Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Twitter Sözleri

En Güzel Twitter Sözleri 2015 K?sa Sayfas? - Özellikle ülkemizde ben dahil çok popüler olan hemen herkesin kulland??? twitter sözleri komik olanlar? da dahil hepsi bu yaz?m?zda. Bunlardan ba?ka durum yerine yazman?z için twitter a?k sözleri de burada olacak.
Sürekli salatal?k maskesi yapan kad?n k?sm? Allah?n vermedi?i güzelli?i h?yardan bekleyenlerdir
Dost dedi?in matematiksel olmal?; sevinci çarpmal?, üzüntüyü bölmeli, geçmi?i ç?karmal?, yar?n? toplamal?d?r... (Hz.MevLana)
Alkolik tav?rlar içerisindeyim, her yana esip da??tas?m var.Devriye gezen polis arabas?n? durdurup "beyler kimlikleri görelim"diyesim var
Hat?rlamak ?çin Bir Haf?zam?z Olmas?na Ra?men Unutmak ?çin Hiçbir ?eyimizin Olmamas? Hayat?n Bize Att??? En Büyük Kaz?kd?r bence
Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?na e?ittir
Her kizin kaltak bi arkadasi vardir..eger senin yoksa muhtemelen kaltak sensindir..
Seni kimsenin üzmesine izin vermeyece?im dedi?inde, Bunu senin yapaca??n? anlamal?yd?m
Sevginin az? ço?u olmaz ...-Ya adam gibi sonuna kadar, Ya da bi sürtük gibi sabaha kadar...
Anne karn?na s??arken dünyaya neden s??mad???n? Ve en sonunda bir metrekarelik yere nas?l s??mak zorunda kalaca??n? farketmeli insan
Asl?nda her?ey, tükenen bir kaleme tükenmez dedikleri kadar yalan
Dört yan? hüzünle çevrili yara parças?na 'a?k' denilirmi?.. 'Yüre?imin co?rafyas?na dü?ünce anlad?m'...
Yüz Dilde "Seni seviyorum " Desen Ne olur..? Bir dilde "Adam Gibi Sevmedikten Sonra"
Ne garip de?il mi..? ?nsan?n hayat? soruyla ba?lar ve soruyla biter: 'Ad?n? ne koydunuz ? Merhumu nas?l bilirdiniz..?
Kad?n kocas?n? daha az sevmeli, fakat daha çok anlamal?, erkek kar?s?n? daha çok sevmeli, fakat anlamaya çal??mamal?d?r...
?ki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kad?n 1. seferde evet demez, Mükemmel erkekse 2. ?ans? vermez ..
Yar?m kalan hikayeydik ' demi?tin... Biz daha kitap olamad?k ama çok satt? ihanetin...
Dost dedi?in matematiksel olmal?; sevinci çarpmal?, üzüntüyü bölmeli, geçmi?i ç?karmal?, yar?n? toplamal?d?r... (Hz.MevLana)
Neymi?, Efendim Birini Seviyorsak Serbest B?rakacakm???z, Dönerse Bizimmi? Dönmezse Hiç Bizim olmayacakm??.Güvercin Besliyoruz sanki
Saç?m? kestirdi?imde "mala dönmü?sün lan ehe ehe" diyen arkada??ma, "iyi o zaman ba?ka tarafa döneyim" dedim. felç geçirdi.
"Yetimhanede Ya?ayan Küçük Bedenlerin, Ranzalar?na Yazd?klar? 'Anne' Kelimesi Kadar Masum Olmal? Bence A?k..."
