Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yalç?n Küçük Sözleri

Çocuk kadar yarat?c?, çiçek kadar k?r?lgan, kad?n kadar patlamaya haz?r; i?te o devrim'dir.

Ütopya, akl?n egemen duvarlar?n? y?kabilmektir.

Do?rular, güçlü yürüyü?ler içindir.

A?k?n kayna?? sonsuzu görebilmektir.

Kin, insana ak?ll? i?ler yapt?r?yor.

?nsanl?k hep kendisini arayan bir serüvendir.

Ya?amak ise ancak serüven oldu?u zaman ya?amaya de?erdir.

Ölüm, son derece teorik'tir. ?ntihar, eylemsiz ölüm'dür.

Korkana, korkuyu ve haine ihaneti anlatmak imkans?zd?r.

Kurtulu? hep umulmad?k zamandad?r.

Dünya, yirminci yüzy?l?n orta ça??n? ya??yor. (1985)

Güven ve irade, ne yaz?k, pratikten ve d??tan geliyor.

?nsan?n geli?mesi, Tanr?'y? içinden ç?kar?p yerine akl? koymas?d?r.

?nsan?n geli?mesi, kendisini sevmenin yerine kar?? cinsi koymas?d?r.

Yönetici için korkutma ?iddetin kendisinden daha etkilidir.

Solcu ayd?n, serseri ayd?n ile hesaps?z delikanl?n?n birle?imidir.

Sol, Marksizm'den öncedir.

Ya ufuklar? küçülüyor ya da küçük ufuklular büyüyor.

Yozluk, ideolojik planda, bir yanl??l?klar kokteylidir.

Cumhuriyet ile sofuluk birbirinin dü?man?d?rlar.

Marksizm bu topraklarda biterse dünyada biter.

Bask?, candan çok beyni hedef al?yor.

?iddet bir ideolojiyi yerle?tirmek içindir. (1986)

Kap-kaç, mülkiyete kar??, bir dü?ük yo?unluklu isyand?r.

Edebiyat, toplumda, davran?? ba?lar?n? kuran düzendir.

Felsefe, ku?ku; politika, ret ile ba?lar.

Felsefe, mekan? bo?luk, hedefi sonsuzluk olan, bir bilgi serüvenidir.

Tarihimizi zenginle?tirdim, gelece?imizi bütünle?tirdim.

Beni ç?kart?n, son 40 y?lda Türkiye'de hiçbir ciddi tart??ma kalmaz!

Ne manda kahramanlar?m?z ne de manda hainlerimiz var.

Kafkasya'y? kemalistler sovyetize ettiler.

Musul'u çok kolay verdik, Hatay'? çok kolay ald?k.

Türkiye'yi dar kemalizmle kurtaramazs?n?z.

Tekelokrasi en despotik rejimdir ve orada korku, motordur.

?ç sava?lar? d?? sava?lardan ay?rmak san?ld??? kadar kolay olmamaktad?r.

Soldaki iç sava?, ayn? zamanda, sabetayizmin iç sava??'d?r.

Evlilik, en gizli özel mülkiyettir.

Nikah, sevginin tükenece?i korkusudur. Bu nedenle, sevgiyi tüketmedir.

Sorumlulu?undan kaçmak; insan?n kendisine ihaneti oluyor.

?tiraf, yüksek h?zda çözülmedir.

Tekelsi düzen ?izofren yurtta?lar fabrikas?d?r. Egemenli?ini, yurtta?lar?n? ?izofren yaparak sürdürebiliyor.

Soramayan toplum cans?zd?r.

Ortalama tüketici, önce kendisini tüketen'dir.

Do?ru pe?inde ko?mak, bir sava?a raz? olmak anlam?ndad?r.

Eylülizm, Türkiye'de ?slam'?n alt?n ça??d?r.

Kemalizm'i biz icat ettik. "Biz" ellili y?llar?n eylemcilerini anlatmaktad?r.

12 Eylül Kemalizm'in reddidir.

Yüksek komutanlar, Kemalizm'i çökerttiler.

Altm??l? y?llarda te?men olanlar ?imdi orgeneral'dirler. Kar??lar?nda gençlikleri var.

Bozanlar bozuluyorlar. ?slamla?t?ranlar, ?slam öncesi döneme ko?uyorlar.

