Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Victor Hugo Sözleri

Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalan? söyler!

Belki de yalanc? arkada?lar?na bir te?ekkür borçlusun, sana gerçek dostlar?n?n k?ymetini hat?rlatt?klar? için.

Çal??mak, uçup gidebilecek bir al??kanl?kt?r; b?rakmas? kolay, yeniden ba?lamas? zor bir al??kanl?kt?r.

Dünyada en çok istedi?im ve bana ya?am? gerçekten sevdiren iki ?ey var; a?k ve özgürlük.

A?k u?runa gerekirse, ya?am?mdan vazgeçerim. Özgürlük u?runa ise a?k?m? da feda ederim.

Evet sevgili kap?na geldim ve ben'den vazgeçtim. Sen "kim o" de yeter ki: kim olmam? istiyorsan o olmaya geldim.

Fakirlik, insan?n sözde dostlar?n? uzakla?t?r?r.

Gitme diyebilecek kadar güçlü olmal? insan hayatta. Çünkü hiç kimse, kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü de?il asl?nda.

Hayat, felaket, yaln?zl?k, yüzüstü b?rak?lm??l?k, yoksulluk kendine göre kahramanlar? olan sava? alanlar?d?r.

Öyle alçak bir kap?d?r ki açl?k, geçilmesi zorunlu oldu mu, ?nsan ne denli büyükse, o kadar çok e?ilir.

A?k; Kar??ndakini bulunmaz hint kuma?? sanmanla, sersemin teki oldu?unu anlaman aras?nda geçen zamand?r.

Bazen alabilece?in en büyük intikam; affetmektir.

Ve bazen kar??dakine verilebilecek en güzel cevap; gülüp geçmektir.

Kad?ns?z bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erke?i ate?leyen kad?nd?r.

Dü?ünme zihnin i?i, hayal ise zevkidir.

Dü?ünme yerine hayal etmek, zehiri besinden ay?rt edememektir.

Hiç bir ordu, vakti gelmi? bir fikir kadar güçlü de?ildir.

Bir bak???n kudreti bin lisanda yoktur bir bak?? bazen ?ifa bazen zehirli oktur.

Bir bak?? bir a???a neler neler anlat?r. Bir bak?? bir a???? saatlerce a?lat?r. Bir bak?? bir a???? a?k?ndan emin eder sevi?enler daima gözlerle yemin eder.

K?rk ya? gençli?in ihtiyarl???, elli ya? ihtiyarl???n gençli?idir.

Yerini vaktinde terketmeyi bilmek, gerçek olgunluktur.

En anlaml? yemin söz vermektir, En büyük intikam affetmektir, En adi söz hiç sevmedim demek; Ve en güzel cevap gülüp geçmektir.

Kad?nlar, kendilerine yap?lan birçok ?eyi affedebilir; ama affetikleri ?eyleri hiçbir zaman unutmaz.

Gençli?e, ya?l?l?ktan çok hürmet etmeliyiz.

Ö?rendikten ve sevdikten sonra daha çok ac? çekersin.

Tuhaf, baz? kimseler birinden nefret etmeden ba?kas?n? sevemezler.

Öldürmek için silah, hançer mi olmal?? Saçlar ba?, gözler silah; gülü?, kur?un olamaz m??

Çal??mak, uçup gidebilecek bir al??kanl?kt?r; b?rakmas? kolay, yeniden ba?lamas? zor bir al??kanl?kt?r.

A?k bir deniz, kad?n onun k?y?s?d?r.

?yi bir kad?nla iyi bir erkek birlikte de?ildir. Çünkü kad?nlar, kötü erkeklere a??k olup iyi erkeklerle dertle?ir.

Ekmeksiz hürriyet, hürriyetsiz ekmek dü?ünülemez.

A?lamak için gözden ya? m? akmal?, dudaklar gülerken insan a?layamaz m??

Herkes ölür ama herkes (gerçekten) ya?amaz.

gözlerin en güzelleri, bazen en yalanc?lar?d?r.

