Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yalanlarla ?lgili Sözler

En Güzel Yalanlarla ilgili Sözler Sayfas? - Herkes zaman?n bir yerine hayat?nda bir kerede olsa yalan söylemi?tir. Yalan sevgiliye arkada?a dosta e?e söylendi?i gibi ço?u zaman bir?eyi saklamak içinde söylenmektedir. ??te Yalanlarla ilgili Anlaml? Sözler
Eski notlar?m? okurken bunu bir yana ay?r?yorum. Dü?ünüyorum da, gittikçe büyüyor kand?r?lma iste?imiz galiba...
Gerçek oldu?undan daha a??r geliyor çünkü art?k. Daha dayan?lmaz, daha kald?r?lmaz oldu... ?ç karartan, umutsuzlu?a al??t?ran, bezdiren, hani olmasa daha iyi olur bir hale geldi. ??te bu yüzden artik kimin umurundaki gerçek?
Kimin umurunda yani dayan?lmaz sesli bir adam?n bir ses yar??mas?nda ön s?ralara ç?kmas?? Kimin umurunda, ci?eri var m? yok mu bilinmez insanlar?n kö?e ba?lar?nda yol tutmas?? Kimin umurunda gözümüze baka baka var olan? yok diye gösterenler? Kimin umurunda her ak?am yok olan? varm?? gibi anlatanlar?
Geçti?imiz günlerde Pakize Suda "Genç k?zlar kand?r?lmak istiyor" diye yazd?. Nicedir akl?mdayd? a?k ve yalan yazmak. Tam da üstüne geldi Pako'nun yaz?s?.
Üstelik sadece genç k?zlar de?il kand?r?lmak isteyenler...
S?raya girdik hepimiz... "Dertli gönlümüze bir yalan daha söyleyiniz, ömrümüz mutlulukla nihayet bulsun" diye beklemekteyiz.
Bal gibi fak?nday?z oysa. Yaz?n?n ba??nda anlat?lan sevdal? gibi... Olmayacak bir i? ama birisi "olur" desin diye bekliyoruz... Bir yalanla avunacak kalbimiz... Hepsi bu!
Diyor ki notlar?m: Asl?nda bir "yalan" avutacakt? onu. Gerçek umurunda de?ildi. Kalbinin bekledi?i tek ?ey biraz avutulmakt? i?te. Sevdi?i, onu sevmiyorsa bile seviyorum desin istiyordu. Adam belli ki hiçbir zaman istedi?i gibi sevmeyecekti onu. Ans?z?n çalmayacakt? kap?s? mesela. Bir sabah çal??t??? masaya bir buket çiçek b?rak?lmayacakt?. "Bu ?ark?y? an?ms?yor musun?" diye sormayacakt? telefonun di?er ucundan. Birlikte bir yemek pi?irilmeyecekti asla ve domatesler do?ran?rken haberlere birlikte kederlenilmeyecekti. ?efkatle ok?anmayacakt? ate?lenmi? al?nlar. A?k için ertelenmeyecekti hiçbir i?...
Ve... Terk edilmeyecekti hiçbir "al??kanl?k"... S?rad??? olmayacakt? bu ili?ki. Bütün bunlar? biliyordu ama birisi ona tersini söylesin istiyordu. Biri ona "özel" oldu?unu, her ?eyin düzelece?ini, bütün bunlar?n geçici oldu?unu söylesin istiyordu.
Sevilmemekten eskimi? kalbi bir yalanla tadilata girsin istiyordu. Raz?yd?, yeter ki biri kand?rsayd? onu. ?yi bir ?ey söylesin birileri, desin ki mesela "Asl?nda seviyor seni. Ama gösteremiyor sevgisini. Belli edemiyor i?te. Ö?renmemi? nas?l sevilir bir insan? Hepsi böyle biliyorsun. Ama ben anlad?m, çok seviyor seni. Sen görmedin dün, arkan dönüktü ama öyle güzel bakt? ki sana... Suskunlu?u içine kapan?kl???ndan, sevgisizli?inden de?il inan bana."
Böyle desin istiyor birileri.
Kand?r?yorum onu.
Duymak istediklerini söylüyorum.
Bir parça teselli bulsa da, o asl?nda sevdi?inin yalanlar?n? istiyor...
-Abartma, dürüst insanlar?n yalan?d?r. Maistre
-Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalan? söyler.VICTOR HUGO
-Do?ru söyledi?in zaman kimse inanmayacak. ??te, yalan söylemenin cezas? budur. Talmud
-Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyay? dola??r. Spurgeon
-Günah i?lemenin birçok araçlar? vard?r, fakat yalan bunlar?n hepsine uyan bir sapt?r. Oliver Wendell Holmes
-Hay?r için söylenen yalan, fitne ç?karan do?rudan iyidir. Hadis-i ?erif
-Ho?umuza giden yalanlar? avuç dolusu yutar?z da, ac? gerçekleri yudum yudum içeriz. DIDEROT
-?nan?lmayacak ?eylere inan?yorum demek yalan söylemektir. VOLTAIRE
-?nsanlar, yalan söylemek zorunda kald?klar? kimselerden nefret ederler. Victor Hugo
-Suçlar?n en büyü?ü yalan söylemektir. Hadis-i ?erif
-Üç türlü yalan vard?r: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. BENJAMIN DISRAELI
-Yalan?n dostu, gerçe?in de dü?man? çoktur. De Girardin
-Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimad? yok eder. ?AF??
-Yalan söylemeye kalkan?n önce kendini inand?rmas? gerekir. GOETHE
-Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçakl???n? ortaya atm??t?r.CAHIZ
-Yalan söyleyen, unutkan olmamal?. Atasözü
-Yalanc?, Allah'a kar?? kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. FRANCIS BACON
-Yalana borçlu oldu?umuz saadet, gerçek saadet gibidir. HENRICH HEINE
-Yalanc?n?n cezas?, kendisine inan?lmamas? de?il, onun kimseye inanmamas?d?r. BERNARD SHAW

#2511

 
© 2015
AŞK