Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Unutulmaz Sözler

K?sa unutulmaz sözler 2014 sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çe?itli sosyal payla??m sitelerinde payla? yapman?z için de?i?ik ve yeni unutulmaz sözler facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun unutulmaz a?k sözleri 2014 :
Turkiye'de petrol vardi da, tankerlerin hortumuna agzimizi dayayarak biz mi ictik? (Süleyman Demirel)
Bir koyup üç alacagiz (Turgut özal - turkiye'nin korfez savasi'na katilmasi babinda)
Erken secim olmasaydi 2084′ e kadar iktidar' da kalacaktik. (Bülent ecevit)
Sevgili samsunlular, mubarek ramazan bayraminizi (kurban bayramidir ve arkadan bir gorevli "kurban bayrami efem" diye uyarir).... Mubarek ramazan bayraminizi olmasa daaaaaaa en az onun kadar mubarek kurban bayraminizi kutlariiimm. (Tansu Çiller)
Efendim ?ehit analari da asker analari da agliyor, teror konusunda ne yapacaksiniz (gazeteci soruyor)
Benim oglum da amerika'da, benim karim da agliyor.Sabretsinler! (Eski milli savunma bakan? Mehmet Gölhan)
Bu kadar güldü?ümüz yeter ?imdi normal unutulmaz sözler yay?nlayal?m:
Güzel yüz aynaya a??kt?r.
Mevlana
Ac?da olsa do?ruyu söyleyiniz.
Hz.Muhammed (S.a.v)
Bütün kad?nlar, sönmektense, yana yana tükenmeyi tercih ederler.
Montherland
Adalet güzeldir, fakat Emirlerde olursa daha güzel olur.
Hz. Muhammed (S.a.v)
Havay? geldi?i gibi, rüzgâr? esti?i gibi, kad?n? oldu?u gibi kabul edin.
Alfred de Musset
Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten do?abilir.
Emile Zola
Fil zinciriyle, at gemiyle, kad?n da gönül r?zas?yla tutulur.
?udraka
Affetmek, zaferin zekat?d?r.
Hz. Ömer
Çiçek koku vermek, ate? ?s?tmak, kad?n da mesut etmek için yarat?lm??t?r.
G.Gardony
Suçludan öç almak, adalet; onu ba???lamaksa fazilettir.
Cami
Kavak a?ac?n? be?enen ve seven pek az ki?i gördüm, çünkü çok do?rudur.
Cenap ?ehabettin
A?lamak, kad?n?n tuza??d?r.
Mevlana
Adalet mülkün temelidir.
Hz. Ömer
Aff?n en güzeli, hasm?n? ezmeye güçlü iken yap?lan?d?r.
Ömer b. Abdülaziz
Köpeklerin art???n? aslan yemez.
Mevlana
iyi a?açtan talihli dal ç?kar.
Mevlana
Ak?ll? bir kimse, dü?man?ndan da ak?l ö?renmeyi ihmal etmez.
Beydaba
Meyvas?z a?aca kimse ta? atmaz.
Sadi
Tilki, aslan art??? ile doyar.
Nizami
Ne mutlu diline hakim olana, evi kendisine geni? gelene, yapt??? suçtan nadim olup a?layana.
Hz. Muhammed (S.a.v)
Bu dünya tuzakt?r; tanesi de istek.
Mevlana
Olabilirsen ba?kalar?ndan daha ak?ll? ol. Fakat onlara ak?ll? oldu?unu söyleme.
Chesterfield
inan Haluk, ezeli bir ?ifad?r aldanmak.
Tevfik Fikret
A??k, yüz bulamayan adamd?r.
Ahmet Ha?im
Cennet, analar?n ayaklar? alt?ndad?r.
Hz. Muhammed (S.a.v)
Tevazu ya?maya benzer : Örterek güzelle?tirir.
Cenap ?ehabettin
Yüz ki?inin içinde a??k, gökte y?ld?zlar aras?nda par?ldayan ay gibi belli olur.
Mevlana
A??k sevdi?ine bakar fakat, görmez.
Cenap ?ehabettin
Avland??? av? yemeyip b?rakmak aslanlar?n i?idir.
