Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yalanla ?lgili Özlü Sözler

Ah!..nice üstün görünümler alt?nda yalan dolan vard?r.

W. Shakespeare

Asla yalan söyleme. Yalan söyleyen, yakalanmak korkusu içinde ya?ayan h?rs?z gibidir.

A. Fuat Ba?gil

Ayran içinde ya? nas?l gizliyse, do?ruluk cevherinde de yalan gizlidir.

Mevlâna

Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalan? söyler.

Victor Hugo

Bana yalan isnat eden, ate?ten bir yata?a kendini haz?rlas?n.

Hz. Muhammed

Belli bir amaçla söylenen yalan, en ahlaks?z yalan biçimidir. Ama en çok da o i?e yarar.

Finley Peter Dunne

Benim a?z?mdan yalan uydurmak, ba?ka bir ki?inin a?z?ndan yalan uydurmaya benzemez. O halde, benim a?z?mdan yalan uyduran cehennem deki yerine haz?rlans?n.

Hz. Muhammed

Beyaz yalan; ama unutmamal? ki, en kolay kirlenen renkte beyazd?r.

Tu?rul ?avkav

Bir insan, hiçbir durumda yalan söylemek özgürlü?üne sahip de?ildir.

Thomas Carlyle

Bir kez yalan söyleyenler, ikincisini de söyleyebilirler.

Henry Fielding

Bir yalan ne kadar h?zl? olursa olsun, hakikat onu yeti?ip geçer.

Kenya Özdeyi?i

Bir yalanc?, iyi bir haf?zaya sahip olmal?d?r.

G. Berkeley

Bu alem, koskoca bir yaland?r.

Hz. Muhammed

Dünyay? idare eden tek kuvvet vard?r; yalan.

R. Necdet Kestelli

En çirkin yalan, çocu?a ve halka söylenen yaland?r. Çünkü her ikisi de kolay kanar.

Lord Braugham

En zalim yalanlar, genellikle sessizlik içinde söylenir.

Quintilian

E?yan?n ve hadiselerin kendileriyle u?ra??n?z, çünkü onlar yalan söylemesini bilmezler.

Francis Bacon

Gerçek ayakkab?lar?n? giymeden, yalan dünyay? üç kez dola??r.

Mark Twain

Hayat?mda hiç yalan söylemedim diyenler, o dakikada bir katmerli yalan daha söylemi? olurlar.

?brahim Olcaytu

Hay?r, için söylenen yalan, fitne için söylenen do?rudan iyidir.

Hz. Muhammed

Her aptal yalan söyleyebilir, i? yalan söyleyebilmekte.

Samuel Butler

Her insan, yalan söyler.

La Fontaine

Her ?eye özür dileme hakk?n?z olabilir ama yalana asla.

G. H. Superguen

Her ?eyi genelle?tirmeyi seven insan, genellikle yalan söyler.

R. Multhoff

H?yanet olarak da en önde yalan gelir.

Hz. Ebubekir

?nan?lmayacak ?eylere inan?yorum demek, yalan söylemektir.

Voltaire

?nsan ba?kalar?ndan ziyade kendisini aldatmaya u?ra?an bir mahlûktur, önce kendi nefsine kar?? yalan söylemekle vaktini geçirir.

R. Halid Karay

?nsan?n kendi vatan? için yalan söylemesi, bir vatanseverlik sanat?d?r. Buna diplomasi denir.

Ambroce Bierce

?nsanlar?n a?ktan öldü?ü yaland?r.

W. Shakespeare

??e yalan kar??t?rmak, alt?n ve gümü? paralar için bir halita kullanmaya benzer. Halita, madene sa?laml?k verir ama k?ymetini de dü?ürür.

F. Bacon

Kal?c? dostlar istiyorsan, yalanla olan dostlu?unu bitir.

M. Cemal Kutay

Ki?i; yeterince iyi bir haf?zas? oldu?una inan?ncaya kadar, asla yalan söylememelidir.

Montaigne

O?ulca??z?m, sak?n yalan? diline alma, o serçe eti gibi tatl?d?r. Bir daha a?z?ndan ç?karamazs?n.

Lokman Hekim

Ozanlar da yalan söyler, yalan söyleme yen gerçe?in ne oldu?unu bilmez.

F. Nietzsche

Ömründe hiç yalan söylememi? adama yalan söyleme?e, hiç kimse cesaret edemez. Herkesin yalana cüreti, öyle adam bulunmad??? içindir.