Kendisini idare edemeyen, ba?kas?n?n emri alt?nda ya?amaya mahkumdur.

Yalan zeka i?idir, dürüstlük ise cesaret. E?er zekân yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullan?p dürüst olmay? dene.

Kad?nlar zay?ft?r, ama analar kuvvetlidir.

Unutma, bir kalbi k?rd?ktan sonra özür dilemek fayda sa?lamaz.

Bil ki, telafisi olmayan ?eylerin izah? gereksizdir.

Çal??mak hayat, dü?ünmek ???kt?r.

Kar??na ç?kan herkese güvenme ama onlar? yarg?lama, i?e yaramaz. Çünkü insanlar? yarg?larsan; onlar? sevmeye zaman?n kalmaz.

Evlatlar?n? sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu ç?ld?ras?ya sevmeyen dede olamaz.

Yar?nlar hep güzel olacak derler bugünler de dünlerin yar?n? de?il mi?

Kalp bo?ald?kça kese dolar.

Desem, diyebilsem ki seviyorum seni, ç?lg?nca a????m sana. Ama demem, diyemem. Çünkü aram?zda da?lar, denizler ve benim o kahrolas? gururum var.

Bir ülkede dalkavukluk ve yalakal?k getirisinin de?er kazanmas? demek, o ülkenin sonunun geldi?i demektir.

Gülmek için mutlu olmay? beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz.

Hayat?n büyük üzüntüleri için cesaret, küçükleri için de sab?r ve dayan?kl?l??a sahip olunuz.

Ölmek bir ?ey de?il, ya?amamak korkunç.

Çocu?unu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ?st?rap ihtiyarlamaz.

Beni mahveden ?ey; bana yalan söylemi? olman de?il, sana bir daha inanmayacak olmamd?r.

?yi olmak kolayd?r, zor olan adil olmakt?r.

En mükemmel adalet ise vicdand?r.

Gülmek bir güne?tir, insan?n yüzünden hüzün ve keder k???n? defeder.

Kendisini idare edemeyen, ba?kas?n?n emri alt?nda ya?amaya mahkumdur.

Herhangi birinin senden nefret etmesinin as?l nedeni; senin gibi olmak istedi?i halde asla senin gibi olamayaca??n? bilmesidir.

"Sadece seni seviyorum" diyen bir erkek, "Sadece ma?azalar? gezece?im bir ?ey almayaca??m" diyen bir kad?n kadar yalan söylemi?tir.

Bana ya?muru anlatma, ya?!

?lk a?k ve son a?k aras?ndaki fark; ?nsan?n, ilk a?k?n? sonuncusu zannetmesi ve sonuncu a?k?n? ilki gözüyle görmesidir.

Öldükten sonra ya?amak istiyorsan?z; Ya okumaya de?er ?eyler yaz?n, ya da yaz?lmaya de?er ?eyler ya?ay?n!

Dikkat, akl?n en büyük çocu?udur.

Öyle alçak bir kap?d?r ki açl?k, geçilmesi zorunlu oldu mu, insan ne denli büyükse, o kadar çok e?ilir.

Ruhunu kaybeden dünyay? kazansa ne ç?kar?

?u kederli yüzüme, bir y?ld?z gibi do?sun senin o gözlerin, ??te o an dü?lerim ayd?nlanacak yine.

Bir milletin büyüklü?ü, nüfusunun çoklu?u ile de?il, ak?ll? ve fazilet sahibi adamlar?n?n say?s? ile belli olur.

Seni o kadar hayal ettim ki art?k bir hayalsin.

Bir okul fazla yap?n, bir hapishane eksiltmi? olursunuz.

Müzik, söylenemeyen ve hakk?nda sessiz kalman?n imkans?z oldu?u ?eyleri ifade eder.

?nsan hep sonradan fark?na var?r etraf?ndaki yalanlar?n.

Unutma ki dost yada bir tan?d?k, adresi belli de?ildir yalanc?lar?n.

Yumu?ak olma ezilirsin sert olma k?r?l?rs?n.

#1734

 
© 2015
AŞK