Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Umutlu Sözler

En Güzel Umutlu Sözler 2014 Sayfas? -
GuLmEk SeNin BiR TuTkUn OlSuN, bIrGuN aGlArSaN oDa MuTlUlUkTaN oLsUn...
$arapS?z DuraMay?z £srarSiz KaLamayiz ÇeK£r!z £Maneti S!qeriz adaLeti..!!!
YER? GEL?R EFEND?Y?Z YER? GEL?R SERseri Y?Z DUVARLARDA ?SM?M?Z
KIZLARDA RESM?M?Z OLSADA B?Z SEVD?KM? ALLAH INA KADAR SEVER?Z
rabbim sen beni dostlar?mdan koru ben dü?manlar?m?n icab?na bakar?m.!!! umutlu sözler facebook
Sizin oralarda y?ld?z kayd???nda dilek tutulur bizim buralardaysa birinin öldü?üne
inan?l?r...ne yani sizin dileklerinizin kabul olmas? için bizden birinin ölmesimi laz?m....
Sen BenDen Ayr?Lmaya Karar VereCek Kadar KüçüLdüySen ... Ben Senin
U?runDa ÖLümü Göze ALaCak Kadar BüyüDüm Demek" ir....
Ayd?nl?k dunyam? karanl?k eyleme, Seven yureg?m? sens?zl?ge surukleme,
Her s?gara duman?nda akl?ma du?me, Duste gor ben?m dustugum bu hale.
ne paran?n delisi ne pezevengin gölgesi ne ibnenin bekçisi nede silah?n tetikçisi olduk
biz gönlümüzün efesi ortamlar?n delisi dostlar?m?z?n kölesi olduk
sen ben?m ?c?mde oldugun surece ne sen k?mseye rak?p nede k?mse sana rak?pt?r cunku sen ben?m ?c?n teks?n..!!
CESEDI MEYHANEDE BULUNMUS ICKI DOLU MASAYA KONULMUS DUA YERINE MUSLUM OKUNMUS
NEREDE BIR MÜSLÜMCÜ GÖRÜRSEN BENI HATIRLA!
GECELERI PARKLARDA YATAN AC KARNINI SIGARAYLA DOYURAN YAKASIZ GÖMLEGE KRAVAT TAKAN
NEREDE BIR MÜSLÜMCÜ GÖRÜRSEN BENI HATIRLA!
birgün soracaks?n."ben mi hayat m?"?diye."hayat" diyece?im.sonra sen
küsüp gideceksin.ama hiçbir zmaan bilemeyeceksin ki;benim hayat?m sensin...
Bir ?nsan?n GösLER? neLER ANlATIR B?l?RM?SN TaBiki BilemesSin e?er BilSeydin Seni NE coq Sevdi?imi anLardn
Ruhun C?km?$ Bedeninden $eyTan?n eSiri oLMU$sUN Nerden anLad?m Biliyormusun TaBiki GösLerinden..!!!
Bir Köpe?im Ward? Bana Coq SA?DIKTI B?R sEVG?l?M ward? Köpe?im Kadar oLamad?.!!!
Sevgiye S?n?r.DostLu?a Fiat Bicmediq. Sevday? Cepte De?iL A$k? Yürekte ar?yorum..!!
eskiden karanlikdan korkar yagmurlardan ürperirdim ama simdi karanlik sirdasim yagmurlar gözyasim oldu!!!
Bir Gün Bir SiLah ve Bir Gül iLe Sana GeLece?im Ya Gülü aL?rS?n a$k?m oLurSun Yada SiLah? Cekip Beni WururSun...!!!
B?Z YIKILMAZ SEVG?LER?N SARSILMAZ TA?LARIYIZ ANLIMIZDA BELA YAZAR
GÖNLÜMÜZDE SEVDA DEL?CE SEVMEY? B?L?R?Z UNUTMAYI ASLA....!!!
eziLmi$ Bir Kentin SokakLar?nda Sevdas? YasakLanm?$
Vede umutLar? Kur$unLanm?$ GeceLerin ?syanKar SerSer!Sinden SevgiLer...!!!
a?lamay? FerdiDen Ba?Lamay? Orhandan ?syan? MüsLümden Sevmeyi ise YanL?zca Bizden ö?renin...!!