Nizami
Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde .Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde
Bizim ömrümüzde irmaklar vard?r sular?nda hayallerini yüzdürdü?ümüz, bizim ömrümüzde unutulmaz a?klar?m?z vard?r akl?m?za geldi?inde üzüldü?ümüz.
Sevmek güzeldir. Bir daha sevmemek daha güzeldir
Paul Geraldy
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle
Seni unutmak zor anlatmaksa imkans?z, Sen unutuldukca hat?rlanan, Anlatt?kca bitmeyensin Bebe?im..
A??k olmayanlar, mükemmel bir erke?in s?radan bir kad?n yüzünden niçin ?zd?rap çekti?ini anlayamazlar
Marcel Proust
Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek .Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm
Kalbin hangi sevgi için çarp?yorsa yeni do?an günün güne?i Seni ona kavu?tursun.
Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara .Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.
Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan .Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni .Taa ki beni sende bulana kadar.
Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmas?n? ister
Oscar Wilde
Sesini Duysamda heran yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil heran hiçbir?ey seni sevmek gibi de?il..
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken.Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken.Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum.içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye
A?k için evlenen ?zd?rapla ya?ar
ingiliz Atasözü
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r : O da geçip giden zaman.
Seni Sevmeyeni Görmeyecek Kadar Körsen, Oda Sana Sevgisini Söylemiyecek Kadar Gururludur.
A?k, bir ki?inin yarar?na, iki ki?inin ortakl???d?r
Kontes Nathalie
Ac?da olsa do?ruyu söyleyiniz.
Hz.Muhammed
Dünyada her ?eyi, bir gün, ac? ile kaybetmek için kazan?r?z.
Schiller
Ö?rendikten, sevdikten sonra daha çok ac? çekeceksiniz.
Victor Hugo
Dünya zevkleri ac?dan ba?ka bir ?ey do?urmaz.
Balzac
Dünyada biricik ac?, sevildi?ini sanmamakt?r.
Emile Zola
?nsan ya ac?lar?n? unutmas?n?, ya da kendi mezar?n? kazmas?n? bilmeli.
Balzac
Hangi ac? sevmenin verdi?i ac?dan daha asil daha de?erlidir.
George Sand
?çiniz kor gibi yanarken susmak , ac?lar?n en beteridir.
F. Garcia Lorca
Baz? ac?lar ilaç yerine geçer.
Shakespeare
Ac?, ak?ll? adamlar?n hocas?d?r.
Byron
Hafif ac?lar konu?abilir ama, derin ac?lar dilsizdir.
Seneca
Ac?, bilgidir.
Byro
Erdem mutsuzlukla kazan?l?r.
Chateaubriand
Güzelli?i sevdi?i kadar, erdemi de seven bir insan? daha görmedim
Konfüçyüs
Dünyada i?lenen fenal?klar?n hepsi de faziletler nam?na i?lenir
Bernard Shaw
Her fazilet tecrübe an?na kadar tecrübesizdir.
Schiller
?nsanlar? iyi ve faziletli yapan üç ?ey vard?r: tabiat, al??kanl?k ve ak?l
Descartes
Fazilet, iyi sand???m?z ?eyleri i?lemekte gösterdi?imiz karar ve sebattan ibadettir.
Descartes
Gerçek erdem nedir, bilir misiniz? Kendini be?enmemek, yapt?klar?n? yeter bulmamakt?r.
Plautus
EV
Saadetlerini hep ba?kas?n?n evinde arayanlar?n kendi evlerinde saadet yoktur.
Bousseau
Bo? evden ölü ç?kmaz.
Kalevala
Erke?i evinden kaç?ran; dam?n akmas?, bacan?n tütmesi ve kar?n?n çenesidir.
Chaucer
Evine geri dönene e?ik yüksek gelir.
Aleksis Kivi
Kad?n? olmayan köy evi teki kaybolmu? çar??a benzer.
Aleksis Kivi
Ev, içine kral?n bile giremeyece?i kaledir.
Emerson
EVL?L?K
Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir i?tir.
Çehov
Evlenme davaya benzer, mutlaka memnun olmayan bir taraf vard?r.
Balzac
Erkekler b?kk?nl?klar?ndan evlenirler, kad?nlar meraklar?ndan; ikisi de hayal sukutuna u?rar.
