Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

V For Vendetta Sözleri

Gerçeklerin gücünü bildi?im sürece kainat? bile fethedebilirim.

?nsanlar hükümetlerinden de?il, hükümetler insanlardan korkmal?d?r.

Raslant? diye bir ?ey yoktur. Raslant? aldatmacas? vard?r.

Tanr? ya?murdad?r.

?iddet iyi yönde kullan?labilir.

Fikirler Kur?un Geçirmez.

Bu yüzden kötülü?ün üstüne ?eker serpece?iz.

Tanr? gibi ben de i?imi ?ansa b?rakmam ve rastlant?ya inanmam.

dans edilemeden yap?lan devrim yap?lmaya de?er de?ildir.

Burada 872 tane ?ark? var... Hepsini dinledim, ama hiç biriyle dans etmedim.

Korku, bu hükümetin esas arac? haline geldi.

Aynaya bakt???n?zda suçluluk duyuyorsan?z gerçekleri ö?renmi?sinizdir.

Uzunca süre maske takarsan alt?ndaki ki?ili?i de unutursun...

Kim oldu?un, ne yapt???n?n yan?nda önemsizdir.

fikirlerin gücüne bizzat ?ahit oldum. fikirler ad?na öldürülen ve fikirleri savunurken ölen insanlar? gördüm. yaln?z, bir fikri öpemez ona dokunamaz veya onu tutamazs?n?z. fikirler kan a?lamaz. ac?y? hissetmezler. sevmezler.

bu gece size en ciddi yeminimi ediyorum adalet h?zl? olacak dürüst olacak ve merhametsiz.

Sapk?n eski niyetler bile kutsal kitaptan çal?n?rken, ben en çok ?eytan? oynarken aziz gibi görünürüm.

seni on dakika önce öldürdüm.

Binalar semboldür, yok etmenin bir sembolü. Sembollere insanlar güç verir, tek ba??na semboller anlams?zd?r, ama yeterli say?da insanla, binalar?(sembolleri) havaya uçurmak dünyay? de?i?tirir.

Çalmak mal?n sahibinden olur. ele?tirenden çalamazs?n, benim yapt???m sadece temizlemekti.

Çünkü sözler yerine kaba kuvvet kullan?labilse de kelimeler kudretini hep koruyacakt?r ! Kelimeler anlama ula?man?n yollar?n? ve dinleyenlere hakikatin teleffuzu gösterir.

Hat?rla, hat?rla, 5 Kas?m gününü hat?rla, patlamay?, ihaneti ve komployu, bu ihaneti unutmak için hiçbir neden bulam?yorum.

Ama Sabret Bu müzik adalet için çalacak ve ben bu konçertoyu bizden al?nd??? günlere ithaf ediyorum ve adalet gözetti?ini sanan sahtekarlara tabiki.

siyasiler gerçe?i saklamak için, sanatç?lar gerçe?i ortaya ç?karmak için yalan söylerler.

Çünkü o hakl?yd?. Bu ülkenin ?u anda bir binadan fazlas?na ihtiyac? var. Bu ülkenin umuda ihtiyac? var.

O gece olanlar? ve ülke için ne anlama geldi?ini kimse unutmayacak. Ama ben, o adam? ve bana ifade ettiklerini unutmayaca??m.

Art?k hiçbir ?ey hissedemiyorum!

O Monte Cristo kontuydu, babamd?, annemdi, karde?imdi, arkada??md?, o sizdiniz , ve bendim. O hepimizdi.

Uzmanl?k alan?m ritm sazlard?r ama bu gece bütün bir orkestray? kullanmak niyetindeyim. Bana kat?l?rsan büyük onur duyar?m.

Verilecek tek karar intikamd?r. Bir kan davas?, ve bir amac? var bo?una de?il. De?erler ve dürüstlük vakti geldi?inde kazanacak, ve zulüm son bulacak biliyorum.

hay?r, lütfen... Bu maskenin alt?nda bir yüz var, ancak o ben de?ilim...bu maskenin alt?nda kaslar var ve ard?nda kemikler.

Bu maskenin alt?nda etten daha fazlas? var. Bu maskenin alt?nda bir fikir var, Bay Creedy. Ve fikirlere kur?un i?lemez.

Kur?unlar?n?z var, ancak silahlar?n?z bo?ald???nda ölmü? olmam? ümit edin. ?ayet ayakta kal?rsam silahlar?n?z? dolduramadan ölmü? olursunuz. ( Defalarca kur?unland?ktan sonra ) S?ra Bende.

