Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tutum Yat?r?m Ve Türk Mallar? Haftas? ?iirleri

Tutum yat?r?m ve türk mallar? haftas? ile ilgili ?iir - Tutum Yat?r?m ve Türk Mallar? Haftas? ?iirleri
Tasarruf
Ak akçe kara, gün içinmi?
gelecekte dü?ersem dara
i?ime yarar
kazan?p biriktirdi?im para.
Fevzi GÜNENÇ
Tutum
Tutumlu ol arkada?,
Savurma hiç paran?.
Geldi çatt? bu y?l yine
Yerli mal? haftas?.
Paran? savurmadan,
Kumbarana atsana.
Biriksin kumbaranda,
Gerekli ?eyler alsana
Tutum
Para kazanmak kolay de?il
Harcamaksa zor de?il
Geldi?i zaman tutmazsan
Sonras? hayal de?il
A?lamak zordur
Gülmek kolay
Yar?n? dü?ünmezsen
Gelir ba??na türlü olay
Hikmet Güner
Tutumlu Çocuk
Damla damla akan sudan,
Koca göller dolup ta?ar.
Tutumsuzlar kal?r yolda,
Tutumlular da?lar a?ar.
Biz tutumlu çocuklar?z,
Para dolu kumbaram?z.
?nsanlar kara günde,
Kimseye el açmamal?.
Çal??mal?, kazanmal?,
Hiçbir i?ten kaçmamal?.
Biz tutumlu çocuklar?z,
Para dolu kumbaram?z.
Hakk? SUNAT
Yerli Mal?
Haftam?z? açal?m,
Yurda ne?e saçal?m.
Yerli mal? dururken,
Yabanc?dan kaçal?m.
?pekli var, yünlü var,
Pamuklu var, bezi var.
Fabrikalar i?liyor,
Öz mal?m geli?iyor.
Yaban mal? almay?z,
Dü?ünmeye dalmay?z.
Biz tutumlu oldukça,
Hiç de yoksul kalmay?z.
Latif ÖKTEN
Yerli Mal?
Yerli yemi? yiyelim
Yerli kuma? giyelim.
Ülkemizin mallar?
Sa?lam olur bilelim.
Ba?ka ulustan alma
Sak?n al?p kullanma.
D??ar?dan gelen mallar
Yararl? olur sanma.
Yabanc?n?n mal?n?
Gitsin ba?kas? als?n.
?a??rma hiç yolunu
Param?z yurtta kals?n.
?brahim ??M?EK
Yerli Mal?
E?er avuç açmamak
?stersen hiç kimseye,
Muzu, hurmay? b?rak;
Üzümü, inciri ye.
Ey Türk k?z?, Türk o?lu,
Budur kurtulu? yolu.
F?nd?k, ceviz hepsi var;
Yok e?i yün, ipe?in,
Yurduna sevgisi var;
Yerli mal? giyenin.
Ey Türk k?z?, Türk o?lu,
Budur kurtulu? yolu.
Vatan?m?z bu toprak
Cennet gibi her yan?,
Yerli mal? kullanmak,
Kurtaracak vatan?.
Ey Türk k?z?, Türk o?lu,
Budur kurtulu? yolu.
Nahit Nafiz EDGÜER
Yerli Mal? Kullanal?m
Çocuklar size ça?r?m var
Yerli mal? kullanal?m
Kullanal?m, edelim kâr
Yerli mal? kullanal?m.
Daha güçlü olmak için
Daha özgür kalmak için
Mutlulu?u bulmak için
Yerli mal? kullanal?m.
Her ürün bizim olmal?
Aray?p onu bulmal?
Param?z yurtta kalmal?
Yerli mal? kullanal?m.
O, okuldur, evimizdir
O, bizim ödevimizdir
Yurtta?l?k görevimizdir
Yerli mal? kullanal?m.
Cemal Gören
Yerli Mal? ve Tutum
Arpa, bu?day isteyen,
Tarlaya tohum eker,
Gelecek kayg?s?n?
Ak?ll? olan çeker.
Ben ibretle bakar?m
Ar?ya, kar?ncaya
Param?n bir k?sm?n?
Atar?m kumbaraya.
Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum
Yerli mal? giyerim,
Ben bir Türk çocu?uyum.
Mustafa YILMAZKAYA
Yurt Ürünleri
Bu dünyan?n meyvesini
Yesem amma yesem amma
Arasam bulsam has?n?
Yesem amma yesem amma
Amasya'n?n elmas?n?
Zile pekmez çalmas?n?