Fa?izme t?rman?? ve laisizmden kopu? el eledir. (1976)

Türkiye 'de fa?izmin kütle temeli, ancak ?slam'a dayan?larak yarat?labilir. (1976)

Tampon devlet" olarak kurulmak, çökü? ile katolik nikâh? k?ymakt?r.

Tarihini de?i?tiremeyenler, talihini de?i?tiremezler.

Tanzimat ayd?n? saft?r, Me?rutiyet ayd?n? eklektik ve ödüncüdür, ?dare-i Maslahatç?.

Her büyük devalüasyon Türkiye'de rejim de?i?ikli?ine neden olur.

Türkiye'de ve Malezya'da dinselle?tirme, ilahi huzur de?il, fabrika huzuru içindir.

Kemalizm bizi ileriye götüremez. Biz Kemalizm'den geri dü?meyiz.

Hamidizm'den iki yol ç?kar. Biri, Kemalizm ve di?eri Enverizm'dir.

Dünya Yahudili?i'nin Filistin'e yerle?mesi Sultan Hamid zaman?ndad?r.

Hamid, bir politika okulu'dur ve so?ukkanl? incelemeden bugünü anlamak zordur.

Sosyologlar hiç bir ?ey bilmezler.

Halil Berktay tarihçiyse ben de Marilyn Monroe'yum

Do?an H?zlan yazarsa ben de Nicole Kidman'?m.

Ben bir imalat hatas?y?m.

Politikada "yenilgi", bilimde "yanl??" en büyük ö?retmendir.

Popülizm art? Ampirizm e?ittir köylü kurnazl???.

Bilim, basit ipuçlar?ndan büyük sistemlere uzanan bir kurgudur.

Türkiye için, Avrupa, bir batakl?kt?r.

Teorik gelene?i olmayan ayd?n bukalemun özelli?i gösterir.

?nsan, ba?kas?n? be?enirken, kendinde olan? be?enir.

Sevginin kayna?? ortakl?kt?r. Sevmek, bir ba?kas?n? geli?tirmektir.

Sevgiyi sosyalizmden ç?karmak, insan? sosyalizmin d???na itmekle birdir.

Yürüyemeyen, yürüyene kin duyar. Dönek dönmeyene sald?r?r.

A?k, devrim, bilim, ayr?nt?dad?r.

Despotizm ile irtica el eledir. Birisi varsa di?eri mutlaka oradad?r.

Devlet, bir durumdur ve demokrasi, bir devlet durumudur.

Ben, bana demokrat denilirse bunu küfür say?yorum. Ben demokrat de?ilim.

Yürek, akl?n özgürlü?üdür.

Pamuk, Türkiye nüfusu içinde yazar olacak en son birkaç ki?iden birisidir.

Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir.

Dil ve bilim, insanl???n en büyük ve en yarat?c? iki basitlemesidir.

Politika, iki dü?man toprak aras?ndaki may?n tarlas?nda danst?r.

?lericilik, yenili?e dü?man halk? yenilikçi yapma mücadelesidir.

Ayd?n, akl?yla ve inatla mücadele eden insan'd?r.

Ayd?n yaratmaya yönelmeyen ayd?n dü?manl??? gericiliktir.

Musul al?nmazsa, Diyarbekir verilir.

Kapitalist düzende devlet, kapitalistlerindir. Tekelli düzende, tekeller devletindir.

Eylülist darbe, tekelli düzeni temel renk ve çizgi yapma operasyonudur.

Yo?unla?m?? dü?ünce eylemdir. Yo?unla?m?? eylem teori.

Tekelli düzende dünyan?n her yan?nda büyük bas?n devletle?mi?tir.

Naz?m Hikmet Ran'in düz yaz?lar? hiçbir ?eydir.

Pratik günü ya?amakt?r. Teori gelece?i. Pratik, gelece?i haz?rlar; teori haber verir.

Ben bir Amerikan sevmez yarat???m; Amerikanofob olmaktan da mutluyum.

Kenan Evren ne yaparsa ?srail için yapar.

Pkk pkk diye diye Barzani'ye devlet kuruyoruz.

27 May?s, kesin bir halk hareketi ve devrimidir

Demokrasi ile laiklik aras?ndaki tek ili?ki, birbirinin z?tt? olmal?d?r.

