Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yaln?zl?k Mesajlar?

Bir yürek nelere yeterse, bir can bir can? ne kadar severse bir damardan ne kadar çok kan geçerse, ya?am ölüme ne kadar de?erse, sen de benim için o kadar de?erlisin.

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin...

Bugün mavi bulutlar? avucunuza mutlulu?u ba? ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güne? yaln?zca sizin için do?sun sizi seviyorum! Sevgililer gününüz kutlu olsun.

Sabah seni izlemesi için bir melek yollad?m pe?inden ama dü?ündü?ümden de erken döndü. Ne oldu dedim? "Bir melek asla ba?ka bir mele?i izleyemez" dedi Can?m...

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??;tutabildiklerin senin sevgin, tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.

Gözlerinde mutluluk, a?k, sevgiyi gördüm A?k?m

Hayatta iki kör tan?yorum ; 1. ´si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2. ´si beni göremeyen sen...

Bir Gün Cehennemde Kars?la?abiliriz. Sen Kalp H?rs?z? Oldu?un için , Bense Tanr?y? B?rak?p Sana Tapt???m için

GÜNE??N BUZ TUTTU?U YERDE B?R ALEV GÖRÜRSEN O B?L K? YALNIZ VE YALNIZ SEN?N ?Ç?N YANAN KALB?MD?R.

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

insanlar k?rm?z? güllerin pe?inde ko?arken ayaklar? alt?nda ezilen papatyalar?n fark?na bile varmazlar

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

YALNZILIK D?? AGRISINA BENZER SANCISI GECE BA?LAR

Kaderim sensizlikse, Kaderim Yaln?zl?ksa kaderim unutulmaksa, Kaderim kalle?çe Vurulmaksa ben kaderimin Arkas?nday?m...

Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak Korkum Kur?un Yemek De?il;Kalle?çe Arkadan Vurulmak Korkum Ölüm De?il, UNUTULMAK...!!!

Gecenin Iss?z Karanl?g?nda Ümitlerimin Tükendigi Anda Tek Ki?i ?stiyorum YANLIZLIGIMA!!!

benim yaln?zl???m seni getirmeli gecelerde. ?l?k bir yaz gecesi katran karas? yüzün. kah ya?anm??l??a, kah ya?anacaklara bir küfür savurmal? kafa tutmal? dalga dalga vurmal? gerçekler yüzüne dönüp ard?na bakmal? korkmamal?s?n bir kez daha, bir kez daha demelisin

her aya bakt???nda beni hat?rla, y?ld?zlar gözlerine tak?l?rsa gözlerine bakt???m? sak?n unutma, avuçlar?na bir yaprak dü?erse sak?n b?rakma ak?am olup gün batt???nda ???klar yan?p, ay ç?kt???nda gözlerine uyku dolup ta?t???nda benim de seni sevdi?imi ve özledi?imi sak?n unutma...!

görmeseydim yüzünü, dola?masayd?m seninle ayn? sokakta kolkola ?imdi yanl?z?m burda bu dört duvar aras?nda hapislik tutsakl?k bir yana dayanam?yorum yoklu?una

Yine yaln?z b?rakt?n Yine tek ba??ma dü?üyorum Kar Tanesiyim ama Sen yoksun ü?üyorum

YANLIZIM D?YE ÜZÜLME! ZATEN ?NSAN DO?ARKENDE, ÖLÜRKENDE YANLIZDIR!!!...

vakit gece yar?s? ben hala seni dü?ünüyorum içimde tarif edilemez hüzün gelecek mi diye ben dü?ünmeye devam ediyorum sensiz bo? geceler de yaln?z ba??ma gelirsin diye.........

Seni özlemek can?ma tak etti Birtanem özlemek, izlemek yollar?n? gözlemek Hep sevece?im seni ömrümün sonuna dek

 

Sonsuzlu?um beni tan?mad? yanl?zl???m f?rt?nal?..!

bir yürek nelere yeterse, bir can nekadar severse, bir damardan nekadar cok kan gecerse, yasam bir ömre nekadar deyerse sende benim icin okadar degerlisin. seni hep sevecegim sen beni sevmesende bunu unutma. Hep kalbimdesin

NESCAFE bile 3 ü 1 arada bi tek ben yaln?z?m

Seni sensizlikle hat?rlay?p seni dü?ünüyorum, bu haytta sensiz kald?m, yanl?z?m ü?üyorum

bir gece kap?n? çalarsa yaln?zl?k açma b?rak d??ar?da kals?n hayat ne kadar zor ve ac?mas?z olsa da HAYATI öyle MUTLU ya?a ki kap?daki yaln?zl?k yaln?zl???ndan utans?n

dün yine hiç tan?mad???m bi erke?e s?rf sana benziyo diye usulca sokulup merhaba dedim

Yenildim, , , aç kap?n? yaln?zl???m, ben geri geldim...

bi yürek vard?r hep k?r?lan bir sevgi vard?r hep mahvolan bir ki?i vard?r hep sevipte kalbi k?r?lan bide yaln?zl?k vard?r herzaman yan?nda olan:(

sigaramdaki dumad?n sigaray? b?rakt?m kadehhimdeki içkiydin içkiyi b?rakt?m geceleri ruyamd?n uyumay? b?rakt?m bakt?m sensiz ya?anm?yor ya?amay? b?rakt?m

 

Hikayemi Ba?tan Sona Kadar Okudum Ad?na Yaln?zl?k Koydum..

Yaln?zl?k ALLAH a mahsustur ben sadece Di?er Yar?m? bekliyorum.

Zindan Olmu? Gecelerim, Gözya?? dolu hecelerim, bütün ?iirlerim Sadece Sanad?r Yaln?zl???m Benim Her?eyim..

B?rak?p giden ellere depil, Yalan Söyleyen Sözlere isyan?m, Odamdaki gözya?lar?ma de?il yaln?zl?klarad?r feryad?m..

Sessiz bir film olmu? hayat?m ne duyuyorum ne duyuluyorum, Yaln?zl?k Olmu? Benim Ad?m Sadece Gecelerin Gölgesinde Ya?ar?m.

ihanetinin bedeli gözya?lar?m olsa da, Yaln?zl???m bile senden daha gururludur, sen bir hiçsin benim için..

