Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Umut Etmek ?le ?lgili Sözler

En Güzel Umut Etmek ile ilgili Sözler Sayfas? - ?nsan hiç bir zaman umudunu kaybetmemeli ve her yenilgide yeniden ba?layacak kuvveti cesareti kendinde görmeli yada b?kmadan usanmadan çaba sarfetmeli. Bizde bu yaz?m?zda umut etmek ile ilgili yaz?lar yay?nlad?k.
Herkezin Bir umudu Olmal? bendeki Sen gibi Birtanem..
Umudum Seninle Güzel umut ediyorsam umut etti?im gelicektir bir gün umudum Sensin..
Umuda kur?un s?ksanda güLüm umuda Kur?un i?lemez gülüm... umut etmekle ilgili sözler
Umutlar insanlar?n hayat?n? güçlendirir umut olmadan ya?am zevksiz olur..
Hayattan Zevk Almak için Umut etmelisin inanmal?s?n umut bizim gücümüzdür.
Umutsuzlu?a dü?en bir insan hayattan kopar.
Umuda yolculuk seninle ba?lad? azraille son bulur tek umut kap?m ya?ama hevesimsin a?k?m.
Umut demek umutsuz kald???n anda umut ?????n? görmek için çaba göstermektir.
Umutsuzluklar seninle biter seni gördü?ümde yeni umutlar ba?lar hayat?mda umudumun tek sahibi Umutum benim..
Güzel sözler yazarken hayal ediyorum seni seni seviyorum derken umut doluyor içim sensiz olamam ben..
Her ?ark?da bir umut var her ?iirde bir gelecek var sen benim umudum ve gelece?imsin bebe?im senin için bu bestelerim ?iirlerim.
Umut, uyan?k adam?n rüyas?d?r. Aristoteles
Umut sadece eziyetin süresini art?r?r. Friedrich Nietzsche
Beraberinde getirdikleri umutlar ve korkularla ak?n ak?n gelen arzulara teslim oldu?umuz sürece... kal?c? mutlulu?a ya da huzura hiçbir zaman kavu?amay?z. Arthur Schopenhauer
insanlar?n ço?u hayatlar?n?n sonunda geriye dönüp bakt?klar?nda molalarda ya?ad?klar?n? görürler. Takdir etmeden ve zevk almadan geçip giden ?eyin asl?nda hayatlar? oldu?unu gördüklerinde ?a??r?rlar. Ve böylece umutlarla kand?r?lan insan ölümün kollar?na ko?ar. Arthur Schopenhauer
Gözlerin ya?lar? olmasa ruhun gökku?a?? olmazd?.Anonim
Devrim sonsuzlu?un güne?idir nas?l olsa do?ar...
Che Guevara
Umut, genç tutkular?n dad?s?d?r.
Bickerstaff
Kad?nlar?n umudu gün ?????nda örülmü?tür; bir gölge, onlar? karart?r.
George Eliot
Umut, çal??kanlar?n rüyas?d?r.
Plinius
Umut olmadan, umut edilen ele geçirilemez.
Liesherak
Hastalar için hayat oldukça, umut da vard?r.
Cicero
* Umut, uyan?k adam?n rüyas?d?r. Aristoteles
* Umut sadece eziyetin süresini art?r?r. Friedrich Nietzsche
* Beraberinde getirdikleri umutlar ve korkularla ak?n ak?n gelen arzulara teslim oldu?umuz sürece... kal?c? mutlulu?a ya da huzura hiçbir zaman kavu?amay?z. Arthur Schopenhauer
* insanlar?n ço?u hayatlar?n?n sonunda geriye dönüp bakt?klar?nda molalarda ya?ad?klar?n? görürler. Takdir etmeden ve zevk almadan geçip giden ?eyin asl?nda hayatlar? oldu?unu gördüklerinde ?a??r?rlar. Ve böylece umutlarla kand?r?lan insan ölümün kollar?na ko?ar. Arthur Schopenhauer
