Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vatan ?iirleri

Vatan ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? vatan ?iirlerini bulabilirsiniz.
Anadolu Doluyum
Bem çöller f?rt?nas?
Ben analar?n yas?
Ben tarihlerin yoluyum
Vurulmu? sald?rm???m
Dü?eni kald?rm???m
Gariplerin sa? koluyum
Türkü söyler dillerim
Nas?rl?d?r ellerim
Ben sö?ütlerin dal?y?m
Ben gönüller bekçisi
Dertlerin emekçisi
Ben Anadolu doluyum
Ben dünlerin yar?n?
Köro?lu'nun torunu
Ben Çaml?bel, ben Bolu'yum
Yüre?im Çatalca'd?r
Bak???m kartalcad?r
Ufuklara sevdal?y?m
Türkü söyler dillerim
Nas?rl?d?r ellerim
Ben sö?ütlerin dal?y?m
Ben gönüller bekçisi
Dertlerin emekçisi
Ben Anadolu doluyum
U?ur I??lak
—————-
Memleket ?sterim
Memleket isterim
Gök mavi, dal ye?il, tarla sar? olsun;
Ku?lar?n çiçeklerin diyar? olsun.
Memleket isterim
Ne ba?ta dert, ne gönülde hasret olsun;
Karde? kavgas?na bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben fark? olsun;
K?? günü herkesin evi bark? olsun.
Memleket isterim
Ya?amak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir ?ikayet ölümden olsun.
Cahit S?tk? Taranc?
—————-
BU VATAN
Hayalin kaybeder o cennet vatan?.
O kendi benli?ini kaybetmi? dardad?r.
Vatan?n ?anl? bayra??n? görmez mi.
O ?ehitlerin kan? süslemi? ay y?ld?z?.
Ceddin elin de silah bir elin de Kur'an.
Bu toprak da deden ?ehit oldu sizin için.
Bu hayat?n ziyandad?r o gafil rüyadas?n.
geçmi?ini bilmeyen gerçe?i rüya da görür.
Al bayra?? ba?? üstünde kan? can? pahas?na,
Ta??yanlar?nd?r bu güzel aziz olan vatan
Muzaffer Önler
—————-
Bu Toprakta
As?rlar?n izi gizli
Bu toprakta, bu toprakta
Erenlerin özü gizli
Bu toprakta, bu toprakta
Sevdan?n yan?k türküsü
Kinin nefretin öyküsü
Yunus'un gönül köprüsü
Bu toprakta, bu toprakta
Bu topra?a ana denir
Yüreklerde filizlenir
Ta?lar bile feyizlenir
Bu toprakta, bu toprakta
Abdullah I??lak
—————-
Bizim Memleket
?çinden tan?r?m ben o elleri,
Onlar ki zahirde viran olurlar;
Ard?çl? da?lar?, çaml? belleri
A?anlar ?i'rine hayran olurlar.
Dökülür köpüklü sular yar?ndan,
Baharlar yarat?r k???n kar?ndan;
?çenler sihirli p?narlar?ndan
?öyle bir silkinir, ceylan olurlar!..
Orada ya?ayan erlerin içi
Bir ya?ta yo?urur derdi, sevinci;
Onlar ki sabans?z, tarlas?z çiftçi,
Davars?z, kavals?z çoban olurlar.
Ba??bo?, k?rlara salar tay?n?,
Elinden dü?ürmez okla yay?n?;
Ellere b?rak?r zafer pay?n?,
Memleket yolunda kurban olurlar..
Faruk Nafiz Çaml?bel
—————-
Vatan
Can?m kurban olsun cennet vatana
Anadan babadan k?ymetli vatan
Ne mutlu ba?r?nda ?ehit yatana
Anadan babadan k?ymetli vatan
Cana can katars?n seher yelinde
Bülbülün sevdas? senin gülünde
Bütün â??klar?n sensin dilinde
Anadan babadan k?ymetli vatan
Vatan yüre?imin vatan ak???
Vatan gelinimin vatan nak???
Sürmeli gözlerin vatan bak???
Anadan babadan k?ymetli vatan
Vatan namusumsun ?erefim ?an?m
Sena helâl olsun dökülen kan?m
Önce Allah sonra sensin vatan?m
Anadan babadan k?ymetli vatan
Vatan do?urmuyor vatan do?muyor
Vatan istemezse rahmet ya?m?yor
Hayal dünyas?na vatan s??m?yor
Anadan babadan k?ymetli vatan
Be?i?im kefenim vatan yuvams?n
En kutsal sevdal? vatan davams?n
I????m a????m vatan havams?n
Anadan babadan k?ymetli vatan
Ahmet sana ta ezelden sevdal?