Ülkede "me?ruiyet" kavram?, me?ruiyetini yitirmi?tir.

Marx'ta en büyük revizyonu yaparak, Marx'? iktidara götüren Lenin'dir.

Lenin a??r? bir politisyen, Marks a??r? bir bilimadam?d?r.

27 May?s, halk hareketinin orduyu etkilemesidir. 12 Mart ve 12 Eylül halka kar??d?r.

Demokrat; y?lg?n, y?l???k insan türüdür.

Türk ayd?n? mazo?isttir.

Yaln?zl?k korkusu, Türk ayd?n?n?n obsesyonudur.

??çi s?n?f? dalkavuklu?u i?çi s?n?f?n? s?f?rlamakt?r.

Sosyalizm hala ki?ilikli insan yaratman?n tek düzenidir.

Türk ayd?n?n? sarst?m. Türkiye tarihinin alt?n? üstüne getirdim.

Soysuzlar?n görgüsüz dans?na turizm ad?n? veriyoruz.

Tekeliyet'te darbe seçim'dir.

Sanatta popülizm, politikada dar pratik, bilimde amprisizm Türkiye'yi kemiriyor.

Tarih on y?llarla yaz?l?r, on y?llar Türk ayd?n?n ba??n? döndürür.

Türk ayd?n? on y?llarla ölür, dergilerle do?ar.

Ordu'yu aç?klay?c? olarak kullanmak, ahmakçad?r. Ordu aç?klanmaya muhtaçt?r.

?srael, Türkiye'de ?srael'de oldu?undan daha güçlüdür.

Ar?nç, kasaba avukatl???n? a?amam?? bir adamd?r.

U?ur'un kayb? bana "emir" geldi. Sürgüne ç?kma karar?m kesinle?mi?tir.

?srael'i devlet olmu? bir konspirasyon olarak tarif edebilirim.

Tekeliyet'te din ticareti ve p*rno fabrikasyonu zorunludur.

Oligarklar, bu kadar dindar ve bu kadar porno kar olmasalar, fabrikalarda bu sükuneti sa?layamazlar.

Tekeliyet'te ya?amak, en a?a??l?k hal'dir.

Dinsellik mi eninde sonunda ö?renme kabiliyetini tüketmek olmal?d?r. Tarikat m? eninde sonunda dini bozmakt?r.

Sufizm mi, tasavvuf da diyebiliriz, eninde-sonunda ak?ldan ç?kmak't?r. Sürekli vecid ya da nöbet halidir.

Hürriyet Gazetesi, ?srael'in kurulu?uyla senkronizedir. ?srael'in kurulu?unu desteklemek için var.

Tarikatlar m?, judaizedirler. Ba?ta Gülen Tarikat?, ?srael muhibbi'dirler. Kurtulu?'ta ?ngiliz Muhibbi'leri bir avuçtular ve ?imdi ?srael-muhibbi'leri sel oldular.

Türk gericili?i ile Kürt gericili?inin ittifak?n? önlemek ve Türk devrimcili?i ile Kürt ilericili?inin ittifak?n? kurmak, bu benim yürüyü? ilkelerimden ve en önemlilerinden birisidir.

Lenin, güçsüz Rusya sosyalizmi ile güçlü Rusya devrimci demokratlar?n? birle?tirip, mucizevi yollarla iktidara götüren kimsedir; yolu, sosyalizmi iktidara götürüyor.

Mülkiyetin taban?nda korku vard?r. Korkunun kald?r?ld??? bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmi? cimriliktir.

Türk ayd?n? tercüme odas?nda do?du, ancak bir büyük ö?retmeni var: Yenilgi Ö?retmen.

Herkes yapt??? i?e benzer. Bugün büyük bas?nda çal???p da öküz olmamak mümkün de?ildir. Zordur. (1992)

Zor hapislik, güzel a?klar türünden, anatomi ve fizyoloji dersidir, insana kendi vücudunu ö?retiyorlar.

Hapishanelerimizin tarihi, bir aç?dan mizah?m?z?n tarihidir. Ve mizah en bar??ç?l silah?m?zd?r.

Yeni insan, yeni tarih demektir. Ben insan?n gelece?ini de?i?tirmek için tarihini de?i?tiriyorum.

En önemli kayg?m, genç ku?aklar?n yazd?klar?m? yeterli ölçüde tart??madan kabullenmeleridir.

