Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vatan ?le ?lgili Sözler

Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

?ahs?n?za kötülük eden bir dü?man? affediniz, lakin vatan?n?za ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r. a)

Mevzubahis vatansa gerisi teferruatt?r. Mustafa Kemal Atatürk

Vurulup tertemiz aln?ndan, uzanm?? yat?yor; bir hilal u?runa, ya rab, ne güne?ler bat?yor. Mehmet Akif Ersoy

Vatan? için ölmü? bir insan mesut insand?r. Virgilius

Dedem koynunda yatt?kça benimsin ey güzel toprak, neler yapm?? bu millet, en yak?n tarihe bir sor bak. Süleyman Nazif

Vatan sa?l??a benzer, de?eri, kaybedilince anla??l?r. Süleyman Nazif

Bu vatan topra??n kara ba?r?nda, s?ra da?lar gibi duranlar?nd?r. Bir tarih boyunca, onun u?runda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan ?aik Gökyay

E?er vatan tehlikede ise, her ?ey vatana aittir. George Jacques Danton

Vatan sevgisi; ruhlar?, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârd?r. Mustafa Kemal Atatürk

K?l?çla al?nan vatan, para ile sat?lmaz. II. Abdülhamid

Bayraklar? bayrak yapan, üstündeki kand?r, toprak, e?er u?runda ölen varsa, vatand?r. M. Cemal Kuntay

Vatan? vatan yapan, ölülerin külleridir. Ernest Renan

Türklerden ba?ka dini ve vatan? u?runa can?n? vermeye haz?r asker görmedim. Hamilton

Hayat?n? vatan yolunda kaybeden, hiçbir zaman ölmez. G. Hippel

Benden eyerimi isteyiniz vereyim, at?m? isteyiniz vereyim. Fakat vatan?mdan hiç kimse bir kar?? toprak istemesin veremem. Mete Han

Vatan, çal??kan insanlar?n omuzlar? üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Vatan sevgisi ahlakta iyili?i, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu

Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez. Mete Han

Vatan için katlan?lan ölüm kadar, tatl? ve ?erefli bir ölüm var m?d?r? Horatius

Vatan, bize k?l?c?m?z?n ekme?idir. Nam?k Kemal

Vatan?m için verecek, birden fazla can?m olmad??? için üzgünüm. Nathan Hale

Vatan için ölmek de var; fakat borcun ya?amakt?r. Tevfik Fikret

Bu memleket tarihte Türk'tü. Bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak kalacakt?r. Atatürk

Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen i?le ba?la. ?smail Bey Gasp?ral?

Bu vatan, çocuklar?m?z ve torunlar?m?z için cennet yap?lmaya lay?kt?r. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan, çal??kan insanlar?n omuzlar? üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Alelade ve s?radan olmay?n, ülkemizin kaderi, alelade olmayan erkek ve kad?nlar?n say?s?n?n çok olmas?na ba?l?d?r. Suna K?raç

Vatan için ölmek de var, fakat borcun ya?amakt?r. Tevfik Fikret

Sahipsiz olan vatan?n batmas? hakt?r, sen sahip olursan, bu vatan batmayacakt?r. Mehmet Akif Ersoy

Yüksel Türk senin için yüksekli?in hududu yoktur. ??te parola budur. M. Kemal Atatürk

Vatan için ya?amak, vatan?n terakki ve tealisine çal??mak da vatan için ölmek kadar ?ereflidir. Gerigori Petrof

Vatanseverlik; feragat i?idir, vatan?n? seven, vazifesini yaparken beklemez. L. Kossuth

O da gazi olmak istedi; fakat ona anlatmak gerekti ki ?ehit olmay? göze alamayan, gazi olamazd?. Arif Nihat Asya

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahtt?r. J. Fletcher

Vatan a?k?n? art?rmak için en emin yol, bir müddet yabanc? bir memlekette kalmakt?r. William Shenstone

?nsan vatan?n? sever, çünkü hürriyeti, rahat?, hakk? vatan sayesinde kaimdir. Nam?k Kemal

Bu vatan, çocuklar?m?z ve torunlar?m?z için cennet yap?lmaya lay?kt?r. Mustafa Kemal Atatürk

Vatan?m?z? sevelim; oras? babalar?m?z?n da ülkesidir. Schiller

?nsan?n kendi vatan? için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanat?d?r; buna diplomasi derler. Ambrose Bierce

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Bir memleketin saha bak?mdan büyüklü?ü onun gerçek büyüklü?ünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi de?ildir. Thomas Henry Huxley

Vatan?na sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyac? yoktur. Voltaire

En yüksek vatan ve hay?rseverlik, kanunlar? de?i?tirmek ve müesseseleri ?slah etmekle de?il; insanlar?n serbestçe kendilerini ?slah etmelerine ve kendi kendilerini yeti?tirmelerine, yard?m etmekle elde edilir. Samuel Smiles

#679

 
© 2015
AŞK