Vatan tomurcuk gül ben onun dal?
Dertleri devad?r çiçe?i bal?
Anadan babadan k?ymetli vatan
Sen varsan üstünde vard?r camiler,
Bak sana göz koymu? hain caniler,
Biliyorum ta?aronu coniler,
Anadan babadan kiymetli vatan.
Ben anas?z, babas?z, e?siz ya?ar?m,
Senin için seller gibi co?ar?m,
Sen olmasan zaten ben tarumar?m,
Anadan babadan kiymetli vatan.
—————-
Vatan
Yok etseler benli?imi
Yine vatan derim, vatan
Alsalar ba?u, serimi
Yine vatan derim, vatan
Vatan gönlümde, bir sevgi
Vatan gönlümde, bir rengi
Vatan? büremem bulutla cengi
Yine vatan derim, vatan
Yalan de?ildir, sözüm
Al?nt? de?ildir, özüm
Kör olsa, iki gözüm
Yine vatan derim, vatan
?sterse hakk?mda, i?lem yaps?nlar
?sterse al?p, içeri t?ks?nlar
?sterse dar a?ac? kurup, beni ass?nlar
Yine vatan derim, vatan
Dertlenip derya olsam
A?lay?p mecnun olsam
Garip ?ebap çöle konsam
Yine vatan derim, vatan
—————-
Bu Vatan
Her kar?? topra?? suland? kanla
Bu vatan kolayca vatan olmad?
Bedeli ödendi say?s?z canla
Bu vatan kolayca vatan olmad?
Allah allah oldu ilk sözlerimiz
Dü?man tan?mad? öfkelerimiz
Bayrak ezan idi simgelerimiz
Bu vatan kolayca vatan olmad?
?ehadete ko?tu milyonlarca can
Toprakla bulu?tu gönülde iman
U?runda oldular u?runda kurban
Bu vatan kolayca vatan olmad?
O yüce resul de ?öyle seslendi
Vatan sevgisi de imandan dedi
Ecdad?m vatan? namusu bildi
Bu vatan kolayca vatan olmad?
Haktan arma?and?r arma?an sana
Can?ndan aziz bil sahip ç?k ona
Bu sözü küpe yap tak kula??na
Bu vatan kolayca vatan olmad?
—————-
Bu Vatan Bizimdir
?ehitler yurdu'dur cennet Vatan?m,
Bu Vatan bizimdir bizim kalacak.
Korkma sönmez dilimdeki destan?m,
Bu Vatan bizimdir bizim kalacak.
Tarih'in içinden gelen ses benim,
Gel deyip ça??ran ?u nefes benim,
U?runda ?ehitlik var heves benim,
Bu Vatan bizimdir bizim kalacak.
Candan ba?lanm???z ?ahlar ?ah?na,
Do?u?tan neferiz karargâh?na,
Dönmeyiz ba? koyduk güzergâh?na,
Bu Vatan bizimdir bizim kalacak.
Vatan dedik namus dedik ar dedik,
Ana dedik, bac? dedik yâr dedik,
?erefle ölme?i cana kâr dedik,
Bu Vatan bizimdir bizim kalacak.
ALLAH nidas?yla olu?an ahenk,
Yükseldi sesimiz yerden ar?a dek,
Cihanda bulunmaz Vatan?ma denk,
Bu Vatan bizimdir bizim kalacak.
Her zerre toprakta ecdat izi var,
Bayra?a kan verdik renkte özü var,
Ereninin daha nice sözü var,
Bu Vatan bizimdir bizim kalacak.
—————-
Vatan Sa? Olsun
Vatan için seve seve can?m?
Vermeye haz?r?m vatan sa? olsun
Terk ederim ?u dünyan?n mal?n?
Her?eyden geçerim vatan sa? olsun
Kökünü kaz?r?m alçak hainin
Bize gücü yetmez korkak zalimin
Öcünü al?r?m ?ehitlerimin
Yan?na b?rakmam vatan sa? olsun
Vatan ana vatan namus vatan yar
Ay y?ld?zl? bayrag?nda gönlüm var
Fitneye fesada ?u dünyay? dar
Etmezsem ölürüm vatan sa? olsun
Emperyalist oyun karde? kavgas?
