Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tiryaki Sözleri

En Güzel Tiryaki Sözleri Sayfas? -
Kalb denize benzer f?rt?nalar? ve ta?k?nl?klar? vard?r.
Bazende derinlerinde inciler gizlidir.
Aç?lmam?? kanatlar?n büyü?ü bilinmez.
Gölgede ya?ayanlar , güne?i göremezler.
(cenap ?ahabettin)
Öyle dualar?m?z vard?r ki, kabul edilseler daha bedbaht oluruz.
(cenap ?ahabettin)
Nefistir seni yolda koyan, yolda kal?r nefse uyan.
(yunus emre)
Kendine galip gelen , bütün alemi hükmü alt?na al?r.
?nsan al??kanl?klar?n?n çocu?udur.
(cenap ?ahabettin)
?yi bir vicdan rahat bir yast?kt?r.
Ne kadar bilirsen bil ve ne söylersen söyle ,
söyleyeceklerin kar??dakinin anlayaca?? kadard?r.
(cenap ?ahabettin)
Hiç bir zaman ç?kt???n kap?y? h?zl? çarpma
geri dönmek isteyebilirsin
.
Hakiki sevgi , iyilik gördü?ünde artmayan ,
kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(yahya bin muaz)
Arzular?nla arana demirden bir duvar koymad?kça ,
ibadetin ve kullu?un tad?na varamazs?n.(bi?r-i hafi)
Hayret ederim o ki?iye ki, hastal?k korkusuyla
yemekten perhiz ederde, cehennem korkusuyla günahtan perhiz etmez.(yahya bin muaz)
Ruha manevi g?dalar ver, olgun dü?ünü?, ince anlay?? ve ruhi g?dalar sunda gidece?i yere güçlü kuvvetli gitsin.
(hz. mevlana)
B?R ?NSAN HAYRANLIK DUYUP SEVEB?LD??? SÜRECE
SONSUZA KADAR GENÇ DEMEKT?R.
Söylenmemi? fikir yoktur, diyorlar.Bu söz do?ru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak de?il.
* * *
Ne bütün var?n? yiyip ölmü? vard?r, ne her fikrini söyleyip susmu?.
* * *
Güzel fikir do?ru olmasa bile ho?a gider.
* * *
Günde bin do?ru fikir gö?sümüze çarparda birine olsun yüre?imizi açt???m?z nadirdir.
* * *
Yer ya?land?kça dertleri art?yor, insan gibi..
* * *
?nsana en güzel s?fat? 'fani' diyen vermi?tir.
* * *
?yilik kuvvetin eserlerinden biridir.Hiçbir zay?f devaml? iyi olamaz.
* * *
Karga ne kadar ad?n? de?i?tirsede, sesinden tan?n?r..
* * *
XIV. Louis:"Devlet benim" dermi?.Diyebilsek hangimiz demezdik?
* * *
Fikir bazen mant???n dilemedi?ini söyler;fakat kalp mant??a daima kendi istedi?ini söyletir.
* * *
baz? adamlar ba?kas?n?n hürriyetine engel olmad?kça kendilerini hür hissetmezler.
* * *
Dinsiz vard?rki isyan?n?n nedenleri bir mabed te?kil eder.
* * *
Çenesi dü?medikçe ihtiyarlar az söylerler.Zira hayat onlara sözün faydas?zl???n? ö?retmi?tir.
* * *
?nsanlar yalanla avutan?, gerçekle korkutana tercih ediyorlar.
* * *
Akarsu ne güzel hayat dersidir;Küçük engellerin üzerine köpürürde, büyüklerin yan?ndan gecerken sus pus olur.
* * *
Çok saklad???m?z yemek ek?imek suretiyle bizden intikam al?r.
* * *
Mütevazi dedi?imizin ço?u gururlar?n? göstermekten korkanlard?r.
* * *
Vicdan yalan söylemez ama s?k s?k yan?l?r ve yan?lt?r.
* * *
Dini ya?atan bilhassa ölümdür.Ölüme çare yok ise din de ölmez.
* * *
?nananlar kadar inanmayanlarda bir ?eye hizmet ederler.as?l dü?man kay?ts?zlard?r.
* * *
Do?ruyu söylemek de?il anlatmak güç imi?.
* * * Eski zaman?n sa?lam müslümanlar?"Ba??m?z ?eriata ba?l?"diyenlerdi.?imdi sa?lam kanunlarda "Ba??m?z geli?meye ba?l?"diyenlerdir.
* * *
Hakikat? güne?e benzetirler;do?rudur:gözlerimiz yaralar korkusu ile ço?una bakmay?z.
* * *
