Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

T?p Bayram? ?le ?lgili ?iirler

En Güzel T?p Bayram? ile ilgili ?iirler Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa T?p Bayram? ile ilgili ?iirler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? T?p Bayram? ile ilgili ?iirler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun 14 Mart T?p Bayram? ile ilgili ?iirler;
TIP BAYRAMI - 14 MART
Ya?am sa?l?k demekse, korumas? temelden
Sevgi s?cakl???nda, hem?iresi doktoru
Mesle?ine adal? canla ba?la gönülden
Hepsi ?ifa perisi, özveri emektar?
T?bb?n üstünlü?üyle, sa?l???n anahtar?.
Her gün onca hastaya, aran?r ?ifa derman
Bu ulvi görev için, farkl? dallarda uzman
Tam bir ekip olarak, sanki birer kahraman
Hepsi ?ifa perisi, özveri emektar?
T?bb?n üstünlü?üyle, sa?l???n anahtar?.
?artlar yetersiz olsa, gücüyle bulur imkân
Hep sa?l??a yönelik gayret çaba onlardan
En acil durumlarda i? ba??nda her zaman
Hepsi ?ifa perisi, özveri emektar?.
T?bb?n üstünlü?üyle, sa?l???n anahtar?.
Tanr?'n?n lütfü bize, sa?l?k en büyük servet
Lâkin hastaland?k m?, herkes t?bba emanet
??çi ar?lar gibi personelde pür hizmet
Hepsi ?ifa perisi, özveri emektar?
T?bb?n üstünlü?üyle, sa?l???n anahtar?.
Modern t?p her alanda, ça?a uygun olmal?
Organ nakli ba????; yayg?n hale gelmeli
Duyarl? desteklerle, hasta ?ifa bulmal?
Hepsi ?ifa perisi, özveri emektar?
T?bb?n üstünlü?üyle, sa?l???n anahtar?.
Gül?en ?enderin
—-
T?p Bayram?
T?p bayram? bugünler
On dört martta kutlan?r
Doktora gitmeyenler
Hastal??a katlan?r
?nsan k?ymetli varl?k
Onun dengi bulunmaz
Çaresiz ihtiyarl?k
Onun çaresi olmaz
K?ymetli her uzvumuz
Her biri büyük servet
Her zaman tek arzumuz
Olmas?n hiç eziyet.
T?p ilmi geli?tikçe
A??lar bulunuyor
Her hastal?k gittikçe
Tedavi olunuyor
Sa?l?k en önce gelir
K?ymetini bilmeli
Bazen ihmal edilir
Tedavi edilmeli
Güvenip doktorlara
Sözlerini tutmal?
Dü?meden yataklara
Hastal??? atmal?.
Kas?m Kaplan
—-
Tabibim
Hayatta babana güvenme derdik
Emanet hayat? eline verdik
S?rlar?m?z? da sana söylerdik
S?hhat ve afiyet için tabibim
Sa?l? korumak makbuldür dince
Bir s?z? içimde inceden ince
Dostu / postu bile bilmezdik önce
Kaybedince k?ymet bildik tabibim
Mikrobu / a??y? bilmez kaçar?z
?nsan?z do?aya mikrop saçar?z
Sa?l?ks?z ortamda ilgin ya?ar?z
Sa?l?kl? ya?am? ö?ret tabibim
Neremiz a?r?rsa can?m?z orda
Dikkatsiz davran?p kal?r?z zorda
Ac? haber çabuk duyulur zor da
Al??t?r ac?ya bizi tabibim
Hayat?n kayna?? duru su bizde
Sonsuzlu?u arar dururuz sizde
Ab-? hayat nerde hangi denizde
Bulup yeter bir doz versen tabibim
Zeki ?. KIZILI?IK
—-
Sa?lam Kafa
Sa?lam bir kafa için,
Sa?lam bir vücut gerek.
Tertemiz yiyin, için,
Kuvvetlenin giderek.
Bugün dünya yüzünde,
Çok fakir ülkeler var.
Gecesi gündüzünde,
Aç kalan bebekler var.
Beslenmeyen her insan,
Mahkum hasta olmaya.
Yataklara dü?er can,
Ko?ar derman bulmaya.
Dünyada çok ülkede,
Çok çe?it hastal?k var.
Hastal?k her bölgede,
Ço?u pislikten do?ar.
Kas?m KAPLAN
—-
Bu Can Emanet Bize
Bu can emanet bize,
Onu korumal?y?z.
Dert biner ensemize,
Tedbirli olmal?y?z.
Düzenli g?da al?p,
?yi beslenmeliyiz.
Her ?eyi çok y?kay?p,
Tertemiz yemeliyiz.
Yoksa hasta oluruz,
Dü?eriz yataklara,
Arkada?s?z kal?r?z,
Bakar?z sokaklara.
Mikroplu g?dalardan,
Çok uzak durmal?y?z.
Karanl?k odalardan,
Güne?e ç?kmal?y?z.
Hastal???n nedeni,
Kirli, pis yiyecektir.
En çok koruyan seni,
Dikkat ve temizliktir.
Kas?m KAPLAN
—-
On Dört Mart T?p Bayram?
On dört mart, t?p bayram?d?r
Gürsoy, t?bb?n hep hayran?d?r
Birinci, Silifke' nin ayran?d?r
En ihti?am, t?p bayram?d?r
T?p bayram?, bugün kutlan?r
Bak?ms?z insanlar, kurtlan?r
T?p olmadan, sa?l?m?z ?utlan?r
Hastaneyle, hastalar butlan?r
?bn-i Sina, t?bb? ilk buland?r
E?-?ifa kitab?n?n sahibi, Sina'd?r
Allah'a yapt???m?z, hamd-u senad?r
T?bb?n babas?, peygamberimiz zi?and?r
Hekimlerin aras?nda, hiçbir zaman birlik yok
T?p bayram?nda, bir birlerine atarlar daima ok
Doktorun meslekta??n?, nedense karalamas? çok
Hastalara iyi bak?yoruz, sözlerine karn?m?z tok
Fikret Gürsoy

#2894

 
© 2015
AŞK