Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ursula Kroeber Le Guin Sözleri

Yakt???n her mum, verir bir gölgeye do?um.

Duymak istiyorsan, sessiz ol.

Sevgi, ac?n?n içinden geçme yolar?ndan yaln?zca biri, bazen yan?l?p ?skalayabilir. Ac? hiçbir zaman ?skalamaz.

Hiçbir ?eyiniz yok. Hiçbir ?eye sahip de?ilsiniz. Hiçbir ?ey sizin mal?n?z de?il. Özgürsünüz. Sahip oldu?unuz tek ?ey ne oldu?unuz ve ne verdi?inizdir.

Hiç kimse cezay? kazanmaz, ödülü de. Akl?n?z? hak etmek, kazanmak gibi fikirlerden ar?nd?r?n, ancak o zaman özgür dü?ünebileceksiniz.

Bütün duvarlar gibi iki anlaml? iki yüzlüydü. Neyin içeride, neyin d??ar?da oldu?u, duvar?n hangi yan?ndan bakt???na ba?l?yd?.

Ya?am?n geri kalan k?sm? boyunca ya herkes gibi olmay?, ya da farkl?l?klar?n? erdeme dönü?türmeyi seçmen gerekir.

Sahip olman?n suçundan ve ekonomik rekabetin yükünden ar?nm?? bir çocuk, yap?lmas? gerekeni yapma iradesi ve bunu yaparken co?ku duyma yetene?i ile büyüyecektir. Kalbi karartan gereksiz çal??mad?r. Emziren annenin, e?iticinin, ba?ar?l? avc?n?n, iyi a?ç?n?n, becerikli ustan?n, gereken i?i yapan ve yapan herkesin sevinci-bu kal?c? co?ku belki de insan yak?nl???n?n ve bir bütün olarak toplumsall???n en derin kayna??d?r.

Bütün olmak parça olmakt?r; gerçek yolculuk geri dönü?tür.

Ac?dan kaçarsan?z co?ku ?ans?n? da yitirirsiniz. Zevk alabilirsiniz, hatta zevkin türlü çe?idini alabilirsiniz, ama doyamazs?n?z. Eve dönmenin ne oldu?unu bilemezsiniz. Doyum, zaman?n bir i?levidir. Zevk aray??? döngüseldir, yinelenir, zaman d???d?r. ?zleyicinin, heyecan arayan?n, rastgele cinsel ili?kide bulunan?n çe?itlilik aray??? hep ayn? yerde son bulur. Bir sonu vard?r. Sona erer ve yeniden ba?lamak zorunda kal?r. Bir yolculuk ve dönü? de?ildir, kapal? bir çevrimdir, kilitli bir odad?r, bir hapishanedir. Kilitli odan?n d???nda zaman?n manzaras? vard?r; ?ans?n ve cesaretin yard?m?yla ruh, bu manzara içinde sadakatin k?r?lgan, geçici, umulmayan yollar?n? ve kentlerini kurabilir: insanlar?n mekan tutabilece?i bir manzarad?r bu. Bir eylem ancak geçmi?in ve gelece?in manzaras?nda gerçekle?tirildi?i zaman insan eylemi olur. Geçmi? ve gelece?in süreklili?ini öneren, zaman? bir bütün haline getiren ba?l?l?k, insan gücünün köküdür, onsuz yap?lacak hiçbir ?ey iyi olamaz. Zamana kar?? çal??maktansa zamanla birlikte çal??man?n iyi yan?, zaman?n bo?a harcanmamas?d?r.

