Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ülkücü Sözleri

Sizlere kolay bir ba?ar?, vaad ediyorum. K?sa zamanda bir iktidar umanlar bizimle yola ç?kmas?nlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda kar??n?za menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir y???n engel ç?kacakt?r. Bu çetin yolda dayanabilecekler, bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize kat?ls?nlar.

Ben Türk Milletini,

Sokaklarda ?spanak fiyat?na sat?lan demokrasiye,

Rü?vet ve hile çi?nenen, çi?netilen hukuk düzenlerine,

Ahlâhtan mahrum bir hürriyete, tefecilige, karaborsaya yer veren bir iktisadi yap?ya ça??rm?yorum.

Türklük ?uur ve gururuna, ?slâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla sava?a, adalette yar??a, birli?e, karde?li?e, k?sacas? hak yolu, ALLAH YOLU'na ça??r?yorum. Modern medeniyetin en ön saf?na ?eçmek üzere s?çramaya ça??r?yorum.

Türk Milletine Bizans"˜dan geçme bir Hastal?k vard?r. Gev?eklik, lâubalilik, dedikodu, fitne, fesat, terbiyesizlik, birbirini be?enmemek, s?r saklayamamak, rastgele lâf söylemek...

Bu hastal?k sizde de var. Bu hastal??? tedavi etmeniz lâz?md?r. Bu hastal??? tedavi edmezseniz, kendinize yol seçiniz. Milliyetçi Hareket'te bir saniye daha fazla kalmay?n?z. Benimle dava arkada?l??? edecekseniz, her ?eyden önce vas?fl? Türk olmaya mecbursunuz.

Türk Milletini bat?ran, Bizans'? bat?ran, Osmanl? ?mparatorlu?unu bat?ran hastal?k budur.

"Türk milliyetç?l??i me?ru savunma, yüksek insanl?k duy?ular? ve Türk Milletinin kendi tabii haklar?n?n savunulmas?, korunmas? duy?usu ve iradesinin, ?uurunun bir ifadesidir. "

"Biz aziz milletimize müreffah, kuvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete ad?yoruz. Ve Türklük yoluna ba?lar?m?z? koyuyoruz. "

"Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminat? ve istikbali gençliktir. "

"Milletler aras?ndaki mücadele ?uurundan mahrum olan toplumlar ba?kas?n?n boyunduru?u alt?na dü?erler. "

Milletler, yabanc? kuvvetlerin ordular?nca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri taraf?ndan esaret alt?na al?n?rlar. "

Türk ayd?nlar? için Bat?'n?n s???nmas? olmak bir ideal olarak benimsenmi?tir. Milletimiz için bundan korkunç felaket dü?ünülemez. "

"Türkiye'nin yükseli?i ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabanc?, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar dü?ünemez. "

"Davalar?m?z?n çözümü kendimize dönmek, sars?lmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çal??maya giri?mekle mümkündür. "

"Toprak bütünlü?ümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezli?ini hedef alan hainlere kar?? Türk Milleti olarak aya?a kalkmal?y?z. "

"Gençli?imizi büyük bir sava? beklemektedir. Bozgunculu?a, tembelli?e, ahlaks?zl??a, cehalete, yalanc?l??a kar?? büyük bir sava?. "

"Ülkücüler, insanl?k âlemi içinde ne u?ak olmay?, ne de ba?kalar?n? u?ak olarak kullanmay? kabul etmeyen ?erefli bir bayra??n ta??y?c?s?d?r. "

BA?BU? ALPARSLAN TÜRKE?

Ey Türk, Titre ve Kendine Dön!

Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta ya??z yer delinmedikçe,

Kim bozabilir senin ilini ve töreni!..

Bilge Ka?an

Ne kaya kaleler, ne demir kap?lar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yar? cihan ümmetiyle dö?ü?eceksin. Ezdikçe ma?rur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve ö?ren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çal??!..

A. Hikmet Müftüo?lu

Zafer, asla mahvolduklar?n? zannedenler taraf?ndan kazan?lamaz...

Ba?bu? Alparslan TÜRKE? Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek.

Siz hayat süren le?ler, sizi kim diriltecek?..

Üstad Necip Faz?l

?dealler y?ld?zlar gibidir.

Onlara belki ula?amazs?n?z ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz...

Ba?bu? Alparslan TÜRKE?

Ve tarih bir gün, acz içinde k?vrana k?vrana ?ehadete susam?? bir ülkücüden daha müthi? bir silah?n ke?fedilemedi?ini yazmak zorunda kalacakt?r...