Vatanda??n olmaz ayr? gayr?s?
Y?llard?r suruyor terör belas?
Ben ?ehit olursam vatan sa? olsun
Bütün dünya vatan degil yurt degil
Her yer parsellenmi? sahipsiz degil
Benim yurdum öksüz kimsesiz degil
U?runda ölürüm vatan sa? olsun
Mehmetçik s?n?rda vatan? bekler
Vatan için çarpar bütün yürekler
Mehmedime kursun s?kan köpekler
Benide öldürün vatan sa? olsun
Her canl?n?n vatan? var yurdu var
Vatans?z insan?n günü ahuzar
Bu ülke böülnmez mah?ere kadar
Ülkeme kurban?m vatan sa? olsun
Askere gidenler k?na yak?yor
Anne evlad?n? kurban ad?yor
Vatan hainleri ?a?k?n bak?yor
K?nalar yakar?m vatan sa? olsun
Ozan Güner can?m feda vatana
Lanet olsun aleyinde atana
Kimse yan bakamaz guzel yurduma
Serimden geçerim vatan sa? olsun
—————-
Önce Vatan
Bu topra?a nice canlar verildi,
Haindir ülkemi satan diyorum,
Zalimler ordusu yere serildi,
Önce vatan sonra vatan diyorum.
Topra??n? sürdüm ekini biçtim,
Ekme?ini yedim suyunu içtim,
Asker olmak için s?raya geçtim,
Önce vatan sonra vatan diyorum.
Bir elimde silah birinde kuran,
Geldi diyorlar bak ?ehitlik s?ran,
Babam bile olsa kar??mda duran,
Önce vatan sonra vatan diyorum.
Gözümü k?rparda durursam beri,
Korkarda bir ad?m atarsam geri,
Kalbime saplay?n tüm süngüleri,
Önce vatan sonra vatan diyorum.
Mehmetçik s?n?rda nöbet tutuyor,
Bütün sevdikleri rahat yat?yor,
Kalbi vatan vatan diye at?yor,
Önce vatan sonra vatan diyorum.
A?lamas?n anam a?lamas?n yar,
Vatan için ölmek olurmu hiç ar,
Size ahirette ?efaatim var,
Önce vatan sonra vatan diyorum.
Sedat Kocabey taraf?ndan yaz?lan bu ?iire çok t?k ederiz.
—————-
Vatan Bölünmez
Bilesin ki anam can?m bu vatana fedad?r
?ehitlikten ba?ka ulu mertebe var m?d?r?
Kan?m? verdi?im al bayra??m ?ahidimdir
Bilsinler Mehmedim vatan bölünmez...
Ben Mehmedim vatan?m?n dört kö?esinde
Kan?mla çizmi?im s?n?rlar?m?, silah?m elimde
?anl? bayra??m dalgalan?r nazl? nazl? gökyüzünde
Bilsinler Mehmedim vatan bölünmez...
Vatan?ma uzanacak elleri kökünden k?rar?m
Topra??ma göz koyan hain gözleri oyar?m
Namusumdur, ?erefimdir, her ?eyden azizdir vatan?m
Bilsinler Mehmedim vatan bölünmez...
Topland?k vatan k??las?na ad?m?z Mehmet
Silah, bayrak, Kur'an üzerine yemin ettik
Vatan u?runa geldik, Atam buraday?z emret!
Bilsinler Mehmediz vatan bölünmez...
Ad?m Mehmet'ti ya??m yirmiydi daha
Vatan sevgisi, bayrak a?k? doluydu ba?r?mda
Hain pusular?n kol gezdi?i vatan?m?n da?lar?nda
Can verdim, kan verdim, ?ehit oldum ben ana
Bilsinler Mehmedim vatan bölünmez...
Hani komutan?m sormu?tun, bu k?nalar ne diye
Anamdan cevap geldi, o?lum vatana kurbans?n diye
Geldim asker oca??na yüre?imde vatan sevgisiyle
Kar??n?zday?m vatan hainleri arslanlar gibiyim i?te
Bilsinler Mehmedim vatan bölünmez...
??te anam geldim vatan topra??m Da?l?ca'ya
Hain kur?unu sapland? tam buradan ba?r?ma
O?lun ?ehit oldu anam arkamdan a??t yak?p a?lama
Bilsinler Mehmedim vatan bölünmez.

#2977

 
© 2015
AŞK