Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tupac Amaru Shakur Sözleri

Biz burda açl?ktan ölürken, sen nasil adam olacaksin?

Sava?lar için paralar? var ama yoksullar? doyuram?yorlar.

Dünyay? de?i?tirece?imi söylemiyorum, ama sizi temin ederim ki dünyay? de?i?tirecek ki?ilere ilham kayna?? olaca??m.

Ölmekten korkuyor musun? Yoksa ebediyen ya?amak m? istiyorsun?

E?er kutsal kitaplar? gerçekten tanr? yazd?ysa, onlar? yeniden gözden geçirmesi gerekti?ini dü?ünüyorum, çünkü hayat çok de?i?ti.

Gerçekleri konu?mak yetenek, birbirimizi iyile?tirmek zaman ister.

Ben bir e?k?yay?m ve kafa tutan mazlumlar hakk?nda rap yap?yorum.

Dü?üncelerinizi biriktirin, karma?aya kapt?rmay?n, çünkü medya kirli sahtekarl?klarla doludur.

Bütün dünya bana katil diyor, ve tek yapt???m çocuklara gerçekleri göstermek.

Diplomam? ald?m ama okuldan bir halt ö?renmedim.

Bence zenginler fakirler gibi fakirlerde zenginler gibi ya?amal? ve her hafta yer de?i?tirmeliler, böylece birbirlerini anlarlar.

Bir konu?masi s?ras?nda küfür ettikten sonra, bir büyügü taraf?ndan uyar?ld?ktan sonra ?unlar? söyler. Ozür dilerim, özür dilerim. Ama ?unu dinleyin ; benim ettigim küfürler, sizin içinizde olanlar kadar sizi incitemez.

Dünya bar???ndan önce sokaklarda bar?? sa?lamal?y?z.

Tupac umursar, eger baska kimse umursamazsa.

Adalet olmad???n? görebilecek kadar ya?l?y?m.

Polislerin umrunda de?il zenciler, teti?i çekip zenciyi vurup kahraman oluyorlar.

Beyazlardan korkmal?s?n dediler bana ama burda bütün suçlar? benim ?rk?m i?liyor.

Küçük çocuklara a??lad???n?z nefret herkesin a?z?na s?. ?yor.

As?l zeki olanlard?r soru soranlar.

Çok ?ey konu?tum çünkü bir?eyim yoktu.

Suç mu benim olan bir?ey için sava?mak?

E?k?yalar bile a?lar ama Tanr? umursuyor mu?

Tek arkada??m yoksullu?um.

Annem bir salak yeti?tirmedi.

Do?du?umda beni vurmal?yd?lar, ?imdi bu kas?rgan?n içinde tak?ld?m.

Benim hakk?mda ne dü?ünürseniz dü?ünün hala sizi çocu?unuzum bana öylece s?rt?n?z? dönemezsiniz.

Tupac, dertsiz ve olays?z normal bir hayat?n olaca??n? dü?ünüyor musun.

Gençtik ve salakt?k ama kalbimiz vard?.

?eytan bir karde?i bana yak?nsa nas?l alabilir?

Çocukken oynad???m?z zamanlara gitmek isterdim ama i?ler de?i?ti.

Beni 2 uzak yabanc? yerine bir karde? gibi görmeyi ö?ren.

Tanr?'n?n nazar?nda ben ölümsüzüm, huzur içinde uyuyorum.

Bu so?uk sokaklarda sevgi yok, ac?ma yok ve arkada? yok.

Ölmeden önce kanunu sövece?im.

Dostlar?ma cennette oldu?umu söyleyin ve burda varo?lar yok. Ölmeden bir kaç ay öncesinde yap?lan bir röportaj?ndan.

Hay?r. Ama onun için çabalayaca??m, Elimden geldi?i kadar iyi bir hayat ya?amaya çal??aca??m. Kimse için her?ey mükemmel de?ildir, sanm?yorum.

Kim korkar serseri polisten, zenciler ko?u?turuyor sokaklarda, adalet yoksa bar?? ta yok. ( 17 ya??ndayken kendisiyle yap?lan röportajdan bölümler: )

Reagen yüzlerce odal? Beyaz Saray'ta ya?arken nas?l yoksulluk hakk?nda konu?abilir.

Bay Polis, lütfen anlamaya çal?? böyle bir sürü herif var sorun ç?karan ayn? benim gibi.

Simdi sava?ma vakti öyle dedi Huey. Karanl?kta 2 el ates ve öldü Huey.

De?i?iklik yapmam?z laz?m, biz insanlar olarak de?i?iklik yapmay? dü?ünme zaman?m?z geldi hadi yemek yiyi?imizi de?i?tirelim, ya?ay?? ?eklimizi de?i?tirelim Ve birbirimize davran?? ?eklimizi de?i?tirelim, eski yolun i?e yaramad???n? göreceksiniz hayatta kalmak için yapmam?z gerekeni yapmak bize ba?l?.

E?k?ya derken, sizi döven size sata?an ki?ilerden bahsetmiyorum. Benim söyledi?im e?k?yan?n sözlük anlam?yla bir alakas? yok. E?k?ya derken mazlumlar? kastediyorum. Hiçbir?eye sahip olmayan, ak?am gidece?i bir evi bile olmayan ama buna ra?men ba??n? e?meyen ve ba?aran ki?i E?k?ya'd?r.

Bence okullarda uyu?turucu dersi olmal?, ?rkç?l?k hakk?nda ders olmal?, polis vah?eti hakk?nda ders olmal?, neden insanlar?n aç kald??? hakk?nda dersler olmal? ama yok onun yerine beden e?itimi var, hadi voleybol oynamay? ö?renelim.

Reagen yüzlerce odal? Beyaz Saray'?na fakir insanlar? alsa ne olur, böylece normal insanlardan bir?eyler ö?renmi? olur ama onlar kirliler ba?kan?m?z kirlenmek istemez.

E?itlik için y?llard?r soruyoruz Kara Panterler'le sorduk Vatanda?l?k Haklar? Hareketi'yle sorduk, hep sorduk, ?imdi o soran insanlar ya ölü ya da hapiste. Peki ?imdi ne yapaca??m?z? san?yorlar, soracak m?y?z.

#1308

 
© 2015
AŞK