Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Victor Hugo Özlü Sözler

En Güzel Victor Hugo özlü Sözler Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Victor Hugo özlü Sözler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Victor Hugo özlü Sözler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Victor Hugonun özlü Sözleri ;
Çal??mak, uçup gidebilecek bir al??kanl?kt?r; b?rakmas? kolay, yeniden ba?lamas? zor bir al??kanl?kt?r.
Siyah bir ???k görüyorum. Son sözleri
Seni o kadar hayal ettim ki art?k bir hayalsin...23 Aral?k 2010
Bana ya?muru anlatma, ya?!
Gülmek bir güne?tir, insan?n yüzünden hüzün ve keder k???n? defeder.
Kalp bo?ald?kça kese dolar.
Okumak g?dad?r.Okuyan insanl?k, bilen insanl?kt?r.
Ruhunu kaybeden dünyay? kazansa ne ç?kar?
Herkes ölür ama herkes (gerçekten) ya?amaz.
Ölmek bir ?ey de?il, ya?amamak korkunç.çeviri26 ?ubat 2011
Gülmek için mutlu olmay? beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz
Dikkat, akl?n en büyük çocu?udur.
Her köyde bir me?ale olur, o ö?retmendir; ve her köyde bir söndürücü olur, o papazd?r.
Hiç bir ordu, vakti gelmi? bir fikir kadar güçlü de?ildir.
Müzik, söylenemeyen ve hakk?nda sessiz kalman?n imkans?z oldu?u ?eyleri ifade eder
Yerini vaktinde terketmeyi bilmek, gerçek olgunluktur.
Y?ld?zlar?n dü?medi?ini söyledi?i için Prinelli'yi dövdürten, kan?n vücutta dola?t???n? ispatlad??? için Harvey'e i?kence eden onlard?r. Galile'yi, Kristof Colomb'u zindana att?ran, Pascal'?, Monteigne'i, Molier'i din ve ahlak ad?na afaroz eden onlard?r. Fransa'n?n üçyüz y?ld?r yayd??? büyük ???k onlar? rahats?z ediyor. O ???k ak?ldan müte?ekkildir. Gerçek mümin benim ey rahipler, sizler dinsizsiniz.
Çal??mak hayat, dü?ünmek ???kt?r...
Fakirlik, insan?n sözde dostlar?n? uzakla?t?r?r.
Gençli?e, ya?l?l?ktan çok hürmet etmeliyiz.
?yi olmak kolayd?r, zor olan adil olmakt?r.
Öyle alçak bir kap?d?r ki açl?k, geçilmesi zorunlu oldu mu, insan ne denli büyükse, o kadar çok e?ilir.
Yumu?ak olma ezilirsin sert olma k?r?l?rs?n.
A?lamak için gözden ya? m? akmal?, dudaklar gülerken insan a?layamaz m? ?
Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalan? söyler! 16 Haziran 2007
Evlatlar?n? sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu ç?ld?ras?ya sevmeyen dede olamaz.
Kad?nlar zay?ft?r, ama analar kuvvetlidir.
Çocu?unu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ?st?rap ihtiyarlamaz.
Kad?ns?z bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erke?i ate?leyen kad?nd?r.

#2851

 
© 2015
AŞK