Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yaln?zl?k ?iirleri

Yaln?zl?k ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? yanl?zl?k ?iirlerine ula?abileceksiniz.
YALNIZLIK
Giderek sapland? yaln?zl?k yüre?ime
Atmak istedi?imde atam?yor
?htiyac?m oldu?unda ise bulam?yorum
Bir?eyler itiyor beni sana
Sevgin yahut heybetli bir kas?rga
Git arad???n? orda bulacaks?n diyor
Fakat adres vermiyor.
Yaln?zl?k zifiri gecelerde kimsesiz kalmak
Temmuz ate?inde su bulamamak
?ubat ay?nda ate?i aramak
Günlerce aç kalmak gibi
Ama en önemlisi yaln?zl?k;
Seni özlerken,
Sessizce a?lamak gibi!
————-
Yaln?zl?k
Yaln?zl?k, yaln?zl?k.
Ah ?u yaln?zl?k.
Ne korkunç bir kelime.
Kimse inanmaz sevgine.
Dü?ersin hep el diline.
Yaln?zl?k, yaln?zl?k.
Ah ?u yaln?zl?k.
Nereye gitsen dost yok.
Kimi gün aç, kimi tok.
Ist?rap ve kederse çok.
Yaln?zl?k, yaln?zl?k.
Ah ?u yaln?zl?k.
S?rda? desen bulunmaz.
Duvarlarla da konu?ulmaz.
Sevgisiz, a?ks?z ya?anmaz.
Yaln?zl?k, yaln?zl?k.
Ah ?u yaln?zl?k.
Abdullah Ya?ar Erdo?an
————-
YALNIZLIK ???R?
Bilmezler yaln?z ya?amayanlar,
Nas?l korku verir sessizlik insana;
?nsan nas?l konu?ur kendisiyle;
Nas?l ko?ar aynalara,
Bir cana hasret,
Bilmezler.
Orhan Veli Kan?k
————-
Yaln?zl?k Yaln?zl?k
Dilimden dü?en ilk ?ark?d?r
ah bu yaln?zl?k bu yaln?zl?k
her gönülde bir ba?kad?r
ah bu yaln?zl?k bu yaln?zl?k
yalan de?il en ac? gerçek
ah bu yaln?zl?k bu yaln?zl?k
y?llar geçsede eskimeyecek
ah bu yaln?zl?k bu yaln?zl?k
büyür saat saat gecelerde
ah bu yaln?zl?k bu yaln?zl?k
de?i?mez ac?s? hiç bir dilde
ah bu yaln?zl?k bu yaln?zl?k
————-
Renksiz Bir Ya?amd?r Yaln?zl?k
Karanl?k bir sokakta
Ad?m atmakt?r yaln?zl?k.
En çok sevdi?inin yan?nda,
Kendini dinlemektir yaln?zl?k.
Rüzgar?n f?rt?naya döndü?ü,
Gönülde soluklanmakt?r yaln?zl?k.
Hasretin çöl s?ca??na ula?t???,
Kalpte yanmakt?r yaln?zl?k.
Bu?ulu gözlerin derine dald???,
Ufuklarda kaybolmakt?r yaln?zl?k.
Kar tanelerinin eridi?i yerde,
Sulara kar??makt?r yaln?zl?k.
Yapraklar misali sa?a sola savrulurken,
Bir dal parças?na tutunmakt?r yaln?zl?k.
Hayalindeki sevgiliyi ararken,
Hayallerine yenik dü?mektir yaln?zl?k.
Kimler olursa olsun yan?nda,
Kimsesiz olmakt?r yaln?zl?k
Kendine bile küserek,
Kendinsiz olmakt?r yaln?zl?k.
Tüm renklerin varl???na inat,
Siyah beyaz bir resimdir yaln?zl?k.
Ye?ilde, pembede bütün renklerde,
Velhas?l!
Renksiz bir ya?amd?r yaln?zl?k.
————-
YALNIZLIK VE BEN
Ne mavi, ne ye?il ne al tan?maz
Günbegün ününü yayar yaln?zl?k
Hiçbir sultan, hiçbir kral tan?maz
Akl?n? padi?ah sayar yaln?zl?k
Bir tenhada yaln?zl??? ünlerim
O konu?ur bense susar dinlerim
Dinledikçe yaln?zl??? anlar?m
Beni benli?imden soyar yaln?zl?k
Gene ne hayaller kurmak üzere
Karanl??? candan vurmak üzere
Yine ne hesab? sormak üzere?
Can? cendereye koyar yaln?zl?k
————-
YALNIZLIK
Karanl???n insan? delirten bir ihti?am? vard?r
Y?ld?zlar ayd?nl?k fikirler gibi havada salk?m salk?m
Bu gece da? ba?lar? kadar yaln?z?m
Çiçekler daml?yor gecenin parmaklar?ndan
Dudaklar?mda eski bir mektep türküsü
Karanl?kta sana do?ru uzanm?? ellerim
Gözlerim gözlerini ar?yor durmadan
Nerdesin?
