Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Whatsapp Sözleri

Whatsapp Sözleri K?sa 2015 Sayfas? - Dünyada hemen herkesin kulland??? ve interneti olan ak?ll? cep telefonlar?na yüklenen uygulama ile mesajla?ma imkan? sa?layan whatsapp kullan?c?lar?n?n durum yerlerine yazabilecekleri whatsapp nickleri ve k?sa whatsapp sözleri komik olanlar?n? sizlerle payla?aca??z.

??te whatsapp profil yaz?lar? sözleri :

Ke?ke tan?masayd?m' dedi?im hiç kimse olmad? benim. 'Ke?ke beni tan?mas?na izin vermeseydim' dediklerim oldu...

Ne var yani, benim de özel güçlerim var; mesela baz? insanlar? gözümde büyütebiliyorum...

Ke?ke çocukken fazla mutlu olmay?p biraz?n? da bu zamanlara saklasayd?m. Laz?m oluyor arada.

Al?p ba??m? gidesim var da akl?mdakileri valize s??d?ram?yorum.

Art?k gelecek planlar?m? hayattan gizli yap?yorum.Sanki hayat, i?ini gücünü b?rak?p planlar?m? bozmak için her ?eyi yap?yor.

Sen gittin art?k yoksun ve bo?una ya??yor ya?mur. Birlikte ?slanamayaca??z ki.

Sana muhtaç oldu?um ?u anda gel, ya?amak olsan da gel, ölüm olsan da gel.

Zaman bütün hayallerimize a?z?m?n pay?n? verdi.

Y?k?ld? yolunu bekleyen ?ehir. ?imdi gelsen de bir, gelmesen de.

Bin "günah?n" olsa da bana, bir "gün ah'?m" yok sana...

Hadi simit satan? anlad?m, kestane satan? da. Peki ya dost satan, o da m? ekmek paras??

Yüre?ine giden bir bilet kes, cam kenar? de?il can kenar? olsun.

Ne hasta bekler sabah?, ne taze ölüyü mezar, ne de ?eytan, bir günah?, seni bekledi?im kadar.

Otopsi istiyorum hayallerime, kurdu?um dü?ler eceliyle ölmü? olamazlar...

Oysa defalarca sormu?lard?, büyüyünce ne olacaks?n diye; "mutlu" diyemedik; çünkü çocuktuk; ak?l edemedik...

Açt???n yaralara zaman ve dua sürdüm bekliyorum.

Ve bazen de; seninle konu?mak iyi geldi, diyebilece?in birisi olmal?.

Sen bakma benim bu kadar hüzünlü ?eyler yazd???ma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan oldu?unu anlayamaz.

?ntihar köprüsü gibiyim bu günlerde, gözümden de, gönlümden de dü?en dü?ene.

Susmak kabullenmek de?il, cevapt?r. E?er insan k?sa cümleler kuruyorsa, uzun yorgunluklar? vard?r.

Giderek daha çok seviyorum seni demi?ti. O yüzden gitti demek ki.

Üzülme de?mez sözünü duymaktan s?k?ld?m. De?meyenlere zaten üzülmem. Üzüldü?üm ?ey, de?meyenlere yüre?imin de?mi? olmas?d?r.

Sana iki kelimelik sonunu bilmedi?im bir hikaye anlatay?m m?? Evet. Seni seviyorum.

Ölmek sorun de?il de hani bir gün mezar?ma gelirsin de kalk?p sar?lamamak koyar bana.

Asl?nda Türkçe'm çok iyidir. Ama bazen anlam?yorum seni. 'Git' ne demek?

Ey yaln?zl?k nikâh m? k?yd?n bana. Helalimmi?sin gibi her gece giriyorsun koynuma.

?imdi söndü ???k sustu duda??mdaki sen çalan ?sl?k. Dünya ahiret ac?ms?n art?k.

Pasl? bir yaln?zl?kt? avuçlar?mda, ard?mda bir yürek yükü rüzgâr. Ne zaman sevmeye koyulsam, do?rulup ço?ald? ayr?l?klar.

Gözlerinin 'Kahve'sinden koy ömrüme, k?rk y?l?n hat?r?na 'Sen'de kalay?m...

Sevdan üflendi bir kere vakit a?k-? k?yamet. Sen kopuyorsun yüre?imde; gönlüm gönlüne emanet.

Kolunu ?s?r?p saat yap?p bu saatten sonra benimsin diyesim var.

Kafan? yast??a her koydu?unda akl?na geliyorsa, ya kimsede görmedi?in mutlulu?u tatt?rm?? ya da çok derin yaralar b?rakm??t?r.