Sen yaln?zl?k nedir Bilirmisin? Bilseydin beni terk Etmezdin! Sen Ölüm nedir Bilirmisin? ?imdi Ölümü Senden Daha Çok Sevdim!

Gidiyorsun ya uzaklara Hiç Bilmezdim benden Böyle Kaçaca??n? yava?ca, ?imdi bak?yorumda Maziye 3 Sene Hayat?m?zda Sadece Ya?anan K?sa Bir fiLm Olmu? 3 Saatlik...

Kalbimde B?rakt???n Ac?n?n Eseri Nas?r tuttu Art?k Atmaz Oldu kalbim, Bakmaz Oldu Gözlerim En Kötüsüde yaln?zl?k Oldu Dertlerim..

Yaln?z Kalda?ysam Sebebi ben De?il, Dünyadaki Oyunculard?r...

Sonunda yaln?z kalaca??m? Bilseydim Seni De?il, Hayallerle ya?amay? tercih Ederdim.

Yaln?zl???m tek Dostudur Sigaram, Gözya?lar?m?n tek Sebebidir Ayr?l???n ?ark?s? Benden Sana Gelsin Belki Sende Bir Gün Yaln?zl??? Seversin bana B?rakt???n Gibi..

uyku uzak kald? bana ne gülmek ne ko?mak istiyorum art?k hatta ayakta duramaz hale geldim tek tutundu?um dal?m var Oda YALNIZLIK!!!

Yaln?zl?k Filminin En inand?rc? Sahnesini ya??yoru?z Sen B?rak?yorsun Ben ise A?l?yorum...

B?rakt???n Sadece Ellerim De?il B?rakt???n Asl?nda Benim Umut Ba?lad???m hayallerimdi...

Karanl?k Bir Dünyada ya??yorum Sessiz Sakin Bir Hayat?n Yaln?z kalm?? ?iiriyim

Sesini özlemi?ken Suskun kalbim, Hala Git Diyorsun bana B?rak diyorsun beni hayat?mla Ba?ba?a, Peki Sen Böyle istiyorsun ya Ben Ne yapay?m ölümün So?uk Kuca??nda?

Yaln?zl???m Seni Unutmayla Biticekse Seni Unutmak için kalbimi Sökerdim Ama benim kaderimde yaz?l? Yaln?zl?k...

Bo? Odamda Yine Ben ve Sana besteledi?im ?ark?larla Ba?ba?a Kald?m Ben Yine Sensiz ve Yine Yalnizim Sevgilim...

Al??amad?m Sensizli?e Al??amad?m Senin çekip Gitmelerine, ve Malesef Al??amad?m Gülmeye özür Dilerim hayat Yine Yaln?z?m!

Asl?nda ben seni de?il sen beni kaybettin, gidene 3 gün a?lar?m sonra yaln?zl???ma sar?l?r unutmaya çal???r?m vefas?zd? gitti derim...

Seninle bir çekirdek ailenin yap? ta?lar?n? olu?turmak isterken, sen ne çekirdek b?rakt?n ne ta? b?rakt?n deprem gibi geldin ve gittin...

Asla Unutmad?m ve Unutmayaca??m Bu kalp Seni unutmak için Sevmedi yaln?z kalsamda hayalinle Avunmas?n?da Ö?rendim Ve ?ark?larada yaln?zl???m? Ö?rettim!!!

Son kez Duydum sesini titrek ve ürkekdi saklad???n bir ?ey vard? belli, Ad? Yaln?zl?kt? Cümlelerde Gizli..

Yaln?zl???m?n Ba?kad??? yerde, Korkular?m Bitmi? Demektir.

Ben Yaln?zl??? Seçtim, A?k Ac?s?n? Terk ettim!

BIRGUN HAYATIN BUTUN GUZELLIKLERINDEN VAZGECIP, OLUME SESSIZ SEDASIZ GITMEK ISTERSEN, YANIMA GELKI SANA SENSIZ YASAMANIN, SENSIZ OLMANIN OLUM OLDUGUNU GOSTEREYIM...

SURU KALABALIGINDAN, BIR KARTALIN YALNIZLIGIDIR BENIMKISI. YAGMUR SONRASI GOZYASI GIBI CIG TANESININ YALNIZLIGIDIR , ASK ICIN SOLAN YALNIZLIGIDIR.

SEN HIC GECELERI SABAHLARA KADAR AGLADINMI YANLIZLIK NEDIR BILIRMISIN SORARIM SANA....

DUDAKLARIMDAN DUSURMEDIGIM BIR SIGARA GIBISIN. USTELIK, OYLE BIR ILLETSIN KI BIR SARA GIBI HER DAIM UYKULARIMDA BENI NOBET NOBET YOKLARSIN...OYLE USLANMAZ OYLE UTANMAZ NOBETLERINE ALISAMADIM. HER ACIYI TASIDIM DA YUREGIMDE BIR SENSIZLIGI TASIYAMADIM...

Gözlerimin Rengi Soldu, Hayat?m?n Bahar?n? Ya?murlar Ald?, ?imdi Hayat?mda Bir Gözya?? bir yaln?zl?k kald?..

Bir umut olmak isterdim umutsuzlara güç olmak için, bir nefes olmak isterdim hayattan kopmamak için ?imdi yaln?zl?k sarm?? hayat?m? ya?ar?m yaln?zl???m?.

Ac?n?n ?sd?raba, dertlerin gözya??na, umutsuzluklar?n k?r?ld??? noktaday?m Ad? YALNIZLIK...

insano?lu yaln?zl?k çekmeden ne ac?y? bilir ne sanc?y?, bir gerçek varki oda Yaln?zl?k içinde ö?renirsin do?rular?.

Virane Hayat?mda, Kaybolmu? umutlar?m? arayan bir dilenciyim hayat yolunda, tek sevgilim var Oda beni b?rakmayan Yaln?zl?k oldu Avuçlar?mda.

Yaln?zl?k Kaderimse, Hayat Sebebidir, Dertlerim isyan?msa, Gözya??mda imzas?d?r..

Y?anmam?? Yaln?zl???m?n, Ya?anacak günleri Sensin..