Meyhaneden masam kald?r?ld?, karakoldan defterim dürüldü, savc? kalemimi
k?rd?, dara?ac?na tesbihm as?ld?, sevmek bu kadar suçsa beni as?n raz?y?m.
Ne kolumda kelepce, ne yan?mda gardiyan, ne gönlümde zulüm, ne ensemde ölüm, o gün yanl?zca sen olcaks?n gülüm
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum .Belki seven sevilir diye.
Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.
Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen.Bilki senin için yanan kalbimdir.
Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m... Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden. Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm.
Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin. Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin
Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor
?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum
Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anlad?m yüzündeki güzelli?in ruhundan geldi?ini. Öyle güzeldin ki! Anlad?m seni güzel gören benim gözlerimdi.
Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.
E?ilip gözlerime bakt?: seni seyredebilirmiyim dedi usulcac?k. Sand?m eylemlerin, insanlar?n gözlerimde ve yüzümde oyna?mas?n? Seyredecek.
"Evet" dedim belli belirsiz. Yumdu gözlerini. ?a??rd?m. Sonra anlad?m ki kalbinde seyrediyordu beni.
Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan .Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni .Taa ki beni sende bulana kadar.
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken.Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken.Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum.içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye
Hani gözler varya sözleri anlat?r, Hani sözler varya gözleri aglat?r, Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r, Bir de a?k varya seni bana anlat?r..
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...
Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde .Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle.
?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...
Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken. Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.
göz k?rpard?n uzaklardan sessizce. Bense hep seni bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle.
Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek .Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.
Ya?mur vuruyorsa pencerene, Anla ki o zaman ben a?l?yorum. Ya?mur pencerene vururken , Benim gözya?lar?m da kalbime vuruyor; T?pk? ya?mur gibi..
Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara .Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.
Ya durgun olmal? deniz ; ya durmal? ya da kudurmal?, Sonuna kadar saplanamayacksa hançer k?n?da durmal? , Seven ölene dek sevilmeyecekse ba?tan unutulmal?.
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.
Sen dünyaya sürgün bir meleksin .Ve ben seni o kadar çok sevece?imki .Bir daha cennetine dönemeyeceksin
Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.
Sevgi bir y?ld?zd?r yan?p sönen , Masmavi bir dü?tür gökyüzünde hiç ölmeyen , Sevenlerin mumudur sevgi , Eriyip de hiç bitmeyen.
E?er birgün sevmek istersen önce kendini sev, Daha sonrada istersen beni, Ama beni; beni sever gibi de?il kendini sever gibi sevmelisin, Çünkü ben seni öyle sevdim.
Bir gün gelip soracaks?n beni mi daha çok seviyorsun yoksa Tanr?'y? m? diye...Ben hiç dü?ünmeden Tanr?y? diyece?im ve sen küsüp gideceksin.
Ama nereden bileceksin içimdeki Tanr?n?n sen oldu?unu...
Hayatta üç ?eyi sevdim; seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, kalbimi sevdim, seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim, Belki seversin diye...
Birgün biri ç?k?pta güne?e ad?n? buzla yazarsa , Bilki o seni benden daha çok seviyor...
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.
Ya?amak gecenin tüm karanl???na ra?men, Bu?ulu bir cama güne?i çizebilmektir.YA?AMAK D?RENMEKT?R !
A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n.Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için, Ya?ayan birileri mutlaka vard?r.
E?er bir gün a?k?n ölürse onu do?du?u yere göm kalbine !!
Her sokak kö?esinde kavgam?z, okulda k?ravat?m?z, dostumuzda hat?ram?z,
dü?man?m?zda façam?z, her meyhanede masam?z, sevenlerimizde ad?m?z silinmez.
Senin gözün hep yükseklerde benim ise sende.Sen marka dedin ben mutluluk, sen son model araba dedin ben sevgi dedim,
sen en büyük mutluluk para dedin ben ise sana kavu?mak dedim ve b?rak?p gittin.
Tek ba??ma kalm?? bir karanl?ktay?m ba??r?yorum sesim ç?km?yor, ar?yorum yolumu bulam?yorum;bir yan?m uçurum ,
bir yan?m ormanl?k.Uçuruma gitsem ölecem, ormana gitsem kurt, çakal?n kuca??na dü?ecem ç?kmazday?m.
HER NE KADAR SOSYETEN?N MERMER TA?LARINDA DANS ETMES?N? B?LMESEKTE HER NE KADAR SON MODEL BMW ?LE SOSYETE MEKANLARINI GEZMESEKTE.
