Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Uzun Sözler Mesajlar

Sevgiliye Uzun sözler 2014 k?sa uzun mesajlar sayfas? - Bu sayfam?zda anlaml? etkileyici ve a?k ile ilgili damar uzun sözler yay?nlanm??t?r.
Kahramanlar? Sevenler Yarat?r hayatlar?nda, Sen benim Kahraman?m Oldun Bu hayatta Asla Kötü roL Oynama Hayat?mda A????m ben Sana!!!
Ya?anacak Çok Güzel bir hayat Var kar??m?zda hadi! tut Ellerimi Bakmadan geriye YürüyeLim Sen Ve BEN ?imdi Tam Zaman? A?k?m Hadi!
Bir Naz?n yeter Bana Birde Sevgin yeter Seninle oLan Dünyama, Naz?na öLürüm Sevginle mutLu oLurum güLüm Seni Seviyor Bu GönüL Sensiz De?ersizim..
Kimseye Sevgimi Anlatmam Birdaha Nazara, Göze Gelmek iStemiyorum A?k?mla! Seni Seviyorum Unutma Bunu Asla! Ben Senin için A?k?m? Roman Yapt?m Bu Dünyaya!...
Hadi bak Gözlerime! hadi Seni Seviyorum De! Hadi Tut Ellerimi! B?rakma Beni! Cesaretin yokmu Sayg?n Yokmu A?k?m?za! Seviyorum Seni Ebedi Bunu Aslan Unutma! Hadi GeL! Gidelim Sevgi Yolunda!!!
Kara k??Lar Arkam?zda Kals?n iLk Bahar BizimLe Ba?las?n Sevgimizi Kimse Bozmas?N ben Sana SevdaL?y?m Bunu herkez Anlas?n! Seviyorum Seni Sensiz oLmaz Bu Serseri!
Gökyüzündeki Ku?lar?n Sesi Ba?ka Bugün Hayat?n içinden Gelen Sesler A?k Melodisi Çal?yor Bugün, Güzel Yüzün ???k Saç?yor Bugün i?te Bugün Sana A??k Oldu?um Gün Birtanem!
Hayat?n Yolu uzun olsada Herzaman yan?nday?m Bunu Unutma Dü?ünce Bir Dal Bulamasanda Ben Dal Olurum Senin için umars?zca! beni Bir Dost Olarak Görsende Selam Ver Yinede Bana Sevgim kals?n Art?k Sonbahara...
Seninle 1 Okyanusta Kalm?? 2 Ç?lg?n A??k gibiyiz bebe?im, Senin yan?nda Dünyadan Silinirim Kimseyi görmem Senin yan?nda heryer Benim için Suyla çevrilmi? Bir Ada, Sadece Sen Ve Ben Var?z Bu Dünyada yanyana!
Hadi Sözlerini Vur Kalbime Gözlerim güLsün hadi Gözlerime Bak kalbimde Sözlerin Büyüsün bebe?im Seviyorum Seni Bu Can Senin Hadi Sev Beni Bu Hayat Seninle Yürüsün..
Gözlerim Gözlerine Bak?nca, Ellerim Ellerini Tutunca, nefesin Yüzüme Vurunca yeniden geliyorum Hayata Bebe?im, Seni Rüyalar?mda Bile Dü?ünen tek insan Benim bebe?im.
Seviyorum Derken Asl?nda gözlerine Bak?p Gözlerinin ?????ndaki o mahsumiyette bo?uLmak istiyorum.
Yaz?lar?m Seni ANlat?rken 4 DUvar Aras?nda HayaLine ?ark?lar Söylemeyi ö?rendim Hasretinle A?k ?ark?lar? ?iirleri Yazmas?n? Ö?rendim.
Kimseye Senin Kadar Ba?l? OLmad?m, Hayattan Ba?lar?m? Kopartt???m San Sen hayata Ba?lad?n beni bebe?im...
gecenin her saati sana ?iirler yaz?yorum, sana yazd???m ?iirleri hayaline okuyorum resmine bak?yorum ve senin için a?l?yorum...
Kimseye Sana Verdi?im De?eri Vermedim hayata hep Senin için Bakt?m, Art?k Hayata Bakmaktan yoruldum geL ne oLur..