Hasretin Yaln?zl?kla Bulu?tu?u noktada, sadece a?l?yorum hayata ve terk edilmi? an?lar?ma.

Yaln?zl???m Hayata Bir Hediye, Bir Gözlerin Var yaln?zl???m? Yok Eden bir dü?lerin var So?uk gecelerime Derman Veren..

özledim sesini tatl? nefesini, yaln?zl?k zor çekilmez sensiz bu hayat?n çilesi, özledim seni gel hadi birtanesi..

Sensizlik içimde yanarda? gibi yakarken bedenimi, ne tutunabiliyorum hayata, nede gülebiliyorsum sensiz anlar?mda sevgilim yaln?z?m, yaln?zl?k benim ad?m..

Karal?klar içinde güne?iz kalm?? bir ya?am?n son vedas?y?m hayata, yaln?zl?klar yaz?lm?? yoluma yürüyorum suskunluklara..

Dolu Hayata Bo? Gözlerle Bak?yorum, Hayat Dolu Dolu Ya?an?rken ben sadece izliyorum..

Ac?lar De?il, Çileler de?il, sadece yaln?zl?k beni bitirir sadece yaln?zl?k benim derdime dert orta?? olur..

Ne Sevenim var hayat?mda ne sevilenim var yan?mda, Yaln?zl?k Madalyas?n? Takt?m Boynuma, ?ampiyon benim Kendi hayat?mda..

Yaln?zl?k ad?m olmu, kimse sormaz halin nedir diye, b?rakt?m hayat? kendine, ya??yorum ac?lar? içimde..

Neden diye sorma yaln?zl?k vurm?? an?lar?ma, geçmi?imden kurtulmak istersen yaln?zl?klar? buldum dünyamda.

-Birini ne kadar çok seversen, hayat onu senden o kadar uzakla?t?r?r.

- Yine sensiz bir ak?am çöküyor, sensizli?in ?ark?s? sessizce çal?yor içimde, günler aylar geçti, kaç?nc? yaln?zl???m hani bi ?ark?m?z vard? seni bana anlat?yor ?imdilerde sensizlerde.

- Gecenin karanl???nda bir sokak lambas?n?n ya?an ya?murun alt?nda gene ben yaln?zl???mla tek ba??ma.

- O sessiz ve ya?murlu sokaklarda ?slanarak yaln?zl???ma a?l?yorum.

- Yaln?zl?k ne mavi derinlikleri olan denizlerde ne de s?cak çöllerde olmakt?r, yaln?zl?k bu ?ehirde sana ula?amamakt?r.

- Yaln?zl???m bir ç??l?kt?, hepiniz mi sa??rd?n?z?

- Yaln?zl??a esir gecelerin, idama mahkum bir yaln?z? olarak müebbet yaln?zl???m? ya??yorum.

- Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n, ke?ke payla?t???m yaln?zl?k sen olsayd?n, ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd? ve ben hep yaln?z kalsayd?m.

- Yaln?zl?k ne uçsuz bucaks?z mavi denizde olmak ne de bir çöl ortas?nda tek ba??na kalmakt?r. Yaln?zl?k bu ?ehirde bu insan kalabal???nda seni aray?pta bulamamakt?r.

- Bu yaln?zl?k ölumden beter, ac?lar?n sonu de?il midir dertler, ölüm gelmi? kap?ma, can bu sözleri neyler.

¦ BIR CICEGIN ACMAK ICIN SEBEPLER BULDUGU GIBI, YASAMA DAIR SEBEPLER BULMAK ICIN YASIYORUM. EGER BIR GUN GELIRDE YASAMAK ICIN BIR SEBEP BULAMAZSAM OLMEK ICIN BIR SEBEP BULMUSUM DEMEKTIR.

¦ ELLERIMI HER UZATISIMDA BOSLUKTA KALIYOR, HER GUN KURDUGUM DUSLER HEP BOSA CIKIYOR, NE OLDUGUNU BILMIYORUM AMA, BIRILERI DUSLERIMDE HICKIRARAK AGLIYOR.

¦ YOKLUGUN SIRTIMA SAPLANDI BIR BICAK GIBI AKITIR TASA, TOPRAGA KANIMI DUNYA SENINLE AYDINLIK VE GUZELDI SIMDI BIN GUNES DOGSA GOTURMEZ KARANLIGIMI.

¦ BIR YERLERE VARMADAN, NASIL BOYLE HIC DURMADAN AKIP GIDIYOR GUNLER. YASAM DIYE VERDIGIN BUMU SOYLE. O MU SIRTIMA SAPLADIGIN HANCER!

¦ DAYANMAK ZOR YALNIZLIGINA AKSAMLARIN, UNUTMAK MUMKUN DEGIL SENI BIR SARKI GIBI AGIR AGIR ILERLEYEN BU ZAMAN ICINDE, HER AN BIR SARHOSLUKTUR SENSIZLIGIN VERDIGI.

¦ SU ANDA HICBIRSEY MUMKUN DEGIL. SU ANDA HERSEYDEN AYRI, HERSEYDEN UZAK VE HERSEYDEN MAHRUMUM BEN. SU ANDA SADECE YALNIZLIK VE KAHIR.

¦ ANLATSAM DERDIMI KIMSE ANLAMAZ, PERISAN HALIME GOLGEM ACIMAZ, OLSEMDE ARDIMDAN BIR KUL AGLAMAZ, BIR DOST ARIYORUM BULAMIYORUM!

¦ GECENIN KARANLIGI ODAMA VURUYOR, YASADIKCA YALNIZLIGIMI HISSEDIYORUM, OYLE ACI VERIYORKI BANA, ACIMI KADEHLERLE PAYLASIYORUM

¦ BIR AVUCTU ARADIGIM, YUREGIMI KOYACAGIM, BIR CIFT GOZDU, GOZUMDEN SAKINACAGIM BAKMAYA KIYAMAYACAGIM. NE SAIRLEIN MISRALARINDA NEDE PICASSONUN MONALISASINDA.

¦ YURUYORUM YINE SOKAKLARDA, YAGMUR YAGIYOR SACLARIMA, SUZULUP KARISIYOR GOZ YASLARIMA, DAYANAMIYORUM YOKLUGUNA, GEL GOTUR BENI UZAKLARA.

