Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William James Sözleri

Bilge olmak, nelere göz yumulaca??n? bilmektir.

Mutlu oldu?umuz için gülmeyiz. Güldü?ümüz için mutluyuzdur.

Yanl?? anlayanlar taraf?ndan söylenen bir do?rudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.

?nsan do?as?ndaki en derin prensip takdir edilme iste?idir.

Benim ku?a??m?n en önemli ke?fi, insanlar?n zihinsel tutumlar?n? de?i?tirerek, ya?amlar?n? da de?i?tirebilece?ini ö?renmesidir.

?nsan? ya?atan en büyük güç imand?r. ?man?n büsbütün yok olmas? çökmek demektir.

Kimse mutsuz de?ildir... Sadece baz?lar? çocuklu?unu kaybetmi?tir.

Deha, gerçekte al???lmam?? ?ekilde görmekten ba?ka bir ?ey de?ildir.

Olmam?z gerekenin ancak yar?s? kadar uyan???z. Ate?imiz söndürülüyor, her?eyimiz kontrol ediliyor ve fiziksel ve zihinsel kaynaklar?m?z?n yaln?zca küçük bir bölümünü kullan?yoruz.

E?er birinin ruhunu görmek istiyorsan, ona hayallerini sor.

Bugünün gerçeklerine göre ya?amak zorunday?z ve yar?n bunlar? hatal? bulmaya al??mal?y?z.

Birçok insan dü?ündü?ünü san?r, asl?nda yapt?klar? sadece önyarg?lar?n? yeniden düzenlemektir.

As?l fark, dahilerin gayret ve konsantrasyonundad?r.

Olup biteni kabul etmek, olup bitenin neticeleri ile u?ra?mak için gerekli gücü bulman?n ilk ?art?d?r.

Din insan egoizminin tarihi içerisinde an?tsal bir bölüm olu?turur.

Bir seçim yapman?z gerekti?inde; seçmemek de bir seçimdir.

Metafizik, yarar sa?lad??? sürece do?rudur. Dinler de, manevî tatmin sa?lad?klar? sürece do?rudur.

Ço?u insan fiziksel, dü?ünsel veya ahlaki aç?dan olsun kendi potansiyel varl?klar?n?n çok az?n? kapsayan dar bir çemberde ya?ar. Hepimiz, içinden hayal bile etmedi?imiz ?eyleri çekip ç?karabilece?imiz ya?am sarn?çlar?na sahibiz.

#1492

 
© 2015
AŞK