Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Unutulmaz Sözler

Güzel yüz aynaya a??kt?r.

Mevlana

unutulmaz Sözler : Ac?da olsa do?ruyu söyleyiniz.

Hz. Muhammed (S. a. v)

unutulmaz Sözler : Bütün kad?nlar, sönmektense, yana yana tükenmeyi tercih ederler.

Montherland

unutulmaz Sözler : Adalet güzeldir, fakat Emirlerde olursa daha güzel olur.

Hz. Muhammed (S. a. v)

unutulmaz Sözler : Havay? geldi?i gibi, rüzgâr? esti?i gibi, kad?n? oldu?u gibi kabul edin.

Alfred de Musset

unutulmaz Sözler : Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten do?abilir.

Emile Zola

unutulmaz Sözler : Fil zinciriyle, at gemiyle, kad?n da gönül r?zas?yla tutulur.

?udraka

unutulmaz Sözler : Affetmek, zaferin zekat?d?r.

Hz. Ömer

unutulmaz Sözler : Çiçek koku vermek, ate? ?s?tmak, kad?n da mesut etmek için yarat?lm??t?r.

G. Gardony

unutulmaz Sözler : Suçludan öç almak, adalet; onu ba???lamaksa fazilettir.

Cami

unutulmaz Sözler : Kavak a?ac?n? be?enen ve seven pek az ki?i gördüm, çünkü çok do?rudur.

Cenap ?ehabettin

unutulmaz Sözler : A?lamak, kad?n?n tuza??d?r.

Mevlana

unutulmaz Sözler : Adalet mülkün temelidir.

Hz. Ömer

unutulmaz Sözler : Aff?n en güzeli, hasm?n? ezmeye güçlü iken yap?lan?d?r.

Ömer b. Abdülaziz

unutulmaz Sözler : Köpeklerin art???n? aslan yemez.

Mevlana

unutulmaz Sözler : iyi a?açtan talihli dal ç?kar.

Mevlana

unutulmaz Sözler : Ak?ll? bir kimse, dü?man?ndan da ak?l ö?renmeyi ihmal etmez.

Beydaba

unutulmaz Sözler : Meyvas?z a?aca kimse ta? atmaz.

Sadi

unutulmaz Sözler : Tilki, aslan art??? ile doyar.

Nizami

unutulmaz Sözler : Ne mutlu diline hakim olana, evi kendisine geni? gelene, yapt??? suçtan nadim olup a?layana.

Hz. Muhammed (S. a. v)

unutulmaz Sözler : Bu dünya tuzakt?r; tanesi de istek.

Mevlana

unutulmaz Sözler : Olabilirsen ba?kalar?ndan daha ak?ll? ol. Fakat onlara ak?ll? oldu?unu söyleme.

Chesterfield

unutulmaz Sözler : inan Haluk, ezeli bir ?ifad?r aldanmak.

Tevfik Fikret

unutulmaz Sözler : A??k, yüz bulamayan adamd?r.

Ahmet Ha?im

unutulmaz Sözler : Cennet, analar?n ayaklar? alt?ndad?r.

Hz. Muhammed (S. a. v)

unutulmaz Sözler : Tevazu ya?maya benzer : Örterek güzelle?tirir.

Cenap ?ehabettin

unutulmaz Sözler : Yüz ki?inin içinde a??k, gökte y?ld?zlar aras?nda par?ldayan ay gibi belli olur.

Mevlana

unutulmaz Sözler : A??k sevdi?ine bakar fakat, görmez.

Cenap ?ehabettin

unutulmaz Sözler : Avland??? av? yemeyip b?rakmak aslanlar?n i?idir.

Nizami

Küçük kafalar ki?ileri, orta kafalar olaylar?, büyük kafalar da fikirleri konu?urlar.

Hyman

?nsan zeka kar??s?nda dize gelir, ama sevgi kar??s?nda diz çöker.

Voltaire

Elif okuduk ötürü,

Pazar eyledik götürü

Yarat?lan? ho? gördük

Yaratandan ötürü

Yunus EMRE

?nsanlar?n yüzlerinin ve gözlerinin rengi ba?ka ba?ka da olsa gözya?lar?n?n rengi hep ayn?d?r.

Üstün DÖKMEN

Eskiden iyilik yaparlard? söylemezlerdi, sonra hem yapmaya hem söylemeye ba?lad?lar, ?imdi ise sadece söylüyorlar.

Ömer Bin Haris

Her nefes al?p veren kalbinin tiktaklar? duyulan de?ildir canl?

Ya?ayan ölüler de vard?r hayatta boylu poslu endaml?

Erhan ERB?L

Beynim bir sünger gibi olsayd?, kafamdaki lüzumsuz bilgileri atmak için arada bir ç?kar?p s?kmak isterdim.

Abraham L?NCOLN

Ancak ba?kalar? için ya?anan bir hayat, ya?anmaya de?er oland?r.

Albert Einstain

Bildi?im bir ?ey varsa o da hiçbir ?ey bilmedi?imdir.

Sokrates

?nsanlar?n yapt?klar? sahte paralar kadar, paralar?n yapt?klar? sahte insanlar vard?r.

Sdney J. Harr?s

Kendisini dü?ünen kendisi kadard?r.

Ali Suad

Güzel de?ildir güzel, güzel görendir güzel

Ali R?za Malkoç

Dünyan?n en yoksul insan? paradan ba?ka hiçbir ?eyi olmayand?r.

Sadi ??RAZ?

Utanç duymamak kadar utanç verici bir ?ey yoktur.

Augustin

Bal?klar oltayla insanlar da sözcükleriyle avlan?rlar.

Çin Atasözü

Testinin içinde ne varsa, d???na da o s?zar.

Hz. Mevlana

Herkes insanl??? de?i?tirmeyi dü?ünür de, hiç kimse kendinden ba?lamay? dü?ünmez.

Le TOLSTOY

?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r. Doldukça e?ilirler.

Montaigne

Yap?ld???n? görmeden ölmek için, istedi?in ?eyi yar?na b?rakman yeter.

Pablo P?CASSO

#152

 
© 2015
AŞK