Sovyet düzeni kendi içinden ve ideolojik zaaf nedeniyle çöktü. Türkiye Cumhuriyeti, kendi içinden, ideolojik nedenle çökmektedir.

Sosyalist sistemin çökü?ü ne ekonomik ve ne de teknokratiktir. Sovyet sistemi öncelikle politik ve bunun içinde etik nedenlerle çöktü: Sosyalist insan? yaratamad?.

Sosyalizmin çözümü, Trotskiy ve Mao'yu ya?at?yor. Ancak Trotskizm ve Maoizmin kökünü kaz?yor.

?nsanlar uygar olduklar? müddetçe en güzel sorular? soramazlar, çocuk olduklar? müddetçe en güzel sorulara ko?arlar, kafalar?nda menedici bir kural veya sansür yoktur.

Pkk'y? pkk yapan Kenan Evren'dir. Diyarbak?r hapishaneleri olmasa Pkk'n?n hiç bir gücü olmazd?. Bunlar? yapan Kenan Evren'dir.

Red, bir yeni bilme düzlemine ba?lang?çt?r. Ütopya, akl?n toplumsal duvarlar?n? y?karak akl? güçlendirme i?idir. Kurgu, teoridir.

Devrimci politka, eninde-sonunda, bir bilgi sorunudur. Devrimcilik, eninde-sonunda, epistemolojik bir süreçtir.

Devrimci politkac?; kendisiyle dü?man merkezler aras?nda eylemli-bilgi oyunlar? kuran ve oynayand?r.

Pratik, teori de?ildir. Teori, tek tek pratikten çok ötedir. Teorinin geçerli say?labilmesi için kendisine t?pa t?p uyan bir pratik bile gerekli de?ildir.

Toplum; devrimcilere, ak?ll? ve inatç? ?izofrenler olarak bak?yor. Hep hapse koyuyor ve f?rsat buldukça ba?lar?n? vücutlar?ndan ay?r?yor.

Arkada?lar?m, Dostlar?m, Yolda?lar?m Bir toprak en saf olanlar?nd?r. Bir ülke en do?ru olanlar?nd?r. Bir yurt u?runa sava?anlar?nd?r

?nsan akl? sonsuza yatk?nd?r. ?nsan yürüyü?ü sonsuza yöneliktir. Sonsuza bakmayan her yürüyü? tökezlemeye ve dü?meye mahkumdur.

Bir yanda sürüler ve di?er yanda oligarklar varsa, demokrasi bitmi?tir. Ben ölmü? at? k?rbaçlam?yorum.

Tek ba??na kendimi ne kadar geli?tiririm" de?il. "Kendi ba??ma ba?kas?n? nas?l geli?tiririm" ilke budur.

Sezen Han?m ishal olmu? ama ne yaz?k ki Sezen Han?m'dan ç?kanlar?n hepsi beste olmu?. (2007)

S?nav, ö?renmenin dü?man?d?r. Korkmadan, tembel suçlamas?na ald?rmadan, s?navs?z e?itim istenmelidir.

Üç ihaneti ya??yoruz. Bir, kemalistlerin kemalizme ihanetidir. ?ki, müslümanlar?n islama ihanet tarihindeyiz. Üç, meslek ve/veya kariyer sahiplerinin mesleklerine ihanetini görüyoruz.

Ders kitaplar?, bilimsel geli?menin ayak ba?? ve giderek dü?man? oluyor.

Eskiden cahil diyorduk ve ?imdilerde kibar olduk, üniversite hocas? diyoruz.

Üniversitedeki profesörlerin, ö?rencilerinden cahil olduklar? bir a?amaday?z.

Darwin, ma?araya konan bir insan?n körle?ti?ini yaz?yor. ?nsan?n geli?mi? türü olan ayd?n da bunu tersi oluyor: Karanl?kta gözü büyüyor.

Ayd?n olmak ayn? zamanda yapmamay? yapamamak demektir.

Ya?amak, bir dünyaya gözleri kapamal? ve bir ba?ka dünyaya bakmakt?r; yürek istiyor. Ya?amaktan korkmak, yozla?mak oluyor

Ba?kalar?n?n cinayetlerini i?lemeye mahkûmum; çünkü cumhuriyet, yüksek estetik, yüksek ahlak ve yüksek ak?l idaresidir.