Ya?ad???m An?lar? Atamam bir kenara sevgi dolu maziilerimizi unutamam asLa Sen Geri Gelmesende Hayat?ma ben hep Seninle bak?cam gelece?e inad?na.!!!
Hayat?mda Ya?amak için ne Kald? Diye Sorsalar Sen derim Sevilmek için neyin var Deseler Sana Besledi?im Saf ve temiz Duygular?m Var Derim A?k?m!
Gülü?ünle gözlerime bak???nla hayat?ma örnek oldun. sevdim seni 1 kere ayr?l?k görmesin ellerimiz delicesine seviyorum seni, sensiz oLamam'ki!
Ac?larla Tutu?tu?um gecelerde Foto?raflar?nla Avundum Sevinçten A?lad???m Gün Ellerini Tutmak Ve gözlerine Foto?raflarda Sana Bakt???m Gibi Bakmak iStiyorum Ne OLursun Gel
Sevgiliye Uzun Sözler
Güne?i sevdi?ini söylüyorsun güne? ç?kt???nda perdeleri örtüyorsun.Rüzgar? sevdi?ini söylüyorsun rüzgar ç?kt???nda kap?lar? kapat?yorsun.Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun.Korkuyorum çünkü beni sevdi?ini söylüyorsun.
Günah?n özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun
Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim?
Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim?
Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek de?il de sana hep yeniden ba?lamak isterim.
Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r
Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?
Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n!..
Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!
Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için?
Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun. Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun!
Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu. Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun... Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun.
Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar??
A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.
Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..
Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen, bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir.
E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum. Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?
Bir insan? sevmek onunla ya?lanmay? kabul etmek demektir benim için. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.
Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem?
Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin...
Sen bazen zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen hayat?n cesaret veren mutluluk yan? ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin
Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak..
Ben sevdan?n soka??nda oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.
Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan.
Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.
Hadi uyand?r beni söyle gördü?üm zamans?z bir dü? mü? Hadi git, uzakla?, yoklu?una inand?r beni. Gerçekten yoruldum her buldu?um yerde seni kaybetmekten.
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.
Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una dizece?im ve seni benden ay?rd??? için kaderimi mahkemeye verece?im.
Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yanl?zl???m?, çaresizli?imi? Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek iÇ?N
E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...
Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.
Baz? rüyalar di?erlerinden çok uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam ?u an bu mesaj? okuyor
Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor...
Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni...
En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim.
Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti...
En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondur.
Mutlu olmay? biliyorsan, sevmeyi bileceksin gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.
Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il...
Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin, sevdi?imi söyleyebildi?im...
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...
Seni ben de?il gözlerim seçti, onlar sevdi onlar be?endi. Sen benim de?il onlar?ns?n gittiysen bana ne onlar a?las?n...
Geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? e?er inan ki yeryüzüne hiç güne? do?mazd?.
Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!
Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m.
Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp yang?n? güçlendirdi?i gibi... Bizim de sevgimiz hep ya?ayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice günlere birlikte olmak dile?iyle...
Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi...
Sevginin oldu?u yerde mant?k olmaz derler... Ne kadar do?ru! Seni o kadar çok seviyorum ki akl?m ba??mdan gitti... Birlikte daha nice sevgi dolu mutlu günlere sevgilim...
Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi...
Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha bir sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan e?er!
Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyece?i kadar özelsin.
Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki mart?lar ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere...
Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan...
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat... Muuckk!!!
Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun, bugün bana esersin ...yar?n ellere...
Hasretin öldürdü beni! ?imdi geceler çaresiz. ?imdi ya?mur damlas? gelip konar dudaklar?ma sessiz. Söylemi? miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.
Sana ?arap verece?im, iç ama sarho? olma. Sana bir gül verece?im, kokla ama soldurma. Sana kalbimi verece?im, sev ama incitme!...
Sevgi basittir, karma??k olan bizleriz. Sevgi güven verir, insanlar aldat?r. Sevgiye her zaman güvenilir, insanlara asla!..
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...
Ya?murlu bir günde sana ko?ar gelirsem ?slak saçlar?m? düzelt...Ba??m? omzuna yasla nemli dudaklar?m? dudaklar?na ans?z?n de?dir.Masum ve üzgün bir çocuk gibi konu?ursam.Anla sana muhtac?m ver ellerini ellerime yalanda olsa Seni seviyorum de....
?iddeti sevmem;ama kullanmay? iyi bilirim!
"A"c?ya "?"ikayetsiz "K"atlanmak=A?K
Dünya bir gündür, o da bugündür!