Dolmu?ta tek ki?i ücreti vermek için iki çocu?unu iki ayr? dizine oturtan annenin tasarruf etme azmine bir alk?? lütfen
Çocuk babasina : - Babacigim, annem ile nasil evlendin? Adam karisina dönüp : - Görüyor musun, çocuk bile anlam veremiyor
Arabanin onundeki cocuklar kazalara, arabanin arkadasindaki kazalarda cocuklara neden olur
Anne: AH KIZIM AH!! BEN NE SALAGIM. SENI NE DOKTORLAR, NE MUHENDISLER ISTEDI DE VERMEDIM. K?z: UZULME ANNECIGIM. BEN HEPSINE VERDIM
3 kuru?luk insana 5 kuru?luk de?er verirsen kalan 2 kuru?a seni satar
Koca: Kar?c???m yemek yapmas?n? ö?rende a?ç?y? i?ten ç?karal?m. Kar?s?: Sende sevi?meyi ö?rende soförü i?ten ç?karal?m.
Dü?ünlerde yan?na gelip seni dürterek "S?ra sana geldi" diyen ya?l?lardan s?k?ld?ysan sende ayn?s?n? Cenazelerde onlara yap
Yuvay? di?i ku? yapar, ku?una hakim olamayan bir pu?t ise y?kar.
Senin nokta koydu?un yere öyle bir cümle ile ba?lar?m ki koydu?un her nokta sana fazlas?yla koyar...
" pe?imden ko?an çok diye sevinme, iktisat derki; fiyat dü?ünce talep artar '
Ah be anne...C?ss diye hep ate?i i?aret edece?ine, biraz da a?k? gösterseydin ya ke?ke! Sen ellerime k?yamazd?n, bak yüre?imi yak?yorlar...
Kitaplar?m? yere dü?ürüp, sonra onlar? toplat?p seni yormak istemiyorum ki ben...Hani diyorum sadece göz göze gelip a??k olsak..Ne dersin ?
Bir kad?n söyleyece?i çok ?ey oldu?u halde susuyorsa, erkek art?k tüm ?ans?n? kaybetmi?tir..
Kimse benimle oynam?yor diye a?layan çocuk ! Sen büyü hele, Bak ne oyunlar oynayacaklar seninle.
Sanmaki ad?n? a?z?ma al?yorum diye seni seviyorum....Dudak tiryakili?i benimkisi i?te seni içime çekmiyorum.
'AR'mut deyip geçmeyin onun ilk hecesi ço?u ki?ide yoktur asl?nda
?lk 2 s?navdan 20, 30 ald??? halde "3.den 100 alsam hocada sözlüme 90 verse."diye hesap yapan ö?rencinin yannda Polyanna pok yemi?dir
Tv'de dizi izlerken transa geçip kaç k?z?m kaç arkanda bak geliyo diyip tv ile bütünle?en te?ze sende bizdensin eywallah
Geçen gün bakkala gittim. "Bir çilekli link alabilir miyim?" dedim. O da "Üye olmadan linkleri göremezsin" dedi.
Anadilimiz gibi iki yabanc? dil konu?uyoruz: ?LG?S?ZCE ve ANLAMAZCA
Sen; Onun Sorduklar?na Cevap Vermeye Bile Tenezzül Etmezsin, O seni Susturdu?unu San?r. Hayat ??te
Büyüyünce ne olmak istiyorsun ?
- Mutlu !
- Öyle de?il, sen sorumu yanl?? anlad?n san?r?m ?
- Hay?r, bence sen hayat? yanl?? anlad?n !
Tavuk Kocas? horoza dönerek derki Bir sabahta öterek deil öperek uyand?r bee adam :))
Sus be kad?n..
Sen adam?"a??k"edersin.
Az kald?, ?imdi alaca??m seni kalbime
Allah yaratt? demeyece?im, e?ek sudan gelinceye kadar sevece?im
Her katil merak eder vurdu?u insan?n ölüp ölmedi?ini..bu yüzden aylar sonra gelen "nas?ls?n" sorusuna umut ba?lamay?n!.
Yine ad?na süründü dilim .. Sürç-ü lisan ettiysem A?K olaa..
Gidiyorum dedim." Cehenneme kadar yolun var" dedi. "O halde daha çok kar??la??r?z" Dedim. Sustu..