Oscar Wilde
Günde bir kez olsun kocas?n? evlendi?ine evlenece?ine pi?man etmeyen kad?n azd?r.
La Bruyere
Evlenme, bo?anma i?i s?rf kad?nlar?n elinde olsayd?, bir tek nikah sa?lam kalmazd?.
Dostoyevski
Bütün trajediler ölümle biter, bütün komediler evlilikle.
Byron
Evlili?e kutsall?k veren, a?kt?r.
Tolstoy
FAK?RL?K
Bir öksürük, birde yoksulluk gizli tutulamaz.
Mikszath
Suçlar?n anas? yoksulluksa, babas? da kafa yoksullu?udur.
La Bruyere
FELAKET
Felaket, kabar?k dost say?s?n? s?n?fa indirir.
Dostoyevski
Felaketler hep iyi insanlar?n ba??na gelir.
Voltaire
Felakete sabreyleyenler insand?r.
M. Akif Ersoy
Felaketler ekseriya zincirleme gelir
Racine
Felaketimde bana kuvvet veren ancak masumlu?umdur
Rousseau
Felaket saatlerinde hepimiz birer yetim gibiyiz
Andre Paul Antoine
Felaket, insan?n hakiki mihenk ta??d?r.
Fletcher
FELSEFE
Felsefe, dü?üncenin mikroskobudur.
Vitor Hugo
Felsefenin büyük gayesi, insana ölmeyi ö?retmektir
Henry Fielding
Felsefe, zaruri ve elzem vazifelerde c?l?zl???m?z? anlatmakla ba?lar
Epiktetos
Bo? vakit, felsefenin annesidir
Thomas Hobbes
Felsefe ?üphedir
Montaigne
GECE
Gece, neye gebeyse onu do?urur.
Mevlana
Gece, sevgilinin endam?n? oldu?undan daha güzel, dü?man?n? daha kuvvetli, derdini daha büyük, sevincini daha küçük gösterir
Mikszath
Ya?l?lar için huzur, gençler için umut gizlidir gecenin koynunda
Pernad Shaw
Gecenin uzunlu?unu hastalar bilir
Sadi
Geceler hay?rl? ö?üt verir.
Prosper Merime
Gündüz kandilini haz?rlamayan, gece karanl??a raz? demektir
Cenap ?ehabetttin
Gece, kad?nlarla y?ld?zlar? güzel gösterir
Byron
GENÇL?K
Gençlik, çok dayanmayan bir kuma?t?r
Shakespeare
Gençli?imiz geçtikten sonra sonrad?r ki onu sevmeye ba?lar?z
Hölderlin
Gençlik, sahip olunma?a de?er tek ?eydir
Oscar Wilde
Gençlik ?arab?n? tadan, dünyada kendisinden ba?ka kimseyi görmez
Firdevsi
Gençli?inde genç olabilene ne mutlu
Turgenyev
GÖREV (VAZ?FE)
Vazife, insan?n ba?kalar?ndan bekledi?i ?eydir, kendi yapaca?? ?ey de?il
Oscar Wilde
Vazife kar??s?nda a?ka susmak dü?er
Prosper Merime
Hak h?rkas?n?n astar? vazifedir
K. Mikszath
Sa?lam karakteri olan bir insan?, görevinden al?koyacak hiçbir olay olamaz
Cicero
GÖZ
Göz aç?ld?kça ruh perdelenir
Tevfik Fikret
Ba?kalar? için a?layan gözden olur
Tolstoy
Korunmas? laz?m gelen dört ?ey vard?r: gözün, dilin, kalbin, heva ve hevesin
Abdullah B Hubeyk
Gözler görmek istedi?ini görür.
Eugene O'Neill
Göz , baz? dima?lar?n penceresi, baz?lar?n?n dürbünü ve baz?lar?n?n da aynas?d?r
Cenap ?ehabettin
Kalbin gözleri, vücudun gözlerinden çok daha iyi görür
Re?at Nuri Gültekin
Gurbette ölenin gözü yumulmaz
Karacao?lan
Göz, kendisinden ba?ka her ?eyi görür
Thomas Fuller
GÖZYA?I
Gözya?lar? ile y?kanan yüzden daha temiz yüz olamaz.
