Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yalan Sözler Beyaz Yalanlar

Beyaz yalanlar ve yalan sözler k?sa mesajlar sayfas? -
A?k?m Sen OLmay?nca hiçbir?eyden Zevk Alam?yorum Ya?amak Anlams?z Sen Olmay?nca yan?mda ( Hafif inand?r?c? Yalan )
Telesekreterinizin Sabanc? üniversitesi' nden gelen bir telefon cevap vermesine izin verin. Bu sefer ayarlad???n?z arkada??n?z?n telefonunu açma?yn ve "merhaba, ben Sevgi H?zl?dil, geçti?imiz hafta üniversitemizin geli?tirme fonu için yapt???n?z yüklü miktarda yard?m için kendim ve ?irketim ad?na size te?ekkür edecektim" tarz?ndaki konu?ma?y hatunun dinlemesini sa?la?yn.
Askerli?im Süresince Hiç Dayak yemedim ( fuLL Yalan )
Yan kom?unuz ya?l? bir teyze olsun. Onunla eve geldi?iniz gece teyze kap?s?n? aralayarak "?yi ak?amlar Kemal bey o?lum. Sabah o kadar acelen vard? ki bana kalp ilaçlar?m? ald???n için sana te?ekkür edemedim " desin.
Memeleketin Bütün K?zlar? bana hastayd? Zaman?nda ( NostaLjik yalan )
Bir arkada??n?z? ayarlay?p hatunla tam i? üzerindeyken telefon etmesini sa?la?yn. Telefonu açarak "Ha?yr anneci?im, ?imdi gelemeyece?im, arkada??m (hatunun ad?) burada ve biz yemek yiyoruz" deyin. Böylece o an art?k ailenizin onu arkada? olarak gördü?ü ve ona kar?? sempati duydu?u hissini verin.
Sensiz Olunca hayat iLe Ba?lant?m? Kopar?yorum Adeta ( Buda Klasik Yalan )
Evinizdeki de?i?ikliklerin yeterli olmad??? durumlarda hemen taktik de?i?tirin. Günlük çevrenize bakarak size bu konuda yard?mc? olacak "kurbanlar?" belirleyin ve en k?sa zamanda harekete geçin.
Seni Okadar Çok Seviyorumki Seninle Cehenneme Bile Giderim.. ( Yalan )
Hatunun geldi?i gün kap?n?z? çal?p sizi her per?embe mahallenin kat?ld??? hal? saha maç?na ça??rmalar? için kom?u çocuklar?na rü?vet verin.
Sensiz Ya?ayamam Sensiz öLürüm Ben A?k?m Gözlerinde Buluyorum Anlams?z Hayat? ( Yalann )
Lise basketbol tak?m?nda iken çekilmi? bir tak?m foto?raf?n?n alt?na el yaz?n?z? de?i?tirerek "en iyi oyuncumuz Kemal'e" diye yazarak ortal?k yere b?rak?n.
Sensizlik Bitirir Beni Kendimi Keserim öLdürürüm Senin için ( yalan )
Ne kadar tatl? bir herif oldu?unuzu kan?tlayabilmek için her türlü illegal faaliyette boy gösterin. beyaz yalanlar
Seni 24 Saat Dü?ünüyorum... ( basit Yalan )
Siz de buna "hiç önemli de?il Hatice han?m teyze, benim için bir zevkti" diye cevap verin. Dikkat : Ya?l? teyzeler repliklerini çocuklardan daha çabuk unuturlar ve iyiliklerinin kar??l???n? ödemekte (bir ay boyunca kalp ilaçlar?n? almak gibi) zorlanabilirsiniz.
Sensiz Zaman geçmiyor Zaman geçsede Sensiz hayat çekilmiyor ( Klasik Yalan )
Sokak çocuklar? Derne?i için ald???n?z kartpostalladan bir k?sm?n? ona hediye edin; içi merhametle dolsun.

#2386

 
© 2015
AŞK