Ölüm Yatt???m?z Zaman Yast???m?z?n Alt?nda, Kalkt???m?z Zaman Burnunumuzun Ucundad?r
'Nerelisin?'diye sormu?tu oral? olmad?m.Tepkisizl?imi görünce o da oral? olmad?. Art?k ikimizde oral? de?ildik. Hem?eri say?l?rd?k N.F.K
O kadar yoruldum ki art?k hayattan Yoldan geçen bir taksiyi çevirip; 'Uzakla?an hayallerimi takip et.' diyesim var
"?ki durumda çok dikkatli olunuz. Yemek yerken a?za girene konu?urken ondan ç?kana."
Her Sevi?mek A?K Olsayd? ;Kutsal Say?l?rd? Fahi?enin Pezevengi Öpü?ü
Hiç kimse bir gülümsemeyi sat?n alabilecek kadar ZENG?N de?ildir...Ama çok kimse gözden ya? ak?tabilecek kadar UCUZDUR
Asl?nda söylediklerimden çok , saklad?klar?mda gizliyim. En iyisi anlamak için konu?tuklar?mdan çok, sustuklar?ma kulak ver in.
Fakir bebe?in içemedi?i sütü, zenginin köpe?i içiyorsa; bana adaletten bahsetmeyin.
"Ba?kalar?n?n hatalar?ndan ders al?n. ?nsan bütün hatalar? kendi yapacak kadar uzun ya?am?yor."
Kendinden nefret edip ayna parçalamak kolay, sorun sonras?nda ortaya saç?lan binlerce "SEN?" kim temizleyecek..
Sünnet an?nda "yukar? bak ku? var" diyen sünnetçi amca! yukardaki ku?u b?rak sen a?a??daki ku?a bak da istikbalimle oynama..genç ERGEN
?LK GORUSTE ASKA INANIRMISIN? YOKSA DISARI CIKIP TEKRAR MI GIREYIM...
Kaynanam? kaybettim görenlerin görmezlikten gelmeleri rica olunur...
Genç Türk Atasözü:Türküm, Do?ruyum, Çal??kan?m, iyi gelirli bir bayanla evlenmek istiyorum...
Bir aptal?n sizi öpmesine izin verin ama bir öpücü?ün sizi aptal etmesine asla!
Tamam sen ?imdi git... ama kalbinle gel sonra..
Öyle bir gittinki bakakalmak kald? bana arkandan.'Ne gözümü alabildim, ne göze alabildim'.
"?nsan; Geçmi?in hasretçisi, gelece?in özlemcisi, ya?ad??? an?n ?ikayetçisidir".
Gidiyorsun diye de?il, ?slanan yanaklar?m kurusun diye as?yorum yüzümü...
Geli?i güzel ayr?l?klard? benimki.. ben hiç senin kadar esasl?, gitmedim senden..
Sevdi?ini serbest b?rak. Dönerse senindir, dönmezse ebenindir, z?pl?yorsa delidir, çömeldiyse sak?n dokunma.
Gözleri idam sehpas?d?r, kad?n?n. ve bu yüzden derindir göz çukurlar?..
Kad?n sevgi u?runa her?eye haz?rd?r, hatta sevi?meye de. Erkek ise sevi?mek için her?eyi feda etmeye haz?rd?r; Sevmeyi bile !
Yoklu?unun iki yakas?n? bir araya getirip; Varl???n? ilikler misin ömrüme...
Pardon, buralarda bir kaç k?r?k kalp gördünüz mü ? Size soruyorum bayan; Hiç ayn? kalpte defalarca dirilip öldünüz mü?
Biliyorlar asl?nda... Seni gazete ka??d?na sard???m ?arab?m gibi biliyorlar... Uluorta ve gizligizli seni sevdi?imi...
Belki de En Sevdi?im Sakarl???n... Gözlerime Tak?l?p 'Yüre?ime' Dü?mendi..
Söylemek isteyipde söyleyemedi?im çok ?ey var.Kiminizin yüzüne kiminizin gelmi?ine kiminizinde geçmi?ine
Bakkalda 10 kuru? eksi?im ç?kt? cebimdeki sak?z? uzatt?m, afallad?.Gün intikam günüdür bakkal amca !
