Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William Shakespeare Sözleri

En Güzel William Shakespeare Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni William Shakespeare Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa William Shakespeare Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun William Shakespeare Güzel Sözleri ;
Sapk?n eski niyetler bile kutsal kitaptan çal?n?rken, ben en çok ?eytan? oynarken aziz gibi görünürüm.
Acaba bu yaray? hep a??r a??r iyile?tiren de nedir?
Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, a?k?n yolu asla düz gitmiyor.
Akl?n ba?lamad??? dostlu?u, ak?ls?zl?k kolayca çözebilir.
Asl?nda hiç bir ?ey iyi veya kötü de?ildir. Her ?ey bizim onlar hakk?nda dü?ündü?ümüze ba?l?d?r.
A?k bir deliliktir.
Sevecek olan, ilk bak??ta sever.
Ayr?lman?n gökteki y?ld?zlar kadar çe?idi vard?r.
Ben zaman? harcad?m ?imdi de zaman beni harc?yor.
Baz? y?k?l??lar, daha parlak kalk?n??lar?n te?vikcisidir.
Bir iftira ba?ka iftiralar? do?urur.
Daha iyi, iyinin dü?man?d?r.
Dostum siz ?emsiye yap?n, hep ?emsiye yap?n, sadece ?emsiye yap?n.
Bir ?emsiye tamircisi, yazm?? oldu?u ?iirleri incelemesi için Shakespeare'e gönderdi?inde yazar?n verdi?i cevap
Felaket, dost say?s?n? s?f?ra indirir.
Geçmi? bir dost için yak?nmak yeni dertler edinmektir.
Geçmi? bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur.
Gözya?? ile y?kanan yüzden daha temiz bir yüz olamaz.
Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa??r olamaz.
Herkese kula??n?, ama çok az?na sesini ver.
Hiçbir miras, do?ruluk kadar zengin de?ildir.
Her dost dosdo?ru dost olmuyor.
?nsanlar?n yapt?klar? fenal?klar arkalar?ndan ya?ar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.
Konu?madan önce dü?ün, hareket etmeden önce ölç.
Kad?n çok defa ho?land??? ?eye dudak büker.
Kad?nlar güller gibidir, bir defa aç?ld?lar m?; yapraklar? hemen dökülmeye ba?lar.
Kendi ba??na iyi veya kötü bir?ey yoktur, bunu dü?üncelerimiz yapar.
Konu?madan önce dü?ün ki konu?tuktan sonra dü?ünmeyesin...
Nas?l bir at, üzerindeki zengin ko?umlar?n fark?na varmazsa insan da içinde ya?ad??? nimetlerin öyle fark?na varmaz.
Özgürlük d??ar?daysa sürgün sizin yan?n?zd?r.
Pe?ine dü?ülen kad?n, , bir melek görünür erke?in gözüne; elde edilmeye görsün, ?eytan kesilir.
Uykumda bir krald?m, ama bir hiçim uyand???mda.
Yi?itlik intikam kazanmakta de?il, tahammül göstermektedir.
Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun ama ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun, güne?i sevdi?ini söylüyorsun ama güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun, rüzgar? sevdi?ini söylüyorsun rüzgar ç?k?nca pencereni örtüyorsun. ??te bundan korkuyorum çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun.15 Temmuz 2010
?eytan bir günah i?letece?i zaman, i?e, bu günah? kutsall?k z?rh?na sarmakla ba?lar.
Antonius ve Kleopatra
Ölçülebilen bir sevgi zavall? bir sevgidir.
F?rt?na
Asl?nda bizler rüyalar?n yap?ld??? kuma?tan?z.
Cehennem bo?; tüm ?eytanlar burada.
Hamlet
Olmak ya da olmamak, i?te bütün mesele bu. Gözü dönmü? talihin sapan?na, oklar?na için için kapanmak m? daha soylu yoksa bir dertler denizine kar?? silaha sar?l?p son vermek mi onlara?
Buz kadar lekesiz, kar kadar temiz olsan bile iftiradan kurtulamazs?n.
VI. Henry
Cehalet Tanr?'n?n laneti oldu?una göre, bilgi göklere uçabilece?imiz kanatlard?r. 26 Nisan 2011
Kral Lear
Gerçek, kulübesinde hapsedilen sad?k bir köpektir.
Macbeth
Bir erke?e yara?an her ?eyi yapmay? göze alabilirim; ama daha fazlas?n? yapmak erkeklik de?ildir.
Kendini bo?una harcam?? olur insan, diledi?ine ula??p da sevinç duymazsa. Y?kt???n hayat kendininki olsun daha iyi, y?kmakla kazand???n yapmac?k bir mutluluksa.
Hayat, gelip geçen bir gölgedir.
Othello
?nsanlar göründükleri gibi olmal?d?r. E?er de?illerse hiç görünmesinler daha iyi.
Ne kadar da fakirdir sabr? olmayanlar.
Dünya bir oyun sahnesidir.

#2853

 
© 2015
AŞK