Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vatan Sevgisi Sözleri

Vatan Sevgisi Sözleri K?sa Sayfas? - Vatan sevgisiyle ilgili güzel sözler sayfam?z.
Bu vatan, çocuklar?m?z ve torunlar?m?z için cennet yap?lmaya lay?kt?r.
Mustafa Kemal Atatürk
- ?nsan vatan?n? sever, çünkü hürriyeti, rahat?, hakk? vatan sayesinde kaimdir.
Nam?k Kemal
- Türklerden ba?ka dini ve vatan? u?runa can?n? vermeye haz?r asker görmedim.
Hamilton
- Vatan a?k?n? art?rmak için en emin yol, bir müddet yabanc? bir memlekette kalmakt?r.
William Shenstone
- Vatan bir milletin evidir.
Ahmet Mithat
- Vatan için katlan?lan ölüm kadar tatl? ve ?erefli bir ölüm var m?d?r?
Horatius
- Vatan için ölmek de var, fakat borcun ya?amakt?r.
Tevfik Fikret
- Bayraklar? bayrak yapan üstündeki kand?r,
Toprak, e?er u?runda ölen varsa vatand?r.
Mithat Cemal Kuntay
- Benden e?erimi isteyiniz vereyim, at?m? isteyiniz vereyim. Fakat vatan?mdan hiç kimse bir kar?? toprak istemesin veremem.
Mete Han
- Bir memleketin saha bak?mdan büyüklü?ü onun gerçek büyüklü?ünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi de?ildir.
Thomas Henry Huxley
- E?er vatan tehlikede ise, her ?ey vatana aittir.
George Jacques Danton
- Vatan için ya?amak, vatan?n terakki ve tealisine çal??mak da vatan için ölmek kadar ?ereflidir.
Gerigori Petrof
- Vatan sevgisi ahlakta iyili?i, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.
Montesquieu
- Vatan sevgisi imandan gelir.
Hz. Muhammed
- Vatan s?hhate benzer, de?eri kaybedilince anla??l?r.
Süleyman Nazif
- Vatan, çal??kan insanlar?n omuzlar? üstünde yükselir.
Tevfik Fikret
- Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahtt?r.
J. Fletcher
- Vatan? için ölmü? bir insan mesut insand?r.
Virgilius
- Vatan?m?z? sevelim; oras? babalar?m?z?n da ülkesidir.
Schiller
- Vatan?na sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyac? yoktur.
Voltaire
- Vatan?nda ölmeyen iki kere ölür.
?. Habib Sevük
*Vatan ve D?N? ugruna ?ehit olanlar CENNETL?KT?R LER
?afak her ne kadar zengin olursa olsun elbet bir gün iflas etmeye mahkumdur.
Gençlik dedi?in nedirki çabuk biten bir tatil; Askerlik dedi?in nedirki gençli?i öldüren bir katil.
Vatan, u?runa can vermeyi bilenlerindir.
Da?lara çizmi?ler resmimi komando koymu?lar ismimi belki birgün geri dönemem diye göndermi?ler sana resmimi. Da?larda çiçekler soldu zaman, göklere bulutlar doldu zaman, ya?murlar sel olup akt??? zaman inanki bir tanem ben a?l?yorum..
Mehtap gibi k?z?n olacana ?afak gibi o?lun olsun.
Öyle masum durdu?uma kanma sak?n tezkerem 460 olsada "F?RARIM" yak?n
Biz komando de?ilizki her da?da le?imiz olsun biz bahriyeli de?iliz ki her limanda sevgilimiz olsun biz jandarma de?iliz ki s?rt?m?zda çantam?z olsun biz TOPÇU yuz k?z?m b?rak bizimde havam?z olsun
Sevme k?z?m ben 'ASKER?M' ben toz toprak kokar?m. Elini uzatsan silah gibi tutar?m, benim gözlerime bakma sana dü?man gibi bakar?m, ben uyku nedir bilmem geceleri nöbet tutar?m, gece gelme bana parola i?aret sorar?m, ben disko dans bilmem yürüyü? karar? sayar?m. Çünkü ben TOPÇU'yum. Elbet biter say?l? günler
Bir Yerin Ad?na Denince Türk ülkesi, Gözüm Bayrak Arar, Kula??m Ezan Sesi!
U?runa ölmekse e?er seni ya?atmak, bin defa ölürüm de ad?na leke sürdürmem. Gururdur, namustur bayrak ve sancak, Aksa da kan?m korkma; haini güldürmem!
Tarihim, ?erefim, ?iirim, Her ?eyim Yer yüzünde yer be?en nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim! TÜRK?YEM
Sahipsiz vatan?n batmas? hakt?r, sen sahip ç?karsan bu vatan batmayacakt?r..!
Vatan namustur, Vatan ?ereftir,
Vatan korunacak tek hedeftir.
Vatan sevdad?r, Vatan a?kt?r,
Vatan için fedakarl?k bir ba?kad?r.
Vatan cand?r, Vatan kand?r,
Vatana sahip ç?kmak imandand?r
Dalgalan Sende ?afaklar Gibi Ey ?anl? Hilal
Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.
Necip Faz?l K?sakürek
Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen i?le ba?la....
?smail Bey Gasp?ral?
Göz günah i?lemi?se onu su ile y?kayamazs?n?z, onu ancak gözya?? temizler.
Mevlana
Sen ne kadar bilirsen bil, Senin bildi?in kar??ndakinin anlad??? kadard?r.
Mevlana
kar??ndaki ki?i hem ak?ll? ve hem de çal??kan ise taktir et, ak?ll? ama tembel ise ikaz et, ak?ls?z ama çal??kan ise dikkat et, hem ak?ls?z hem tembel ise imha et
ve tarih bir gün, acz içinde k?vrana k?vrana; ?ehadete susam?? bir ülkücüden daha müthi? bir silah?n ke?fedilemedi?ini yazacakt?r
Kan?na ?syan Etme Küçü?üm
Gün Olur Genlerin Hesap Sorar Senden
?nsan?n hayat? soruyla ba?lar, soruyla biter: "Ad?n? ne koydunuz" dur ilk soru; "Merhumu nas?l bilirdiniz " dir son soru. ( M. Ali Ba?ar?r)
K?l?çla al?nan vatan, para ile sat?lmaz. 2. Abdülhamid
vatan?m?n s?n?rlar? kars'tan ba?lay?p edirne'de bitmez, Azerimin hürriyet hürriyet diye do?du?u yerden ba?lar taaa viyana'da biter.......
Vatan için ölmek de var, fakat borcun ya?amakt?r.
Tevfik Fikret
Daglara çizmisler resmimi KOMANDO koymu?lar ismimi.
Güçlüyüz cesuruz haz?r?z KOMANDOYUZ.
Denizci degilizki her limanda sevgilimiz olsun,
havac? degilizki uçanku?lar yarimiz olsun,
biz KOMANDOYUZ e?k?yalar korksun.
Korkusuzdur da?lar?n efesi titretir haini KOMANDONUN sesi madalya gibi duruyor ba??nda kahramanl?k timsali beresi.
Havada, karada, denizde her yerde KOMANDO.

#2576

 
© 2015
AŞK