Ald???m?z çeyrek alt?n? kutusunda rahat ettirebilmek için alt?na sünger koyan bir milletiz.
Eros'pu çocu?u al o oklar?n? bi taraf?na sok.
Eski sevgililerimin hepsine 14 ?ubatta kandil mesaj? at?cam .. A?ka gelmediler bari imana gelsinler
" En iyi arama motoru yahoo mu lan?" ... " ben ne biliyim abi, google'dan aratsana."
?nsan? 2 ?ey Ayakta Tutar , Biri Sa? Ayak , Biri Sol Ayak. Gerisi hikayee...
?LAN: Bülent Ersoy'a makyöz olarak, s?vac?lar, boyac?lar, kaportac?lar al?nacakt?r.
?deal erke?i dünyan?n her kö?esinde bulabilirsiniz. Ama ne varki dünya yuvarlakt?r. Yani kö?esizdir...
Konu Rus kad?n? ise kriteri 'yatmay? bilmesi' ama konu Türk kad?n? ise kriteri 'oturup kalkmay? bilmesi' olan canl?ya Türk erke?i denir.
Cam?na "arabada bebek var" sticker? yap??t?ran ?ahsiyet, ???klarda bebe?e çeyrek alt?n m? takal?m, ninni mi söyleyelim, ne istiyorsun söyle?
14 ?ubat hayal ürünüdür tek gerçek adana dürümüdür. [Sevgilisi Olmayan Adanal? Ergen]
Allah'?m çok paran?n beni de?i?tirip de?i?tirmedi?ini ö?renmem için lütfen bana bir ?ans ver!
Baz? insanlar matru?ka bebekleri gibidirler, tan?d?kça küçüldüklerini farkedersiniz...
Neymi? efendim sigarayla kola gitmezmi? ! Yok yaa Sen sevmekle aldatmay? götürürken iyiydi ama !
Cennet ve Cehennemle ilgili ileri geri konu?mak istemem; çünkü ikisinde de mükemmel dostlar?m var. " Mark Twain
S?radaki küfür Facebook'ta önce ekleyip, sonra kimsin diye sorana gelsin.
Dünya Nüfusuna Göre Her Erke?e 3 K?z Dü?üyormu?. Benim Hakk?m? Kim Yiyorsa Haram Z?kk?m Olsun..Emi
?simlerine ousan, ayshe, ayshu, beqüm, qisem gibi harf ekleyip ç?karan insanlar; nece konu?uyorsunuz siz lan ?
31 i sadece bir say? , saksafonu sadece bir çalg? aleti olarak alg?lad???m?z gün AB ye gireriz bence
Eli ka??n?r para gelecek, aya?? ka??n?r yola gidece?im, kula?? ka??n?r biri beni an?yor...abi kirlisin i?te ya bi git y?kan alla alla
Süperman'in Tshirt'ünü Giymekle Kahraman olunmaz k?z?m, Yiyosa Tayt?n?da Giycen
Sevgilileriyle Öpü?ürken Foto?raf Çekilip Facebook'a Koyan Gerzekler, Gerdek Gecenizi 4 Gözle Bekliyoz ona göre..
11810 U arad?m reklamlar?nda oynayan k?zlar?n numaras?ni istedim. telefonu yuzume kapatt?lar. hizmet s?f?r daha da aramam.
Hocalar kalemimiz olmay?nca "Sen neden geldin?" diyor. 5 dk sonra kendisi pilot kalem istiyor. Sen de gelme o zaman okula
Kar?s?n? öldürüp yeni yapt?rd??? evin temeline gömen adamdan ?ok itiraf;"Evi Benim Üzerime Yap Dedi bende yapt?m kar?m? hiç k?rmazd?m
Fareye deney yapm??lar viski, votka, bira vermi?ler hepsinde oynam?? z?plam??, rak? vermi?ler elini masaya vurmu?"O KED? BURAYA GELECEK"Uleyynn demi?
