Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vehbi Koç Sözleri

Yat?r?m yapacaksan arsa al. Arsa alt?nd?r. Üstüne bina yaparsan gümü? olur. ?çine de kirac? sokarsan teneke olur.

Geçmi? günün olaylar? ile u?ra?aca??na gelece?i dü?ün.

Ba?ar? ba?kalar?n?n geçirdi?i tecrübelerden yararlanmakt?r.

Gençli?in yeti?mesine hizmet bir insanl?k ve vatan borcudur.

Sa?l?k her ?eyin ba??d?r, o varsa her ?ey olabilir, yoksa hiçbir ?ey olmaz.

Bir bölge halk? gere?ince e?itilmeden o bölgede kalk?nmadan bahsedilemez.

Daima do?ru olan? yapmaya gayret gösterdim. Aileme, memleketime ve ya?ad???m ça?a hizmet etti?im inanc?yla büyük bir huzur duyuyorum.

Din insanlar için büyük bir manevi güçtür. Dinsiz ulus olmaz. Ben dindar bir insan?m. Ama din ile dünya i?lerini birbirine kar??t?rmamak gere?ine kesinlikle inanm???md?r.

Dindarl???m i?lerimin ilerlemesine engel olmad?, bana büyük bir güç sa?lad?. Baz? i?lerimde günlerce, aylarca, hatta y?llarca çal??t?ktan sonra ba?ar?l? olamad?m. Akl?m?n erdi?i kadar u?ra?t?m, ba?ar?l? olamad?m. 'Allah böyle istedi' dedim ve rahat ettim.

?ahsi dü?üncelere, kaprislere kap?larak beceriksiz, kabiliyetsiz adamlar? i? ba??na getirmeyiniz. Bütün ?irketler kabiliyetli insanlar?n omuzlar?nda yükselmektedir. Bugün çal??t???m?z Ford, Siemens, General Electric gibi müesseseler en büyük misaldir.

??ler kötüye gitti?i zaman moral bozuluyor. O zaman birdenbire her?eyi kapkara görüp, kötü dü?üncelere saplanmamak gerekir. Do?ru iseniz, azimli iseniz, her çareye ba?vurman?z ve hakk?n?z? araman?z gerekir, i? düzelir.

Ben varl?kl? ve tan?nm?? bir çok ki?inin itibar ve servetlerini kaybettiklerine tan?k oldum. Lüks merak?, bol paralar harcanan ?atafatl? yurtd??? gezileri, gereksiz borçlanmalar bu çökü?lerin ba?l?ca sebepleriydi. Bu inançlad?r ki, gençlere çe?menin suyunun her zaman gür akmayaca??n? hesaba katarak tedbirli olmalar?n? hat?rlatmay? görev saym???md?r. Bana çok tutumlu hatta cimri diyenlere güler geçerim.

E?itim sisteminin geli?tirilmesi ve gerekli yat?r?mlar?n yap?lmas? Devletin i?idir. Zaten herhangi bir bölgenin kalk?nmas?ndan sadece özel te?ebüsün rolünden bahsedilemez. Ancak devletçe gerekli temel yat?r?mlar yap?ld?ktan sonra ve bunlara ilave olarak, özel te?ebbüs müspet ve yap?c? bir rol oynayabilir.

Çocuklar?na:) Bir gün beni kaç?rmaya kalkarlarsa, bir kuru? fidye vermeyin!

Hayat üniversitesi diploma vermeyen bir üniversitedir. Her gün ders al?nacak o kadar çok geli?meler oluyor ki! Bunlardan hepimiz istifade etmeliyiz.

Benim Anayasam ?udur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de var?m. Demokrasi varsa hepimiz var?z. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerle?ir, dünyadaki itibar?m?z artar.

Bugün Türk sanayinin d?? pazarlarda kar??la?t??? rekabet, iç pazardaki rekabetten çok daha zorludur. D??a aç?labilmek için; kalite, uygun fiyat ve devaml?l?k esast?r. Hedeflerinizi seçerken gerçekçi olun. Önemli kararlar? tek ba??n?za vermeyin. ?? arkada?lar?n?za dan???n, tart???n ve karara beraberce ula??n. Kendinize güvenin, yabanc?lar?n bizden daha ak?ll? olduklar?n? sanmay?n. Onlar?n gücü, metodlu çal??maktan do?maktad?r. Siz de metodlu çal??maya özen gösterin.

#1333

 
© 2015
AŞK