Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vefat Sözleri

Topraktan geldik Topra?a Gidece?iz, Ya?ad???m?z Hayat?n hesab?n? Toprakda Verece?iz, Ac?n?z? Yürekten Payla??yoruz, Dualar?m?z? Kalpten Ediyoruz, ba??n?z Sa?olsun.

Merhuma Dualar?m?z, Ac?l? Ailesine Ba?sa?l??? Diliyoruz, Mekan? cennet ruhu ?ad Olsun.

Cennetin Suyu Ruhuna i?lesin Topra?? bol ruhu huzurlu Olsun Ba??n?z Sa?olsun.

Dualar?m?z Birlikte Olsun Dile?imiz Tek Olsun Mekan? cennet Olsun Ba??m?z Sa?olsun.

öLenle öLünmez, Ac?lar?m?z Bitmez Hayat?n gerçekli?i Bu i?te Dualar?m?z Birle?sin Bu Kötü Günde Ac?lar?m?z? Ufakta Olsa tesseli Edelim Birlikte, ba??m?z Sa?olsun.

Hayata Elveda Deyip öLüme Merhaba Diyen Ruhlara edelim hep birlikte dua ruhlar? ?ad mekan? cennet Olsun hepimizin Ba?? Sa?olsun.

Ac?y? kederi B?rakt? Bu Dünyada Dualar?m?zla Cennet Yüzü Görmeyi Nasip Etsin Yüce ALLAH'?m Merhuma, Ac?n?z? Payla??yoruz Gözya?lar?m?zla Ba??n?z Sa?olsun.

uzak De?il öLüm yak?n Bütün KUllara Güzel öLüm Nasip Etsin ALLAH bütün insanlara, Mekan?m?z Cennet Olsun Kabrimiz iman dolsun ALLAH'?n Huzurunda Günahlar?m?z Af Olsun Ba??m?z Sa?olsun.

öLüm her insana gelicek Ummad??? Bir Anda, iman?m?z? Kuvvetli Tutal?m Edelim ALLAH a dua, Ya?anm?? Güzel Günlerin hat?na öLümü unutmayaL?m Ac?y?da payla?al?m Bir Arada Ba??n?z Sa?olsun.

Hasta can çeki?irken ona yard?mc? olmak yak?nlar? için bir görev ve sevap bir ameldir. Bu yüzden onun yan?nda kelime-i ?ehadet getirmek ve söylemesine yard?mc? olmak sünnettir. Çünkü Allah elçisi ?öyle buyurmu?tur:

"Ölülerinize; "Lâ ilahe illallah'?" telkin ediniz. Çünkü ölüm halinde onu söyleyen bir mümini bu kelime Cehennem'den kurtar?r".

"Son sözü La ilahe illallah olan kimse Cennet'e girer"

Hastan?n yan?nda ?ehadet getirilir ki, o da hat?rlay?p ?ehadet getirsin. Yoksa ?srarla, sen de yap denilmez. Zira o anda zor bir durumdad?r. Ona yeni bir zorluk ç?karmamal?d?r. Bir defa da söylese yeterli olur. Bu telkini hastan?n sevdi?i birisi yapmahd?r. Amaç, hastada isteksizlik uyand?rmamakt?r.

Ki?i vefat edince a?z? kapat?l?r, bir bez ile çenesi ba??ndan ba?lan?r. Gözleri yumulur. Eller yanlar?na getirilir. Bunu yaparken de ?u dua okunabilir:

"Bismillahi ve ala milleti rasülih. Allahümme yessir aleyhi emrahu ve sehhil aleyhi ma ba'dehü ve es'idhu bi likaike vec'al ma harace ileyhi hayran mimma harace anhu".

Anlam?: "Allah'?n ismiyle ve Resulullah'?n dini üzerinde olsun. Allah'?m, onun i?ini kolayla?t?r, bundan sonras?n? ona kolay eyle, onu seni görmekle mutlu eyle. Dünyadan kendisi için ç?kan?, kendisinin ç?kt??? ?eylerden hay?rl? eyle".

Sonra ölünun üstüne bir örtü çekilir. Öldükten sonra y?kan?ncaya kadar yan?nda Kur'an okumak mekruhtur. Öldü?ü iyice anla??l?nca hemen y?kan?r.

Ölüm hastas?na ecel konusunda ho?una gidecek, sevindirecek sözler söylemelidir. Çünkü Allah'?n hükmünü hiç bir ?ey geri çeviremez. Sadece gönlü ho? olmu? olur. Hasta tevbe etmeye ve vasiyetlerini yapmaya te?vik edilir.