Zülfü Livaneli, ça??n en büyük cambaz?d?r. 15 y?l bekledim biriniz belki söylersiniz diye... En sonunda 'Teneke seslidir, ' dedim. Herkes, 'Hocam sa?ol, ' demeye ba?lad?.

Emperyalist a?amada insan, ilke olarak, yeteneksiz ve beceriksizdir.

Toplumumuz, üst üste konmu? paran?nki d???nda bütün derinliklerden korkuyor.

En ?iddetsiz toplumlar, geçmi?i ve gelece?inde, en yo?un ?iddet içeren toplumlard?r. (1986)

Kemalizmin etkinli?inin kalkmas?, Türkiye'de ?iddetin ba?lang?c?d?r. (1986)

Türkoloji temelinde bir ?ngiliz icad? ve disiplinidir.

Türkiye'de Türkoloji'nin ve Türkizmin geli?mesine katk?da bulunanlar?n Azeri, daha do?rusu Kafkas ve daha da do?rusu ?ç Asya ba?lant?lar? aç?kt?r.

Önce Türkoloji ve sonra Kürdolojinin do?u? ve geli?mesinde emperyalizm ve emperyalistler aras?ndaki çat??man?n önemli rolünü netlikle görebiliyoruz.

Türkoloji esas?nda bir ?ngiliz ke?fi ise, Rusya'n?n da, Kürdoloji'yi ke?federek buna cevap vermesini beklemek zorunludur.

Sovyetler Birli?i'nin çözülmesi ise Kürdoloji'de bir bo?luk yaratm??t?r. Amerika'n?n burada bir bo?luk b?rakmamak için h?zla harekete geçti?ini görüyoruz.

Ama Türkoloji'nin Bat? ve Kürdoloji'nin Rusya kaynakl? oldu?unu ileri sürerken, Rusya'da Türkoloji çal??malar?n?n olmad???n? dü?ünmemiz ve anlamam?z imkans?zd?r; böylesinin çok yan?lt?c? olaca??n? belirtmek

durumday?z.

Truman Doktrini, Ortado?u'nun emperyal sorumlulu?unu, Büyük Britanya'dan Birle?ik Devletler'e geçiriyordu. Bu Türkoloji'nin de devri anlam?ndad?r. ?kinci Dünya Sava?? sonras?ndan itibaren Türkoloji'nin bir Amerikan disiplini haline geldi?ini sapt?yoruz.

Bana bugüne kadar binbir türlü ?ey söylendi. Hayatta en çok ho?uma giden ?ey de bana deli' denmesidir. Hele deli çocuk' denirse daha da ho?uma gider. Do?an Avc?o?lu ise Yalç?n, dehayla delilik aras?nda gidip geliyor' demi?ti.

Yön aray?c?s? de?il, Devrimciydi. Devrimci Do?an bir inatt?r; yolundan hiç dönmedi. Kendi yoluna gölge dü?ürecek en küçük bir ad?m atmad?.

Hocalar?ma büyük ?ükran duyuyorum, lisedekilere de üniversitedekilere de. Ama bir üniversite ne demektir biliyor musun? Ben e?er üniversiteyi birincilikle bitirdiysem, ben bugün bu hale geldiysem, bu, üniversite kantinindeki yolda? ö?renci arkada?lar?m?n katk?lar?yla oldu. Beni onlar yeti?tirdi.

Beni yolda? ö?renciler yeti?tirdi. Beni Ergin (Günçe) yeti?tirdi, beni Cemal (Süreya) yeti?tirdi, beni Taner Timur yeti?tirdi.

Tanr?'lar m? peygamberleri, yoksa peygamberler mi Tanr?'lar? seçtiler; ?nönü, Atatürk'e ve Lenin, Marx'a ne kadar muhtaçt?lar, sorabiliyoruz. Belki de peygamberler Tanr?'s?z, kendilerini güvende hissetmiyorlar.

Benim yapt???m tarihimizi zenginle?tirmektir. Bu, tarihimizi halkla?t?rmak ve insanile?tirmek anlam?ndad?r.

Yazd?klar?mla Türk dü?üncesini altüst etti?imi kabul ediyorum. Bana yöneltilen her türlü övgü ve bu arada husumetin kayna??nda bu altüst edi?in bulundu?unu biliyorum.

