Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Victor Hugo - Veni, Vidi, Vixi

De?ilmi ki o derin ac?lar?mla ?imdi

Buna destek olacak tek bir kolda yoksunum

Ve çocuklara bile zorlukla gülüyorum

Ve açm?yor içimi çiçekler renkleriyle

Anlamal?y?m art?k: ya?ad?n yeterince!

De?ilmi ki ilkbahar ku?at?nca her yan?

Do?ay? ?enlik yerine çevirdi?inde tanr?

Bu görkemli sevdaya a?ks?z bak?yorum

De?ilmi ki gün-gece ???ktan kaç?yorum

Duyarak o en gizli kederi her?eydeki

De?ilmi ki ruhumda umudum yenik dü?tü

De?ilmi ki bu güller, kokular mevsiminde

Sevgili k?z?m benim, içimde, ta derinde

Yaln?z senin yatt???n karanl??a özlem var

Mademki öldü kalbim, ya?ad?m yeterince!

Yeryüzünde yükümü tek bir gün reddetmedim

Ar???m i?te orda, burda ba?ak demektim

Yumu?ad?m gitgide, ya?ama gülümsedim

Ve ya?am?n o büyük, dipsiz gizi d???nda

Dimdik durdum ayakta, kimseye e?ilmedim

En iyisiyle yapt?m yapabildiklerimi

Ne çok uykusuz kald?m, ne çok hizmet götürdüm!

Sonra ac?lar?ma güldüklerini gördüm

Nefretlerine hedef seçildikçe üzüldüm

Anarak çal???p çektiklerimi

Tek ku?un uçmad??? ?u dünya sürgününde

Öyle bezgin, ???ks?z, ellerimin üstünde

Di?er tüm kölelerin alaylar? içinde

Ta??d?m a?lamadan al kanlara bulan?p

Kopar?lmaz zincirden pay?ma ne dü?tüyse

?imdi bak??lar?m?n ancak yar?s? bende

Ötesi darmada??n ac?l? gömütlerde

Dönüpde bakt???m yok ça??ran olsa bile

Sersemlik ve s?k?nt? yüklü bir uykusuzum

Hiç gözünü k?rpmadan kalkm?? ?afaktan önce

Miskin karanl???m?n orta yerinde ?imdi

Yan?t vermeye bile gönül indirmiyorum

Can?m? s?k?p duran o en günücü a?za

Ulu Tanr?m gecenin kap?s?n? aç bana

Ki çekilip gideyim, dönmeyeyim bir daha

#2138

 
© 2015
AŞK