SHAKESPEARE
A??k yunus eder ah?
Göz ya?? döker günah?
YUNUS EMRE
Öyle gözya?lar?m?z var ki, ba?kalar?n? aldatt?ktan sonra çok kere bizi de aldat?r
LA ROCHEFOUCAULD
Gözya?lar? biçmek isteyen kimse sevgi ekmelidir
SCH?LLER
Bir kad?n?n gözya?lar?nda her ?eyden biraz vard?r
HENRY BECQUE
Hepimiz kahkahalar?m?z? gözya?lar?m?zla ödüyoruz
PEYAM? SAFA
Gözya?lar?, ?st?rab?n sessiz sözleridir
VOLTA?RE
Gençlikteki gözya?lar?nda ac? yoktur, ihtiyarl?ktaki ac?larda gözya??...
JOSEPH ROUX
Gözya?lar? ile demiri bile eritebilirsiniz
OV?D?US
GURUR
Ba?kalar?n?n gururuna tahammül edemeyi?imiz kendi gururumuzu incitti?i içindir
LA ROCHEFOUCAULD
Gurur insan?n dü?üncesidir`; söze dökülen onun pek küçük bir parças?d?r
MONTA?GNE
Genellikle bütün büyük yanl??l?klar?n alt?nda gurur yatar
PU?K?N
??ne ile da?lar? kazarak yerinden ç?kar?p koparmak gönüllerden kibir ve gururu ç?karmaktan kolayd?r
EBU HA??M ES-SUF?
Her kötülük gururdan do?ar
F. GARC?A LORCA
Gururun en güzelinde bile bir suç kokusu vard?r
NURULLAH ATAÇ
GÜL
Senden bilirim yok bana bir faide ey gül
Gül ya??n? eller sürünür çatlasa bülbül
NEVRES-? KAD?M
Ya k?rm?z? gülden ayr? ya?amal?, yahut dikenin ac?lar?n? ho? görmeli
SAD?
Güle k?ymet verilmezdi a??k ve ma?uk olmasa
A?IK VEYSEL
En güzel güller en çabuk solarlar
ANDRE MAURO?S
Seher yelinden gül peri?an olur, odun peri?an olmaz
SAD?
Ey gül nazirin olmaz idi har?n olmasa!
R?YAZ?
Bönlük edip konma gülün dal?na, har? var pençeni kanat?r bülbül
KULO?LU
Kara çal?da gül bitmez
KARACAO?LAN
Arif isen bir gül yeter kokma?a
Cahil isen gir bahçeye y?kma?a
LA-EDR?
GÜN
En çok kaybolan gün, hiç gülmeden geçen gündür
CHAMFORT
Arefe bayramdan daha mutlu gündür
ALEKS?S K?V?
Zevkten kanatlar? olan günler çabuk geçer
RAB?NDRANTH TAGORE
Bugün, dünün ö?rencisidir
PUBL?L?US SYRUS
Uzun günler, k?sa günlerden daha mutlu de?ildir
P.J.BA?LEY
GÜZEL-GÜZELL?K
Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir
TOLSTOY
Gök kubbenin alt?nda güzel oldu?unu sanmayan bir di?i yoktur
CHARLES PERRAULT
Kenar?n dilberi nazik de olsa nazenin olmaz
NAB?
Ki?i kimi seviyorsa odur en güzel
SAPPO
Ben güzele güzel demem güzel benim olmay?nca
KARACAO?LAN
I??klar söndü?ü zaman bütün kad?nlar güzeldir
PLUTARKHOS
Güzellik her yerde ho? kar??lanan bir misafirdir
GOETHE
Ruhun güzelli?i bedenin güzelli?i kadar kolayl?kla görülmez
AR?STOTELES
Güzellik belal? bir nimettir
ALFRED DE MUSSET
Güzellik Allah'?n arma?an?d?r
AR?STOTELES
Güzellik kanatl?d?r çok çabuk uçar
EDWARD MOORE
Güzellik ile ak?l seyrek olarak bir arada bulunurlar
PETRON?US
Güzellik ile budakl?l?k iki eski arkada?t?r
BENJAM?N FRANKL?N

#2688

 
© 2015
AŞK