Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yalan Sözler

Ho?umuza giden yalanlar? avuç dolusu yutar?z da, ac? gerçekleri yudum yudum içeriz. DIDEROT

?nan?lmayacak ?eylere inan?yorum demek yalan söylemektir. VOLTAIRE

?nsanlar, yalan söylemek zorunda kald?klar? kimselerden nefret ederler. Victor Hugo

Suçlar?n en büyü?ü yalan söylemektir. Hadis-i ?erif

Üç türlü yalan vard?r: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. BENJAMIN DISRAELI

Yalan?n dostu, gerçe?in de dü?man? çoktur. De Girardin

Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimad? yok eder. ?AF??

Yalan söylemeye kalkan?n önce kendini inand?rmas? gerekir. GOETHE

Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçakl???n? ortaya atm??t?r. CAHIZ

Yalan söyleyen, unutkan olmamal?. Atasözü

Yalanc?, Allah'a kar?? kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. FRANCIS BACON

Yalana borçlu oldu?umuz saadet, gerçek saadet gibidir. HENRICH HEINE

Yalanc?n?n cezas?, kendisine inan?lmamas? de?il, onun kimseye inanmamas?d?r. BERNARD SHAW

Abartma, dürüst insanlar?n yalan?d?r. Maistre

Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalan? söyler. VICTOR HUGO

Do?ru söyledi?in zaman kimse inanmayacak. ??te, yalan söylemenin cezas? budur. Talmud

Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyay? dola??r. Spurgeon

Günah i?lemenin birçok araçlar? vard?r, fakat yalan bunlar?n hepsine uyan bir sapt?r. Oliver Wendell Holmes

Hay?r için söylenen yalan, fitne ç?karan do?rudan iyidir. Hadis-i ?erif

Ho?umuza giden yalanlar? avuç dolusu yutar?z da, ac? gerçekleri yudum yudum içeriz. DIDEROT

?nan?lmayacak ?eylere inan?yorum demek yalan söylemektir. VOLTAIRE

?nsanlar, yalan söylemek zorunda kald?klar? kimselerden nefret ederler. Victor Hugo

Suçlar?n en büyü?ü yalan söylemektir. Hadis-i ?erif

Üç türlü yalan vard?r: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. BENJAMIN DISRAELI

Yalan?n dostu, gerçe?in de dü?man? çoktur. De Girardin

Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimad? yok eder. ?AF??

Yalan söylemeye kalkan?n önce kendini inand?rmas? gerekir. GOETHE

Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçakl???n? ortaya atm??t?r. CAHIZ

Yalan söyleyen, unutkan olmamal?. Atasözü

Yalanc?, Allah'a kar?? kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. FRANCIS BACON

Yalana borçlu oldu?umuz saadet, gerçek saadet gibidir. HENRICH HEINE

Yalanc?n?n cezas?, kendisine inan?lmamas? de?il, onun kimseye inanmamas?d?r. BERNARD SHAW

Abartma, dürüst insanlar?n yalan?d?r. Maistre

Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalan? söyler. VICTOR HUGO

Do?ru söyledi?in zaman kimse inanmayacak. ??te, yalan söylemenin cezas? budur. Talmud

Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyay? dola??r. Spurgeon

Günah i?lemenin birçok araçlar? vard?r, fakat yalan bunlar?n hepsine uyan bir sapt?r. Oliver Wendell Holmes

Hay?r için söylenen yalan, fitne ç?karan do?rudan iyidir. Hadis-i ?erif

Sevgiliye söylenen yalan sözler için buyrun;

Seni Okadar Çok Seviyorumki Seninle Cehenneme Bile Giderim..( Yalan )

Hatunun geldi?i gün kap?n?z? çal?p sizi her per?embe mahallenin kat?ld??? hal? saha maç?na ça??rmalar? için kom?u çocuklar?na rü?vet verin.

Sensiz Ya?ayamam Sensiz öLürüm Ben A?k?m Gözlerinde Buluyorum Anlams?z Hayat? ( Yalann )

Lise basketbol tak?m?nda iken çekilmi? bir tak?m foto?raf?n?n alt?na el yaz?n?z? de?i?tirerek "en iyi oyuncumuz Kemal'e" diye yazarak ortal?k yere b?rak?n.

Sensizlik Bitirir Beni Kendimi Keserim öLdürürüm Senin için ( yalan )

Ne kadar tatl? bir herif oldu?unuzu kan?tlayabilmek için her türlü illegal faaliyette boy gösterin. beyaz yalanlar

Seni 24 Saat Dü?ünüyorum... ( basit Yalan )

Siz de buna "hiç önemli de?il Hatice han?m teyze, benim için bir zevkti" diye cevap verin. Dikkat : Ya?l? teyzeler repliklerini çocuklardan daha çabuk unuturlar ve iyiliklerinin kar??l???n? ödemekte (bir ay boyunca kalp ilaçlar?n? almak gibi) zorlanabilirsiniz.

Sensiz Zaman geçmiyor Zaman geçsede Sensiz hayat çekilmiyor ( Klasik Yalan )

Sokak çocuklar? Derne?i için ald???n?z kartpostalladan bir k?sm?n? ona hediye edin; içi merhametle dolsun.

A?k?m Sen OLmay?nca hiçbir?eyden Zevk Alam?yorum Ya?amak Anlams?z Sen Olmay?nca yan?mda ( Hafif inand?r?c? Yalan )

Telesekreterinizin Sabanc? üniversitesi' nden gelen bir telefon cevap vermesine izin verin. Bu sefer ayarlad???n?z arkada??n?z?n telefonunu açma?yn ve "merhaba, ben Sevgi H?zl?dil, geçti?imiz hafta üniversitemizin geli?tirme fonu için yapt???n?z yüklü miktarda yard?m için kendim ve ?irketim ad?na size te?ekkür edecektim" tarz?ndaki konu?ma?y hatunun dinlemesini sa?la?yn.

Askerli?im Süresince Hiç Dayak yemedim ( fuLL Yalan )

Yan kom?unuz ya?l? bir teyze olsun. Onunla eve geldi?iniz gece teyze kap?s?n? aralayarak "?yi ak?amlar Kemal bey o?lum. Sabah o kadar acelen vard? ki bana kalp ilaçlar?m? ald???n için sana te?ekkür edemedim " desin.

Memeleketin Bütün K?zlar? bana hastayd? Zaman?nda ( NostaLjik yalan )

Bir arkada??n?z? ayarlay?p hatunla tam i? üzerindeyken telefon etmesini sa?la?yn. Telefonu açarak "Ha?yr anneci?im, ?imdi gelemeyece?im, arkada??m (hatunun ad?) burada ve biz yemek yiyoruz" deyin. Böylece o an art?k ailenizin onu arkada? olarak gördü?ü ve ona kar?? sempati duydu?u hissini verin.

Sensiz Olunca hayat iLe Ba?lant?m? Kopar?yorum Adeta ( Buda Klasik Yalan )

Evinizdeki de?i?ikliklerin yeterli olmad??? durumlarda hemen taktik de?i?tirin. Günlük çevrenize bakarak size bu konuda yard?mc? olacak "kurbanlar?" belirleyin ve en k?sa zamanda harekete geçin.

#49

 
© 2015
AŞK