Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Voltaire Sözleri

Vah?iler hariç, bütün insanlar, kitaplar?n hükmü alt?ndad?r.

Öfkeni akl?nla yenemiyorsan, kendini insandan sayma.

Her insan, yapmad??? tüm iyiliklerden suçludur.

Tanr?m, beni dostlar?ma kar?? koru, kendimi dü?manlar?ma kar?? korurum.

H?rs, bir sandal?n yelkenini ?i?iren rüzgara benzer; fazlas? gemiyi bat?r?r, az? da gemiyi oldu?u yerde tutar.

Kendi kendini de?i?tirmenin ne kadar güç oldu?unu dü?ünürsen, ba?kalar?n? de?i?tirme?e çal??makta ?ans?n?n ne kadar az oldu?unu anlars?n.

Bir gün her ?eyin daha iyi olaca??n? dü?ünmek, umudumuz; bu gün her ?eyin iyi oldu?unu dü?ünmek, yan?lg?m?zd?r.

Ak?ll? ki?ilerin en büyük talihsizli?i, salaklar?n abuk subukluklar?yla ba?a ç?kmak zorunda olmalar?d?r.

Fikirlerinizden nefret ediyorum. Ama onlar? savunabilmeniz için hayat?m? feda etmeye haz?r?m.

E?er Tanr? var olmasayd?, onu icat etmek gerekirdi.

Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir.

Korku suçu, suç cezay? do?urur.

Okulda okuduklar?yla yetinenler, yaln?z mürebbiyeleriyle konu?abilen çocuklara benzerler.

Hayat, hiç te?ekkür etmeden al?n?r, geli?i güzel kullan?l?r, fark?nda olmadan yitirilir.

Ayr?l?k, tatmin edilmeyen a?k? art?r?r.

Bu adam çok cahil olmal?, ne sorulsa yan?tl?yor.

Uzun bir tart??ma, her iki taraf?n da haks?z oldu?unun belirtisidir.

Gülmek için mesut olmay? beklersek, ömrümüz tebessüm etmeden sona erer.

Kendisini ba?kalar?n?n kurtarmas?n? bekleyen ki?iler yaln?zca kölelerdir.

?htiraslar, geminin yelkenlerini ?i?iren rüzgard?r: Bazen gemiyi bat?rd??? olur, ama onsuz gemi, yerinden k?m?ldayamaz.

Evlilik korkaklar için uygun yegane macerad?r.

Alçakgönüllülük, gururun perhizidir.

Korkaklar, kendinden daha güçsüz olanlara güç gösterisinde bulunanlard?r.

Çal??mak bizi ?u üç beladan kurtar?r; can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar ve yoksulluk.

?nsanlar?n ç?kard?klar? yasalarla tabiat yasalar? birbirine ne kadar yak?n olurlarsa ya?amak o kadar zevkli olur.

Küçük insanlar?n büyük gururlar? olur.

Söylenmeyecek kadar aptalca sözler ?ark? olur.

Etrafta bu kadar çok kitap oldu?u için bu kadar cahiliz.

Pek az insan ba?kalar?n?n deneylerinden yararlanmay? bilecek kadar ak?ll?d?r.

Bat?l inanç ve cehaletten olu?an fanatizm, bütün as?rlar boyunca bir hastal?k olmu?tur.

Ahmakca olan her?ey , telaffuzu zor oldu?u için ?ark? olarak söylenir.

?nsan?n kar??s?na kötülük etmek f?rsat? günde yüz kez, iyilik etmek f?rsat? ise y?lda bir kez ç?kar.

Bu dünyay? t?pk? dünyaya geldi?imizde onu buldu?umuz gibi aptal ve kötü bir biçimde terk edece?iz.

?nsanlar ancak hayalleriyle ya?ar ve biraz ya?amaya ba?lay?nca tüm hayallerini kaybederler.

?nsan zeka kar??s?nda e?ilir ama ?efkat kar??s?nda diz çöker.

insanlar e?ittir; do?um de?il, Erdemdir fark? yaratan (yapan)

?yi bir taklit, kusursuz bir yarat??t?r.

Kutsal Roma ?mparatorlu?u ad?yla kendisini anan ve hala anmaya devam eden bir araya toplanm?? y???n, ne kutsald?r, ne Romal?d?r ne de imparatorluktur.

Özgürlük adaletten ba?ka bir ?ey de?ildir.

Mutluluk, do?an?n bize satabilece?i en pahal? mald?r.

?nsanl???n en güzel görevi adalet da??tmas?d?r.

Kötü insanlar, iyi insanlar? s?namaya yarar!

Gerçek ihtiyaçlar olmadan, gerçek hazlar olmaz.

As?lmak için do?anlar suda bo?ularak ölmezler.

I????n Güne?'ten geldi?i gibi ahlâkta Tanr?'dan gelir.

Bu Dünya Her?ey Bana Eziyet Ediyor, Hatta Olmayan ?eyler Bile.

Tüm katiller cezaland?r?l?r, tabi büyük say?da ve trampet sesleri e?li?inde öldürmedilerse.

Tanr?, Gülmeye Korkan Bir Kalabal??a Oynayan Komedyendir.

?nsan, istedi?i an özgür olur.

Cennet (var) oldu?um yerdir.

En iyi, iyinin dü?man?d?r.

Her ?eyden önce insan olunmal?; ondan sonra doktor.

Tüm duyarl? nesneler, ayn? günde do?mu? benim gibi ac? çeker, benim gibi ölürler. Kartal ödlek kurban? üstüne çullanm?? Titreyen organlar? kanl? gagas?yla parçalar. Sava??n toz duman?nda yuvarlanan adam, Can çeki?en arkada??n?n kan?yla kan? kar??makta, Beklerken le? kargalar?na yem olma s?ras?n?. Evet, her ki?ide tüm dünya s?zlanmakta. Hepsi ?st?rap için do?mu?, birbirini yok etmekte. Peki, bu korkunç kaos ne için? Her birimizin ac?s? hepimize mutluluk mu dersin! Ne kutsanacak dünya, öyleyse!

Ho?görü nedir? Ho?görü insanl???n bir parças?d?r. Hepimizin hatalar? ve eksikleri var; gelin kar??l?kl? olarak birbirimizin hata ve eksiklerini ba???layal?m, çünkü, ho?görü do?an?n ilk yasas?d?r.

Ya?am Diken Ekilmi? Bir Tarla Gibidir Ne Kadar Çabuk Ekersen O Kadar Az Ac? Çekeriz.

#1360

 
© 2015
AŞK