Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Türkiye ?iirleri

Türkiye ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ünlü ve amatör ?airlerden Türkiye için yaz?lm?? en güzel ve anlaml? türkiye ?iirlerine ula?abilirsiniz.
BU TÜRKiYE HEP?M?Z?N
Kan ak?tt?k, bu topra?a
Rüya bizim, gerçek bizim
Orman?ndan, tek yapra?a
Bu Türkiye, hepimizin.
Do?u bizim, bat? bizim
Koyun, keçi, at?, bizim
Temel bizim, çat? bizim
Bu Türkiye, hepimizin.
Çerkez bizim, Zaza bizim
?ehir bizim, kaza bizim
Muhtar bizim, aza bizim
Bu Türkiye hepimizin.
Kürd'ü bizim, Türk'ü bizim
Alevi'yle, Sünnî bizim
?ark? bizim, türkü bizim
Bu Türkiye, hepimizin.
O?lumuzla, k?z?m?zla
Davul, zurna, saz?m?zla
?thal müzik, caz?m?zla
Bu Türkiye, hepimizin.
Birlik helâl, nifak haram
Dokundukça, kanar yaram
Güller kokar, buram- buram
Bu Türkiye, hepimizin.
Birlik olup, ço?alal?m
Çal??al?m, da? olal?m
Ekip, dikip, ba? olal?m
Bu Türkiye, hepimizin.
Kald?ral?m, bu zilleti
Atmal?y?z, bu illeti
Uyan büyük Türk Milleti
Bu Türkiye, hepimizin.
Bir tek elin, nesi vard?r?
?ki elin, sesi vard?r
Atatürk'ten yâdigard?r
Bu Türkiye, hepimizin.
Necati der uyanal?m
S?rt?; s?rta, dayanal?m
Ay-Y?ld?z'la boyanal?m
Bu Türkiye, hepimizin.
Necati Ocakc?
————-
Güzel Türkiye
Uzunca yürüdüm yollar?nda
Deresinden köprüsünden geçtim
Da?lar?ndan akan p?narlar?nda
Buz gibi akan sular?n? içtim
Türkiye Zümrütten ye?il
Göllerinden, ?rmaklar?ndan geçtim
Da?lar, ovalar, ormanlar yemye?il
Türkiye`mi y?ld?zlara bakarak seçtim
Türkiye denizlerin ne güzel
Denizlerinin üzerinden geçtim
Türkiye ?ehirlerin ne güzel
Türkiye körfezlerinde güzelli?i seçtim
Türkiye tarihi eserlerine hayran kald?m
Öyle güzelsinki güzel Türkiye
Tarihi eserlerinden, rüyalara dald?m
Dünya`y? dola?t?m, seni seçtim, Türkiye
Mustafa Cemil Dirier
————-
Mozaiktir Türkiye
?ehitlerin kanlar?,
Aziz vatan topra??
?le yo?rulmu? harc?
Mozaiktir Türkiye
Kuzeyli, güneylisi
Do?ulu bat?l?s?
Yoktur ayr? gayr?s?
Mozaiktir Türkiye
Aleviyle, sünnisi
Hac? Bekta? Veli'si
Yunus'u, Mevlana's?
Mozaiktir Türkiye
Tasas?nda, sevinçte
Milli ve dini günde,
Co?kuyla tek yürekte
Mozaiktir Türkiye
Çanakkale an?ta,
Yatan koyun koyuna,
?ehitlere baksana
Mozaiktir Türkiye
?çten, d??tan dü?mana
Lanetler olsun ona
Gelmeyelim oyuna
Mozaiktir Türkiye
?u ezanlar a?k?na
Bayrak, vatan u?runa,
Akan ?ehit kan?na
Mozaiktir Türkiye
Ezanlar hiç susmas?n
Bayra??m dalgalans?n
Vatan?m çok ya?as?n
Mozaiktir Türkiye
?ehit kan? akmas?n,
Analar a?lamas?n
Dikkat et k?r?lmas?n
Mozaiktir Türkiye
?ükrü Topallar
————-
Seni Sevdim Türkiye'm
Kilimimde nak?? nak?? dokudum
Kitab?mda sayfa sayfa okudum
Bülbül olup melûl mahzun ?ak?d?m
Da?lar?n?, ta?lar?n? sevdim Türkiye'm
Iss?z p?nar ba?lar?n? sevdim Türkiye'm
Yaylalarda koyun kuzu mele?ir
Yavuklular tenhalarda söyle?ir
Pehlivanlar çay?r çimen güre?ir
Köylerini, illerini sevdim Türkiye'm
Bal kaymakl? dillerini sevdim Türkiye'm
Â??k Kerem gözya??yla sular topra??