Evey, bir ?ey isteyebilir miyim? Bir tek dilek hakk?m olsa seni tekrar göremeyi dilerdim.

Ve sen bütün alçakl???n? ortaya ç?kard?n ve yine sen kutsall??? kullanarak eziyet ettin. Aziz k?l???na girerek ?eytan?n rolünü üstlendin. ( Piskopos: Lütfen merhamet et!)Bu gece olmaz, piskopos bu gece olmaz.

Seni orda b?raksayd?m ?u anda Creedy nin sorgu hücresinde olurdun, tutuklarlar, i?kence ederler ve beni bulmak u?runa belki de öldürürlerdi. Yard?m?ndan sonra seni b?rakamazd?m, bende seni güvenli olabilece?ini dü?ündü?üm tek yere getirdim, evet, evime.

Bende her insan gibi severim, ama onun an?s?na hürmeten ?imdi buraday?m. Geçmi?te ya?anan o çok önemli olayda mücadele ederken hayat?n? kaybeden insanlar?n an?s?na böyle bir kutlama yapmak istedim, ve böylece 5 Kas?m gününün art?k hiç hat?rlanmad???n? anlad?m. Bu yüzden oturup biraz sohbet etmemiz iyi olacak diye dü?ündüm. Elbette konu?mam? istemeyen ki?ilerde vard?r, eminim ?u anda telefonlarda emirler ya?d?r?l?yor ve silahl? adamlar yola ç?kmaya haz?rlan?yordur. Neden? Çünkü konu?ulmaya çal???lan yerde coklar söz al?ncaya kadar sözler her zaman gücünü korumaya devam eder. Gerçeklerin ortaya konuldu?u sözleri dinleyen herkes için büyük anlam ta??yan sözler ve gerçek ?u ki bu ülkede yolunda gitmeyen bir ?eyler var: Zulüm ve adaletsizlik, ho?görüsüzlük ve bask?lar... Özgürlü?ünüz k?s?tlan?yorsa, dü?ünme ve konu?ma hakk?n?z yoksa, sensörler ve çipler her hareketinizi, her konu?man?z? izliyorsa, baz? i?lerin yolunda gitmedi?ini söyleyebiliriz. Peki bu nas?l oldu, kimi suçlayal?m, evet, elbette di?erlerinden daha fazla sorumlu olan birileri mutlaka var. Ama yinede aynaya bakt???n?zda suçluluk duyuyorsan?z gerçe?i ö?renmi? olursunuz. Neden yapt???n?z? biliyorum, neden korktu?unuzu da... Kim korkmaz ki? Sava?, terör, hastal?klar, sa?duyunuzu ve cesaretinizi kaybetmenize neden olacak çok de?i?ik nedenler ortaya ç?km??t?. Korku içinizi sard? ve o panik haline Adam Sutler ad?ndaki ba?kana sar?ld?n?z. Size düzen ve bar?? vaadetti, kar??l???nda sessizlik ve emirlere itaat etmenizi istedi. Dün gece o sessizli?e bi son verdim, dün gece bu ülkeye unuttu?u bir ?eyi hat?rlatmak için adliye saray?n? uçurdum. 400 y?l önce bu millet 5 Kas?m? sonsuza dek unutmamak üzere haf?zalar?na kaz?m??t?. Dünyaya adaletin, korkusuzlu?un ve özgürlü?ün sadece söz olmad???n? anlatacakt?, bak?? aç?s? buydu. E?er bir ?ey görmüyorsan?z, bu devletin suçlar? sizin için bir bilinmezse ve kar?? ç?km?yorsan?z demek ki 5 Kas?m?n unutulmas?na siz izin verdiniz. Ama sizde benim gördü?ümü görüyorsan?z, benim gibi hissediyorsan?z, sizde benim gibi ar?yorsan?z, o zaman yan?mda olman?z? istiyorum. Bir y?l sonra bu gece parlamentonun giri?inde bulunun. birlikte olup onlara 5 Kas?m?n asla unutulmad???n?, unutulmayaca??n? gösterelim.

