Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William Shakespeare Sözleri

Kimileri seviyorum der çünkü ezberlemi?tir, kimileri diyemez çünkü gerçekten sevmi?tir.

Baz? y?k?l??lar, daha parlak kalk?n??lar?n te?vikcisidir.

Ne kadar ac?d?r ba?kas?n?n gözüyle bakmak mutlulu?a

Göründükleri gibi olmal?d?r insanlar. E?er de?illerse; hiç görünmesinler daha iyi.

Be?endi?iniz bedenlere, hayalinizdeki ruhlar? koyup, a?k san?yorsunuz.

Allah size bir yüz vermi?; bir tane de siz eklemeyin.

Unut gitsin ad?m?, arkamdan da a?lama, göz ya??nla da e?lenir, onu da al?p-satar bu dünya.

Uzun ömürlü bir ili?kinin s?rr?; Sadece aranan ki?iyi bulmak de?il, 'Ayn? zamanda aranan ki?i olmakt?r .

Güven ruh gibidir, Terketti?i bedene asla geri dönmez .

Herkese kula??n?, ama çok az?na sesini ver.

Benim sevgim böyledir. Varl???m senin hepten: Her suçu üstlenirim, Yeter ki hakl? ç?k sen...

Dü?üncelerin neyse hayat?n da odur. Hayat?n gidi?ini de?i?tirmek istiyorsan dü?üncelerini de?i?tir.

Geçmi? bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur.

?nsan sevmeye ba?lad? m?, ya?amaya da ba?lar.

?yimser ki?i, yaran?n üstünde art?k kabuk görür; kötümser ki?i ise kabu?un alt?nda yine yara görür.

Sevgilim do?ruyu söyledi?ine yemin ederse, ona inan?r?m. Yalan söyledi?ini bildi?im halde.

Erkeklere sevgilerini s?k söyleyen kad?nlar en az seven kad?nlard?r.

Ne kadar da fakirdir sabr? olmayanlar.

Öyle körkütük sad?k bir köledir ki sevda, Seni kötü göremez bin kötülük yapsan da.

Erkekler mi daha ak?ll?d?r kad?nlar m? ? Elbette ki kad?nlar. Çünkü baca?? güzel diye, hiçbir kad?n ask?nt? olmaz bir erke?e.

ya?am gezinen bir gölgeden ibaret zavall? bir komedyen, ba??ra ça??ra saatini doldurur sahnede ve bir daha duyulmaz olur sesi; bir ahma??n anlatt??? masald?r bu, avaz? ç?kt???nca, hiddetli ve hiçbir anlam? olmayan.

Tecrübe ile edindi?in dostlar? ruhuna çelik halkalarla ba?la..!

Vazgeçtim dünyamdan. Dünyamdan geçtim ama Seni yaln?z komak var. O koyuyor adama.

Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz ? "Çünkü kimseden bir ?ey ummam. Beklentiler daima yaralar.

Yi?itli?in iyi taraf?, tedbirdir.

?nsanlar?n ço?u kaybetmekten korktu?u için sevmekten korkuyor. Dü?ünmekten korkuy...or, sorumluluk getirece?i için. Konu?maktan korkuyor, ele?tirilmekten korktu?u için. Yaslanmaktan korkuyor, gençli?in k?ymetini bilmedi?i için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir ?ey vermedi?i için. Ve ölmekten korkuyor, asl?nda ya?amay? bilmedi?i için.

Dünü yada bugünü de?il an? ya?amal?s?n?z. Çünkü; ?imdi olacaksa bir ?ey; yar?na kalmaz. yar?na kalacaksa e?er; bugün olmaz.

Sözlerin uçuyor havaya ama dü?üncen yerde. Öz olmay?nca söz yükselmiyor göklere.

?nsanlar?n a?ktan öldükleri yaland?r.

En tatl? bal?n bile fazlas?n?n tad? b?kk?nl?k verir.

Arzular ve h?nçlar akl?n sesini duymazlar.

Korkaklar bin kez ölür daha ölmeden, gözü pekler ise bir kez tadarlar ölümü.

Sen mi güzelsin yoksa beklemek mi ? ?ans?n bile yok, tabi ki beklemek. Ama yaln?zca seni.

Seveceksen ölçülü sev ki sevgin uzun sürsün; çok h?zl? giden de çok yava? giden gibi geç var?r hedefe.

Kim oldu?umuzu biliyoruz ama ne olabilece?imizi bilmiyoruz.

Ne zaman sana aç?lacak olsam, seni yaln?z bulam?yorum. ?ans bu ya; Seni yaln?z buldu?umda, kendimi bulam?yorum.

Kendini bo?una harcam?? olur insan, diledi?ine ula??p da sevinç duymazsa. Y?kt???n hayat kendininki olsun daha iyi, y?kmakla kazand???n yapmac?k bir mutluluksa.

