Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ufak Sözler

Ufac?k ümitlerimin en büyük yar?nlar?s?n.

Minik kalbimin ufac?k prensesisin.

Ufak dünyam?n büyük a?k?s?n.

Ufakl?k a?k?ms?n ?imdi hayat?m?n anlam?s?n.

Ufac?k bir çocukken nas?l sevdiysem seni ?imdide öyle seviyorum affet beni.

Ufak ellerini özledim minik kalbinin a?k ç??l?klar?n? özledim ben sadece seni özledim.

Kararm?? hayat?m?n beyaz noktas? oldun.

Ben bir Nokta Olsamda Sözlerim Daima Sana Olucak Bunu Bil..

Hayat?n içinde ufac?k bir anlam kazanmaya çal???yorum, sende benimle hayata anlam olmak istermisin?

Anlams?z Hayat?m?n tek Anlaml? Yönüsün.

Ben Seninle A?lamak için de?il gülmek için hayat? sevdim.

Nekadar A?lat?rsan Okadar A?lars?n günün birinde unutma bunlar?!

Ben hayat? Kendime De?il Sana Güvenerek yazd?m ?imdi seni bekliyorum gülüm.

Sen Bombo? odam?n içindeki Melodisin seninle mutlu oluyorum seni dinleyince gülüyorum.

Tut beni çek kendine hayata inat olsun gülelim umutlar?m?z?n yar?nlar?na birlikte gidelim.

Hayat?mdaki tek do?rusun hayat?mda asla yanl?? olmad?n olmayacaks?n

1-Yanl?? anlayanlar taraf?ndan söylenen bir do?rudan daha kötü hiçbir yalan yoktur.

2-Ba?ka birinin sizin kadar iyi yapabilece?i ?eyi; b?rak?n ona, siz yapmay?n.

3-Utanmaktan kaç?n, fakat ?an ve ?öhretin arkas?ndan ko?may?n. Bunlar insana çok pahal?ya mal olur.

4-Tecrübe herkesin kendi hatalar?na verdi?i add?r.

5-Gençlerin yeti?mesine önem ver ; çünkü bu yolda herhangi bir ihmal memleketin yap?s?n? mahveder.

6-Asilce ya?amak ve asilce ölmek ; onurlu insanlara yak???r.

7-Haks?zl?k önünde e?ilme ; çünkü hakk?n?zla beraber ?erefinizi de kaybedersiniz.

8-Ac? çekmeyenler , ba?kalar?n?n ac? çekebilece?ini ak?llar?na getirmezler.

9-Büyük bir lider , halka onlar?n ?ahsi menfaatlerinin zannettikleri gibi olmad???n? söylemek cesaretini gösteren bir adamd?r.

10-Dost ac?lar?n? dostlar? ile payla?and?r.

11-Büyük ba?ar?lar?n sahipleri, küçük i?leri titizlikle yapabilme sabr?n? gösteren ki?ilerdir.

12-Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan de?il ;söyledi?ini yapan ve yapabildi?ini söyleyen insand?r.

13-Çiçekleri sevenler insanlardan nefret edemezler.

14-Durgun sular derin akar.

15-Konu?mak bir ihtiyaç olabilir; fakat susmak da bir sanatt?r.

16-?nsanlar?n yaln?z ekme?e de?il ; ?erefe de ihtiyaçlar? vard?r.

17-Uzun zaman devam eden bir anla?mazl?k , her iki taraf?nda haks?z oldu?unu gösterir.

18-Gençli?i anlamad???n?z an dünyadaki i?iniz bitmi? demektir.

19-Büyük ve üstün insan yaln?z do?rulu?u ; küçük insan ise yaln?z fayday? dü?ünür.

20-F?rt?nalar insan?n denizi sevmesine engel olamaz.

21-Aln?n? ne kadar yüksek tutarsan , yere o kadar sa?lam basars?n.

22-Ayakta ölmek , diz üstü ya?amaktan daha iyidir.

23-En verimli ya?mur al?n teridir.

24-Ne kadar bilirsen bil, söyledi?inin de?eri kar??ndakinin anlad??? kadard?r.

25-Ne kadar geriye bakarsan , o kadar ileriyi ilerisini görürsün.

26-Ba?ar? zamana , yere yada ko?ula de?il; insana dayan?r.

27-Buyru?u alt?nda çal??an kimselerin ba?ar?lar?ndan gerçek bir sevinç duymayan insan , büyük bir lider olamaz.

28-E?er ?rmakta su kalmam??sa bu kanal?n de?il; kayna??n suçudur.

29-Nas?l kafa say?s? kadar dü?ünce çe?idi varsa ; kalp say?s? kadar da sevgi çe?idi var demektir.

30-?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyin.

31-?nsan?n bir ?eyi ö?renebilmesi için her ?eyden önce onu sevmesi gerekir.

32-Her bildi?ini söyleme ; fakat her söyledi?ini bil. Söyleyecek yalan bulamayanlar?n ba?vurdu?u son çare gerçeklerdir.

33-?nsanin hakiki asaleti erdemden gelir, do?u?tan de?il.

34-Kaybetmeyi ahlaks?z bir kazanca tercih et. ?lkinin ac?s? bir an , ötekinin vicdan azab? bir ömür boyu sürer.

35-Dertli bir adam?n tereddüt ve dumanlarla dolu bir gönül evi vard?r, derdini dinlerseniz o evde bir pencere açm?? olursun.

36-Hayatlar?nda hiç ba?ar? göstermeyenler, kendilerini ba?kalar?n? küçültmekle avuturlar.

37-E?ilip insanlar? yerden kald?rmak kadar insan?n kalbine iyi gelen bir antrenman olamaz.

38-Yapabilece?in en büyük yanl?? , bir ba?kas? için çal??t???na inanmakt?r.

39-Kom?unu sev; fakat aradaki çiti hiçbir zaman kald?rma.

40-Ki?i inanc? ölçüsünde genç, ku?kusu oran?nda ya?l?d?r.

41-Hayatta tutaca??n ilk prensip ; sadakat ve samimiyet olmal?d?r.

42-?nsanlar iyinin fark?na varamazlar ve onu kaybedinceye kadar da onun ellerinin içinde oldu?unu bilemezler.

43-Herhangi bir ?eyi unutmak istedi?in zaman ; ne kadar kuvvetli bir belle?e sahip oldu?unu anlars?n.

44-Sana yap?lmas?n? istemediklerini sen de ba?kalar?na yapma.

45-Sevgi teleskoptan bakar, k?skançl?k ise mikroskoptan.

46-Dostluk havas? yaratmak için ufak bir gülümseme kafidir.

47-Büyük bir insan büyüklü?ünü , kendisinden küçük insanlara kar?? muamelelerinde gösterir.

48-Dü?ünmek zekan?n çal??mas?ndan meydana gelir , hayale dalmak ise e?lencedir.

49-Çevrendekileri alçaltarak de?il; kendini gerçekten yükselterek büyüyebilirsin.

50-Cesur ol. De?ilsen bile öyle davran hiç kimse aradaki fark? anlayamaz.

51-Hiçbir insan dünyaya iyi e?itilmi? bir aile kadar önemli bir miras b?rakamaz.

52-Hayatta en kolay ?ey insan?n kendisini aldatabilmesidir. Zira her insan istedi?i ?eyin , genellikle gerçek oldu?una inan?r.

#53

 
© 2015
AŞK