Ama böyle vukuatl? gecelerde do?ru yerlere vas?l oldu?um için kendimi size tiyatral bir varl?k olarak sunma gere?ini duyuyorum. Voila!Kar??n?zda basit bir vodvil gönüllüsü var. Vicdan?n?n hem kurban? hemde katili olarak sava?an bir gönüllü. Yüzümdeki bu maske vasat bir görüntü yaratmak için varolan kostüm parças? de?ildir. Herneyse. Bu görüntü geçmi?in vahim vesaitlerinden ç?km??, vah?ete kar?? koyan birinin görüntüsüdür. Bu, koku?mu? bir trenin a?a??l?k veba saçan u?aklar?na kar?? vakurla kar?? koyan biridir. Verilecek tek karar intikamd?r. Bir kan davas? ve bir amac? var, bo?una de?il. De?erler ve dürüsütlük vakti geldi?inde kazanacak ve zulüm son bulacak biliyorum.

iyi ak?amlar londra..önce yay?y?n? kesti?im için özür dilemek isterim..pek ço?unuz gibi bende evimin güvenli ortam?nda günlük s?k?nt?lardan uzak televizyon ba??nda keyif almaktan ho?lanan biriyim..bende her insan gibi severim ama onun an?s?na hürmeten ?imdi burday?m..geçmi?te ya?anan o çok önemli olayda mücadele ederken hayatlar?n? kaybeden o insanlar?n an?s?na böyle bir kutlama yapmak istedim..ve böylece be? kas?m gününün art?k hiç hat?rlanmad???n? anlad?m..bu yüzden oturup sohbet etmemiz iyi olacak diye dü?ündüm. elbette konu?mam? istemeyen ki?iler de vard?r..eminin ?u anda telefonlarda emirler ya?d?r?l?yor ve silahl? adamlar yola ç?kmaya haz?rlan?yor..neden? çünkü konu?ulmaya çal???lan yerde çoklar söz al?ncaya kadar sözler her zaman gücünü korumaya devam eder..gerçeklerin ortaya konuldu?u sözleri dinleyen herkes için büyük anlam ta??yan sözler..ve gerçek ?uki bu ülkede yolunda gitmeyen bir ?eyler var...zulum ve adaletsizlik, ho?görüsüzlük ve bask?lar!! özgürlü?ünüz k?s?tlan?yorsa, dü?ünme ve konu?ma hakk?n?z yoksa, sensörler ve chipler her hareketinizi her konu?man?z? izliyorsa orada i?lerin yolunda gitti?i söylenemez..peki bu nas?l oldu?? kimi suçlayal?m?? evet elbette di?erlerinden daha fazla sorumlu olan birileri mutlaka var..ama yinede aynaya bakt???n?zda suçluluk duyuyorsan?z gerçe?i ö?renmi? olursunuz..neden yapt???n?z? biliyorum..neden korktu?unuzu da..kim korkmaz ki!!! sava?, terör, hastal?klar sa?duyunuzu ve cesaretinizi kaybetmenize neden olacak çok de?i?ik nedenler ortaya ç?km??t?..korku içinizi sard? ve o panik haliyle adam sathler ad?ndaki o ba?kana sar?ld?n?z!!! size düzen ve bar?? vadetti..kar??l???nda sessizlik ve emirlere itaat etmenizi istedi..dün gece o sessizli?e bir son verdim..dün gece bu ülkeye unuttu?u bir ?eyi hat?rlatmak için adliye saray?n? uçurdum..400 y?l önce bu millet be? kas?m? sonsuza dek unutmamak üzere haf?zalar?na kaz?m??t?...dünyaya adaletin, korkusuzlu?un ve özgürlü?ün sadece söz olmad???n? anlatacakt?... bak?? aç?s? buydu..e?er bir ?ey görmüyorsan?z bu devletin suçlar? sizin için bir bilinmezse ve kar?? ç?km?yorsan?z demekki be? kas?m?n unutulmas?na siz izin verdiniz..e?er sizde benim gördü?ümü görüyorsan?z, benim gibi hissediyorsan?z sizde benim gibi ar?yorsan?z o zaman yan?mda olman?z? istiyorum..bir y?l sonra bu gece parlamentonun giri?inde bulunun..birlikte olup onlara be? kas?m?n asla unutulmad???n?, unutulmayaca??n? gösterelim.

??te! ?lk kez ben de nefret oldu?unu sanm??t?m. Tek bildi?im nefretti, nefret dünyam? sarm??t?, nefes almam bile nefret doluydu..Ve sonra bir ?ey oldu, sana oldu?u gibi.

#1335

 
© 2015
AŞK