Ya?murlar dü?ünce tenime her damlay? sen san?p a?k bildim. Ve biliyor musun gölgeni bile çok özledim.

Ayn? günde dört mevsime ?ahit olmak gibi bir ?ey bu. Önce özlüyor, sonra a?l?yor, ak?amlar? küsüyor, geceleri çok seviyorum.

Tabaklarda kalan son k?r?nt?lar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep b?rakt?n; bense hep arkandan a?lad?m.

Kalp midir insana sev diyen yoksa yaln?zl?k m?d?r körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ate? olmak m?, yoksa yanan ate?e dokunmak m??

Hâlet-i ruhaniyem'dir kelâm etti?im lisân! Ya o'nad?r, ya O'nunla O'lana, ya A?k'ad?r, ya da A?k'la yanana!

Ölürsem beni yârimin kalbine gömün. Mekân?m cennet olsun.

Ekme?ime ho?çakal sürdün ya sen, ben ?imdi 'a?k' kar?nla; sana, ne ?iirler yazar?m.

Gel beraber alal?m nefesimizi sevdi?im, sensiz bo?az?mdan geçmiyor.

Yüzüme okunmu? bir dua gibisin sevgilim. Çok ?ükür bugün de a????m sana.

Gözlerin kör bir kuyu. Yusuf olas? geliyor insan?n.

Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdam?n sonundaki 'ömrüm' olur musun?

Benden zeki de?ilsen bana yalan söyleme. Benden zekiysen de söyleme. Ben hemen inan?yorum öyle ?eylere.

A?k döngüsü: sayg? duru?u, cicim ay?, mucuk ay?, trip ay?, boynuz ay?, alkol ay?, ay? o?lu ay?, ?stiklal Mar?? ve kapan??.

Buzlu votka; akci?ere, buzlu rak?; karaci?ere, buzlu viski; kalbe zarar verir. Özet: buz sa?l??a zararl?d?r.

Ya?l? amca "nefes alam?yorum evlat" dedi. Ooo a??k olmu?sun amca sen, geçer geçer dedim. Amca öldü. Harbi seviyormu? ama.

Eve tok gelirim, annem niye d??ar?da yedin der. Aç gelirim, evde yemek yok der. Evden kaçmam yak?nd?r.

Sevgilisinden ayr?lan bir Japon ne ?anss?zd?r lan, unutabilmesine imkân yok nereye baksa ayn? yüz, kime baksa ayn? gözler.

Sevdi?im bana dört elle sar?lsa alt?ma s?çar?m. Her ?eyden önce insan olsun. O ne öyle yarat?k gibi?

Dü?ünlerde yan?na gelip seni dürterek "s?ra sana geldi" diyen ya?l?lardan s?k?ld?ysan sende ayn?s?n? cenazelerde onlara yap.

Selam ben konu?ma s?ras?nda a??zdan f?rlayan tükürük parças?. Masaya dü?tüm, görmedim numaras? yap?yorlar ama herkesin akl? ?u an bende.

Ah be çocuk ah! Seninki, masalda ki pamuk prensese â??k olmak de?il. Uyutuldu?un ninnideki bostana giren danaya yüre?ini vermek.

A?k?m ben çok mu ?i?man?m? ?uradan kendine 2 sandalye çek anlat?y?m.

Edebiyat yapma! Felsefe yapma! Caz yapma! Artistik yapma! Bu ülkede kültür ve sanat?n bu kadar geli?ti?ine ?ükretmek laz?m.

Benzinin 5 TL oldu?u bir ülkede istasyon görevlisine neden pompac? dendi?ini ?imdi daha iyi anl?yorum.

Denildi?i kadar okumayan bir toplum de?iliz... Erkekler bildi?ini okuyor, kad?nlarda onlar?n can?na okuyor...

Ben bardak k?rsam sakar?m, annem k?rsa nazar. Babam k?rsa o barda??n orda ne i?i var...

Türk k?z? ya?mur ya??nca, kahvesini s?cak çikolatas?n? al?p kitap filan okumaz; balkona 300 km h?zla ko?up çama??rlar? toplar.

?stedi?in kadar ?ehirli ol, bütün ba?lar?n? kopar, geçmi?e sünger çek. Köyden o peynir gelecek.

Biri var. Onu unutmamam gerekti?ini çok iyi biliyorum. Fakat kimi unutmamam gerekti?ini bir türlü hat?rlayam?yorum.

#2283

 
© 2015
AŞK