Hayatta kar??n?za ç?kan f?rsatlar? mutlaka de?erlendirin. E?er de?erlendiremiyorsan?z hemen f?rsatlarla dolu AVON katalo?una ba? vurun
Sevgili RTÜK, 10 dk. reklam aras?na ala?m?? bi milletiz, ara 4 dk'ya inince bir panik olduk, tuvalete ko?arken dü?enlerimiz var
Bir Bayan?n Gözya??n?n Akmas?na Sadece So?an De?il, Bazen Bir "HIYAR" Da Neden Olabilir...!
9 Ay Boyunca Ç?kmaya Çal??t???... Yere Bi Ömür Girmeye Çal??an Canl?ya ERKEK Denir...
" 80 ya??ndaki amca rusya'ya vize kalkt? diye seviniyor.sanki vize kalk?nca her?ey kalkacak ."
2012 için "1.50 boylar?ndaki kad?nlardan olu?an "birelli takvimi" çal??malar? devam etmektedir
"Ne zaman ki birisinin dedesinin ad? berkecan olur, i?te o zaman biz AB'ye gireriz aga
En uyuz meslek bankac?l?k bence gün boyu milyarlar? say dur. ak?am olunca B?M' den ucuz yo?urt al eve git.
Bir araba hayal edersin, paray? biriktirirsin, sonra ötv'yi ve benzini hesaplamay? unutursun, para yetmez , babay? al?rs?n hevesin kaçar...
Bir ili?kide kad?ndan susmas?n? beklemek ine?e çilek yedirip "çilekli süt" vermesini beklemekle e? de?erdedir...
Elin o?lu gülü, tango yaparken a?z?nda tutuyor, biz kasap vitrinindeki koyunun k?ç?na tak?yoruz. Sizde hala bizden romantizm bekliyorsunuz c?k c?k
Biriyle olmaya ba?lay?nca arkada??n? dostunu aramayan insan; "yaa inan ki hep akl?mdas?n" yalan?n? yemiyoruz art?k, size iyi sevi?meler..
Yürürken yere dü?mü? bir k?z gördüm, hemen ko?up kald?rd?m... 3 kere öpüp kenara b?rakt?m... nimet lan sonuçta, günah...
Bedava içki varsa, galeriye giderim. sanat anlay???m bununla s?n?rl?.özür
Dü?ünlerde dans eden gelin ile damad?n kikir kikir gülmelerine sebep olan konu?malar?n? merak eden sadece ben de?ilim demi ?
En büyük sanat; bir elle ya?l? ya?l? cips yerken klavye tu?lar?n? ya?lamadan yazma sanat?d?r. Biliyorum hepiniz sanatç?s?n?z
Çakmaktaki gaz seviyelerini dengeleme bir Türk hastal??? olarak kay?tlara geçmeli. Madem Türk'sün dengele görsün.
Televizyonu Sadece Show TV'yi Çeken Yoksul Adam Evinde Acundan Ölmü? Olarak Bulundu.
Sonra "Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur." derken aynaya bir bakt?m. Dudaklar?m Ayn? Angelina Jolie.valla
Telofonumun en çok sessizde b?rak?p evin içinde kaybetme özelli?ini kullan?yorum
7 Kere Evlenmi? olan Seda Sayan Nikah Masas?n? Yemek Masas? San?yor Karn? Doyunca Kalk?yor
Lunaparktan geliyorum ne dolaplar dönüyor görmeniz laz?m, i?in içinde çocuklar bile var.
"Her kad?na sahip olmaya çal??an adam bir kad?na hasret kal?r ! Bir kad?na sahip olan adam; Her kad?n? kendine hayran b?rak?r."
E?iniz can?n?z? m? s?k?yor ona 'sen biraz kilo mu ald?n?' deyin ve kenara çekilin, bu onu bi süre sizden uzakla?t?r?r.
Misafirl?e gidildi?inde y?rt?k çorap?n getirdi?i fark?ndal?kla ayakkab?y? ç?kar?p terl?i giyerkenki geçen zamana ???k h?z? denebilr
Bu zaman da A?kta yüzün gülsün istiyorsan ya çok yüksek gelirin olacak ya da her türlü giderin.
