Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Victor Hugo Sözleri

En Güzel Victor Hugo Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Victor Hugo Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Victor Hugo Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Victor Hugo Sözleri Güzel Sözleri ;
* Unutmak ve Affetmek iyi insanlar?n intikam?d?r.
* Çal??mak, uçup gidebilecek bir al??kanl?kt?r; b?rakmas? kolay, yeniden ba?lamas? zor bir al??kanl?kt?r.
* Siyah bir ???k görüyorum. Son sözleri
* Seni o kadar hayal ettim ki art?k bir hayalsin...
* Bana ya?muru anlatma, ya?!
* Gülmek bir güne?tir, insan?n yüzünden hüzün ve keder k???n? defeder.
* Kalp bo?ald?kça kese dolar.
* Okumak g?dad?r.Okuyan insanl?k, bilen insanl?kt?r.
* Ruhunu kaybeden dünyay? kazansa ne ç?kar?
* Herkes ölür ama herkes (gerçekten) ya?amaz.
* Ölmek bir ?ey de?il, ya?amamak korkunç.çeviri
* Gülmek için mutlu olmay? beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz7.10.2006
* Dikkat, akl?n en büyük çocu?udur.
* Her köyde bir me?ale olur, o ö?retmendir; ve her köyde bir söndürücü olur, o papazd?r.[1]
* Hiç bir ordu, vakti gelmi? bir fikir kadar güçlü de?ildir.
* Müzik, söylenemeyen ve hakk?nda sessiz kalman?n imkans?z oldu?u ?eyleri ifade eder
* Yerini vaktinde terketmeyi bilmek, gerçek olgunluktur.
* Çal??mak hayat, dü?ünmek ???kt?r...
* Fakirlik, insan?n sözde dostlar?n? uzakla?t?r?r.
* Gençli?e, ya?l?l?ktan çok hürmet etmeliyiz.
* ?yi olmak kolayd?r, zor olan adil olmakt?r.
* Öyle alçak bir kap?d?r ki açl?k, geçilmesi zorunlu oldu mu, insan ne denli büyükse, o kadar çok e?ilir.
* Yumu?ak olma ezilirsin sert olma k?r?l?rs?n.
* A?lamak ?çin Göz Ya?? m? Laz?m?
* Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalan? söyler! 16 Haziran 2007
* Evlatlar?n? sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu ç?ld?ras?ya sevmeyen dede olamaz.
* Kad?nlar zay?ft?r, ama analar kuvvetlidir.
* Çocu?unu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ?st?rap ihtiyarlamaz.
* Kad?ns?z bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erke?i ate?leyen kad?nd?r.
Y?ld?zlar?n dü?medi?ini söyledi?i için Prinelli'yi dövdürten, kan?n vücutta dola?t???n? ispatlad??? için Harvey'e i?kence eden onlard?r. Galile'yi, Kristof Colomb'u zindana att?ran, Pascal'?, Monteigne'i, Molier'i din ve ahlak ad?na afaroz eden onlard?r. Fransa'n?n üçyüz y?ld?r yayd??? büyük ???k onlar? rahats?z ediyor. O ???k ak?ldan müte?ekkildir. Gerçek mümin benim ey rahipler, sizler dinsizsiniz.

#2852

 
© 2015
AŞK