Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Unutulmayan Sözler

Benjamin Franklin: Di?lerinin aras?nda olmas?na ra?men bazen kendi diline bile hâkim olam?yorsan, ba?kalar?n?n söylediklerini önemsememelisin.

Fatih Sultan Mehmet: ?mkân?n s?n?r?n? görmek için imkans?z? denemek laz?m. (Gemilerin karadan yürütülece?ini söylerken)

Mevlâna: Gözya??n?n bile görevi varm??; ard?ndan gelecek gülümseme için temizlik yaparm??.

Bukowski:Gitti?inde a?lars?n, ?ark?larda, filmlerde, ona-buna, her ?eye a?lars?n. Akl?n ba??na gelince de bo?a harcad???n zamana a?lars?n.

Ali ?eriati: Okuyun, diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmad??? yerde kan ak?yor.

Kanuni Sultan Süleyman: Ben ölünce bir elimi tabutumun d???na at?n. ?nsanlar görsünler ki, padi?ah olan Kanuni bile bu dünyadan eli bo? gitmi?tir.

?ems-i Tebrizi: Ba??na ne gelirse gelsin, karamsarl??a kap?lma. Bütün kap?lar kapansa bile, sonunda O sana kimsenin bilmedi?i gizli bir patika açar.

Sen ?u anda göremesen de, dar geçitler ard?nda nice cennet bahçeleri var. ?ükret! ?stedi?ini elde edince ?ükretmek kolayd?r. Sufi, dile?i gerçekle?medi?inde de ?ükredebilendir.

Montaigne: Asl?nda insanlar seni hayal k?r?kl???na u?ratm?yor. Sadece sen, yanl?? insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.

N. Parra: Toprak bir gün ya?murun k?ymetini anlayacak; fakat o gün ya?mur ya?mayacak.

Dostoyevski: Sevmek; güzel birinde a?k? aramak de?il. O ki?ide, bilmedi?in bir zaman?n beklenmedik bir an?nda, kendini bulmakt?r

Tolstoy: ?nsanlar çok de?i?ti; dikkat etmek laz?m. Biriyle el s?k??t?ktan sonra, be?ide yerinde mi diye parmaklar?n? saymak zorundas?n.

Mark Twain: Her zaman do?ruyu söyle; ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.

W. SHAKESPEARE: Biz güle ba?ka bir ?ey deseydik de o gene güzel kokacakt?!

Abraham LINCOLN: Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, Söyleyeyim: ANNEM'dir.

Marquez: Gitme zaman? gelmi?se dur' demenin; zaman geçmi?se dön' demenin ve a?k bitmi?se yeniden' demenin; hiçbir anlam? yoktur.

Murathan Mungan: Bir gün gelir, dünyan?n bir yerinde y?llarca senin haberin olmadan ya?am?? birine, bütün hayat?n? anlatmak istersin.

Özdemir Asaf: Yan?na kadar ko?tuktan sonra, bir ad?m daha atamayacaksan e?er; oraya kadar sak?n ko?ma. Sana de?il, bekleyene yaz?k olur.

Oscar Wilde: Ne kadar çok ki?i benimle ayn? fikirdeyse, o kadar çok yan?ld???m? dü?ünürüm.

Eflatun: Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n.

Victor Hugo: Kad?n? güzel yapan Allah, sevimli yapan ?eytand?r.

Alphonse Karr: Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???.

Bertolt Brecht: Büyük s?çray??? gerçekle?tirmek isteyen, birkaç ad?m geriye gitmek zorundad?r. Bugün yar?na dünle beslenerek yol al?r.

Whoopi Goldberg: Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse hiçbir s?n?r? yoktur.

Herman Melville: Her ?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m.

Pestalozzi: Ya?am?mda edindi?im en büyük bilgi ?udur; Kendi kendine yard?m etmeyi bilmeyene , hiç kimse yard?m etmez.

S. M. Power: Rüyalar? gerçekle?tirmenin en iyi yolu uyanmakt?r.

Tagore: Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r.

Wendell Phillips: Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar.

#1143

 
© 2015
AŞK