Alt? as?rl?k ç?nar?n solmu? yapra?? F?rat, Dicle, Çoruh, Ye?il?rma??
F?nd???n?, eri?ini sevdim Türkiye'm
O tertemiz yüre?ini sevdim Türkiye'm
Ezanlar a?la??r minarelerde
Hakikatin gözüne indi perde
Üç k?tada at ko?turanlar nerde?
Ayy?ld?zl? bayra??n? sevdim Türkiye'm
Yo?urdunu, kayma??n? sevdim Türkiye'm
Â??klar?n saz?nda tel olmu?um
Boz bulan?k akan bir sel olmu?um
Ne yaz?k ki ülkemde el olmu?um
Fatih'ini, Yavuz'unu sevdim Türkiye'm
O ayd?nl?k gül yüzünü sevdim Türkiye'm.
M. Nihat Malkoç
————-
Türk Vatan?
Ne demek oluyor bu ne?
Türkiye Türk vatan?d?r
Ne mutlu Türküm diyene
Türkiye Türk vatan?d?r
Bizans`? getirip dize
ALPASLAN yurt etti bize
Gerek var m? ba?ka söze?
Türkiye Türk vatan?d?r
Ne iddia bu ne sezgi
Bak?n her ?ey bize özgü
Ba?lamamda ezgi ezgi
Türkiye Türk vatan?d?r
Beden ya?ar m? yüreksiz
Çat? durur mu direksiz
Tart??mak bile gereksiz
Türkiye Türk vatan?d?r
Kan?m?z Türk asl?m?z Türk
Soyumuz Türk neslimiz Türk
D?YARBAKIR, Karsl?m?z Türk
Türkiye Türk vatan?d?r
?zmir Samsun Hatay A?r?
Ankara ülkenin ba?r?
??te gerçek i?te do?ru
Türkiye Türk vatan?d?r
Da?lar bunu söylüyor hep
Ba?lar bunu söylüyor hep
Ça?lar bunu söylüyor hep
Türkiye Türk vatan?d?r
Çiçeklerin koku?u Türk
Derelerin ak??? Türk
Kilimlerin nak??? Türk
Türkiye Türk vatan?d?r
Tarih yazd?m kaç as?ra
?ehidim var s?ra s?ra
Kimse bakmas?n kusura
Türkiye Türk vatan?d?r
Çok vuru?tuk dü?man ile
Neler çektik gelmez dile
?spat etti Çanakkale
Türkiye Türk vatan?d?r
Sofralarda a?lar?m?z
Topra??m?z ta?lar?m?z
Her zaman dik ba?lar?m?z
Türkiye Türk vatan?d?r
Ak?llar ba?a gelmeli
Dost dü?man bunu bilmeli
Bu vatan için ölmeli
Türkiye Türk vatan?d?r
Hasan Ata`n?n izinde
Ba?ka bir ?ey yok gözünde
En do?rusu bu özünde
Türkiye Türk vatan?d?r
Türkiye Türk vatan?d?r
Hasan Hüseyin Y?lmaz
————-
Türkiye A?l?yor
Zelzeleye teslim olduk
Güller a?lar melûl melûl
Gözya?lar? ile dolduk
Seller a?lar melûl melûl
Bir gece yar?s? vurdu
Marmara'ya pusu kurdu
Türkiye'de hayat durdu
Yeller a?lar melûl melûl
Evleri yerlere serdi
Onca bebeler can verdi
Cennet güllerinden derdi
Dallar a?lar melûl melûl
Hepsi birer özge cand?
Gitti Azrail'e kand?
Yand? yüre?imiz yand?
