Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Türkçe ?le ?lgili Güzel Sözler

"Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir. "

Mustafa Kemal Atatürk

"Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyan?n en güzel, en zengin ve en kolay dilidir. "

Mustafa Kemal Atatürk

"Türklü?ün vicdan? bir

Dini bir, iman? bir;

Fakat hepsi ayr?l?r

Olmazsa lisan? bir. "

Ziya Gökalp

"Milli his ile dil aras?ndaki ba? çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas? milli hissin inki?af?nda ba?l?ca müessesedir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil; ?uurla i?lensin. "

Mustafa Kemal Atatürk

"...Anadili Türkçe olan bir ki?inin k?sa cümlelerle dü?ündü?ü, konu?ma an?nda ise bu k?sa cümleleri çe?itli yollarla birbirine ba?layarak karma??k yap?lar kurdu?u görü?ündeyim. Bu "cümle ba?lama e?ilimi" baz? konu?urlarda zay?f, baz?lar?nda ise adeta bir hastal?k derecesinde güçlü olabilir. Bu son durumda ortaya ç?kan dilsel yap?lar, insan zihninin üstün olanaklar?n? en güzel ?ekilde yans?t?yor. Farkl? dil gruplar?na ait birçok dili inceledi?im halde ?imdiye kadar hiçbir dilde beni Türkçe'deki karma??k cümle yap?lar? kadar büyüleyen bir yap?ya rastlamad???m? söyleyebilirim. Biraz duygusal olmama izin verirseniz, bazen kendime "ke?ke Chomsky de gençli?inde Türkçe ö?renmi? olsayd?... ", diyorum. Eminim o zaman ça?da? dilbilim ?ngilizce'ye göre de?il, Türkçe'ye göre ?ekillenmi? olurdu..."

Türkçe Hakk?ndaki Görü?lerim - Johan Vandewalle

"Bugünden sonra divanda, dergâhta, barigahta, mecliste, meydanda, Türkçeden ba?ka dil kullan?lmayacakt?r. "

1277 Karamano?lu Mehmet Bey

#769

 
© 2015
AŞK