Çay süzgeci, makarna süzgecine sormu?; "Baba, annem nas?l biriydi?". Makarna süzgeci yan?tlam??; "Senin annen bir elekti yavrum".
Girdi?imiz günahlar, öldü?ümüzde aynen bize girecek. Sayg?lar.
"Seni Özledik" diye mail at?p kendini hat?rlatan forum sitesinin adminine çiçek-çikolata kap?p gidesim gelir.. Yapmay?n, duygusal?m diyorum!
"Prens Charles olmak da zor. Bakkala gidip bir ?eyler al?nca para diye anan?n resmini veriyorsun."çok incitici çook
K?l?çdaro?lu Yapt??? Aç?klama'da Seçimler"RECEP"ay?na denk geldi bu i?te hükümetin parma?? olabilir Seçimlerin tekrarlanmasn? istiyoruz dedi
Y?l 2050 bankada mü?teri temsilcisinin sorusu : Annenizin k?zl?k nicki nedir?
Bir erkek için nazik, sevgi dolu, dü?ünceli tan?mlamalar?n? kullanabilirsiniz.Bu yalan olur ama yine de söyleyebilirsiniz
Elinde Blackberry, s?rt?nda Burberry, aya??nda Fred Perry sonras?...gelberry...yar...gelbery...
Hiç sevmedi?iniz bir insan?n tekrar sizinle konu?mak istemesine ' k?l dönmesi ' denir.
Erkeklerin en s?k ya?ad??? hayal k?r?kl???, bir kad?n?n da bir beyne sahip oldu?unu fark etmeleridir...
Kimsenin De?i?mesini Beklemeyin. KÜTÜK Tersten Okununcada KÜTÜK'tür
Kom?ular?m dinledi?im müzikleri o kadar seviyorlar ki her seferinde duvara vurarak ritm tutuyorlar.
Kavanoz kapa??n? açamayan kad?n?n kocas?ndan yard?m istemesiyle sonuca ula?mas?na "BEYin gücü" denir...
?imdi ki a?klar babadan al?nan harçl?k gibi ö?lene kadar dayanm?yo..!!!
Ev hediyesi olarak getirilen Borcam'? "biz de ba?kas?na götürürüz" deyip açmayan ki?iye "Türk" denir
Kar?nca Duas?: Bugün in?allah kimse üstüme basmaz. Amin
Böcek görünce ç??l?k at?p ortal??? koparan mal; Sen ölünce ha?erat?n sülalesi g.tünde halay çekecek haberin yok
Çok zorluyosun beni herkesin bi katlanma s?n?r? var. - (?i?man k?za dert yanan tayt)
Bir erke?in yanaktan öpeyim deyip sevgilisini dudaktan öpüp tokat yemesine "kasti faul" denir.
K?z arka??mla iddiaya girdik kaybeden b?y?klar? kesecek.
Sevgilin varken capkinlik yapilmazmis ne yani diyetteyiz diye menüyede mi bakmiycaz
Sevgilinin"Sen Daha ?yilerine Lay?ks?n" Yalan?yla Esnaf?n"Abi Dükkan?n Önüne Park Etme Mal Gelecek ?imdi"Yalan? K?yas?ya Yar???r
Herkes ayn? ?eyi dü?ünüyorsa, hiç kimse fazla bir ?ey dü?ünmüyor demektir.
Hesab?n? veremeyece?iniz i?lere kalk??may?n.. Öteki tarafta bula??k y?katm?yolar.
Yeni ayr?l?p facebooka 'ortam süper, çok mutluyum' yazan genç evde eski resimlerle salya sümük a?larken burnundan baloncuk ç?karken yakaland?
Kaçan? koval?yorsan bir "heves", açan? koval?yorsan "zevk" u?runda ko?uyorsun ancak a?z?na s?çan? koval?yorsan a??ks?n.