Sivas'?n da k?ymas?n?
Yesem amma yesem amma
Gezsem Tokat'?n ba??n?
Emle?'in taze ya??n?
Erzurum'un kayma??n?
Yesem amma yesem amma
Konya'n?n güzel bu?das?
Sivas'ta Çorum'da has?
Ay?ntab'?n çi? köftesi
Yesem amma yesem amma
Güzel olur Türkmen k?z?
Yanaklar? k?pk?rm?z?
Diyarbak?r'?n karpuzu
Yesem amma yesem amma
Mersin Dörtyol portakal?
Mara?'tan da pirinç gelir
Malatya'da dut zerdali
Yesem amma yesem amma
Ah ?zmir'in ku? üzümü
Pek severim bo?az?m?
Kazova'n?n ya? üzümü
Yesem amma yesem amma
Kastamonu'nun kendiri
Bursa'n?n ipek mendili
Edirne'nin bo? pendiri
Yesem amma yesem amma
?stanbul Ankara ayar
Her ne dersen bunlarda var
?arap pirzolay? sever
Yesem amma yesem amma
Samsun ve Bafra tütünü
Alsam Urfa'n?n at?n?
Avlarda keklik etini
Yesem amma yesem amma
Adana'da biter pamuk
Geze geze hep usand?k
Trabzon'da çoktur f?nd?k
Yesem amma yesem amma
U?rad?m Mu?'a Van'a
Gümü? tak?m lüzum buna
Sade ya?dan bir kaygana
Yesem amma yesem amma
Gahi uslu gahi deli
Çirkinleri neylemeli
Bulsam bir Gürcü güzeli
Sarsam amma sarsam amma
Veysel niden sözü sav?
Yedin içten ald? tav?
Gönlünden hayal pilav?
Yedim amma yedim amma.
A??k Veysel SATIRO?LU
Art?rma Sava??
Ba?r?n alev, gözün ya?,
Olsa bile çekinme.
S?raya gir arkada?,
Kuytu yerlere sinme.
Yerli mal? artacak,
Yükseli?in e?idir.
Gö?sünü kabartacak:
Yurdun yükseli?idir.
Kalsan da da? ba??nda,
Yüksek kayalardan a?.
Yurt mal? sava??nda,
Geri kalma arkada?.
Fabrikaya ver emek,
Bu ça? emek ça??d?r.
Yurtta fabrika demek,
Bir hayat kayna??d?r.
Dünü dü?ünme çal??,
Bu günden gör yar?n?.
Art?rmay? bil, al??.
Harcama her var?n?.
Bayrak ol genç ya??nda,
Bulutlarla kucakla?.
Art?rma sava??nda,
Geri kalma arkada?.
Ramazan Gökalp ARKIN
Ben Tutumlu Çocu?um
Ben tutumlu çocu?um.
Bana ö?retti anam.
Ben tutumlu çocu?um.
Fazla para harcamam.
Budur tutum usulü,
Ko?mal? yerlilere.
Yurdun yerli ürünü
Yak??mal? herkese.
Her gün bilgi atar?z,
Kafam?z kumbarad?r.
Yar?n bilgi satar?z,
Bu bilgiler parad?r.
Bugün derse çal??an,
Sonra para kazan?r.
Çal??maya al??an,
Yar?n?n? kazan?r.
Sa?l?ks?z pis olan?n,
?yi olmaz yaras?.
Böyle ba?ta olan?n,
Yoktur ilaç paras?.
Sa?l?kl?, sa?lam olmak,
Tutumluluk demektir.
Tutumlu çocuk olmak,
Vatan?n? sevmektir.
Celal S?tk? GÜRLER
Kumbara
Kumbara, kumbara, güzel kumbara,
Atar?m içine her gün ben para.
Da??tmam elime geçen paray?,
Parayla doldururum bu kumbaray?.
Birike birike her gün çok olur,
Ba??m s?k?l?nca ön ayak olur.
En büyük bir dosttur bana kumbara,
Kumbaram var iken hiç dü?mem dara.
K.Nizam B?GALI
Kumbaram
Bayramda do?um gününde,
Hep biriktir paran?.
Görürsün sende ,
Olacak sana yarar?.
Dolsun ta?s?n kumbaran,
Sen muhtaç oldu?un zaman.
Aç içini bir de bak
Fazlala?m?? senin paran.
EMRE-ZEK?YE ALTIN
Kumbaram
Benim bir kumbaram var,
Para ile beslenir.
?çinde çil çil paralar,
??k?r ??k?r seslenir.