Sen, sen ol! Asla biz olma.
Sak?n 30 y?l hukukun olmayan birine, sak?n deme!
Azdan az, çoktan çok gider.
Sadece ?ahlar hamleleri önceden sezer.
Hayat, ölümle kumar oynama sanat?d?r
Özgürlük, sonu meçhul bir firard?r.
Bir yerde küçük insanlar?n büyük gölgeleri olu?uyorsa orada güne? bat?yor demektir.
E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.
Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey dur.
Bela, ki?inin sevdiklerinden gelir.
HERGÜN SEN? DÜ?ÜNMEK VE YOKLUGUNU FARKETMEK NASIL ACI VER?YOR BANA B?L?RM?S?N..B?R GÜN SENDE SEVERM?S?N
SEN? SEVMEK ?ST?YORUM KALB?M DURANA KADAR PE??NDEN KO?MAK ?ST?YORUM D?ZLER?M ÇÜRÜYENE KADAR SEN?NLE KONU?MAK ?ST?YORUM D?L?M TUTULANA KADAR SEN? ÖPMEK ?ST?YORUM DUDAKLARIM KURUYANA KADAR SEN?NLE ÇIKMAK ?ST?YORUM SONSUZA KADAR CAVEBINI BEKL?YORUM ÖLENE KADAR
SEN VARYA SEVG?L?M. AVRUPA KADAR MODERN. *AMER?KA KADAR GÜZEL. AFR?KA KADAR SICAKSIN. NE VARK? SEVG?L?M . ANTART?KA KADAR UZAKSIN..
Oyun bitince ?ah da, piyon da ayn? kutuya konur...
Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.
Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama, Biri için dünyalar kadar önemlisin
Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim
Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...
A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.
Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim
A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!
Güne?in do?du?u da bir gerçek batd??? da... Kalbimin atd??? da bir gerçek, günün bitdi?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...
Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.
Seni günde bir kez dü?ünüyorum o da benim 24 saatimi al?yoo
E?er geceler uzun geliyorsa, sevgilin aray?p sormuyorsa, bir gün dü?lerinde kavu?aca??n?n yeminini vermi?sen gönülden, i?te o zaman sen deliler gibi seviyorsun arkada?...
Mart?n?n denizi sevdi?i kadar sevebilir misin ? Topra??n suyu sevdi?i kadar sevebilir misin ? Leyla`n?n Mecnun`u sevdi?i kadar sevebilir misin? Hadi b?rak butun bunlar?da, Benim seni sevdi?im kadar sen de beni sevebilir misin ?
Hayati gözyaslarinla ödüllendirecegine gülücüklerinle cezalandir....
Duman?mda oyoktu sigaray? b?rakt?m kadehimde oyoktu içkiyi b?rakt?m rüyalar?mda oyoktu uyumay? b?rakt?m bakt?mki onsuz olmuyor ya?amay? b?rakt?m
Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..
Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..
Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...
Yaln?z?m, yaln?zl???m beni dinlemekte, yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte, yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyor, yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, Gülüm Desem Oda Soluyor, Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..
A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?
Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!
Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..
Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba
Dünyada bir çok insan var.Kimi mutlu kimi mutsuz, Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor...
Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum Yaln?zl???ma!!!
Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n.. Karanl??a bak yüzümü göreceksin.. Elini kalbine koy, gözlerini kapa ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..
Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam kar??s?nda...
BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir....
Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parcalayacak kadal asildir.
Bir sevgi diledim gözya?? buldum. Bir dost diledim s?rt?mdan vuruldum. Derdime derman diledim derdimin tiryakisi oldum. Bilki gerçek sevgiyi ben sende buldum!
Seven unutmaz unutansa sevmemistir e?er sevipte unutmusa sevmesini bilmemistir.
Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu gözler seni sevdi ba?kas?na bakar m??
Sevgini ta??mak de?il hasretini çekmek zor gülmeyi unutmak de?il a?lamaya al??mak de?il ölmekte de?il özleyipte görmemek zor...
Sev ama yürekten olsun, gel ama ebedi olsun, gidersen benide gotür, gittigimiz yer kara toprak olsun
K?zlar sevgiyi kalplerine, erkekler ise ceplerine koyar! benim ceplerim dolu sevgini bombo? olan kalbime yaz?yorum
Seviyorum seviyorum hayk?rarak söylüyorum kimselerden korkmuyorum ölümüne seviyorum
Birgün bana soracaksin ben mi dünya mi diye.Ben dünya diyecegim ve sen küsüp gideceksin ama bilmeyeceksin ki benim bütün dünyam SENSIN!