¦ AKLIMDAYDIN GUN GECEYE DEVRILDIGINDE, GECE UZUNDU, YAGMURLUYDU, HAVA SOGUK SEN UZAKTIN! OYSA BIR SEN VARDIN ICIMI ISITACAK.

¦ GECE YORULMUS OTURUR BASUCUMDA, YALNIZLIKSA UYUYA KALMIS YATAGIMDA, GOZ YASLARIM BIR ARKADASTAN ODUNC, AGLAYIP GERIVERECEGIM...

¦ GONUL ISTERDIKI CAGRILARIMIZA CAGRI ATILSIN. GONUL ISTERDIKI SEVDIGIMIZ ARASIN! HERNEYSE GONUL BUNADA ALISIRSIN!

¦ YALNIZLIGIN BOYLESI HAYAL ETMEK BILE MUMKUN DEGIL, AMA GERCEK, HAYALIN OTESINDE. BIR SU DAMLASI YALNIZ BIR OKYANUSUN ICINDE, OYSA BINLERCE DAMLAYLA IC ICE!

¦ ISSIZ BASI BOS DERYADA GEZIYORUM. YALNIZLIGIN ADINI SENIN ADININ YANINA YAZIYORUM, YAZIYORUM DURMAKSIZIN, HAYKIRIYORUM DUNYAYA BICARESIZLIGIMI!

¦ KENDIMIZE UZAK BIR RUZGARIZ BIZ, UZERINE KUS KONMAYAN AGACLAR GIBI DURDUGUMUZ YERDE OLUR GIDERIZ. BIR BASKA ALEMDE KENDIMIZ OLMADAN ESERIZ.

¦ BIR CICEGIN ACMAK ICIN SEBEPLER BULDUGU GIBI, YASAMA DAIR SEBEPLER BULMAK ICIN YASIYORUM. EGER BIR GUN GELIRDE YASAMAK ICIN BIR SEBEP BULAMAZSAM OLMEK ICIN BIR SEBEP BULMUSUM DEMEKTIR

Yaln?zl???mla yürürken bo? sokaklar da bir dala tutunmak istedim. Dal m? çürük ç?kt? yoksa ben mi tutunmas?n? bilemedim...

dünyada tek ba??ma kald?m dost mu hay?r yok hiç kimsem yok yaln?z?m anla??lan

Günü güne?iyle Geceyi y?ld?zlar?yla ya??yorum ama bir?ey var seni sensiz hayalinle ya??yorum

affet beni çok yorgunum GÖZYA?LARIM senden fazla..bir yang?n?n ortas?nda yürüyorum YALNIZLI?A..vazgeçtim HER?EYDEN...korkular b?rakt?m ard?mda yollar?m tuzak YEN?LD?M HÜZÜNLERE...

BeN SeNi; BeLk? Az SeVd?m, BeLk? ÇoK SeVd?m, AmA HiÇ ÖnEm? YoK, AnLdIm Ki YaLnIzL?K Bu YaNlIzL??? KeNd?m ÇeKeCe?iM

Yaln?zl?k ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede s?cak çöllerde olmakt?r, yaln?zl?k bu ?ehirde sana ula?amamakt?r unuttun diye

Ya?mur alt? gecelerim ve sonra sabah uyan?r?m ba??mda a??r bi a?r?. Ruhum kimi yendi yada kime yenik tek ba??ma kald???mda ba??m öne e?ik.

Yanl?zl?k, ad?n? bile bilmedi?im bir yabanc?yd?; Bugünlerde ise onunla beraber uyan?yoruz.

Kim bilir kimler var ?imdi kalbinde..Sen beni unuttun çoktan belkide...Ben hala ya?ar?m eski günlerde...Her?eyde sen vars?n UNUTAMADIM...

!!Bana geri ver ?slanmam?? gülen gözlerimi..Bana geri ver kararmam?? güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemi? büyük sevgileri BANA GER? VER HEPS?N? GER? VERRRR!

b?rgun Hayat?n Butun Guzell?kler?nden Vazgec?p, olume Sess?z Sedas?z G?tmek ?stersen, yan?ma Gelk? Sana Sens?z Yasaman?n, sens?z Olman?n Olum Oldugunu Gosterey?m

Suru Kalabal?g?ndan, B?r Kartal?n Yaln?zl?g?d?r Ben?mk?s?yagmur Sonras? Gozyas? G?b? C?g Tanesn?n Yaln?zl?g?d?r , Ask ?c?n Solan Yaln?zl?g?d?r

Sen H?c Geceler? Sabahlara Kadar Aglad?nm? Yanl?zl?k Ned?r B?l?rm?s?n Sorar?m Sana

Dudaklar?mdan Dusurmed?g?m B?r S?gara G?b?s?nustel?k, oyle B?r ?llets?n K? B?r Sara G?b? Her Da?m Uykular?mda Ben? Nobet Nobet Yoklars?noyle Uslanmaz Oyle Utanmaz Nobetler?ne Al?samad?mher Ac?y? Tas?d?m Da Yureg?mde B?r Sens?zl?g? Tas?yamad?m

Nekadar Guzeld? Senle Beraber Olmak S?md? Yanl?z?m Eller?m Bas?m?n Aras?nda Sen? Dusunuyorum

B?r Marangoz Ustas?y?m Adeta, b?r Ayag? Mutlaka K?sa Masa Yapanb?r El?mde Cek?c B?r El?mde C?v?, kend?m? B?r Res?m G?b? Cakacag?m ?nsan? Ar?yorum Y?llard?r

Sen? Arad?m, Tum B?r Hayat S?md? Bulmusken, G?tme Ne Olur Terk Etme Ben?, B?rakma Ben? Yaln?zl?g?mla Sen De Kal B?z?mle

S?md? Baskas?n?n Olsanda, boynu Bukuk Yaln?z Kalsamda, el?m? Tutup Sac?m? Oksamasanda B?l?yorum Y?nede Ben?ms?n

Y?ne Kumsal Sak?n Y?ne Den?z Durgun Y?ne Gunes Bat?yor Ve Ben Y?ne Yaln?z?m!

Bu Yanl?zl?k Olumden Beter, Ac?lar?n Sonu Deg?lm?d?r Dertler, Olum Gelm?s Kap?ma, Can Bu Sozler Neyler!