Elime ne geçerse
Mutlaka istiyor pay.
Bir(doydum)derse,
Aç içini otur say.
Çok iyi bir arkada?
Severim kumbaray?.
on, yirmi, yava?, yava?,
Biriktir paray?.
PEL?N ÜMREM BOYACI
Meyvelerimiz - Yemi?lerimiz
Portakal
Portakal tatl? serin
Ba??d?r yemi?lerin.
Onda güne?in rengi,
Parlar gibidir sanki.
Elma
Elmay? bilmeyen kim?
Odur, en çok sevdi?im.
Rengi alev k?rm?z?,
Açar i?tah?m?z?.
Armut
Armudu unutmay?n,
Onu da ba?tan say?n.
Ne güzeldir kokusu,
?çi dolu ball? su.
Üzüm-?ncir
Üzümle incir ikiz,
Onlardan vazgeçemeyiz,
Yaz güne?inde olmu?,
?çine ?eker dolmu?.
F?nd?k-Badem-Ceviz
F?nd?kla badem, ceviz,
Severek yedi?imiz.
Üç arkada? yemi?tir,
Her tadan özlemi?tir.
Kestane
Ho? de?il mi kestane?
Al?rs?n tane tane.
S?rtlar?n? çizersin,
K?zg?n küle dizesin.
Pi?sin tatl? tatl? ye,
En güzel besin diye.
Bütün meyveler
Bu güzelim meyveler,
Bu güzelim yemi?ler,
Yurdumuzun mal?d?r,
Her yiyen kuvvet al?r.
Çocuklar
Tutum haftas? geldi,
Bizlere ne?e verdi.
Yerli yemi?lerimiz,
Hep birden dile geldi.
Elma
Amasya elmas?y?m,
Meyvelerin ba??y?m.
Al sar? yana??m var,
Beni yersen kan yapar.
Armut
Ankara memleketim,
Koyu sar?d?r rengim,
Is?r?nca pek yarar,
Yiyenlere can katar.
Üzüm
?zmir'in üzümleri,
Sevilmez mi arkada??
?nsanlara pek yarar,
Kurusu var ya?? var.
?ncir
Tatl? Ayd?n inciri,
Pek güzel iri iri.
Hurma alma, incir al,
A?z?na aks?n bal.
F?nd?k
Giresun zengin olsun,
Cebiniz f?nd?k dolsun.
K?r?l?r ç?t?r ç?t?r,
Hem besler, hem ?s?t?r.
Ceviz
Cevizi de unutma,
Beslenmek zorundas?n.
Pestiline sar da ye,
Kuvvet versin diyorsan.
Portakal
Portakal sulu sulu,
?çi vitamin dolu.
Adana, kozan, dörtyol,
Git a?açtan ye bol bol.
Mandalina
Ad?md?r mandalina,
Sa?l?k veririm sana.
Pek sevimli meyveyim,
Bol bol yiyin bakal?m.
Nar
Çiçek olur aç?l?r?m,
Mercan gibi saç?l?r?m.
Hastaya nar sorulmaz,
?urubuna doyulmaz.
Kestane
Kestaneyi istersen,
Kavurup da yersin sen,
?stersen suda ha?la,
Onun tad? da ba?ka.
Kay?s?
Malatya kay?s?s?,
Yemi?lerin nazl?s?
Pestili de yap?l?r,
Yiyenler pek bay?l?r.
?eftali
Bursa'n?n ?eftalisi,
Kilodur bir tanesi.
?eftaliyi kim sevmez,
Tad?na doyum olmaz.
Ayva
Sar? sar? rengim var,
Ne güzel de kokar?m.
?stersen reçel yap ye,
?stersen kompostomu.
Çocuklar
Kutlu olsun hafta bize,
Meyveler geldi dile.
Hepinizi sevece?iz,
Güzel güzel beslenece?iz.
Sa?l?k , Para ve Tutum
Sa?l?k, para dünyada,
Çok k?ymetli iki ?ey.
Bunlar? bulamamak,
Kimbilir ne ac? ?ey.
Birini elde etmek,
Mümkündür çal??makla.
Öteki kazan?l?r,
Vücuduna bakmakla.
Tutum demek kazanc?n,
Biraz?n? artt?rmak,
Hasislik de?ildir ha,
Karar?nda kullanmak.
Zaman, e?ya, paran?,
Sade bu hafta de?il;
Bütün ömür boyunca,
?yi harcamay? bil.

#2906

 
© 2015
AŞK