De?erli adam için ?eref, hayattan çok daha a??r basar.

Soyuldu?u halde gülen adam h?rs?zdan bir ?ey çalm?? demektir, bo? yere üzülen ise kendi kendini soyar.

Samimi ol, fakat sak?n laubali olma!

Delilik ve cahillik, insanl???n ortak laneti.

Suçlu kafa, her zaman ku?kunun u?rak yeridir.

?nsan?n iyisi talihin kötüsünde belli olur.

Kad?n bekarken sadece evlenmeyi, evlendikten sonra ise her ?eyi ister.

Durma üz kendini üzebildigin kadar, hatalar?n? düzeltecekse. Dü?ünme hiç ?u an?n?, dü?üncesizlik garantiliyorsa yar?n?. Ve kork ölümden ölesiye, korkun seni ölümsüzle?tirecekse...

?yi veya kötü insan diye bir ?ey yoktur. ?nsanlar iyi veya kötü olmay? dü?ünceleriyle belirlerler. Neyi dü?ünüyorsak oyuzdur. Ki?inin dü?üncesi dü?ünün rengine boyanm??t?r.

Vücutlar?m?z bahçemizdir... Niyetlerimiz de bahç?van?m?zd?r.

Olmak ya da olmamak, i?te bütün mesele bu. Gözü dönmü? talihin sapan?na, oklar?na için için kapanmak m? daha soylu yoksa bir dertler denizine kar?? silaha sar?l?p son vermek mi onlara?

Seni öyle seviyorum ki E?er o gün beni dü?ünmek seni üzecekse O tatl? dü?üncende unutulup gideyim daha iyi.

Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun ama ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun, güne?i sevdi?ini söylüyorsun ama güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun, rüzgar? sevdi?ini söylüyorsun rüzgar ç?k?nca pencereni örtüyorsun. ??te bundan korkuyorum çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun.

Bu ayr?lmam?z hem kal??, hem gidi?tir ikimiz için Sen ne kadar kalsan da geliyorsun benimle Ben ne kadar gitsem de kal?yorum seninle.

?htiyac? olmayan?n dostu vard?r.

Kimi günahlar?yla yükselir, kimi meziyetleri ile kaybeder.

Hiçbir ?eye sahip de?ilseniz, hiçbir ?ey kaybedemezsiniz.

Beklemek cehennemdir, ama beklerim seni, ?yi kötü demeden, suçlamadan keyfini...

Kaçinilmaz felaketler kar??s?nda s?zlanmak, gülmek kadar aptalcad?r.

Haks?z bir dava için dövü?mek gerçek bir cesaret say?lmaz.

kim tutabilir ki ate?i elinde karla kapl? kafkaslar? dü?ünerek; ya da açl???n? bast?rabilir gözlerinin önünde bir ?ölen canland?rarak; ya da ç?r?lç?plak yuvarlanabilir aral?k kar?nda yaz s?ca??n? dü?leyerek...

?imdi olacaksa bir ?ey yar?na kalmaz, Yar?na kalacaksa bugün olmaz. Bütün mesele haz?r olmakta. Madem hiçbir insan b?rak?p gidece?i ?eyin gerçekten sahibi olmam??; Erken b?rakm??s?n ne ç?kar, ne olacaksa olsun.

Vaz geçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni De?mez bu yang?n yeri avuc açmaya de?mez De?ilmi ki çi?nenmi? inanc?n en seçkini De?ilmi ki yoksullar mutluluktan habersiz ...De?ilmi ki ayaklar alt?nda insan onuru O k?zo?lan k?z erdem da?lara kald?r?lm?? Ezilmi? hor görülmü? el emegi göz nuru Ödlekler geçmi? ba?a derken mertlik bozulmu? De?ilmi ki korkudan dili ba?l? sanat?n De?ilmi ki ç?lg?nl?k sahip ç?km?? düzene Do?ruya do?ru derken e?riye ç?km?? ad?n De?ilmi ki kötülükler kad? olmu? yemene Vaz geçtim bu dünyadan , dünyamdan geçtim ama Seni yaln?z koymak varya o koyuyor adama....

?imdi, ac? gibi görünen tüm ac?lar, o zaman, Seni kaybetmenin yan?nda ç?kacak ac? olmaktan.

Cehalet Tanr?'n?n laneti oldu?una göre, bilgi göklere uçabilece?imiz kanatlard?r.

Buz kadar lekesiz, kar kadar temiz olsan bile iftiradan kurtulamazs?n.

Seni tan?yam?yorum art?k derken ne kadar da hakl?yd?n. Çünkü, Bende seni sevdikten sonra kendime hiç rastlamad?m.

?nsanlar?n yapt?klar? fenal?klar arkalar?ndan ya?ar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.

Dilenciler ölürken kuyruklu y?ld?z görünmez; büyüklerin ölümü tutu?turur gökleri bile.

