14 Mart T?p Bayram?n? kutlar, bu kutsal mesle?e verdikleri emeklerden dolay? te?ekkür eder, sevgi ve sayg?lar?m? sunar?m.

*Tüm acil sa?l?k çal??anlar?n?n ve sa?l?k personelinin 14 mart T?p Bayram?n? içtenlikle kutlar, ba?ar?l? çal??malar?n?n devam?n? dilerim.

Her ?eyin ba?? sa?l?kt?r.

Sa?l?ktan büyük zenginlik yoktur.

Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi (Kanuni Sultan Süleyman)

Sa?lam kafa, sa?lam vücutta bulunur.

Beni Türk hekimlerine emanet edin ( Mustafa Kemal Atatürk)

Elden gitmeden de?erini anlayamad???m?z iki ?ey vard?r: Bir sa?l?k, di?eri gençliktir. (Hz. Ali)

Hasta olmayan, sa?l???n k?ymetini bilmez. (Türk Atasözü)

?yi bir sa?l?k varl?kl? olmaktan de?erlidir. (?ngiliz Atasözü)

Sa?l?kl? bir köylü olmak, hasta bir imparator olmaktan iyidir. (Alman Atasözü)

Sa?l?k, vücutlar? sa?lam olanlar?n ba??na konmu? bir taçt?r. (Hz. Muhammed)

14 Mart T?p Bayram?n? bu y?l da maalesef Sa?l?kta Dönü?üm dayatmas?n?n karga?alar?yla, çeli?kileriyle, hekimlerimiz ve sa?l?k çal??anlar?m?z?n gelecek kayg?lar?n?n had safhaya ula?t??? bir ortamda ya??yoruz.
?ktidar partisi, uygulad??? sa?l?k politikalar?n?n; geri dönü?ü olmayan, ülkemizin ve halk?m?z?n gelece?ini tehdit edecek kadar önemli oldu?unu her f?rsatta dile getiren sivil toplum kurulu?lar?n?n bilimsel ele?tirilerini ve uyar?lar?n? dahi görmezden gelmektedir. Bu zor ko?ullarda y?lmadan onurlu mücadelesini sonuna kadar devam ettiren sivil toplum kurulu?lar?m?z?, hekimlerimizi ve sa?l?k çal??anlar?m?z? gönülden destekliyorum.
14 Mart'?n bayram havas?nda geçece?i, sa?l?k sektörüne emek veren insanlar?m?z?n sorun ve kayg?lar?n?n giderildi?i, sa?l?kl? bir Türkiye dile?iyle; tüm hekimlerimizin ve sa?l?k çal??anlar?n?n T?p Bayram?n? kutluyor; sayg? ve sevgilerimi sunuyorum.

Dr. Ali ARSLAN
CHP Mu?la Milletvekili

---------

?nsan? ya?atmay? ve insan?n ac?s?n? azaltmay?, insanl??a daha nitelikli bir ya?am sunmay? amaç edinen, bu kutsal, sayg?n ve onurlu mesle?i büyük özveriyle yerine getiren t?p çal??anlar?m?z?n insan ya?am?na sayg?y? ifade eden 14 Mart T?p bayram?n? kutluyor ba?ar?l? çal??malar?n?z?n devam?n? diliyorum.

Dr.Mustafa KASAPO?LU
Samsun ?l Sa?l?k Müdürü

---------

Sa?l?k sistemimizin geli?tirilmesi, daha kaliteli sa?l?k hizmetlerinden tüm yurtta?lar?n e?it olarak yararlanmas? öncelikli görevimiz olmal?d?r. Sa?l?k alan?ndaki aksakl?klar öncelikle hekimleri mesleki sorumluklar?n?n yan?nda ya?amsal sorunlarla yüz yüze b?rakm??t?r. Bütün olumsuzluklara ra?men hekimler, içinde ya?ad??? toplumun sorunlar?n? izlemek, incelemek ve bilimsel bak?? aç?s? ile sorumluluk içerisinde kendi görü?lerini olu?turmak durumundad?r. Hekimler toplumda ho?görülü, alçak gönüllü, kendini denetleyebilen, sab?rl? ve payla??mc? yap?s? ile sevilen bir ki?i olmak zorundad?r. Ayn? zamanda hekim kendisine kar?? yap?lan bütün ele?tirilerden ders ç?karan ve bildikleri ile gururlanan de?il, bilmedikleri ile kendisini ele?tirebilen bilim insan?d?r. T?p mensuplar?n?n T?p Bayram?n? en içten duygular?mla kutlar, çal??malar?nda ba?ar?lar dilerim.

Prof. Dr. Bekta? Aç?kgöz
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü

#2489

 
© 2015
AŞK