Çünkü Allah elçisi; "Vasiyet edece?i bir ?ey olup da, yan?nda yanl? vasiyeti bulunmaks?z?n iki gece geçirmek müslüman?n i?i de?ildir" buyurmu?tur.

Ölüm halindeki ki?iyi sa? yan?na yat?r?p k?bleye döndürmelidir. Çünkü Hz. Peygamber, Beytullah için:

"Ölü ve dirilerinizin k?blesidir" buyurmu?.

Hz. Fat?ma (r. a, Rafi'nin annesine;

"Beni k?bleye çevir" demi?tir

E?er yer darl??? yüzünden hastay? k?bleye çevirmek mümkün olmazsa s?rt üstü yat?r?l?r ve yüzü ile ayaklar? k?bleye do?ru çevrilir. Bu da yap?lamazsa, oldu?u hal üzere b?rak?l?r. Ölüm s?ras?nda ki?inin a?z?na bir ka??k veya pamukla su verilir.

insan do?ar büyür ya?ar ve öLür, önemli Olan Ya?ad??? Süre içindeki Görevleri Dualar?m?z Muhteremle Olsun Ba??m?z Sa?olsun.

üzüntüyle geçmez içimizdeki yara Dualarla Rabbimize Dua Edelim Mekan? cennet Eyliyelim, ba??n?z Sa?olsun Ac?m?z Bir Olsun.

Rabbim cennetle müjdelesin ruhlar?m?z? hatalar?m?z? Dualar?m?zla Affetsin Dualar?m?z? kabul eylesin mekan?m?z? Cennetle Müjdelesin Ba??m?z Sa?olsun.

Vefat Eden De?erli Merhumun Ailesine Dualar?m?z?, Ac?l? Kederli Ailesine Ba?sa?l??? Diliyoruz.

öLüm geldi Ald? Sevenlerimizi, ALLAH'?n takdiri uygun gördü Ald? Ahirete, Dualar?m?z Sevdiklerimizle Ba??n?z Sa?olsun iyi Dileklerim Sizlerle.

Güzel Günde nas?l Yan?n?zdaysak Kötü gününüzdede herzaman yan?n?zday?z, Ba??n?z Sa?olsun.

Sevaplar? Günahlar?ndan Çok Olsun mekan? cennet olsun ba??n?z Sa?olsun.

insan do?ar büyür ya?ar ve öLür, önemli Olan Ya?ad??? Süre içindeki Görevleri Dualar?m?z Muhteremle Olsun Ba??m?z Sa?olsun.

üzüntüyle geçmez içimizdeki yara Dualarla Rabbimize Dua Edelim Mekan? cennet Eyliyelim, ba??n?z Sa?olsun Ac?m?z Bir Olsun.

Hayat?n Ac? gerçekleri Gelir bir gün Vurur Ummad???m?z Bir Anda, Ac?n?z? içten Payla??yoruz Ruhuna Dua Ediyoruz Ba??n?z Sa?olsun.

Yalan Hayatta Ne Yapt?ysak kendimize Ahiret Sorular?n? Haz?rlayal?m Fani yerimizde, ölümü?lerinizin Ruhlar?na Dualar?m?z?, Çekti?iniz Ac?y? Payla?arak ya??yoruz, Ba??n?z Sa?olsun.

Hayat?m?z? idame ettirmekte oldu?umuz fani dünyada Kötü gününüzde yan?n?zda Oldu?umuzu Unutmay?n?z, Ba??n?z Sa?olsun ALLAH Yard?mc?n?z Olsun.

Bir Gün gelir biter Bu canda Bir gün gelir Gülen Gözlerimiz A?lar bir Anda, herzaman Dua Edelim Kalbimizi temizleyeLim Ölümü Hayat?m?zda Hissedelim ba??n?z Sa?olsun.

cennetin güzellikleri ruhumuza i?lesin, ALLAH korkusunu Kalbimizden SilmeyeLim iman? hayat felsesi Olarak Bilelim, öLdü?ümüzde yerimizi Yapt?klar?m?zla Görelim Ba??n?z Sa?olsun.

ALLAH'?m Mekan?n? cennet Eylesin Dualar?m?z? Kabul Etsin, Ac?n?z? Sizinle payla??yoruz ALLAH Güç versin Ailesine ve yak?nlar?na.

Hayat?n Ac? gerçekleri Gelir bir gün Vurur Ummad???m?z Bir Anda, Ac?n?z? içten Payla??yoruz Ruhuna Dua Ediyoruz Ba??n?z Sa?olsun.