Bir çok defa elimizdeki nimetin kadrini bilmeyiz ama kaybedince sahip oldu?umuz zaman takdir edemedi?imiz de?erini hemen anlar?z.

E?er hayat terazimizin zevk kefesiyle denkle?ecek bir ak?l ve muhakeme kefesi olmasayd? kan?m?zdaki azg?nl?k, tabiat?m?zdaki kötülük bize en olmayacak i?ler yapt?r?rd?.

?nsan? yoran ya?ad??? hayat de?il, Ta??d??? maskelerdir.

Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir ?ey ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat k?sad?r. Öyleyse hayat?n?z? sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Sadece kendiniz için ya?ay?n ve; "” Konu?madan önce dinleyin, "” Yazmadan önce dü?ünün, -Harcamadan önce kazan?n, Dua etmeden önce ba???lay?n, "” ?ncitmeden önce hissedin, "” Nefret etmeden önce sevin, "” Vazgeçmeden önce çabalay?n, "” Ölmeden önce ya?ay?n. Hayat budur. Onu hissedin, onu ya?ay?n ve ondan ho?nut olun.

Akl?n ba?lamad??? dostlu?u, ak?ls?zl?k kolayca çözebilir.

Gözya?? ile y?kanan yüzden daha temiz bir yüz olamaz.

?hanete u?raman?n ac?s?n? yaln?z hainler bilir.

Yeni bir ate? söndürür ba?kas?n?n yakt???n?, yeni bir ac?yla hafifler eski bir a?r?.

Pe?ine dü?ülen kad?n, bir melek görünür erke?in gözüne; elde edilmeye görsün, ?eytan kesilir.

Konu?madan önce dü?ün, hareket etmeden önce ölç.

Hayat, gelip geçen bir gölgedir.

Konu?madan önce dü?ün ki konu?tuktan sonra dü?ünmeyesin.

Felaket, dost say?s?n? s?f?ra indirir.

Kad?n çok defa ho?land??? ?eye dudak büker.

Hiçbir miras, do?ruluk kadar zengin de?ildir.

Uykumda bir krald?m, ama bir hiçim uyand???mda.

Yi?itlik intikam kazanmakta de?il, tahammül göstermektedir.

Sapk?n eski niyetler bile kutsal kitaptan çal?n?rken, ben en çok ?eytan? oynarken aziz gibi görünürüm.

Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa??r olamaz.

Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, a?k?n yolu asla düz gitmiyor.

A?k bir deliliktir.

Sevecek olan, ilk bak??ta sever.

Yarayla alay eder, yaralanmam?? olan...

Geçmi? bir dost için yak?nmak yeni dertler edinmektir.

En zoru da; ?nsan?n kendi kendini teselli etmek zorunda kalmas?d?r .

Cehennem bos. Tüm seytanlar buradadir...

?eytan bir günah i?letece?i zaman, i?e, bu günah? kutsall?k z?rh?na sarmakla ba?lar.

Baz?lar? büyük do?ar, baz?lar? büyüklü?ü kazan?r, baz?lar?na da büyüklük yak??t?r?l?r.

Hiçbir ?eye sahip de?ilseniz, hiçbir ?ey kaybedemezsiniz.

Kad?nlar güller gibidir, bir defa aç?ld?lar m?; yapraklar? hemen dökülmeye ba?lar.

Kendi ba??na iyi veya kötü bir?ey yoktur, bunu dü?üncelerimiz yapar.

De?i?iklikle kar??la??nca de?i?en a?k, a?k de?ildir. A?k gözle de?il ruhla görülür.

Nas?l bir at, üzerindeki zengin ko?umlar?n fark?na varmazsa insan da içinde ya?ad??? nimetlerin öyle fark?na varmaz.

Bir insana yara?an her ?eyi yapmay? göze al?r?m; ama daha fazlas?n? göze almak insanl?k de?ildir.

En iyiyi bulmak için u?ra??rken iyiyi kaybediyoruz.

Acaba bu yaray? hep a??r a??r iyile?tiren de nedir?

Gerçek, kulübesinde hapsedilen sad?k bir köpektir.

Bir iftira ba?ka iftiralar? do?urur.

Daha iyi, iyinin dü?man?d?r.

Özgürlük d??ar?daysa sürgün sizin yan?n?zd?r.

Her dost dosdo?ru dost olmuyor.

Dostum siz ?emsiye yap?n, hep ?emsiye yap?n, sadece ?emsiye yap?n. (Bir ?emsiye tamircisi, yazm?? oldu?u ?iirleri incelemesi için Shakespeare'e gönderdi?inde yazar?n verdi?i cevap. )

Ayr?lman?n gökteki y?ld?zlar kadar çe?idi vard?r.

Gürültü için akordu bozmak yeter.

Taz?lar kondisyonlari için ko?ar ama efendileri için avlarlar.

Baz? ac?lar ilaç yerine geçer.

#1497

 
© 2015
AŞK