Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vladimir ?lyiç Lenin Sözleri

Silahs?zlanma, sosyalizmin amac?d?r.

?iddet, elbette, bizim dü?üncelerimize yabanc?d?r.

Komünizm zorla kabul ettirilemez.

?nsan zihni, maddi dünyay? yans?tmakla kalmaz, onu de?i?tirir de.

Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük oldu?unda devlet olmayacakt?r.

Biz devlet dedi?imizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o i?çi s?n?f?n?n öncü muhaf?z?.

Sinema tüm sanatlar?n içinde bizim için en önemli olan?d?r.

Sosyalist devrimin ?afa?? sökmek üzere.

Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi y???nlar?n? demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yap?yoruz.

Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada bas?n özgürlü?ü; gazete sat?n alma özgürlü?ü, yazar sat?n alma özgürlü?ü, rü?vet, halk?n görü?ünü sat?n alma ve burjuvazinin yarar?na sapt?rma özgürlü?ü anlam?na gelir.

?nsanl?k henüz geli?medi, ve biz henüz i?çilerin, tar?m emekçilerinin, köylülerin, asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet ?ekli bilmiyoruz.

Vatanda?lar aras?nda, dini inan??lardan kaynaklanan ayr?mc?l??a tahammül edilemez. Vatanda??n dininin resmi belgelerdeki yal?n ifadesi bile kald?r?lmal?d?r.

#1358

 
© 2015
AŞK