Kad?nlar?n bak?? aç?s? bir sen, bir ben, bir de bebek. Erkeklerin bak?? aç?s? bir sen, bir ben, bir de yedek
Sabah kalk?p saate bakt???nda daha alarm?n çalmas?na 2 saat oldu?unu gören genç, mutluluktan bir daha uyuyamad?...
Bi ba?lant?y? payla??p üstüne onu be?enip üstüne bi de "süpermi? yaa" diye yorum yazan insan. Bu kadar? yetmez.Sevi?men laz?m o ba?lant?yla
?ubat 13 çeksin geri kalan günler mart'a eklensin; bizim sevgilimiz yok bari kediler bayram etsin.
Milletin ald??? iPad'in iPhone'un taksitleri bitmeden yeni model ç?kartarak gerçek bir iPne oluyorsun Steve'cim. Bunlara dikkat edelim.
Bir yerde denk geldi?i ki?i doktorsa: "?uram biraz a?r?yo bi baksana", ö?retmense "Bizim k?z?n matemati?i zay?f ya" diyen ki?iye Türk denir.
Yan?nda olmayan? istemek, seni sevmeyeni sevmek, b?rak?p gideni özlemek... Ters psikoloji bu kadar s?k? bir disiplinle çal??mak zorunda m??
Bitmeye yüz tutmu? bir ili?kiyi kurtarmaya çal??mak, dibinde biraz kalan ?ampuana su eklemek gibi. Yetmez. Ama gideri var bi süre yani.
Eskiden memuriyeti kurtulu? olarak gören "Devlete s?rt?n? dayad?n m? tamam." vard?, ?imdi "Dikkat et de devlet sana dayamas?n." var.
Turkcell=?ahan Gökbakar, Avea=Ata Demirer, Vodafone=?afak Sezer, Türk Telekom=Cem Y?lmaz ama faturalar gelince biz hiç gülmüyoruz o nolacak?
Acaba ben de bi gün minibüs ?öförüne "?öfor beyy beni ???klarda indiriyosun" diyen sar???n k?z kadar özgüven sahibi olabilecek miyim?
Sevdi?im kad?na baz? baz? hayat?m demi?tim. belki biraz daha sevmeme izin verseydi o'na art?k hayat?m demeyecektim. hayat diyecektim.
AVM'ye çak?yla girmeme izin vermeyince güvenlik, gittim migrostan bi döner ve kasap b?ça?? alarak kar??s?na geçip e mal ?imdi nap?cann dedim
Ülkemiz kad?nlar?n?n baz? tip erkeklere bak?? aç?s? aynen ?öyledir ve bu üç kelimeden olu?ur: t?rtm?? t?rtm??s?n t?rts?n
Kad?n:Sevgilim"A?k?m?zdaki ?lk günkü heyecan?m? kaybettim" Erkek:yahu ?lk zamanlarda bungee jumping yap?yorduk da benim mi haberim yoktu?
2050 y?llar?nda etrafta bisürü dövmeli piercingli ?ule nineler, canberk dedeler falan olacak ya, ben en çok o günleri merak ediyorum
En cool k?zlar?n bile bundan 10-15 sene sonra "odan? topla", "taba??ndakini bitir" diye bas bas ba??r?yor olacak.Bir de böyle dü?ün çok vahim
Sen ?imdi giydi?in minicik ete?in ve derin dekolteli gömle?inle bizi kendine laf atmaya mecbur ediyosun.Etme
Sürekli kendinden bahseden insan, sen kendinden bahsetme.sen gittikten sonra biz senden bahsedip kulaklar?n? ç?nlataca??z zaten
Abi telefonumda kay?tl? aninda cagirabilecegim en az 10 kiz var diyen erkek.Senin Pezevenk Oldu?unu Dü?ünüyorum yanl??sam özür
Sahneden Seyircilere Beni Sizler Yaratt?n?z Diyen Ünlü ?ahsiyet .Gözlerimizdeki Pi?manl??? Farkediyorsun De?ilmi
Hayat?mda ilk kez bir arkadas?ma 2 sayfal?k mesaj att?m cevab? sadece "ok" oldu . O "ok' münasip biyerine saplans?n güzel arkada??m.
