Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Turgay Gezici Sözleri

Bilgini kendine sakla, ne yapabildi?ini ortaya koy, as?rlard?r insano?lu yapamayaca?? ?eyleri anlatmaktan b?kmad? m? ?

Kendisini yenemeyen, kazand??? zaferleri abartarak hayat?n? sürer...

Bir ?ey ö?renmek için iki ki?iye sorar?m ; Bir bilene. Bir de kendini bilene.

Ta??d???m yükü , her yere götürüyorum kendimle, Bir an silinseler akl?mdan, hafifleyece?im.

Al??kanl?klar?m?z? b?rakmaya çal??t?kça de?i?ik hallerde yine hayat?m?za geri döner.

Kendini tamamen kabul etti?inde özgürlü?ünün de tad?na varacaks?n.

Ba??n?za gelen bir olay? anlat?rken ; nasihat dinlemek için oldu?u gibi. ak?l almak için ba?kas?n?n ba??na gelmi? gibi anlat?n.

#1289

 
© 2015
AŞK