Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Turgut Uyar Sözleri

Herkes b?raks?n senin için ölürüm laflar?n?. Önce kendiniz için ya?amay? ö?renin, sonra ba?kas? için ölürsünüz .

Yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda..Bir dilde adam gibi sevmedikten sonra.

Sen nereye ben oraya ad?m ad?m... ?nsan sevdikçe iyile?iyor, art?k anlad?m.

Az sözle çok ?ey anlatacaks?n. Seni seviyorum diyeceksin sadece ama öyle her zaman de?il, yaln?zca hissetti?inde.

Bazen sadece onun sende b?rakt??? izleri özlersin, Her ?ark?da ayr? bir hat?ra sakl?d?r sanki; istesende silemezsin.

"ŽHer ?eyden biraz kal?r diyor birileri , ço?ulluk hakl?l?kt?r. kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz ac?..

Her kad?n ho?land??? adam?n soyad?n? ald???nda nas?l durur diye içinden söylemi? ya da bir yerlere yazm??t?r.

Bir insan birini yaln?zken hat?rl?yorsa sevmemi?tir, ans?z?n akl?na getirip yaln?zla??yorsa . i?te o zaman sevmi?tir.

Ben asl?nda her ?eyi sonradan ö?rendim... Herkes herkesi sonradan ö?renirmi?; bunu da sonradan ö?rendim.

Sana olmayan özlem bir ?eye benzemiyor...

Belki de as?l ustal?k budur; her zaman acemi olmay? bilmek.

Dü?ünüyorum da biz, büyüyerek çocukluk etmi?iz.

Hiçbir ?ey umurumda de?il diyorum a?ktan ve umuttan ba?ka.

?imdi otobüs gelir biner gideriz Dönmeyece?imiz bir yer be?en ba?ka türlüsü güç.

Biri kurba?a öper, biri yüzy?llarca uyur, biri 7 cüceyle ya?ar, biri kuleye kapat?l?r. Bir masal prensesi olsan bile kad?nl?k zor.

Kad?nlar? mutlu etmenin 20 yolu" diye bir sürü gereksiz haber ç?k?yor. Tek maddede aç?kl?yorum: Dürüst olun, yeter .

Haz?rlad?m, haz?ra durdum giydirdim gölgemi Ku? ç??l??? senin bölgen sorma benim bölgemi A?klar telef olur gider Sokak köpe?i gibi Gitsin Harcans?n baz? ?eyler Sen dur e mi.

Erkek söz verir, Adam tutar.

?nsan en çok sabahlar? arar sevdi?i kad?n?.

Durmadan harcad???m ?u gözlerimi al kurtar ?u aran?p duran korkak ellerimi tut Bu evleri atla bu evleri de bunlar? da Gö?e bakal?m...

Durdu?um yer benim de?il iken, gidebilecek bir yerimin olmamas? ne ac?; gidebilecek bir yerim yok iken hala ve inatla durmay???m ne gaflet; nihayetinde ölmüyorken ya??yor olan insan?n, ya??yorken öldü?ünü bilmemesi bu, bu ne tuhaf bi' hayret.

Elbet hep böyle geçmeyecek ömrüm, biliyorum Bu çe?it ya?amak, zor. Kim bilir tanr?m, kim bilir Hangi güzel yerde beni, Hangi ölesiye sevda bekliyor?

Kaç ki?iyi öldürdüm dü?lerimde, kaç kilo çekerdi yaln?zl?k... Kaç kere ezildim alt?nda yaz ya?murlar?n?n.

Biliyoruz neyi bölü?tü?ümüzü. Konu?masak da.

Belki yagmura da gerek kalmazd?, ?nsanlar bu kadar kirli olmasayd?.

Hayat?n kutlu olsun sevgilim ki sana de?i?e de?i?e akt?m.

Eylül toparland? gitti i?te Ekim falan da gider bu gidi?le...

Bozuk bir saattir yüre?im hep sende durur...

Zamans?z gelme elim kolum da??n?ksa sar?lamam !

ben seni uyuttum, seni kar??t?rd?m, seni ?a??rd?m bir?eyler ak?p ak?p giderdi, dünyada ba?vurdu?um bir ?eydin, yaln?zl???m gibi ...yan?nda sonsuz durdu?um.

Ve oturuldu bir tak?m ?eyler söylendi... ?mla kurallar?yla mutsuzluk üstüne.

Sana diyece?im ?u ki küçü?üm; Büyüme! Hayat seni de mahveder.

"ŽToprak, Sevdiklerimizi ald??? için mi böyle güzel kokar?

gün gelir herkes sevdi?ini anlar ka?la göz aras?nda.

Sana olmayan özlem bir?eye benzemiyor...

Herkes ne zaman ölür? Elbet gülünün soldu?u ak?am.

Ne yapal?m Bari ba???layal?m birbirimizi.

Senin bir yönün var orda durur ya?ar?m!

Ancak durursa anla??l?r saatin kaç oldu?u.

Bir ya?mur ya?sa da, beraber ?slansak.

Sevgim ac?yor. Kimi sevsem, Kim beni sevse...

Özenle soydu?um ?u elma söyle ?imdi kimindir Özenle ne yap?yorsam bilirsin art?k senindir...

Ne o beni kand?rm??t?. Ne ben onu ba?tan ç?karm??t?m. ?kimizde bildiklerimizin ötesine, bulduklar?m?z?n üstüne ç?kmak istemi?tik. Bir noksanl??? var san?yorduk bütün olanlar?n belki. Ama asl?nda bütünlüklerimize bahaneydik.

#1303

 
© 2015
AŞK