Gülmek icin mutlu olmayi bekleme, belki mutluluk gülüsünde saklidir. Sakin aglayayim deme, kim bilir belki bir yerde senin bir tek gülüsün icin yasayan biri vardir.
Eger Son Nefesimi Vermeden Once Mutlu Olacagini Bilirsem Cehenneme Bile Gulerek Giderim.!
Seni ben de?il gözlerim seçti , onlar sevdi onlar be?endi , banane gidersen ONLAR A?LASIN !!!
Zenginbir adam darbir sokaga girmis ayni anda yandan bir filozof gelmis, zengin adam demiski benbir serseri için yoldan çekilmem filozofda demisbençekilirim
Çicekler bahcesinde gecsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm seni koklamak olsada ölüm sen buna degersin be gülüm
Dü?lerim vard?görmekten korktu?um, hislerim vard? söylemektenkorktu?um, ?iirlerim vard? yazmaktan korktu?um, ?imdisen vars?n kaybetmekten korktu?um
Vücudun otobüs, beynin ?öfördür kalbin ?öför maaline geçerse a??k oldun demektir.
A??k bir insansan mant???n? unut, mant?kl? bir insansan a?k? unut. Hem a??k hem mant?kl?ysan k?skan?r?m seni ben.
Sen seni seveni göremeyecek kadar körsen seni sevende seni sevdi?ini söylemeyecek kadar gururludur.
Gidene kal demeyeceksin.Gidene kal demek zavall?lara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere yak???r...
Sadece çocuklar a?lar ve sadece Allah affeder e?er bir gün gidersen çocuk de?ilim a?lamam Allah de?ilim affetmem.
Polis bi gün 3 arkada??n evine bask?n düzenlemi?.Sizi uluslararas? kaçakç?l?ktan tutukluyorum demi?.Adamlarda ;"Abi biz besiktasl?y?z uluslararas? ne i?imiz olabilirki?"demi?.
GözLerin daLarSa BiLki dü$ündüm Seni, kuLagIn CInLarSa BiLki aNdIm Seni, GeCe UyanIrsan BiLki ReSMiNi Öptüm, GözLeriNden Ya$ damLaRSa BiLki SenSiz ÖLdüM..
DUNYADA UC SEYI SEVDIM. SENI, KALBIMI VE UMIT ETMEYI. SENI SEVDIM SENSIN DIYE, KALBIMI SEVDIM SENI SEVDI DIYE, UMIT ETMEYI SEVDIM BELKI SEVERSIN DIYE
Seni denizdeki canl?lara anlatt?m. benin can?m sevgilim bal?klar? bile aglatt?n
Bütün K?zlar Çicek Olsun Ar? Olmazsam Namerdim
Hayat nefes ald???n de?il nefesini kesen anlar?n toplam?d?r.
Belki, Tanr? yanl?? insanlarla tan??mam?z? istedi do?ru insan? tan?madan önce
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum .Belki seven sevilir diye.
Yüre?ime bir türlü o gitti diyemiorum...
A?k ne zaman biter bilio musun? Bitti dedi?inde yüre?in ac?yorsa.
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle
?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...
Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.
1 Gün 1 ç?lg?nl?k edip seni sevdiimi söylesem alay edip güler misin yoqsa sende sewer misin?
Sevmek ölmektir bence, bende sewmi?tim ölmeden önce.
1 gün gelip "ben mi dünya m?" die soracaks?n. Ben dünya diyece?im we sen çekip gideceksn ama blmeyeceksin ki benim dünyam sensin.
Yanl?zl?k benim eski sevgilim yaln?zl?k benim en vefal? yarim ben onu kimler için terkettim o beniii b?rakm?yor!!
HEP KALANLARA G?DENLER? KATTIM! B?R GÜN YER?NE GEÇEMED?LER. O KALANLARA G?DENLER? KATTIM Y?NE B?R TANE SEN EDEMED?LER.
Sen beni sevmeyip ba?as?n? sevsende umar?m oda sever...BA?KASINI!