Cenap ?ahabettin

Söyledi?in yalan? kaydet ki, unutmayas?n.

Mektupçu Agâhaeli

Yalan dörtnala gider, gerçek ad?m ad?m yürür fakat gene de vaktinde yeti?ir.

Norveç Özdeyi?i

Yalan; güven ve emniyeti, huzur ve güveni yok eder.

?mam ?afii

Yalan ile kurulan yuvan?n saadeti de yaland?r.

Fuzuli

Yalan, iyi söylenmemi? bir do?rudur.

Özdemir Asaf

Yalan, kad?nlar?n korunma arac?d?r; erkekler yanlar?nda silah ta??r, kad?nlar da yalanla dola??r.

G. Gardony

Yalan kadar hiçbir hayvan, velûd de?il dir; bir yalan en a?a?? on yalan do?urur.

Cenap ?ahabettin

Yalan kadar insan? alçaltan bir ?ey yoktur.

Anton Çehov

Yalan, korkunun tortusudur.

Özdemir Asaf

Yalan ölümlü (geçici), do?ru ölümsüzdür (ebedidir).

Mary Baker Eddy

Yalan pek tatl? bir ?ey olmal? ki, bu günah? dilimizle i?leriz.

R. Halid Karay

Kendi kendine inanmayan her zaman yalan söyler.

Friedrich Nietzsche

Sanat, gerçekleri tan?mam?za yard?mc? olan bir yaland?r.

Pablo Picasso

Çok mal harams?z, çok söz yalans?z olmaz.

Yunus Emre

Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur.

Türk atasözleri

Yanl?? anlayanlar taraf?ndan söylenen bir do?rudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.

William James

Amerika halk?na bir ?ey söylemek istiyorum. Beni dinlemenizi istiyorum. Bunu tekrar söyleyece?im. Bu kad?nlar, Levinski han?mla seksüel bir ili?kim olmad?. Kimseye yalan söylemedim, bir kere bile, hiç. Bu suçlamalar as?ls?zd?r.

Bill Clinton

Ekonomik e?itlik olmaks?z?n verilen politik e?itlik bir teranedir, bir sahtekarl?kt?r, bir yaland?r; ve i?çiler yalan istemiyorlar.

Mihail Bakunin

Do?ru pabucunu giymeden, yalan dünyay? dola??r.

Mark Twain

Kayg? ömür bitirir, yalan baht? bitirir.

K?rg?zistan atasözleri

Y?kmak düzeltmekten, yalan söylemek ispatlamaktan daha kolayd?r.

Arthur Schopenhauer

Abartma, dürüst insanlar?n yalan?d?r.

Maistre

Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalan? söyler.

VICTOR HUGO

Do?ru söyledi?in zaman kimse inanmayacak. ??te, yalan söylemenin cezas? budur.

Talmud

Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyay? dola??r.

Spurgeon

Günah i?lemenin birçok araçlar? vard?r, fakat yalan bunlar?n hepsine uyan bir sapt?r.

Oliver Wendell Holmes

Hay?r için söylenen yalan, fitne ç?karan do?rudan iyidir.

Hadis-i ?erif

Ho?umuza giden yalanlar? avuç dolusu yutar?z da, ac? gerçekleri yudum yudum içeriz.

DIDEROT

?nan?lmayacak ?eylere inan?yorum demek yalan söylemektir.

VOLTAIRE

?nsanlar, yalan söylemek zorunda kald?klar? kimselerden nefret ederler.

Victor Hugo

Suçlar?n en büyü?ü yalan söylemektir.

Hadis-i ?erif

Üç türlü yalan vard?r: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik.

BENJAMIN DISRAELI

Yalan?n dostu, gerçe?in de dü?man? çoktur.

De Girardin

Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimad? yok eder.

?AF??

Yalan söylemeye kalkan?n önce kendini inand?rmas? gerekir.

GOETHE

Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçakl???n? ortaya atm??t?r.

CAHIZ

Yalan söyleyen, unutkan olmamal?.

Atasözü

Yalanc?, Allah'a kar?? kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir.

FRANCIS BACON

Yalana borçlu oldu?umuz saadet, gerçek saadet gibidir.

HENRICH HEINE

Yalanc?n?n cezas?, kendisine inan?lmamas? de?il, onun kimseye inanmamas?d?r.

BERNARD SHAW

#1587

 
© 2015
AŞK