Mesela "iyi günler" dedi?im birisi ak?am olunca yan?ma gelip, "allah raz? olsun senden, günüm güzel geçti" dese. Beni sevindirse.
Onu hep gülerken gördü?ün için mutlu biri oldu?una kanaat getirme, a?lad??? zamanlarda gözden kayboluyordur sadece.
Bazen iyiyim dedi?inde daha fazla soru sormamas? gerekti?ini anlayan insanlara da ihtiyaç duyars?n.
Dü?ünceler iç içe oldu?unda mesafe dedi?in nedir ki, bir tren, bir otobüs, belki bir uçak bileti.
Baz? insanlar?n size 1 ad?m gelmesi için sizin 3 belki de 4 ad?m gitmeniz gerekebilir ama o insanlar bir kere geldi?inde gitmeyi dü?ünmezler
Benimle mutlu musun? + Hay?r. - Peki neden benimle birliktesin? + Sensizken daha mutsuzum.
Ayr?ld?ktan k?sa bir süre sonra ba?lad??? yeni ili?kisinin temelleri senin elini tuttu?u günlerde at?ld?, sen seni çok sevdi?ine inan?rken.
Bazen aya??n? yorgan?na göre uzatmaz, ama o ü?ümesin diye kendi ayaklar?n? d??ar?da b?rak?rs?n.
Her hatan?n bir bedeli vard?r ve en kötüsü pi?manl?k olarak ödenendir.
Birini özledi?inizde üzülmek yerine özleyebilecek birine sahip oldu?unuz için kendinizi ?ansl? hissetmeniz gerekti?ini farketmelisiniz.
"Biri var onu daha iyi tan?mak için rahat olmak istiyorum, olursa onunla devam edicem olmazsa sana geri dönücem"in özetidir biraz ara verelim
Aylar sonra arayan eski sevgili erkekse ba?ka birini, k?zsa daha iyisini bulamam??t?r.
Bekaretin bacaklar?n?n aras?nda kendini evlenece?in adama saklad???n? söylüyorsun. Peki ya dudaklar?nda ki do?mam?? çocuklar.
Kad?nlar duyduklar?na a??k olur, Erkeklerse gördüklerine. O yüzden kad?nlar makyaj yapar, Erkekler ise yalan söyler..
Kal?c? ol dedim hayat?mda " KAL , ACI OL " demedim...
?kimizde açt?k bu a?kta. ben sana bakmaya doyamad?m, sen de ba?kalar?n? tatmaya.
Yaln?z "biri" olsun isterken, "yaln?z biri" oldum istemeden.
"A ? K " öyle bir dengesini bozar ki, adam?"Selamunaleyküm" der kiliseye bile girersin..
Sensiz nefes alam?yorum diyen sevgili, günlerdir kimlerin suni tenüfüsüyle ya??yorsun!.
Bir erke?in gücünü gösteren bir kad?na vurmak de?il bir kad?na vurulmakt?r...
Yap?lan espriyi duyamay?p yeri ve zaman? geçtikten sonra "ne dedi ne dedi " diye soran amca sanada eywallah
A?k iki ki?inin sokak kavgas?na benzer, çünkü ay?ran hep yabanc?d?r...
Mutlu olmak istiyorsan ya kafan güzel olacak yada kaderin...!
Bir otobüs a?k?yd? bizimkisi, benim yolum "son durak"seninkisi "müsait bi yer"di...
Gözlerin rengini bir türlü çözememi?tim, Ama art?k anlad?m.. "Kahpe rengi"ymi?...
Yüzünde sivilcesiyle sevgilisinin kar??s?na ç?kmaya utanan insan, günahlar?nla Allah?n kar??s?na ç?kmaya yüzün varm? .
Ayr?l?k kap?n?n önünde sevgilim, Sus ! Ses etme Söndür ???klar?.. Evde yokmu?uz gibi yapal?m..
Tek kuru?luk Faydan yok hayatimdaki varligindan... inan zararina seviyorum seni.

#2285

 
© 2015
AŞK