Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vatan Sözleri

Anlaml? Vatan Sözleri K?sa Sayfas? -
Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m.
Necip Faz?l K?sakürek
Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen i?le ba?la....
?smail Bey Gasp?ral?
Göz günah i?lemi?se onu su ile y?kayamazs?n?z, onu ancak gözya?? temizler.
Mevlana
Ba?kas?n? düzeltmek istiyosan önce kendini düzelt
Hz.Ömer (R.A.)
Üç ?ey vard?r ki bütün günahlarin kayna??d?r. Bunlar: kin, hirs ve hasettir.
Hadis-i ?erif
Sen ne kadar bilirsen bil, Senin bildi?in kar??ndakinin anlad??? kadard?r.
Mevlana
Yüksel Türk Senin için yüksekli?in hududu yoktur.??te parola budur.
M.Kemal Atatürk
Kan?na ?syan Etme Küçü?üm, Gün Olur Genlerin Hesap Sorar Senden
Benden e?erimi isteyiniz vereyim, at?m? isteyiniz vereyim. Fakat vatan?mdan hiç kimse bir kar?? toprak istemesin veremem. Mete Han
K?l?çla al?nan vatan, para ile sat?lmaz.
2. Abdülhamid
Türklerden ba?ka dini ve vatan? u?runa can?n? vermeye haz?r asker görmedim.
Hamilton
Bir Yerin Ad?na Denince Türk ülkesi, Gözüm Bayrak Arar, Kula??m Ezan Sesi!
Bayraklar? bayrak yapan üstündeki kand?r, Vatan e?er u?runda ölen varsa vatand?r.
Sahipsiz vatan?n batmas? hakt?r, sen sahip ç?karsan bu vatan batmayacakt?r..!
U?runa ölmekse e?er seni ya?atmak, bin defa ölürüm de ad?na leke sürdürmem. Gururdur, namustur bayrak ve sancak, Aksa da kan?m korkma; haini güldürmem!
Türkiyem benim biricik sevgilim soyle senden baska kimim var benim seninle aglarim seninle gulerim soyle senden baska kimim var benim
Tarihim, ?erefim, ?iirim, Her ?eyim Yer yüzünde yer be?en nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim! TÜRK?YEM
Denildimi bir yerin ad?na Türk beldesi, gözüm al bayrak arar kula??m ezan sesi..
Sen Mustafa Kemal'sin! Al?n terim, göznurum! Sen ölümsüz en yüce Türk! Sevincim, kuvanc?m, onurum... Sen yeni Türkiye'nin ilk mimar? Ilk harc? karan Çat?y? ilk atans?n Sen ilk ö?retmen Ba? kumandan Ulu önder ?avk? yar?nlara vurans?n. Çarpan yürek, akan kans?n Sana nas?l sesleneyim? Sen ba?tan ba?a Vatans?n...
Bayraklar? bayrak yapan üstündeki kand?r, u?runda ölen varsa o toprak vatand?r!
Ey, mavi göklerin beyaz ve k?z?l süsü, K?zkarde?imin gelinli?i, ?ehidimin son örtüsü! I??k ???k, dalga dalga bayra??m, Senin destan?n? okudum, senin destan?n? yazaca??m. Sana benim gözümle bakmayan?n mezar?n? kazaca??m. Seni selamlamadan uçan ku?un yuvas?n? bozaca??m. Dalgaland???n yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da, bana da yer ver ! Sabah olmas?n, günler do?mas?n ne ç?kar. Yurda ay y?ld?z?n ????? yeter. Sava? bizi karl? da?lara götürdü?ü gün. K?z?ll???nda ?s?nd?k, Da?lardan çöllere dü?ürdü?ü gün. Gölgene s???nd?k. Ey, ?imdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan; Bar???n güvercini, sava??n kartal?... Yüksek yerlerde açan çiçe?im; Senin alt?nda do?dum, Senin dibinde ölece?im. Tarihim, ?erefim, ?iirim, her ?eyim: Yer yüzünde yer be?en ! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim !
AR?F N?HAT ASYA
Delinse yer , çökse gök , yansa kül olsa dört yan, Yüce dilege dogru yine yürürüz yayan. Yildirimdan, tipiden , kasirgadan , yilmayan, Ölümlerle eylenen tunç yürekli Türkleriz..
Bu ülkenin sahipleri yaln?zca bu ülkeyi kars?l?ks?z sevebilenlerdir.
Bayraklar? bayrak yapan üzerindeki kand?r toprak e?er u?runda ölen varsa vatand?r.

#2577

 
© 2015
AŞK