Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

U?ur Mumcu Sözleri

Bir ki?iye yap?lan haks?zl?k, bütün topluma kar?? i?lenen bir suçtur.

Kimi ölüler bize ne kadar yak?n Ya?ayanlar?n birço?u ne kadar da ölü.

Öyleyse vurun, parçalay?n! Her parçamdan benim gibiler, beni a?acaklar do?acakt?r.

Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.

Susanlar da bu insanl?k suçlar?na kat?lm?? olur. Bu masum insanlar, Yahudi de olur, Arap da, H?ristiyan da. Ölenlerde ?rk ve din ay?r?m? yap?lmaz. Ölen insand?r.

Bir ulus, ne kadar okuma-yazma, ö?renme, ara?t?rma e?ilimde ise, o kadar sa?lam, o kadar ho?görülü ve demokrat yap?da olur.

Biz unutkan bir ulusuz. Unutuyoruz olup bitenleri. Unutuyoruz ve o?ullar? k?zlar? ölen ana babalar?, kanl? gözya?lar?yla ba? ba?a b?rak?p gidiyoruz.

Unutmayal?m ki cesur bir kez, korkak bin kez ölür. Önemli olan, insan?n böyle bir toplumda "mezar ...ta??" gibi susmamas?d?r.

Evrensel kültürün sanat ve dü?ün rüzgarlar? ile Türkiye er geç ça?da? uygarl??a demir atacak.

Atatürkçülük ne demektir? Atatürkçülük, k?saca ulusal ba??ms?zl?k ve ulusal onur demektir. Atatürkçülük, özetle antiemperyalist bir Kurtulu? Sava??'n? ba?latan ve sürdüren bir eylem ve ö?retidir.

Milliyetçilik, sömürücülerin de?il; Mustafa Kemal devrimcilerinin bayra??d?r.

Kemalizm benim ya?am ?eklimdir.

Türk vatanda?? ; isviçre medeni kanunua göre evlenen, italyan ceza yasas?na göre cezaland?r?lan, alman ceza mahkemeleri usulü yasas?na göre yarg?lanan, frans?z idare hukukuna göre idare edilen ve islam hukukuna göre gömülen ki?idir.

Gelecek nesilleri de?il, gelecek seçimleri dü?ünen politikac?lar?m?z bu tablonun ressamlar?d?rlar. B?rak?n?z yaps?nlar, b?rak?n?z geçsinler" parolas? ile liberalizm, en ac? örne?ini Türkiye'de vermi?tir.

Temelinde ba??ms?zl?k harc? yatan Cumhuriyetimiz, ?kinci Dünya Sava??'ndan sonra emperyalistlerin ahtapot kollar?nda teslim edilmi?tir. Öyle bir teslimiyettir ki, yer alt? zenginliklerimiz çokuluslu ?irketlerin emrindedir; öyle bir teslimiyettir ki, petrol, maden ve yabanc? sermaye yasalar? yabanc? uzmanlarca haz?rlanm??t?r; öyle bir teslimiyettir ki, ülke topraklar?n?n bir bölümü üs ad? alt?nda ba?ka devletin genelkurmay?na arma?an edilmi?tir; öyle bir teslimiyettir ki, ordumuzun silahlar?, araç ve gereçleri okyanus ötesi ülkelerin buyruklar?na ba?lanm??t?r.

Bir gün mezarlar?m?zda güller açacak ey halk?m, unutma bizi...Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklar?nda yank?lanacak ey halk?m, unutma bizi.

#1332

 
© 2015
AŞK