Sens?z Gecelerde Y?ld?zlar Dost Yaln?zl?g?ma, aldat?yorlar Ben? ?lk Gun ?s?g?nda

Y?ne Gunes?n Batma Saat? , k?m?n?n Umutlar? , K?m?n?n Sevdalar?yla Beraber Y?ne Yaln?zl?ga Selam Saat?, kaybolmus Sevg?ler Cares?z Huzunlerle Beraber

Yaln?zl?k Paylas?lmaz, Paylas?lsa Yaln?zl?k Olmaz

Sak?n Uzmes?n Sen? Kars?l?ks?z Sevg?ler, bagr?na Tas Basars?n Ac?lar B?r Gun D?ner, g?den G?ts?n Ald?rma Yang?nlarda Sonersak?n Bakma Ard?na Krallar Onde G?der

Gozler?me Bak?pta Aglama D?yorsun Sens?zl?k Ne Ac? B?l?yormusun Yanl?zl?g?n Karanl?k Bu Dunyas?nda Ask?mla Sens?z?m Anl?yor Musun ?

Yaln?zl?k Ne Ucsuz Bucaks?z Mav? Den?zde Olmak Nede B?r Col Ortas?nda Tek Bas?na Kalmakt?r Yaln?zl?k Bu Seh?rde Bu ?nsan Kalabal?g?nda Sen? Araypta Bulamamakt?r

Ad?n? Koyamad?g?m Yaln?zl?klar ?c?ndey?m Ne Oldugunu Hala B?lem?yorum B?r Yandan G?derken B?r Yandan Agl?yorum Ama Aglayan Gozler?m Deg?l Kalb?m Bunuda ?y? B?l?yorum!

D?l?mden Elveda C?k?yor Yureg?m Kal D?yor Bu Dunyaya Sen? Bulmaya Gelm?st?m Uygun Ad?m Voltalar B?rb?r?n? Koval?yor D?l?m Varm?yor Yuzum Tutmuyor Sens?z Olmuyor...

Bu Buyuk Yaln?zl?k B?term? B?lmem, B?rdaha Bu Gonul Severm? B?lmem, Z?yan Oldu Gonlum, ?hanet? Gordum Ben?m Buna Omrum Yeterm? B?lmem?

Sen H?c B?rzaman Yaln?z Oldunmu, yaln?zl?k H?ssed?nm??geceler? Aglayarak Sabahlad?nm?? Yaln?zl?g? B?l?rs?n Sen Be Zal?m, cunku H?c Yaln?zl?g? Yasamak ?stemed?m

Vars?n Boyle Gecs?n Yalanc? Gunler, vars?n Can?m? Als?n Y?ne Yaln?zl?kkokunu Ver?rken Vazomdak? Guller Y?karm? Sand?n Ben? Bu Yalanc? Ayr?l?k

Gozler?n Gec?yor Gozler?mdenve Sens?z Gecen Her San?yen?n Hesab?n? Veremed?g?m Kalb?m? C?kar?yorum Yer?nden Sens?zl?k Zaten Olum, Ha Oyle Olmusum Ha Boyle Olmusum

Ben Oylece Kala Kald?m Ard?ndan, Hay?n K?s Sogugunda, Yar?m Kalm?s B?r Ask?n Ortas?nda, Tek Bas?ma

Sen Hersey Demek Dey?ls?n B?l?yorum Ama Ben Hersey? Sen?nle Yasamak ?st?yorum

Ne Kadar Guzelse Ten?n?n Kokusu O Kadar Kotudur Yaln?zl?k Korkusu Nas?l ?mkans?zsa Hayal?ne Sar?lmak Oyles?ne ?mkans?zd?r Sen? Unutmak Beb?s?m

Bulutlara Yukled?m Ozlem?m? Ruzgarlarla Yollad?m Selam?m? Yagmurlarla Yollad?m Gzyaslar?m? Kucuk Melekler Gonderd?m Sen? Opmeye Geld?lerm?

Sens?zl?k Kor G?b? Duser Yureg?me Ama Yakmaz, Ben? O Ates Sadece Sen Ben? B?r Gun Terk Ed?p G?dersen Yakar

Sevg? Uzer?ne Kurulan Su Dunya'da Sevg?s?z Yasamak Bosa Yasamakt?r Bence Bos B?r Yurek Tas?mak Kadar Ac? Veren Ne Olab?l?r K??

Tablo Res?mler?ne Benzemez Geceler?n Reng? ?c?me S?gmayan B?r Ac? Var Ya Ben Fazlay?m Bu Seh?rde Ya Da B?r? Eks?k

Ey Gonul Y?ne Bu Gece Keder?m Geceden De Yuce Gel Beraber Susal?m Karayaz?m Boyleyn?s

Saate ?l?s?yor Gozler?mart?k Kend?m?de Kand?ram?yorum Yalanlar?n Yalandan Oteye G?deceg? Yok

Beklerken "sen?", Gece Yere ?nd? Hayal?m D?kenler Uzer?nden Yuruyor, Donan Ten?m, Yanan "yureg?m"

Oyle Yaln?z?m K? Bu Gece Dalgalar?n Kumla B?rlesmes?n? K?skand?m, Toprag?n Suya Doymas?n? K?skand?m

Tablo Res?mler?ne Benzemez Geceler?n Reng? Oyle Karanl?k, Oyle Pempe, Oyle Durgun ?c?me S?gmayan B?r Ac? Var Bugun Bende, Ya Ben Fazlay?m Bu Seh?rde, Yada D?ger Yar?m Eks?k

Her Gunumde Ayr? C?le, Dert Ustune Dertler D?le, Bulamazsam Derman B?le, ?nan Dertler Yetmez Bana

» Bir yürek nelere yeterse, bir can bir can? ne kadar severse bir damardan ne kadar çok kan geçerse, ya?am ölüme ne kadar de?erse, sen de benim için o kadar de?erlisin.

» Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin...

» Bugün mavi bulutlar? avucunuza mutlulu?u ba? ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güne? yaln?zca sizin için do?sun sizi seviyorum! Sevgililer gününüz kutlu olsun.