KALDIRIM TA?LARINA OTURUP ESRAR ÇEKMES?N? SEVD?KLER?M?Z U?RUNA ADAM KESMES?N? B?LENLERDEN?Z
Ben bir insan? sevme cesaretini gösterdim sen ise bir insan olma cesaretini gösteremedin.
E?er birgün bu aciz vücudum musalla ta??na konunca suçu neydi diye sorarlarsa sen söyle meyhaneci tek suçu sevmekti de.
Öyle bir yar severim ki ilaha tapar gibi tapar anama bakar gibi bakar?m
ama duda??nda ruj arkas?nda pu?t görürsem anam avrad?m olsun benzin döker yakar?m...
KiMSe WaZGeÇiLMeZ De?iLDiR.kIr kALb?m? GöNLüN oLsUn.aL HeR?eYi gÖzÜn dOysUN.
?iMDi bA?Ka MaNiTaLaRLaY?M aL bUdA SaNa KaPaK oLsuN..!!!
Ba?kalar?na kendinden fazla de?er verme. Ya onu kaybedersin, ya da kendini mahvedersin.
Terk edenden al?nacak en büyük intikam , ona kupkuru, sevgisiz gözlerle bakmakt?r.
Eskiden olsa arkandan bakar a?Lard?m, ?imdi arkama biLe bakmam.
Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam...!
Bugün bensem Dün sensin, Deli bensem Zincirim sensin, Sarho? bensem ?arab?m sensin,
A??k bensem A?k?m sensin ve ben hala ya??yorsam Sebebi Sensin....
SIMDI BASKASININ OLSANDA, BOYNU BUKUK YALNIZ KALSAMDA,
ELIMI TUTUP SACIMI OKSAMASANDA BILIYORUM YINEDE BENIMSIN...
B?L?RM?S?N B?LD???M? B?LMESS?N B?LD???M? B?LSEYD?N B?LD???M? ANLARDIN SEVD???M?
Gidene Kal Demek Zavall?lara, Kalana Git Demek Terbiyesizlere, Dönmeyene Dön
Demek Acizlere, Hak Edene Git Demek AS?LLERE Yak???r
Çaresizlikten kesemedi?imiz sakal ?imdi züppelere moda olmu? kardes zoruma gidiyor i?te
Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim
dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi? geç anlad?m ..
A?k?m?z için dünyay? y?kar?m, Yeri gö?e katar?m, o da olmazsa gülüm, kendimi yakar?m.
OrTaM?N b?TTi?i YerdE biZ Ba?LaR?z TaRz?M?z ?ç?n ÖLür ?EKL?miz ?çiN ya?aR?z..!!!...
enTeL DeGiLizKi MaNiTaMIz OLSuN, CaDDeLi DeGiLiZKi AraBaMIZ OLSuN.
BiZ CaKaLDeReLiYiZ BIrAKINDa FarKImIz OLSun.!!!
DünYaDa Hiç KimSeYe GüVenMe CünKi BeYaZ GüLüN BiLe GöLGeSi SiYahTir
KaLd?r?mLar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir ad?m geLene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara
Mineralimiz yavan ekmek.. Kolaym? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.. Kolaym? be GüzeLim seviLmeden sevmek..!
laf sokma kapak oLursun u?ra?ma etiket oLursun yav?ama köpek oLursun biraz adam oL ki yan?mda yer buLursun.
HeR GeNÇ DeLiKaNL?N?N BiR SeVGiLiSi oLaBiLir AmA,
HeR GeNÇ K?Z?N BiR DeLiKaNL? SeVGiLiSi oLaMaZ...!!!
H£R CanL! öLümü TatacaqT?r
Biz zenGin CocuqLar? GiBi $iq Giyinip PahaLi H£d!yeLer aLmay? BiLmeyiS
aMa Teq BiLdi?imiz Bi$i Ward?r SevdiqMi öLümüne Severiz..!!!
HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM...HANGIMIZ OLDU
SEN + BEN = BIRIZ SEN - BEN = HICIZ SEN / BEN = BÖLÜNMEYIZ.... !!!
siir yazmak seni sevmek kadar guzel olsaydi sana degil ama senin icin yazdigim binlerce siirlere asik olurdum

#2470

 
© 2015
AŞK