Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Türkiye Sözleri

K?sa Türkiye sözleri 2014 facebook sayfas? -
Temeli büyük Tük milletinin ve onun kahraman evlatlardan meydana gelen büyük ordumuzun vicdan?nda ak?l ve ?uurunda kurulmu? olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun izalesi ile helaldar olabilece?i zehab?nda bulunanlar, çok zay?f dima?l? mutsuzlard?r. (19.06.1926, Anadolu Ajans?na Demeç)
Demokrasi ilkesinin en ça?da? ve en ak?lc? uygulamas?n? sa?layan yönetim ?ekli Cumhuriyettir. (1930)
Cumhuriyet, yeni ve sa?lam esaslar?yla, Türk Milletini emin ve sa?lam istikbâl yoluna koydu?u kadar, as?l fikirlerde ve ruhlarda yaratt??? güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayat?n müjdeleyicisi olmu?tur. (01. 11. 1936, TBMM Aç?l???)
Türk milletinin yap?s?na ve ilkelerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (AKDTYK., Atatürk Ara?t?rma Merkezi, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1997, Cilt III, s.106)
Cumhuriyet yüksek ahlaki de?er ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yeti?tirir. (1925, ?zmir) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 242)
Ey yükselen yeni nesil ! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. (1924, Dumlup?nar) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 179-188)
Cumhuriyet, yeni ve sa?lam esaslar?yla, Türk milletini emin ve metin bir ba??ms?zl?k yoluna do?ru koydu?u kadar, as?l fikirlerde ve ruhlarda yaratt??? güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayat?n müjdecisi olmu?tur.
Cumhuriyet'in temelinin laik bir dünya görü?üne dayal? oldu?u hiçbir zaman unutulmamal? ve bu gerçek gözden kaçmamal?d?r. Zira Türk halk? teokratik yönetimden çok ac? çekmi?tir. Geri kal???n?n nedenleri aras?nda bunun önemli bir yeri vard?r. (1930, K?rklareli) (Utkan Kocatürk, Do?umundan Ölümüne Kadar Kaynakçal? Atatürk Günlü?ü, AKDTYK. Atatürk Ara?t?rma Merkezi, Ankara, 1999, s. 437)
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacakt?r, fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ya?ayacakt?r. (1926, ?zmir) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. III, Ankara, s. 119)
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti sonsuza de?in ya?ayacakt?r.
Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacakt?r.
Az zamanda çok ve büyük i?ler yapt?k. Bu i?lerin en büyü?ü, temeli Türk kahramanl??? ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. (Atatürk Ara?t?rma Merkezi, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, s.318)
Türkiye Cumhuriyeti ?eyhler, dervi?ler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En do?ru ve en gerçek yol, medeniyet yoludur. Medeniyetin emir ve iste?ini yapmak, insan olmak için yeter. (1925, Kastamonu) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Ara?t?rma Merkezi, C. II, s. 225)
Yeni Türkiye Anayasas?n?n ilk maddelerini size tekrar edece?im: Egemenlik kay?ts?z ?arts?z ulusundur.
Yürütme kudreti, yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanm??t?r. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet. ( 27.09.1923, Neue Freie Preese Muhabirine Verdi?i Demeç)
Cumhuriyet, fikir hürriyeti taraftar?d?r. Samimi ve yasal olmak ?art? ile her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yaln?z muhaliflerimizin insafl? olmas? laz?md?r. (04. 12. 1923, Tercüman-? Hakikat Ba?yazar?na Demeç)
Bütün dünya bilsin ki, benim için yanda?l?k vard?r; Cumhuriyet yanda?l???, dü?ünsel ve toplumsal devrim yanda?l???. Bu noktada yeni Türkiye toplulu?unda, bir bireyi bunun d???nda dü?ünmek istemiyorum. (1924)
Cumhuriyet, ahlâki erdeme dayal? bir idaredir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanl?k korku ve tehdide dayal? bir idaredir. Cumhuriyet erdemli ve namuslu insanlar yeti?tirir. Sultanl?k korkuya, tehdide dayal? oldu?u için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yeti?tirir. Aralar?ndaki fark bundan ibarettir. 14. 10. 1925, ?zmir K?z Ö?retmen Okulunda Bir Konu?ma.
S?ra Sende Almanya Geliyoruz 11 Futbol Dehas?yLa Nihat Tuncay Arda Aç?l Avrupa S?ra Almanyada!
Seninle Güldük Seninle A?lad?k ?imdi Seninle iLerliyoruz Zirveye Türkiyem!!!
Nihat Att? GoLLeri Hamit Yapt? Asistleri 11 Dev Adam geliyor Dünya Duy Sesimizi!
Fatih terimle Ç?kt?k Yola Avrupada Ald?k Mola ?imdi Sesimizi Duysun Bütün Dünya, Türkiye Geliyor Art?k Bizde Kupa...
75 milyon Arkanda Bu Can feda Sana Volkan Arda Nihat Tuncaya Bucan Feda!
Türkiye Bu Benzemez Ba?ka Tak?ma 11 Futbolcumuz yeter Turnuvadaki tak?mLara!!!
Dünya Futbolu Bizden Ö?rensin Pes Etmek Yok Türkiyem Sen Bizim he?eyimizsin!
Beyaz K?rm?z? rengimiz, Avrupay? Titretiriz, Dünya Tak?mlar? Bizi Örnek Als?n, Taraftar?m?zla Dünyay? Sileriz!
Futbolsa Futbol var Bizde 11 Futbolcumuzla Gideriz Finale, ne Hakem Durdurur Bizi Ne rakibimiz, Biz TürkiyeLiyiz!!!
iSveçLiLerLe Antreman yapt?k Çeklerle ?S?nd?k H?rvatLarLa Haz?rl?k maç? yapt?k Almanya iLe Futbola Ba?l?yoruz
K?rm?z? Alarm!!! Ç?lg?n Türkler Geliyor..
Dünya Duydu Sesimizi Türk Bu Durmaz Geri!
Türkiyenin Sesini Duysun Bütün Dünya Geliyoruz Kupa Bizim Avrupa Turunda!
Ne Çek Cumhuriyeti Ne isviçre dayan?r Bize S?ra Sende H?rvatistan Sana Futbol ö?retmeye!
Avrupa Duysun Sesimizi Türkiye Geliyor Çekilin geri, A miLLi Futbol Tak?m?m?z Geliyor Avrupa Futbol Görüyor.!!!

#2689

 
© 2015
AŞK