» Sabah seni izlemesi için bir melek yollad?m pe?inden ama dü?ündü?ümden de erken döndü. Ne oldu dedim? "Bir melek asla ba?ka bir mele?i izleyemez" dedi Can?m...

» Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??;tutabildiklerin senin sevgin, tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.

» Gözlerinde mutluluk, a?k, sevgiyi gördüm A?k?m

» Hayatta iki kör tan?yorum ; 1. ´si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2. ´si beni göremeyen sen...

» Bir Gün Cehennemde Kars?la?abiliriz. Sen Kalp H?rs?z? Oldu?un için , Bense Tanr?y? B?rak?p Sana Tapt???m için

»GÜNE??N BUZ TUTTU?U YERDE B?R ALEV GÖRÜRSEN O B?L K? YALNIZ VE YALNIZ SEN?N ?Ç?N YANAN KALB?MD?R.

» Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

» insanlar k?rm?z? güllerin pe?inde ko?arken ayaklar? alt?nda ezilen papatyalar?n fark?na bile varmazlar

» A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur

» En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.

» ?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

» Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, /kategori/guzel-sozler çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!

» Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

» Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin

» Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

» E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

» Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!

» Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

» YALNZILIK D?? AGRISINA BENZER SANCISI GECE BA?LAR

» Kaderim sensizlikse, Kaderim Yaln?zl?ksa kaderim unutulmaksa, Kaderim kalle?çe Vurulmaksa ben kaderimin Arkas?nday?m...

» Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak Korkum Kur?un Yemek De?il;Kalle?çe Arkadan Vurulmak Korkum Ölüm De?il, UNUTULMAK...!!!

» Gecenin Iss?z Karanl?g?nda Ümitlerimin Tükendigi Anda Tek Ki?i ?stiyorum YANLIZLIGIMA!!!

» benim yaln?zl???m seni getirmeli gecelerde. ?l?k bir yaz gecesi katran karas? yüzün. kah ya?anm??l??a, kah ya?anacaklara bir küfür savurmal? kafa tutmal? dalga dalga vurmal? gerçekler yüzüne dönüp ard?na bakmal? korkmamal?s?n bir kez daha, bir kez daha demelisin

» her aya bakt???nda beni hat?rla, y?ld?zlar gözlerine tak?l?rsa gözlerine bakt???m? sak?n unutma, avuçlar?na bir yaprak dü?erse sak?n b?rakma ak?am olup gün batt???nda ???klar yan?p, ay ç?kt???nda gözlerine uyku dolup ta?t???nda benim de seni sevdi?imi ve özledi?imi sak?n unutma...!

görmeseydim yüzünü, dola?masayd?m seninle ayn? sokakta kolkola ?imdi yanl?z?m burda bu dört duvar aras?nda hapislik tutsakl?k bir yana dayanam?yorum yoklu?una» Yine yaln?z b?rakt?n Yine tek ba??ma dü?üyorum Kar Tanesiyim ama Sen yoksun ü?üyorum

» YANLIZIM D?YE ÜZÜLME! ZATEN ?NSAN DO?ARKENDE, ÖLÜRKENDE YANLIZDIR!!!...

» vakit gece yar?s? ben hala seni dü?ünüyorum içimde tarif edilemez hüzün gelecek mi diye ben dü?ünmeye devam ediyorum sensiz bo? geceler de yaln?z ba??ma gelirsin diye.........

» Seni özlemek can?ma tak etti Birtanem özlemek, izlemek yollar?n? gözlemek Hep sevece?im seni ömrümün sonuna dek

» Sonsuzlu?um beni tan?mad? yanl?zl???m f?rt?nal?..!

» bir yürek nelere yeterse, bir can nekadar severse, bir damardan nekadar cok kan gecerse, yasam bir ömre nekadar deyerse sende benim icin okadar degerlisin. seni hep sevecegim sen beni sevmesende bunu unutma. Hep kalbimdesin

» NESCAFE bile 3 ü 1 arada bi tek ben yaln?z?m

» Seni sensizlikle hat?rlay?p seni dü?ünüyorum, bu haytta sensiz kald?m, yanl?z?m ü?üyorum

» bir gece kap?n? çalarsa yaln?zl?k açma b?rak d??ar?da kals?n hayat ne kadar zor ve ac?mas?z olsa da HAYATI öyle MUTLU ya?a ki kap?daki yaln?zl?k yaln?zl???ndan utans?n

» dün yine hiç tan?mad???m bi erke?e s?rf sana benziyo diye usulca sokulup merhaba dedim

» Yenildim, , , aç kap?n? yaln?zl???m, ben geri geldim...

» bi yürek vard?r hep k?r?lan bir sevgi vard?r hep mahvolan bir ki?i vard?r hep sevipte kalbi k?r?lan bide yaln?zl?k vard?r herzaman yan?nda olan:(

» sigaramdaki dumad?n sigaray? b?rakt?m kadehhimdeki içkiydin içkiyi b?rakt?m geceleri ruyamd?n uyumay? b?rakt?m bakt?m sensiz ya?anm?yor ya?amay? b?rakt?m

BIRAKIP GITMEK NE GUCMUS MEGER SANA MUTLULUK HUZUR DILERIM SENI SEVMEK BIR SUCSA EGER SENI SEVDIGIM ICIN OZUR DILERIM.  

KIMSESIZ CARESIZ BIRIYIM BEN, KADER BANA GULMUYOR KI BITSIN CILEM, NE YAPSAM NE ETSEM BILMIYORUM BEN, SENI DUSUNMEZSEM BITMIYOR CILEM... 

GECENIN KARANLIGI ODAMA VURUYOR, YASADIKCA YALNIZLIGIMI HISSEDIYORUM, OYLE ACI VERIYORKI BANA, ACIMI KADEHLERLE PAYLASIYORUM.  

ANLATSAM DERDIMI KIMSE ANLAMAZ, PERISAN HALIME GOLGEM ACIMAZ, OLSEMDE ARDIMDAN BIR KUL AGLAMAZ, BIR DOST ARIYORUM BULAMIYORUM! 

SU ANDA HICBIRSEY MUMKUN DEGIL. SU ANDA HERSEYDEN AYRI, HERSEYDEN UZAK VE HERSEYDEN MAHRUMUM BEN. SU ANDA SADECE YALNIZLIK VE KAHIR.  