A?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim olur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m
Sen beni öyle bir hale getirdin ki dostlar?m bile güldü ama ben seni öyle bir hale getirece?im ki dü?manlar?n bile a?layacak!
A?k Gülmekten çok a?lamak, ya?amaktan çok ölmek, gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever...
Seni uzaktan sevmeyi, Bana bakmadan görmeyi, Seni duymadan dinlemeyi, Gözya?lar?mla gülmeyi, Kavu?mak için sabretmeyi, Her?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla
Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye
Herkesi sevebilirdim. . .sevmeye senden ba?lamasayd?m.
A?k sevipte ayr? kalmaksa, sevgilerin sonu hep ayr?l?ksa, ömürlerin sonu hep karanl?ksa, al dünya bu a?k?. . .Sende kals?n!
Bizim a?k?m?z istanbul kadar büyük, berlin kadar anlaml?, a?r? kadar y?k?lmaz, paris kadar çekici, izmir kadar vazgeçilmez. A?k dedi?in bizim gibi olmal?.
Sen gelipte pi?man?m desem, bana ceza ver raz?y?m desen sana tek 1 ceza verirdim. Seninde benim gbi sevmeni isterdim!
A?lamak çocuklara affetmek Allah'a mahsustur. Aldat?rsan çocuk deilim a?lamam Allah de?ilim affetmem.
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun. Ve art?k söylüyorum "SEN? SEV?YORUM"
Ey kahverengi gözlerine tutuldu?um çocuk! E?er seni çok sevdi?imi kan?tlamam? istersen bulutsuz bir gecede gökyüzüne bak. Görebildi?in binlerce y?ldzdan her biri sana gnderilmi? öpücüklerdir!
1 gün 1 elimde gül 1 elimde silah yan?na gelece?im. Ya o gçülü al?p bnm olursun yada o silah? al?p beni vurursun!
Seni görmek su, senle ya?amak nefes olsun. 3 gün susuz ya?ayabilirim ama nefessiz asla!
Sevgini göstereceksin söylemek yetmez. Sevgi gözlerinde olacak sözlerin yetmez. Seveceksin benim gibii ama kalbin yetmez!
Kimi rüyalarda görülmeye de?erdir, kimi gerçeklerde ya?anmaya. Sen gördü?üm en tatl? rüya, ya?ad?kça bitmesin dedi?im en güzel gerçe?imsin!
Bal???n suya, çiçe?in güne?e, insan?n sevgiye ne kadar ihtiyac? varsa o kadar muhtac?m sna.
Sen her gece yata??mda dü?ündü?üm, ?iirlere konu die seçti?im gönlümn tek yari. Haydi bekletme beni. Biraz olsn dü?ün senin için çarpan kalbimi.
Sana bir gül sundum kokla ama soldurma. Sana ömrümü sundum y?a ama harcama. Sana kalbimi sundum sev ama parçalama.
Yalan bak??lar?n sahte gülü?lerin aras?nda buldum seni. Her?eyi kaybetmeye de?ecek kdr sevdim seni çünkü sen sahte deilsin!
Unutmaki f?rt?nalar mart?lar?n denizleri sevmesini engellemez. T?pk? engellerin seni sevmeme engel olmad??? gibi.
Seni Sevdi?imi Dü?ündükçe Ölmeyi Diliyorum Tanr?dan... Her Seferinde Kalbim Ba?ka Bir ?syan Ç?kar?yor... Elimde Olsa Kalbimi Yerinden Söker Ayaklar?mla Çi?nerdim... Ama Elimde De?il Ne Seni Sevmemek Nede Kalbimi Söküp Çi?neye Bilmek... Yapabildi?im Tek ?ey Seni Sevebilmek..
Birgün Hayat?n Bütün Güzelliklerinden Vazgeçip Ölüme Sessiz Sedas?z Gitmek ?stersen Yan?ma Gel. Yan?ma Gel ki; Sana Sensiz Ya?aman?n, Sensiz Olman?n Ölüm Oldu?unu Göstereyim.
Benim Kalbimi K?rmak Suya Yaz? Yazmak Kadar, Gönlümü Almak ?se Güne?e Dokunmak Kadar Zordur. Sen Suya Yaz? Yazmay? Ba?ard?n, ?imdi Güne?in Batmas?n? Bekle.
