Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Üzgün Sözler

En Güzel Üzgün Sözler K?sa 2014 Sayfas? -
» Birlikte ya?ayabilece?in biriyle de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol. Geldi?i zaman bo?luk dolduran de?il gitti?inde yeri doldurulmayan biriyle ol. üzgün sözler facebook
» Hayat hiçbir insan için a?lamaya de?mez. Zaten a?lamaya de?en insan hiçbir zaman a?latmaz. Sen yine de a?lamak istiyorsan ba??n? dik tut. Göz ya?lar?n a?latan kadar alçalmas?n. üzgün sözler anlaml?
» Gözlerin sözlerini örtecek kadar masum, dü?üncelerin duygular?n? bast?racak kadar ac?mas?z, ellerinde ellerimi tutamayacak kadar uzaksa benim suçum ne birtanem. üzgün sözler twitter
» Bir soluk kadar yak?n y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için.uzan?r yeti?emezsin, yeti?ir dokunamazs?n, dokunur vazgeçemezsin vazgeçer ama asla unutmazs?n. üzgün sözler sevgiliye
» Uçurumdan dü?erken tutundu?um dal olsan ölmekten de?il seni k?rmaktan korkar?m ki.Tutundu?um dals?n.Beni affet. üzgün k?rg?n sözler
» Gidersen kim sular fesle?enleri, ku?lar nereye s???n?r ak?am olunca.Gidersen kar ya?ar avuçlar?ma, gidersen ku?larda ölür bende. üzgün a?k sözleri
» Unutmaya be? kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yak?n i?te bugün ben her ?eyimi sende b?rakt?m s?rf a?k?m? ald?m elinden onu da kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR
» Her deniz bir mart?, her rüya bir uyku, her nota bir ?ark?, her mezar bir ölü, her a?aç bir kök bulurda ben ba?ka bir sen bulamam
» Seni uçsuz bucaks?z bir okyanusta do?an güne?te, geceleyin parlayan ayda ve denizlerin o mavisinde buldum.Ancak gece do?abilecek bir güne?te kaybedebilirim.
» Sana gitme diyemedim; Gözlerim gözlerinde kald?. Susuz büyürmü hiç çiçek; Su sende çiçek bende kald?.
Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum
» Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!
» Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"
» Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belkide, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu....
» Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?..
» Vaktinden önce çiçek açmaz rüzgara kelepçe vurulmaz. Bende sen bitmedikçe veya bende ben ölmedikçe sana olan bu sevgim bitmez.
» Her deniz bir mart?, her rüya bir uyku, her nota bir ?ark?, her mezar bir ölü, her a?aç bir kök bulurda ben ba?ka bir sen bulamam
» Her gün sevda cekipte gülünmuyor degil mi? Bir güzelden baskas? sevilmiyor degil mi? Hani bensiz olurdun, olunmuyor de?il mi
» Ac?n?n umutlar? yok etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildigin adresteyim
» Gül filizlendigi günden itibaren güne?e a??kt?r. Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kap?l?p gülü b?raksa da, gül y?ld?zlara kan?p güne?i unutmaz
» Sesini duysamda heran yüzünü görmek de?il özledi?imi bil heran.Hiçbir ?ey yüzünü görmek gibi de?il
» Yine ak?am oluyor, yine kalbim yan?yor, sensiz bahar gelmiyor, Sevgilim sen olmay?nca bahçemde güller açm?yor.
» Güller anlats?n sana olan sevgimi. Güller anlats?n yaln?zl???m?, çaresizli?imi, yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n.Ben anlatamad?m güller anlats?n.
» Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün, bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una düzece?im.Seni benden ayr?d??? için kaderimi mahkemeye verece?im
» Seni sordum sokak lambalar?na; bekleme bo?a gelmez dediler.Boynumu büküpte bakt?m onlara, halime bak?p zavall? dediler.
» Bir eski dost gibi hat?rla beni.Bir selam ver yeter.Unutmu? olsanda eski günleri.Ad?m? aras?ra an yeter.
» An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??. Kahkaha bir maske derler bilrimisin? ?nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??.
» Önceleri hasreti hiç tatmad?m .Yarimden hiç ayr? kalmad?m biter diye takvimlere bakt?m.Zor geldi ayr?l?k al??amad?m.
» Hep kalanlara gidenleri katt?m.Bir gün yerine geçemediler.O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler.
» Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k.Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun.Bugün bana esersin yar?n ellere...
» A?k?m?z su üzerine yaz?lan bir masald?, göz k?rp?m? k?sal???nda kelebe?in ömrü uzunlu?undayd?. Kalbimizde bir ömür boyu çekece?imiz yaralar b?rakt?
» Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo?ver ald?rma belki bir gün silerim.Güzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m. Seni sevdi?im için özür dilerim.
» Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.
» Haritalara bak?yorum evin yok. Sözcüklere bak?yorum ad?n yok. Kendime bak?yorum seni görüyorum, çünkü benden ba?ka yerin yok.

#2538

 
© 2015
AŞK