Göller a?lar melûl melûl
Harap oldu memleketim
Günden güne artt? derdim
Dört bir yandan ya?d? yard?m
Y?llar a?lar melûl melûl
Anne evlâd?na a?lar
Ç??l?klar yüre?i da?lar
?ükreder kurtulan sa?lar
Yollar a?lar melûl melûl
?imdi tek yürek bir millet
Ya?anmas?n böyle illet
Felâkete çekelim set
?ller a?lar melûl melûl
Rabbim bize ver esenlik
Kalmas?n yürekte benlik
Gel gör ki ömür üç günlük
Diller a?lar melûl melûl
M. Nihat Malkoç
————-
Türkiye Sahipsiz De?il
Oynay?n Türkiye üzerinde oyunlar?n?z?
Galip ç?kaca??n?z? m? sand?n?z
Topra??m?z? bölmek isteyen gözleri kör ederiz
Türkiye'yi sahipsiz mi sand?n?z
Bizim bir parçam?zd?r vatan?m?z
U?runa vazgeçmi?izdir can?m?zdan
Gerekirse can al?r?z bu vatan?n u?runa
Türkiye'yi sahipsiz mi sand?n?z
Kom?u de?il birer dü?man yan?m?zda
Bir aç???m?zda hemen kar??m?zda
Dediklerinde bir dostumuzda
Türkiye'yi sahipsiz mi sand?n?z
Vatana yap?lan bize yap?lm??t?r
Eni sonunda öcü al?nm??t?r
?n?allah bir de ders olmu?tur
Türkiye'yi sahipsiz mi sand?n?z
Ahmet söylese adam de?ildir bunlar
Yüz kez anlat birini anlamaz bunlar
Musibeti iyi anlar bunlar
Türkiye'yi sahipsiz mi sand?n?z?
Ahmet Gül
————-
Türkiyem
Bayra?? var aldan k?rm?z?
Topra??nda ?ehitleri
Vatan? var özgür ya?ayan
Gökyüzünde bulutlar?
Sevgi desen hepsinden çok
Sevgi varsa mutlulukta çok
Ye?ilinden al?na, al?ndan moruna
Çiçekleri çok
Yürek ister bakmaya
Ekini var tarlas?nda
Suyu var ?rma??nda
Eli kolunda, akl? yerinde
Can? burnunda Türkiyem'in
————-
TÜRK?YE'M
Türkiye'm Türkiye'm benim Türkiye'm
Dillerde söylenen türkü Türkiye'm
Da?larlar?n, ovalar, nehir göllerin
?çimde hasretin dinmez Türkiye'm
Türkiye'm Türkiye'm can?m Türkiye'm
Sana akmak ister kan?m Türkiye'm
Sen gibi bulunmaz sevgili, güzel
A?r?, Süphan, Erciyes'in çok özel
Dicle, F?rat, K?z?l?rmak ne güzel
Van, Hazar'?n, ?znik, Salda'n Türkiye'm
Türkiye'm Türkiye'm can?m Türkiye'm
Sana akmak ister kan?m Türkiye'm
Cami, Havra, Kilise; birce durur
Papaz, Haham, ?mam; hepsi bir yürür
Kin, nefret ya?amaz bu yerde, kurur
Ho?görü dire?i duran Türkiye'm
Türkiye'm Türkiye! m can?m Türkiye'm
Sana akmak ister kan?m Türkiye'm
Sende insan vard?r, insanlar has?
Seni bir görenler unutur yas?
Hazreti Mesih'in gizlenen tas?
?stanbul koynunda sakl? Türkiye'm
Türkiye'm Türkiye'm can?m Türkiye'm
Sana akmak ister kan?m Türkiye'm
Dört büyük din sende dimdik duruyor,
S?k??an gönüller sana geliyor
Senin varl???nda huzur buluyor
Gönülleri tamir eden Türkiye'm
Türkiye'm Türkiye'm can?m Türkiye'm
Sana akmak ister kan?m Türkiye'm
?ehirlerin medeniyet be?i?i
Kültürün var çok dinlerin e?i?i
Ben Ça?r?'y?m bu vatan?n a????