Gül Bahçesinde Geçsede Ömrüm, ?nan Senin Üstüne Gül Koklamam Gülüm, Seni Koklamak Olsada Ölüm, ?nan U?runda Ölmeye De?er Be Gülüm.
A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.
Seni Y?ld?zlar Kadar Çok Seviyorum. Onlar Kadar Parlak ve Onlar Kadar Yak?ns?n Bana, Tek Fark Onlar Milyonlarca Sen Birtanesin.
Rüyalar?n En Güzelini Görürken Tanr?n?n Seni Korumas? ?çin Gönderdi?i Meleklerin Kanatlar? Öyle Büyük Olsun ki En Masum An?nda Bile Sana Kimseler Zarar Veremesin
Gözlerin Nehir, Kirpiklerin Köprü Olsun. Ben Tam Üzerinden Geçerken ?pler Kopsun, Dü?tü?üm O Yer Dudaklar?n Olsun.
Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum..
Dünyan?n dört bir yan?nda dostlar?m var dostlar ki bir kerecik selam?m? almam??lar bir kerecik selamlar?n? almam???m ve yine dünyan?n dört bir yan?nda dü?manlar?m var dü?manlar ki kan?ma susam??lar kanlar?na susam???m..
Seni bulmaktan çok aramak isterim seni sevmeden önce anlamak isterim, seni bir ömür boyu bitirmek de?il sana hep yeniden ba?lamak isterim...
Gerçek a?klar bitmesini bilen a?klar oldu?una göre, insanlar ya hep sahte a?klar?yla evlenir, yada evlenerek a?klar?n? sahtele?tirir.
Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya bu gece yan?mda oldu?un için!!
Seni sevmek ac?lar?n en büyü?ü olsa gerek, seni dü?ünürken gözya?? dökmek ya?anabilecek en büyük sevinç demek.
Bir serçeydim sürüden ayr?lm??, gökyüzünde kaybolmu?, o ise bir kartalm?? avlanmaya ç?km?? gelmi? bula bula beni bulmu?
A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulmayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n, tek ba??na ya?anmayacak kadar tak?md?r...
Hissizler, Hareketsizler yol alamazlar, Uyuyanlar hedefe ula?amazlar, hele azmini iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar.
Kristalin bedelini göze almayan, onunla oynamas?n
Ne zaman gelirsen gel, ba??ma taç olursun. Sen benim eski de?il , eskimeyen DOSTUMSUN...
Ya Sözlerin Akl?mda, Ya Da Akl?m Ad?nda, Ya Hayalin Kar??mda, Ya Da Sesin Kula??mda, Ya Ben Ç?ld?r?yorum, Ya da Çok Özlüyorum, Ya Özlemek Çok Güzel, Yada Özlenen Çok ÖZEL...
Sözlerin büyük, yüre?in küçük! Hatalar?n yanl??lar?n çok, do?rular?n yok! Bir ?eyleri göklere ç?kart?p mutluyum san?yorsun..Kendine göre ?ansl?, bana göreyse zavall?s?n!
?çinde öyle bir umut ta??ki onu senden kimse alamas?n.gözlerin hep gülsün.onuda kalbinde öyle bir saklaki gerçekten isteyen bulsun.
Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz.. Unutma gülüm sevmek daima beraber olmak de?ildir, sen yokken bile seninle olabilmektir..
Dertlerin kum tanesi kadar küçük, sevinçlerin nisan ya?murlar? kadar bol olsun ve öylesine mutlu ol ki gözünden akan ya?lar de?erini bilmeyenlere sadakan olsun..
Hoççakal Allah a emanet ol tabii ki Allah?n varsa?Ho?çakal a?k sende kals?n sanmam ama i?ine yararsa?
A?lamak çocuklara, affetmek ise Allah a mahsus. Beni birgün aldat?rsan çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem...
Dünyan?n en güzel ?eyini sana vermek isterdim, Fakat seni sana nas?l verebilirim ki?
Kalbinde yer yoksa Güzelim ! farketmez ben ayaktada giderim.
O vefas?z kalbin hissetmesede.. Sana bu ?ark?y? dinletece?im.. Bu a?k?n u?runa ömrüm bitsede.. Sana sevmeyi ö?retece?im...
Hayat bir ?ekilde elbet devam edecek birde içinde sen olsan i?te o zaman her yer ye?erecek.

#2629

 
© 2015
AŞK