Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Walter Benjamin Sözleri

Mutlu olmak, ürküntü duymadan kendinin fark?na varabilmektir.

Ya?amak izler b?rakmakt?r.

Cahil sual sormaz.

Belirli bir destan biçimi üzerine yap?lacak her inceleme, bu türün tarih yaz?m?yla ili?kisini ele al?r.

Geçmi?in gerçek yüzü h?zla kay?p gider. Geçmi?, ancak göze göründü?ü o an, bir daha asla geri gelmemek üzere, bir an için par?ldad???nda, bir görüntü olarak yakalanabilir.

Geçmi?i tarihsel olarak dile getirmek, o geçmi?i "gerçekte nas?l olduysa, öyle" bilmek de?ildir. Buna kar??l?k, bir tehlike an?nda parlay?verdi?i konumuyla, bir an?y? ele geçirmek demektir.

Klee'nin 'Angelus Novus' adl? bir tablosu var. Bak??lar?n? ay?ramad??? bir ?eyden sanki uzakla??p gitmek üzere olan bir mele?i tasvir ediyor: Gözleri falta?? gibi, a?z? aç?k, kanatlar? gerilmi?. Tarih mele?inin görünü?ü de ancak böyle olabilir, yüzü geçmi?e çevrilmi?. Bize bir olaylar zinciri gibi görünenleri, o tek bir felaket olarak görür, y?k?nt?lar? durmadan üst üste y???p ayaklar?n?n önüne f?rlatan bir felaket. Biraz daha kalmak isterdi melek, ölüleri hayata döndürmek, k?r?k parçalar? yeniden birle?tirmek... Ama Cennet'ten kopup gelen bir f?rt?na kanatlar?n? öyle ?iddetle yakalam??t?r ki, bir daha kapayamaz onlar?. Y?k?nt?lar gözlerinin önünde gö?e do?ru yükselirken, f?rt?nayla birlikte çaresiz, s?rt?n? döndü?ü gelece?e sürüklenir. ??te ilerleme dedi?imiz ?ey, bu f?rt?nad?r.

S?n?f sava?? kavram? yan?lt?c? olabilir. 'Kim kazanacak, kim kaybedecek?' sorusunun yan?tlanaca?? bir kar??l?kl? güç s?namas?na ya da galip için iyi, ma?lup için kötü sonuçlar getirecek bir mücadeleye i?aret etmez. S?n?f sava??n? böyle dü?ünmek, olgular? romantikle?tirmek ve buland?rmak olur. çünkü burjuvazi sava?? kazansa da kaybetse de, geli?im sürecinde onun sonunu haz?rlayacak iç çeli?kileri nedeniyle y?k?lmaya mahkumdur. Buradaki soru, çökü?ün kendili?inden mi yoksa proleteryan?n arac?l???yla m? gerçekle?ece?i.

#1369

 
© 2015
AŞK