Büyük Kurtar?c?'n?n ve ?smet Pa?a Hazretleri'nin Musul'un al?nmas?yla ilgili bir vasiyeti oldu?unu ben aç?klad?m.

Cumhuriyet, 1925/1926 y?l?nda kurulmu?tur.

Teslim eden teslim alan?n libas?nda ise ?iiri bir hal var, demektir.

Her çökü? tahlilini, köke kadar uzatmak durumunday?z. Çökenin kökünü pür s?hhat ve ink?raz tahlillerinden masun tezekkür edemeyiz.

Filozof Kant iyi'nin kendi halinde iyi oldu?unu yaz?yordu. Ben de do?ru pe?inde ko?man?n ba?l? ba??na, do?ru oldu?una inan?yorum.

?ster imam nikah? olsun, ister kilisede tamamlans?n ve ister laik yerel yöneticiler taraf?ndan imzalans?n, nikah, bir borçlar hukuku sözle?mesidir. Temelinde birlikteli?i ba?latmak de?il, süreklili?ini güvence alt?na almak var.

1956-1966 dönemini Türkiye'de Kemalizm'in en yüksek, en parlak, en yarat?c?, en co?kulu dönemi olarak dü?ünmek gerekir.

Türk Silahl? Kuvvetleri'nin zoruyla, ülkeye görülmemi? bir dinsellik giydirdiler. Daha önceden ba?lam??t?, ancak, eylülist rejim, dincilikte, ölçü tan?m?yordu.

Ç?lg?n Türkler, Kemalizmin gecikmi? cenaze törenidir. Art?k yüksek komutanlar? kemalist sayamay?z. Bir cenaze töreni gerekiyor ve k??lalara Ç?lg?n Türkler'i ald?r?yorlar.

1789-1991 Ça??'n?n sonras?nday?z. Meraks?zlar dünyas?nday?z. Sürü sürü sürülere benziyoruz. En sürüler, en tepedeler.

Yüksek hedefleri öneriyorum. S?navs?z e?itim, s?navs?z bir üniversite, s?navs?z bir toplum için mücadele öneriyorum.

Bizler Kemalizm'den geri dönülmesini kabul etmeyiz. Geriye bakt???m?zda, Kemalizm, bizim frenimizdir. ?leriye bakt???m?zda, Kemalizm'in ötelerine aç?lma zorunlulu?u duyuyoruz.

Komedi, insano?lunun önlenebilir çeli?kilerinin gülünçlü görüntüsünü sergilemesi ise, ütopya da toplumsal düzeltilebilir bozukluklar? gidermek için tasar?lar haz?rlamakt?r.

Anayasan?n, karakollardaki yang?n talimatnamesinden daha kolay de?i?tirilebildi?i bir iklimdeyiz, seçim hukuku bir pabuççu mu?tas?d?r.

Ayd?nlar?m?z? yordu?umu biliyorum. Solumuzu ürküttü?ümden ku?ku duymuyorum. ?a??rm?yorum; yüre?i da?lanm?? ve iradesi çökertilmi? olanlar?n g?das? yanl??lard?r ve yanl??lar, bunlar? rahatlat?yor.

Kundera ç?kt?, Türkiye'de yer yerinden oynad?, o zamanlar en sevdiklerim bile müridi olma yolundayd? ve ben, çok tats?z bir i? yapt?m, bir cahil ve ihanete tap?nan bir dejenere oldu?unu kaydettim; Sovyetler y?k?ld?ktan sonra art?k kö?esinde bir zavall?d?r.

Modern bilgi teorisi, ya?am? gerçek bir heyecan haline sokmu?tur. Bilgi ile maddenin ayr?lmad??? bir zamanda, uç bir aktivist için, ya?am, teori ve ya?ama alan? ise epistemolojidir.

Her eylem bir bilgi ak??? ya da radyasyondur. Mutlak cevab? vard?r. Da? çiçekleri bile habercidir. Titre?erek haber verirler, bu, bir haberdir.

Ayd?n biraz da uyumsuz olabilendir. Ya?ad??? ortam ile çeli?kisi olan kimsedir. Ayd?n, biraz da kendisiyle çeli?kisi olan kimsedir. Çünkü ayd?n, tan?m? gere?i, geli?en kimsedir. Ama çeli?ki olmadan geli?me olmaz. Ayd?n geli?en, geli?irken, biraz da, geli?tiren kimsedir. Geli?tirmeyen, ayd?n olmaz.