DAYANMAK ZOR YALNIZLIGINA AKSAMLARIN, UNUTMAK MUMKUN DEGIL SENI BIR SARKI GIBI AGIR AGIR ILERLEYEN BU ZAMAN ICINDE, HER AN BIR SARHOSLUKTUR SENSIZLIGIN VERDIGI.  

BIR YERLERE VARMADAN, NASIL BOYLE HIC DURMADAN AKIP GIDIYOR GUNLER. YASAM DIYE VERDIGIN BUMU SOYLE. O MU SIRTIMA SAPLADIGIN HANCER! 

YOKLUGUN SIRTIMA SAPLANDI BIR BICAK GIBI AKITIR TASA, TOPRAGA KANIMI DUNYA SENINLE AYDINLIK VE GUZELDI SIMDI BIN GUNES DOGSA GOTURMEZ KARANLIGIMI.  

ELLERIMI HER UZATISIMDA BOSLUKTA KALIYOR, HER GUN KURDUGUM DUSLER HEP BOSA CIKIYOR, NE OLDUGUNU BILMIYORUM AMA, BIRILERI DUSLERIMDE HICKIRARAK AGLIYOR.  

BIR CICEGIN ACMAK ICIN SEBEPLER BULDUGU GIBI, YASAMA DAIR SEBEPLER BULMAK ICIN YASIYORUM. EGER BIR GUN GELIRDE YASAMAK ICIN BIR SEBEP BULAMAZSAM OLMEK ICIN BIR SEBEP BULMUSUM DEMEKTIR.  

KENDIMIZE UZAK BIR RUZGARIZ BIZ, UZERINE KUS KONMAYAN AGACLAR GIBI DURDUGUMUZ YERDE OLUR GIDERIZ. BIR BASKA ALEMDE KENDIMIZ OLMADAN ESERIZ.  

ISSIZ BASI BOS DERYADA GEZIYORUM. YALNIZLIGIN ADINI SENIN ADININ YANINA YAZIYORUM, YAZIYORUM DURMAKSIZIN, HAYKIRIYORUM DUNYAYA BICARESIZLIGIMI! 

YALNIZLIGIN BOYLESI HAYAL ETMEK BILE MUMKUN DEGIL, AMA GERCEK, HAYALIN OTESINDE. BIR SU DAMLASI YALNIZ BIR OKYANUSUN ICINDE, OYSA BINLERCE DAMLAYLA IC ICE! 

GONUL ISTERDIKI CAGRILARIMIZA CAGRI ATILSIN. GONUL ISTERDIKI SEVDIGIMIZ ARASIN! HERNEYSE GONUL BUNADA ALISIRSIN! 

GECE YORULMUS OTURUR BASUCUMDA, YALNIZLIKSA UYUYA KALMIS YATAGIMDA, GOZ YASLARIM BIR ARKADASTAN ODUNC, AGLAYIP GERIVERECEGIM... 

AKLIMDAYDIN GUN GECEYE DEVRILDIGINDE, GECE UZUNDU, YAGMURLUYDU, HAVA SOGUK SEN UZAKTIN! OYSA BIR SEN VARDIN ICIMI ISITACAK.  

YURUYORUM YINE SOKAKLARDA, YAGMUR YAGIYOR SACLARIMA, SUZULUP KARISIYOR GOZ YASLARIMA, DAYANAMIYORUM YOKLUGUNA, GEL GOTUR BENI UZAKLARA.  

BIR AVUCTU ARADIGIM, YUREGIMI KOYACAGIM, BIR CIFT GOZDU, GOZUMDEN SAKINACAGIM BAKMAYA KIYAMAYACAGIM. NE SAIRLEIN MISRALARINDA NEDE PICASSONUN MONALISASINDA.  

BIRGUN HAYATIN BUTUN GUZELLIKLERINDEN VAZGECIP, OLUME SESSIZ SEDASIZ GITMEK ISTERSEN, YANIMA GELKI SANA SENSIZ YASAMANIN, SENSIZ OLMANIN OLUM OLDUGUNU GOSTEREYIM... 

SURU KALABALIGINDAN, BIR KARTALIN YALNIZLIGIDIR BENIMKISI. YAGMUR SONRASI GOZYASI GIBI CIG TANESININ YALNIZLIGIDIR , ASK ICIN SOLAN YALNIZLIGIDIR.  

SEN HIC GECELERI SABAHLARA KADAR AGLADINMI YANLIZLIK NEDIR BILIRMISIN SORARIM SANA....  

DUDAKLARIMDAN DUSURMEDIGIM BIR SIGARA GIBISIN. USTELIK, OYLE BIR ILLETSIN KI BIR SARA GIBI HER DAIM UYKULARIMDA BENI NOBET NOBET YOKLARSIN...OYLE USLANMAZ OYLE UTANMAZ NOBETLERINE ALISAMADIM. HER ACIYI TASIDIM DA YUREGIMDE BIR SENSIZLIGI TASIYAMADIM... 

NE..KADAR GUZELDI SENLE BERABER OLMAK SIMDI YANLIZIM ELLERIM BASIMIN ARASINDA SENI DUSUNUYORUM... 

BIR MARANGOZ USTASIYIM ADETA, BIR AYAGI MUTLAKA KISA MASA YAPAN. BIR ELIMDE CEKIC BIR ELIMDE CIVI, KENDIMI BIR RESIM GIBI CAKACAGIM INSANI ARIYORUM YILLARDIR... 

SENI ARADIM, TUM BIR HAYAT. SIMDI BULMUSKEN, GITME NE OLUR. TERK ETME BENI, BIRAKMA BENI YALNIZLIGIMLA. SEN DE KAL BIZIMLE... 

SIMDI BASKASININ OLSANDA, BOYNU BUKUK YALNIZ KALSAMDA, ELIMI TUTUP SACIMI OKSAMASANDA BILIYORUM YINEDE BENIMSIN... 

YINE KUMSAL SAKIN YINE DENIZ DURGUN YINE GUNES BATIYOR VE BEN YINE YALNIZIM...! 

