Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ülkücü Sözleri Mesajlar?

K?sa ülkücü sözleri 2014 ülkücü mesajlar? sayfas? -
Türkiye'nin yükseli?i ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabanc?, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar dü?ünemez.
Uluna da bozkurtlar?m, uluna.
Uluna da ince aylar doluna.
Gafil durup güvenirsen soluna,
Ba??n üzre sefil bayku? öttü bil!
Öz yurdunu iki pula satt? bil.
N. Y?ld?r?m Gençosmano?lu
Davalar?m?z?n çözümü kendimize dönmek, sars?lmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çal??maya giri?mekle mümkündür.
Sen bendini y?kan asi su,
Sen engel tan?mayan rüzgar,
Sen Ergenekon da??ndan do?an güne?,
Sen ALLAH' ?n iman ve bilek gücü ile donatt??? ?ansl? kul
Senin ad?n TÜRK...
Toprak bütünlü?ümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezli?ini hedef alan hainlere kar?? Türk Milleti olarak aya?a kalkmal?y?z.
Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur..
Gençli?imizi büyük bir sava? beklemektedir. Bozgunculu?a, tembelli?e, ahlaks?zl??a, cehalete, yalanc?l??a kar?? büyük bir sava?.
?aka??mdaki kansa, o benim gülü?ümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölü?ümdür
Ülkücüler, insanl?k âlemi içinde ne u?ak olmay?, ne de ba?kalar?n? u?ak olarak kullanmay? kabul etmeyen ?erefli bir bayra??n ta??y?c?s?d?r.
Dal?ndan kopan yapra??n akibetini rüzgâr tayin eder
Ba?bu? Alparslan TÜRKE?
Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; TURAN
Ziya Gökalp
ülkü denen nazl? gelin erde ?an ister, Büyük devlet kurmak için büyük kan ister
Zafer ülkü kayna??n?n çe?mesidir,
Zafer gönüllerin birle?mesidir.
Gönülleri birle?enler, selam sizlere,
Uzaktan dertle?enler, selam sizlere.
Biz aziz milletimize müreffah, kuvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete ad?yoruz.Ve Türklük yoluna ba?lar?m?z? koyuyoruz.
Ve tarih bir gün, acz içinde k?vrana k?vrana ?ehadete susam?? bir ülkücüden daha müthi? bir silah?n ke?fedilemedi?ini yazmak zorunda kalacakt?r
S.Ahmet Arvasi
Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminat? ve istikbali gençliktir.
Ülkücüler ipe?e sar?lm?? çeliktir
Dündar Ta?er
Milletler aras?ndaki mücadele ?uurundan mahrum olan toplumlar ba?kas?n?n boyunduru?u alt?na dü?erler.
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren le?ler, sizi kim diriltecek?..
Necip Faz?l
Milletler, yabanc? kuvvetlerin ordular?nca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri taraf?ndan esaret alt?na al?n?rlar.
Türklü?ün vicdan? bir, dini bir, vatan? bir. Fakat hepsi ayr?l?r, olmazsa lisan? bir
Ziya Gökalp
Türk ayd?nlar? için Bat?'n?n s???nmas? olmak bir ideal olarak benimsenmi?tir. Milletimiz için bundan korkunç felaket dü?ünülemez.
Ülkü u?runda gönüller delidir, Ki?iler ülkü u?runda ölmelidir
Ziya Gökalp

#2617

 
© 2015
AŞK