Post-modernizm ayd?n dü?manl???d?r. Cehalete övgü'dür. ?nsanl???n dü?ünce plan?ndaki kazan?mlar?na kar?? bir hunhar sava?t?r.

Yap?salc?l?k, ak?l sürecinin dejenerasyonudur. Postmodernizm, ak?l dü?manl???d?r.

Devrim, kopu? demektir ve devrimciler, kopu?u ön plana ç?kar?rlar. Bilim devaml?l?kt?r, bilim adamlar? süreklili?i i?lerler.

Anadolu ?htilali, Kemalist tarihin yazd???na oranla, daha belirgin bir süreklili?i ve çok daha az keskin bir kopu?u temsil etmektedir. Kemalist tarih, Anadolu ?htilali'ni geçmi?inden ve çevresinden gerçekte oldu?undan çok daha derin bir biçimde koparmaktad?r, kaz?lan hendekler zamanla doldurulamam??t?r.

Çerkez Ethem'in Yunan kuvvetleriyle birle?ti?i iddias?, bugün resmi tarihin parças?d?r, büyük bir tarih falsifikasyonudur.

Ethem, bütün komutanlar?n? ve askerlerini, kurtulu?'a kat?lmaya ikna etmeye çal??m?? ve mücadeleye bir tek kur?un s?kmam??t?r. Elenler'e teslim olduktan sonra Ethem'in mücadeleye hiçbir zarar? olmam??t?r. Ethem'in hain oldu?unu kan?tlayan bir tek i?aret bulunmamaktad?r.

Tezler'de, bir b?çk? makinas?n?n ba??nda oldu?umu dü?ünüyordum; baba mesle?im, h?zarc?l?kt? ve fabrika denebilirdi, kütükleri kesip düzlemeye bay?l?rd?m. Kolumu kapt?rabilirdim, beni, yakla?t?rmazlard?.

Sonra bilimsel bir h?zar makinas?n?n ba??na geçtim, h?zar fabrikas? da denebilir, öyle dü?ünüyordum, tutars?z, kaba olanlar?, kesip at?yordum. Önce durdurmak üzere hücuma geçtiler ve sonra sustular; ancak, h?zarlar?n kütükleri keserken iç yakan bir sesi vard?r, hep duydum.

Saymak istemiyorum, a- Birinci ?nönü Zaferi'nin yoklu?u, b- ?lk Kur?un'un ?zmir'de de?il, Dörtyol'da at?ld???, c- Çerkez Ethem'in hain ve d- ?eyh Sait'in casus olmad???, e- Sovyetler Birli?i'nin, Türkiye'den toprak ve üs istemedi?i, benim, bilimsel h?zar?n marifetleri aras?ndad?r. Hepsi de?il, son derece küçük yüklemedir. Bunlara, bir tür olumsuzla?t?rma da diyebiliriz.

Genç Türk Devleti'nin kar??la?t??? en yayg?n kavram?n ba??nda ?eyh Sait vard?; a??r? muhafazakard?, ta?ral?yd?, ortodoks bir nak?ibendiydi ve bu nedenle alevi inançl? kürtleri bile kendinden saym?yordu; liderlik niteliklerinden yoksundu ve buna kar??n ba?kald?r? h?zla yay?ld?. sonunda ma?lup oldu ve idam edildi; geriye isyan?ndan çok, ingiliz casuslu?u kal?yordu. Türkiye, yayg?n olarak, bunun da bilimsel kan?tlarla desteklenmedi?ini benden ö?renmi?tir.

Diplomatik belgeler, ?eyh Übeydullah ile bedirhan ahfad?n?n, birbirini, ingiliz ve frans?z makamlar?na "frans?zc?" ve "ingilizci" olarak ihbar etti?ini göstermektedir; bu ihbarlar belgelidir. ancak art?k tümü aç?lm?? ingiliz belgelerinde, Sait ile ingilizler aras?nda herhangi bir temas?n ve "adam? olman?n" kayd?na rastlam?yoruz.