Aks?n kan?m topra??na Türkiye'm
Türkiye'm Türkiye'm can?m Türkiye'm
Sana akmak ister kan?m Türkiye'm
————-
Bir Tanesin Türkiye'm
Topra??nla, ta??nla,
Mis havanla, suyunla,
Gökte y?ld?z, ay?nla,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
&
Bayra??m?z, gö?ünde,
Dalgalans?n, özgürce,
Çok severiz, ölürce,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
&
Huzurluyuz, üstünde,
Güvendeyiz, birlikte,
Hiç bir zaman, üzülme,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
&
Dertlerini, ta??r?z,
S?k?nt?n?, a?ar?z,
Bizler sana, a????z,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
&
Yuvam?z?, kurar?z,
R?zk?m?z?, arar?z,
Özgürce can, veririz,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
&
?ehit olan, ölmedi,
Mekan nedir, bilmedi,
Hak's?zlar?, sevmedi,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
&
Nice canlar, feday?z,
Topra??nda, ya?ar?z,
Sald?rana, susmay?z,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
&
Tüfek çiçek, de?ildir,
Eziyetler, gizlidir,
Öksüz yetim, bellidir,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
&
Sab?r s?n?r, koruna,
Ortal?klar, durula,
A?layanlar, pir güle,
Bir tanesin, TÜRK?YE'M.
————-
Uyan Türkiye
Bu bir cinnet krizi, gerçekler yolunuyor
Gönül park?m?zdaki çiçekler yolunuyor
Kuzular yolunuyor, ördekler yolunuyor
Kazlar tüyünü döktü, uyan art?k Türkiye! .
I?d?r'da ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Üç siyasi tecavüz üç orta??n niyeti
Yap?lan her yanl??ta millet öder diyeti
Koru hukukumuzu, koru cumhuriyeti
?erefimiz diz çöktü, uyan art?k Türkiye! .
Rize'de ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Namaslu can derdinde, soyguncu mavi turda
Sosyete pazar?nda bütün eller uçkurda
Yabanc? müfetti?ler ne halt ediyor burda? .
Yeter, uyanma vakti, uyan art?k Türkiye! .
A?r?'da ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Kimse senin ad?na borç al?p ruh satmas?n
??siz, bunalm?? gençler akl?n? oynatmas?n
Çifte pasaportlular memleketi satmas?n
Her zillet seni yakt?, uyan art?k Türkiye! .
Sinop'ta ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Aldanma yalanc?n?n yalan?na bir daha
Sar?lma denenmi?in y?lan?na bir daha
Yol verme haydutlar?n talan?na bir daha
Bayra??n boyun büktü, uyan art?k Türkiye! .
?zmit'te ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Dünümüz ya?maland?, yar?nlar ipotekli
Sevip büyüttü?ümüz torunlar ipotekli
Elif'ler, Alparslan'lar, Harun'lar ipotekli
Kokla bak tuzlar koktu, uyan art?k Türkiye! .
Mu?la'da ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Avrupa sevdal?s? â??ktan hay?r gelmez
Ay?n?n elindeki ka??ktan hay?r gelmez
Teslim tünelindeki ???ktan hay?r gelmez
Uyurken y?lan soktu, uyan art?k Türkiye! .
Mersin'de ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Kartel medya narkozu uyu?turmas?n sizi
Hoyrat örselemesin, buru?turmas?n sizi
Sistem birbirinizle vuru?turmas?n sizi
Gök gürler-?im?ek çakt?, uyan art?k Türkiye! .
Hatay'da ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Sütü bozuk olmayan çok sever milletini
Hiç emdirmez kan?n? ve yedirmez etini
Kaybetmez inanc?n?, çi?netmez iffetini
Uykun pek fazla çekti, uyan art?k Türkiye! .
Urfa'da ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Utans?n param?z? pul yapan büyükba?lar
Kesmesin yolumuzu küp ba?lar, kay?k ba?lar
Bu sözlerim sizedir hür ba?lar, ay?k ba?lar
Ahlar semaya ç?kt?, uyan art?k Türkiye! .
Sivas'ta ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Doktor bizden olmal?, ilaç bizden olmal?
Ba??m?za giyecek her taç bizden olmal?
Ufuk bizden olmal?, miraç bizden olmal?
Da?lara sisler çöktü, uyan art?k Türkiye! .
Konya'da ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Gel ki görkemli birlik birlikte gerçekle?sin
Gel ki Anadolu'da huzur rüzgâr? essin
Gel ki le? kargalar? korksun, sesini kessin
Mazlum can?ndan b?kt?, uyan art?k Türkiye! .
Her yerde ?afak söktü, uyan art?k Türkiye! .
Abdurrahim Karakoç

#2979

 
© 2015
AŞK