her?eye gülmek deliliktir.Hiç gülmemekse ak?ls?zl?kt?r.
* * *
Elinden geleni yapmad???n müddetçe ?ikayette haks?zs?n.
* * *
A?k yolunun garip yoku?lar? ve ini?leri vard?r.Ç?karken ba? döner, inerken gönül bulan?r..
* * *
Biz bi adam? biraz alk??lamassak unuturuz.Haf?zam?z avuçlar?m?zdad?r.
* * *
?üphe yolu inkara aç?l?r..Yarabbi iman ne buyuk kuvvet istiyor..!
* * *
?pe?i yapan böcek de?ilde, giyen kad?n gururlan?r..
* * *
Herkesi ayd?nlatmak isteyen ö?retmeler mum gibi erimeye raz? olmal?d?rlar.
* * *
A?k?n en tatl? parçalar? ba??ndaki ümit ve sonundaki hat?rad?r..
* * *
Gerçeklik güne?ini örten tek bulut menfaatt?r..
* * *
Bilmem hangi hükümdara :"ahali sefalet içinde yiyecekleri yok" demi?ler.
"sefaletlerini yesinler" evab?n? vermi?.Bu cümle saltanat? ne kadar zarif tarif eder.
* * *
Hürriyet sahas?nda kad?nlar öyle geni? ad?mlar at?yorlarki bu gidi?le sakal ve b?y?k miskinlik simgesi olacak..
* * *
me?e gölgesinde filizlenen yosunlar?n ço?u kendilerini me?e fidan? san?rlar.
* * *
Kalp söze ba?lay?nca ak?l sa??r olur..
* * *
vesaire sözünü pek severim zihnimin ay?b?n? örttü?ü için.
* * *
Hiçbirgün yokturki her ?iddette ????a dayans?n.Her göz ho?una gitmeyen ?????n sönmesini diler.
* * *
halk? yönetme hususunda gençlik ya? de?il ba? meselesidir.
* * *
Dinlemeyi bilmek konusma sanat?n?n yar?s?d?r.Ama kad?nlar söz konusu olunca konusman?n tamam? dinlmek oluyor.
* * *
Bir kitap ilmi var birde hayat ilmi, olgun insan heralde ikisinede vak?f olan oluyor.
* * *
Hamal ancak yük alt?nda güzel yürür.
?yili?i yaln?z iyiler anlar, fenal??? herkes.
Saadet da?lar gibidir;ses verir ama k?m?ldamaz, bekler ki sen ona gidesin.
Menfaat sandalyeye benzer. Ba??nda ta??rsan seni küçültür, aya??n?n alt?na al?rsan yükseltir.
Yaln?z kendi nefsini dü?ünerek dost arayan, hizmetçi ar?yor demektir.
Yüksek tepelerde hem y?lana hem ku?a rastlan?r; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmi?tir.
Baz? insanlar, birlikte dü?mek için birbirine tutunurlar.
Gölgede ya?ayanlar, güne?i göremezler.
Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyade gürültü ç?kar?rlar.
Do?ruyu söylemek de?il, anlatmak güçtür.
?nsan için en büyük kuvvet, kendisini oldu?u gibi görebilmektir.
Karga, ad?n? de?i?tirse de, sesinden tan?n?r.
Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur arar?z.
Arzular?n, kuvvetinin yeti?ebil ece?i yeri gösterir; hayallerin ise, zaaf?n?n yeti?ti?i yeri...
Hayk?ran sükutlar vard?r ki, ancak Allah i?itir.
Seçkinler, be?endikçe alk??lar; halk ise alk??lad?kça be?enir.
Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esarettir.
Pahal? ba?ka, k?ymetli ba?kad?r.
Yüksek fikirler, yüksek da?lara benzer. Al???k olmayanlar? ürkütür.
Dima?lar?n da oburu vard?r; pek çok yer, pek az hazmeder.
Kötülük kap?s?n? aral?k etmeye gelmez, ard?na kadar aç?l?r.
Büyük kalpler, büyük binalar gibidir; daima kendilerini gösterirler.
Küçük kap?lardan girmeye kendini mecbur bilenler, e?ilirler.
Gariptir, yükü çeken manda ses ç?karmaz da ka?n? inler.
Nezaket, ister iskarpin giysin ister çar?k, bast??? yeri çamurlamaz.
Kalp söze ba?lay?nca ak?l sa??r olur.
Hisleri ile dü?üneni, ancak hisleri ile dü?ünen anlar.

#2469

 
© 2015
AŞK