Buraday?m, çünkü bende vaadi, iki yüz y?l önce bu kentte etti?imiz vaadi - yerine getirilen vaadi görüyorsunuz. Vaadi yerine getirdik biz, Anarres'te. Özgürlü?ümüz d???nda hiçbir ?eyimiz yok. Size kendi özgürlü?ünüzden ba?ka verecek bir ?eyimiz yok. Bireyler aras?nda kar??l?kl? yard?mla?ma d???nda hiçbir yasam?z yok. Hükümetimiz yok, yaln?zca özgür birlik ilkemiz var. Devletlerimiz, uluslar?m?z, ba?kanlar?m?z, ba?bakanlar?m?z, ?eflerimiz, generallerimiz, patronlar?m?z, bankerlerimiz, mülk sahiplerimiz, ücretlerimiz, sadakalar?m?z, polislerimiz, askerlerimiz, sava?lar?m?z yok. Ba?ka da pek fazla ?eyimiz var say?lmaz. Biz payla??r?z, sahip olmay?z. Varl?kl? de?iliz. Hiçbirimiz zengin de?iliz. Hiçbirimiz iktidar sahibi de?iliz. E?er istedi?iniz Anarres'se, arad???n?z gelecek oysa, o zaman ona eli bo? gelmeniz gerekti?ini söylüyorum. Ona yaln?z ve ç?plak gelmeniz gerekiyor, t?pk? bir çocu?un dünyaya, gelece?ine, hiçbir geçmi?i olmadan, hiçbir mal? mülkü olmadan, ya?amak için tümüyle ba?ka insanlara dayanarak gelmesi gibi. Vermedi?iniz ?eyi alamazs?n?z. Devrim'i yapamazs?n?z. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdad?r ya da hiçbir yerde de?ildir.

Söz vermenin, hatta belirsiz bir süre için verilen sözlerin geçerlili?i, Odo'nun dü?üncesinin ürünlerine i?lemi?ti; onun de?i?me özgürlü?ünde ?srar etmesi söz veya yemin fikrini geçersizle?tiriyor gibi görünse de, asl?nda sözü anlaml? k?lan özgürlüktü. Verilen bir söz, seçilen bir yöndü, kendi kendine seçenekleri k?s?tlama anlam?na geliyordu. Odo'nun gösterdi?i gibi, e?er hiçbir yön seçilmezse, e?er insan hiçbir yere gitmezse, hiçbir de?i?me olmaz. ?nsan?n seçme ve de?i?me özgürlü?ü kullan?lmam?? olur, t?pk? insan hapishane, kendi yapt??? bir hapishanede, içinde hiçbir yolun di?erinden daha iyi olmad??? bir labirentteymi? gibi. Bu yüzden Odo söz vermeyi, yemin etmeyi, sadakat fikrini, özgürlü?ün karma??kl??? için temel olarak görmeye ba?lam??t?.

Ac? var. Gerçek. Ona yanl?? anlama diyebilirim, ama var olmad???n? veya herhangi bir zamanda yok olaca??n? varsayamam. Ac? çekme, ya?am?m?z?n ko?ulu. Ba??na geldi?i zaman fark ediyorsun. Onun gerçek oldu?unu anl?yorsun. Tabii ki, t?pk? toplumsal organizman?n yapt??? gibi, hastal?klar? iyile?tirmek, açl?k ve adaletsizli?i önlemek do?ru bir ?ey. Ama hiçbir toplum var olman?n do?as?n? de?i?tiremez. Ac? çekmeyi önleyemeyiz. ?u ac?y?, bu ac?y? dindirebiliriz, ama Ac?'y? dindiremeyiz. Bir toplum ancak toplumsal ac?y? - gereksiz ac?y? - dindirebilir. Gerisi kal?r. Kök, gerçek olan. Buradaki herkes ac?y? ö?renecek; e?er elli y?l ya?arsak, elli y?ld?r ac?y? biliyor olaca??z. En sonunda da ölece?iz. Bu do?u?umuzun ko?ulu. Ya?amdan korkuyorum! Bazen ben- çok korkuyorum. Herhangi bir mutluluk çok basit gibi gelior. Yine de her ?eyi, bu mutluluk aray???n?n, bu ac? korkusunun tümüyle bir yanl?? anlama olup olmad???n? merak ediyorum... Ondan korkmak veya kaçmak yerine onun... içinden geçilebilse, a??labilse. Arkas?nda bir ?ey var. Ac? çeken ?ey benlik; benli?in ise - yok oldu?u bir yer var. Nas?l söyleyece?imi bilmiyorum. Ama gerçekli?in, rahatl?k ve mutlulukta görmedi?im, ac?da gördü?üm gerçe?in, ac?n?n gerçekli?ininac? olmad???na inan?yorum. E?er içinden geçebilirsen... E?er sonuna kadar dayanabilirsen...

#1325

 
© 2015
AŞK