BU YANLIZLIK OLUMDEN BETER, ACILARIN SONU DEGILMIDIR DERTLER, OLUM GELMIS KAPIMA, CAN BU SOZLER NEYLER...! 

SENSIZ GECELERDE YILDIZLAR DOST YALNIZLIGIMA, ALDATIYORLAR BENI ILK GUN ISIGINDA... 

YINE GUNESIN BATMA SAATI , KIMININ UMUTLARI , KIMININ SEVDALARIYLA BERABER. YINE YALNIZLIGA SELAM SAATI, KAYBOLMUS SEVGILER CARESIZ HUZUNLERLE BERABER... 

YALNIZLIK PAYLASILMAZ, PAYLASILSA YALNIZLIK OLMAZ... 

SAKIN UZMESIN SENI KARSILIKSIZ SEVGILER, BAGRINA TAS BASARSIN ACILAR BIR GUN DINER, GIDEN GITSIN ALDIRMA YANGINLARDA SONER. SAKIN BAKMA ARDINA KRALLAR ONDE GIDER... 

GOZLERIME BAKIPTA AGLAMA DIYORSUN SENSIZLIK NE ACI BILIYORMUSUN YANLIZLIGIN KARANLIK BU DUNYASINDA ASKIMLA SENSIZIM ANLIYOR MUSUN ? 

YALNIZLIK NE UCSUZ BUCAKSIZ MAVI DENIZDE OLMAK NEDE BIR COL ORTASINDA TEK BASINA KALMAKTIR YALNIZLIK BU SEHIRDE BU INSAN KALABALIGINDA SENI ARAYPTA BULAMAMAKTIR... 

ADINI KOYAMADIGIM YALNIZLIKLAR ICINDEYIM NE OLDUGUNU HALA BILEMIYORUM BIR YANDAN GIDERKEN BIR YANDAN AGLIYORUM AMA AGLAYAN GOZLERIM DEGIL KALBIM BUNUDA IYI BILIYORUM! 

DILIMDEN ELVEDA CIKIYOR YUREGIM KAL DIYOR BU DUNYAYA SENI BULMAYA GELMISTIM UYGUN ADIM VOLTALAR BIRBIRINI KOVALIYOR DILIM VARMIYOR YUZUM TUTMUYOR SENSIZ OLMUYOR... 

BU BUYUK YALNIZLIK BITERMI BILMEM, BIRDAHA BU GONUL SEVERMI BILMEM, ZIYAN OLDU GONLUM, IHANETI GORDUM..BENIM BUNA OMRUM YETERMI BILMEM..? 

SEN HIC BIRZAMAN YALNIZ OLDUNMU, YALNIZLIK HISSEDINMI?GECELERI AGLAYARAK SABAHLADINMI? YALNIZLIGI BILIRSIN SEN BE ZALIM, CUNKU HIC YALNIZLIGI YASAMAK ISTEMEDIM.  

VARSIN BOYLE GECSIN YALANCI GUNLER, VARSIN CANIMI ALSIN YINE YALNIZLIK. KOKUNU VERIRKEN VAZOMDAKI GULLER YIKARMI SANDIN BENI BU YALANCI AYRILIK... 

GOZLERIN GECIYOR GOZLERIMDENVE SENSIZ GECEN HER SANIYENIN HESABINI VEREMEDIGIM KALBIMI CIKARIYORUM YERINDEN. SENSIZLIK ZATEN OLUM, HA OYLE OLMUSUM HA BOYLE OLMUSUM... 

BEN OYLECE KALA KALDIM ARDINDAN, HAYIN KIS SOGUGUNDA, YARIM KALMIS BIR ASKIN ORTASINDA, TEK BASIMA... 

SEN HERSEY DEMEK DEYILSIN BILIYORUM AMA BEN HERSEYI SENINLE YASAMAK ISTIYORUM.  

NE KADAR GUZELSE TENININ KOKUSU O KADAR KOTUDUR YALNIZLIK KORKUSU NASIL IMKANSIZSA HAYALINE SARILMAK OYLESINE IMKANSIZDIR SENI UNUTMAK BEBISIM 

BULUTLARA YUKLEDIM OZLEMIMI RUZGARLARLA YOLLADIM SELAMIMI YAGMURLARLA YOLLADIM GOZYASLARIMI KUCUK MELEKLER GONDERDIM SENI OPMEYE GELDILERMI... 

SENSIZLIK KOR GIBI DUSER YUREGIME AMA YAKMAZ, BENI O ATES SADECE SEN BENI BIR GUN TERK EDIP GIDERSEN YAKAR ... 

SEVGI UZERINE KURULAN SU DUNYA'DA SEVGISIZ YASAMAK BOSA YASAMAKTIR BENCE... BOS BIR YUREK TASIMAK KADAR ACI VEREN NE OLABILIR KI...? 

TABLO RESIMLERINE BENZEMEZ GECELERIN RENGI. ICIME SIGMAYAN BIR ACI VAR. YA BEN FAZLAYIM BU SEHIRDE YA DA BIRI EKSIK... 

EY GONUL YINE BU GECE KEDERIM GECEDEN DE YUCE GEL BERABER SUSALIM KARAYAZIM BOYLEYNIS... 

SAATE ILISIYOR GOZLERIM. ARTIK KENDIMIDE KANDIRAMIYORUM YALANLARIN YALANDAN OTEYE GIDECEGI YOK... 

BEKLERKEN "SENI", GECE YERE INDI. HAYALIM DIKENLER UZERINDEN YURUYOR, DONAN TENIM, YANAN "YUREGIM" ... 

OYLE YALNIZIM KI BU GECE DALGALARIN KUMLA BIRLESMESINI KISKANDIM, TOPRAGIN SUYA DOYMASINI KISKANDIM... 

TABLO RESIMLERINE BENZEMEZ GECELERIN RENGI. OYLE KARANLIK, OYLE PEMPE, OYLE DURGUN. ICIME SIGMAYAN BIR ACI VAR BUGUN BENDE, YA BEN FAZLAYIM BU SEHIRDE, YADA DIGER YARIM EKSIK.  

HER GUNUMDE AYRI CILE, DERT USTUNE DERTLER DILE, BULAMAZSAM DERMAN BILE, INAN DERTLER YETMEZ BANA...

#86

 
© 2015
AŞK