Yalan Hayatta Ne Yapt?ysak kendimize Ahiret Sorular?n? Haz?rlayal?m Fani yerimizde, ölümü?lerinizin Ruhlar?na Dualar?m?z?, Çekti?iniz Ac?y? Payla?arak ya??yoruz, Ba??n?z Sa?olsun.

Hayat?m?z? idame ettirmekte oldu?umuz fani dünyada Kötü gününüzde yan?n?zda Oldu?umuzu Unutmay?n?z, Ba??n?z Sa?olsun ALLAH Yard?mc?n?z Olsun.

Bir Gün gelir biter Bu canda Bir gün gelir Gülen Gözlerimiz A?lar bir Anda, herzaman Dua Edelim Kalbimizi temizleyeLim Ölümü Hayat?m?zda Hissedelim ba??n?z Sa?olsun.

cennetin güzellikleri ruhumuza i?lesin, ALLAH korkusunu Kalbimizden SilmeyeLim iman? hayat felsesi Olarak Bilelim, öLdü?ümüzde yerimizi Yapt?klar?m?zla Görelim Ba??n?z Sa?olsun.

ALLAH'?m Mekan?n? cennet Eylesin Dualar?m?z? Kabul Etsin, Ac?n?z? Sizinle payla??yoruz ALLAH Güç versin Ailesine ve yak?nlar?na.

Topraktan geldik Topra?a Gidece?iz, Ya?ad???m?z Hayat?n hesab?n? Toprakda Verece?iz, Ac?n?z? Yürekten Payla??yoruz, Dualar?m?z? Kalpten Ediyoruz, ba??n?z Sa?olsun.

Merhuma Dualar?m?z, Ac?l? Ailesine Ba?sa?l??? Diliyoruz, Mekan? cennet ruhu ?ad Olsun.

Cennetin Suyu Ruhuna i?lesin Topra?? bol ruhu huzurlu Olsun Ba??n?z Sa?olsun.

Dualar?m?z Birlikte Olsun Dile?imiz Tek Olsun Mekan? cennet Olsun Ba??m?z Sa?olsun.

öLenle öLünmez, Ac?lar?m?z Bitmez Hayat?n gerçekli?i Bu i?te Dualar?m?z Birle?sin Bu Kötü Günde Ac?lar?m?z? Ufakta Olsa tesseli Edelim Birlikte, ba??m?z Sa?olsun.

Hayata Elveda Deyip öLüme Merhaba Diyen Ruhlara edelim hep birlikte dua ruhlar? ?ad mekan? cennet Olsun hepimizin Ba?? Sa?olsun.

Ac?y? kederi B?rakt? Bu Dünyada Dualar?m?zla Cennet Yüzü Görmeyi Nasip Etsin Yüce ALLAH'?m Merhuma, Ac?n?z? Payla??yoruz Gözya?lar?m?zla Ba??n?z Sa?olsun.

uzak De?il öLüm yak?n Bütün KUllara Güzel öLüm Nasip Etsin ALLAH bütün insanlara, Mekan?m?z Cennet Olsun Kabrimiz iman dolsun ALLAH'?n Huzurunda Günahlar?m?z Af Olsun Ba??m?z Sa?olsun.

öLüm her insana gelicek Ummad??? Bir Anda, iman?m?z? Kuvvetli Tutal?m Edelim ALLAH a dua, Ya?anm?? Güzel Günlerin hat?na öLümü unutmayaL?m Ac?y?da payla?al?m Bir Arada Ba??n?z Sa?olsun.

Rabbim cennetle müjdelesin ruhlar?m?z? hatalar?m?z? Dualar?m?zla Affetsin Dualar?m?z? kabul eylesin mekan?m?z? Cennetle Müjdelesin Ba??m?z Sa?olsun.

Vefat Eden De?erli Merhumun Ailesine Dualar?m?z?, Ac?l? Kederli Ailesine Ba?sa?l??? Diliyoruz.

öLüm geldi Ald? Sevenlerimizi, ALLAH'?n takdiri uygun gördü Ald? Ahirete, Dualar?m?z Sevdiklerimizle Ba??n?z Sa?olsun iyi Dileklerim Sizlerle.

Güzel Günde nas?l Yan?n?zdaysak Kötü gününüzdede herzaman yan?n?zday?z, Ba??n?z Sa?olsun.

Sevaplar? Günahlar?ndan Çok Olsun mekan? cennet olsun ba??n?z Sa?olsun.

#109

 
© 2015
AŞK