Ara?t?rmalar?m, beni bu iddian?n kayna??na götürmü?tür. isyan s?ras?nda, Tkp ad?na, moskova'daki basit bir bas?n aç?klamas? kaynakt?r. bu iddia önce Moskova ve sonra da Ankara'da benimsenmi?tir; Moskova, o s?rada de?erli müttefiki Türk Devleti'ni destabilize edecek bir hareketin, zaman?n emperyalist lideri Londra'ya yarayaca??na hükmetmi?tir, bu hüküm yanl?? de?ildir. Ancak bu do?ru ç?kar?mdan, istidlal yoluyla, Sait'in casuslu?una geçmek, do?ru mant?k olmamaktad?r.

Türkiye tarihinde bir Çerkez Ethem Olay?, bir Mustafa Suphi Olay? ve bir ?nönü Zaferi Olay? var. Her biri ayr? ayr? yerlerde ve ayr? ayr? tarihlerde anlat?l?yor. ?imdiye kadar yap?lmayan? yapt?m: Hepsini beraber anlatmaya çal??ttm. Ba?ard???m? san?yorum. Çünkü çok zor de?il. Hepsi de 1920 y?l? sonbahar?nda ba?l?yor ve 1921 Ocak ay? sonunda bitiyor. Üçü de iç içe. ?u anlamda: Çerkez Etem ve Mustafa Suphi'yi temizlemeye kararl? Anadolu ?htilâlcileri, temizlik hareketlerini maskeleyebilecek bir zafer ar?yorlar. Mutlak yaratmak zorunlulu?unu duyuyorlar. ?nönü'de yarat?yorlar.

Ülkemiz, sermaye birikiminden ba?ka bütün birikimlerin reddedildi?i bir yap?ya dönü?mek üzeredir.

?nsanlar her gün lahmacunu kolay kolay kabul etmezler. Gerçekten insanlar güzel ?eylere lay?kt?r. Ancak Türkiye'nin kapitalizmi, bundan sonraki dönemde i?çi ve emekçiye yaln?zca lahmacun vaat edebiliyor. Amma bunun da tek ba??na yetmeyece?ini bilmektedir. Bu yüzden lahmacunla birlikte i?çi ve emekçiye, bir de öbür dünya' vaad edecek. Öyleyse, Türkiye, kendi iç dinami?iyle, daha a??r? bir dinselli?in bask?s? alt?na girecek. (1979)

Türkiye, büyümezse küçülür.

Cumhuriyet iktidar? s?n?rlamak demektir ve her kim "s?n?rs?z iktidar" vaaz ediyorsa, bir cumhuriyet dü?man? ve y?k?c?s?d?r.

Plütokrasinin altm??l? ve yetmi?li y?llardan korkusu, Cumhuriyet'ten korku olmu?tur. As?l y?kmak isteyen, plütokrasidir. Y?k?c?lar?, yaratt?lar.

Siyasal iktisad?n duygusuz fakat aç?klay?c? mant???yla bak?nca ortaya ?öyle bir sonuç ç?k?yor: Ufukta ?slam var. Asl?nda ?slamc? bask? ?imdi de var. Ufukta olan daha derin bir dinsellik . (1979)

?imdi çok daha kapsaml? bir askeri müdahalenin tersini yapmas? mümkün. Tersi ?u: Erbakan'? Türkiye siyaset sahnesinden silip Erbakan'?n temsil etti?i ?slamc? dinsel politikay? daha yo?un bir biçimde uygulamak. (1979)

Hürriyet de, mutlak tan?m? imkans?z sözcük ve kavramlar aras?nda ve belki de ba??nda yer al?yor; ta??n hem özgür ve hem de esir oldu?unu söylemek mümkündür ve bu hürriyetin anlat?lmas?ndaki zorlu?a i?aret etmektedir. Hareket, istek veya al??kanl???n? kaybetmi? katman veya s?n?flar?, hareket etmedikleri için özgürlükten yoksun sayabilir miyiz; bu nedenle, özgürlü?ün bir hareket durumu ve sadece hareket durumu de?il, ayn? zamanda s?n?rlarda ve s?n?rlar? zorlayan hareket hali oldu?unu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dolay?s?yla, bir yan?yla öznede hareket iste?i ve di?er yan?yla, s?n?rla çat??ma hali yoksa, özgürlü?ün varl???n? söylemek, sözcü?ün olumsuz anlam?nda, metafiziktir.

#1500

 
© 2015
AŞK