* Gözlerin ya?lar? olmasa ruhun gökku?a?? olmazd?.Anonim
* Umut insan? uyand?ran bir rüyad?r. Aristoteles
* Az kork, çok umut et; az ye, çok çi?ne; az homurdan, çok nefes al; az konu?, çok anlat; az nefret et, çok sev ve en güzel ?eyler seninle olsun. ?skandinav atasözleri
* Umut fakirin ekme?idir. Türk atasözleri
* Ac?l? bir hayatla hayats?zl?k aras?nda bir seçim yapmam? söyleseler, hiç duraksamadan ac?l? hayat? seçerim. ?nsanlar hayat?n ne kadar kötü oldu?unu söylerse söylesinler, ben umudumu asla kaybetmedim. Henüz nas?l umut kaybedilece?ini ö?renmedim. William Faulkner
-Ak?ll? ve uyan?k olun; sizi ümitsizli?e götüren hadiseler, saadete de götürebilir Delaunay
-Allah bir kap?y? kaparsa bin kap?y? açar Hadis-i ?erif
-Bir vaktin insanlar?n?n bozuldu?una alâmet, o insanlar?n korkudan çok ümit içinde olmalar?d?r Ebu-l Fadl
-En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme Unutma ki ilik en sert kemi?in içinden ç?kar Haf?z
-En geveze ku? ümitdir Kalbimizde hiç susmaz Cenap ?ehabettin
-Güçlük kolayl?kla beraberdir, kendine gel, ümidi b?rakma! Ak?ll? insan bilir ki, ölümün arkas?nda bile daha güçlü bir hayat beklemektedir Mevlana
-Hayat dard?r, do?ru, ama umut da geni? Goethe
-Her ?eyin yok oldu?u anda bile ümit vard?r Thales
-Her umut, içinden kumru yerine y?lan ç?kabilecek bir yumurtad?r H Friedrich Amiel
-Hiç ümit etmemi? olan, ümitsizli?e dü?mez Bernard Shaw
-Umudunu kaybetmi? olan?n ba?ka kaybedecek bir ?eyi yoktur Boise
-Umut yoksulun ekme?idir Thales
-Ümidini kaybetmi? olan?n, ba?ka kaybedecek ?eyi yoktur Boise
-Ümit, saadetten al?nm?? bir miktar borçtur Joseph Joubert
-Ümit inatç?d?r, beklemeyi ancak o bilir Comtesse Dyan
-Ümit, en bedbaht insanlardan bile ?????n? esirgemez Victor von Schetfell
Allah bir kap?y? kaparsa bin kap?y? açar HZ. MUHAMMED (S.A.V)
Güçlük kolayl?kla beraberdir, kendine gel, ümidi b?rakma! Ak?ll? insan bilir ki, ölümün arkas?nda bile daha güçlü bir hayat beklemektedir MEVLANa
En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme Unutma ki ilik en sert kemi?in içinden ç?kar HAFIZ
Ak?ll? ve uyan?k olun; sizi ümitsizli?e götüren hadiseler, saadete de götürebilir DELAUNAY
Umut yoksulun ekme?idir THALES
Ne bir gemi, ne de hayat, tek umuda ba?lanmamal?d?r EP?KTETOS
Umutla ya?ayan, müzik olmadan da dans eder GEORGE HERBERT
Umudunu kaybetmi? olan?n ba?ka kaybedecek bir ?eyi yoktur BOISE
Hayat dard?r, do?ru, ama umut da geni? GOETHE
Hiç ümit etmemi? olan, ümitsizli?e dü?mez BERNARD SHAW
Her umut, içinden kumru yerine y?lan ç?kabilecek bir yumurtad?r HFR?EDR?CH AM?EL
Ümit bize sükun verir, ?zd?rab? uyu?turur MOL?ERE
Ümitsizlik, sersemlerin elde etti?i bir neticedir DISRAEL?
En geveze ku? ümitdir Kalbimizde hiç susmaz CENAP ?EHABETT?N

#2509

 
© 2015
AŞK