S. Ahmet Arvasi

Dü?man?n ülkesi viran olacak,

Türkiye büyüyüp "TURAN" olacak.

Ziya Gökalp

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan,

Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; TURAN...

Ziya Gökâlp

Zafer ülkü kayna??n?n çe?mesidir,

Zafer gönüllerin birle?mesidir.

Gönülleri birle?enler, selam sizlere,

Uzaktan dertle?enler, selam sizlere.

H. Nihal Ats?z

Tükürün cephe-i lâkayd?na ?ark?n, tükürün,

Ku?kulans?n, görelim gayretleri halk?n,

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,

Tükürün onlara alk?? tutan kahpelere!..

Mehmet Akif Ersoy

Bu kap?dan kol ve kanat k?r?lmadan geçilmez.

E?ten, dosttan, sevgiliden ayr?lmadan geçilmez...

Üstad Necip Faz?l

Türklü?ün vicdan? bir, dini bir, vatan? bir.

Fakat hepsi ayr?l?r, olmazsa lisan? bir...

Ziya Gökâlp

Yâ Râb bu u?ursuz gecenin yok mu sabah??

Mah?erde mi biçarelerin, yoksa felâh??

Nur istiyoruz... Sen bize yang?n gönderiyorsun!

"Yand?k" diyoruz... Bo?maya kan gönderiyorsun!

Mehmet Akif Ersoy

Deme bana Kay?, O?uz, ?lhanl?,

Türküm; Bu ad her ünvandan üstündür.

Yoktur Azer, K?rg?z, Özbek, Kazanl?,

Türk Milleti bir bölünmez bütündür.

Ziya Gökâlp

Ülkü u?runda gönüller delidir,

Ki?iler ülkü u?runda ölmelidir...

Ziyâ Gökalp

Ne hasta bekler sabah?, Ne genç ölüyü mezar.

Ne de ?eytan bir günah?, Seni bekledi?im kadar...

Üstad Necip Faz?l

Yufka yüreklilerle çetin yollar a??lmaz,

Çünkü bu yol kutludur, gider Tanr? da??na.

Halbuki yolda??n? b?rak?p dönenlerin,

Topu da de?i?ilir bir sokak kalta??na.

H. Nihal Ats?z

Haydi art?k dinsin ?zd?raplar?n,

Ufuklardan ?anl? bir gün do?acak yar?n,

Güzellikle, s?cakl?kla ve ihti?amla...

Kumandas?z haz?r olup onu selamla!

Gönlündeki yaralar?n kan?n? dindir!

Yüzde yüz Türk oldu?un gün cihan senindir...

H. Nihal Ats?z

Durma dü?man durma, gücünü art?r,

Türklü?ün ba??na hakaret ya?d?r.

Uyuyan bir kavme bu felaket azd?r,

Vur eski kölesi utand?r onu,

B?rakma uyusun, uyand?r onu!..

Ziyâ Gökalp

Uluna da bozkurtlar?m, uluna.

Uluna da ince aylar doluna.

Gafil durup güvenirsen soluna,

Ba??n üzre sefil bayku? öttü bil!

Öz yurdunu iki pula satt? bil!..

N. Y?ld?r?m Gençosmano?lu

Sen bendini y?kan asi su,

Sen engel tan?mayan rüzgar,

Sen Ergenekon da??ndan do?an güne?,

Sen ALLAH' ?n iman ve bilek gücü ile donatt??? ?ansl? kul...

Senin ad?n TÜRK!..

Y?k?ld?n, yak?ld?n devrim dediler,

Soysuzla?t?r?ld?n evrim dediler,

Bozkurt'a it, ite yavrum dediler,

Kalk, do?rul, yerinden yürü. Geç öne!

UYAN EY TÜRK KEND?NE DÖNMEY? DENE!..

Yüksel Türk!

Senin için yükselmenin hududu yoktur...

Ülkü denen nazl? gelin erde ?an ister,

Büyük devlet kurmak için büyük kan ister...

?aka??mdaki kansa, o benim gülü?ümdür,

Namert sürünmektense, erkekçe ölü?ümdür... Namus lekesi de?il bu aln?mda gördü?ünüz.

Vurulmu? dü?mü?üm güpegündüz...

Dal?ndan kopan yapra??n akibetini rüzgâr tayin eder...

Ba?bu? Alparslan TÜRKE?

#48

 
© 2015
AŞK