Atilla ilhan
————-
Büyük Yaln?zl?k
Önce çaresizlik çald? kap?lar?
Sonra yoksulluk
Bütün â?ina çehreler silindi aynalardan
Bir anda bo?ald? dünya
Yapayaln?z kald?k
Tez tükendi umut ekme?i
Bitiverdi sular?n hayali
Çevirdik derin bir karanl??a gözlerimizi
Sen ey büyük yaln?zl?k
Bir sen terketmedin bizi
Ümit Ya?ar O?uzcan
————-
Yaln?zl?k
Bir engel oldu, yüce da?lar gibi
Önümde dikilip, durdu yaln?zl?k
Bazen kor olup, yürek da?lar gibi
Ruhuma bir damga vurdu yaln?zl?k
Yaln?zsan e?er dermans?z dizin
?u fani dünyada kaybolur izin
Gözya?? dinmeyen o kimsesizin
S???nacak evi yurdu yaln?zl?k
Ne demeli yaln?zl???n ad?na
Eremezsin lezzetlerin tad?na
Bazen bir çocu?a bazen kad?na
Ad?m nedir diye sordu yaln?zl?k
Bir nostalji olup mazide ya?ar
Kükreyip, kabar?r sel gibi ta?ar
?nsand?r kayna??, insan? a?ar
Ve, tüm kainat? sard? yaln?zl?k
Kimine yaln?zl?k öcü gibidir
Ku?lar?n s?ladan göçü gibidir
Kimine sevenin gücü gibidir
Heyhat bir çözülmez s?rd? yaln?zl?k
S?rt üstü yatmakt?r b?çak üstüne
Dü? kurmak ne zordur gerçek üstüne
Baharda tomurcuk çiçek üstüne
Lapa lapa ya?an kard? yaln?zl?k
Kötü sözden ar?nd?r dilini
Lakin dü?man eder gurbet ilini
Nicesinin bükülmeyen belini
Vura vura incitip, k?rd? yaln?zl?k
Yaln?zl?kla sava?an biçare kul
Yaln?zl?ktan kaçma, sen ona sokul
Yaln?zl?k bir mektep, bir güzel okul
?nsanlara hep ibret verdi yaln?zl?k
Yaland?r, desem ki s?rr?na erdim
Ondan kaçmak için ne çok ?ey verdim
Kime dert sorduysam dedi ki; derdim
Cümle sultanlar?n derdi yaln?zl?k
Hiç dinmedi benim ?u ah'u zar?m
Dertten, kederden ve gamdan bizâr?m
Davet eder yaln?zl??a mezar?m
Demek son gidilen yerdi yaln?zl?k
Kalem yaln?zl??? tariften aciz
Yaln?zl?k ruhuma koymu?tur haciz
Bela?attan âr?, söz olmaz veciz
Nice romanlara girdi yaln?zl?k
Çok ?eyler söylendi, çok ?eyler dendi
Hiç kolay y?k?lmaz yaln?zl?k bendi
Bir masum kavram ki insan? yendi
Ne zâlim insanlar gördü yaln?zl?k
————-
Yaln?zl?k
Yaln?zl???m? büyütür kalabal?k
Gökdelen'in gölgesine siner
Karanfil Sokak kal?nla??r
yoksul kad?n çocuklar?yla
çöplerin üzerine konar
gözleri cam k?r?klar?
sevgilim gelir yaln?zl???m büyür
çocukken gökku?a??na dü?tü?üm
gökyüzü gelir kirli güvercinleriyle.
Kimin öznesiydi mevsimler
i?kence öyküleri kimindi
ayr?l???n sesi miydi ad?mnlar?m
suyu bekleyen uçurum mu
kanatland?m yaln?zl???mla son mevsime
içimde bir kedi yavrusu.
————-
Yaln?zsan E?er
hayat?n devrald???
sessiz bir özsudur ac?
birikir yüre?inin k?vr?mlar?nda
ve a?ar gözlerine a??r a??r
bulutlar yere inmi?tir art?k
ya da gurbettesindir
unutma
bir hayalet gibi kap?ndad?r
yaln?zl?k denen ?ey
ufkun kararabilir birden
için çölle?ebilir
kaç???n bile bir ad?md?r
ya da dönü?ündür kendine
unutma
Her sayfas? kederle kararan
bir hüzün defterine döner günler
ve her sabah "merhaba hüzün"
"merhaba yaln?zl?k"
diyerek ba?lars?n hayata
ama hayat ba???lamayacakt?r seni
unutma
Üstelik günlü?ü yoktur hüznün
hiç bir zaman da tutulmayacakt?r
serüvenlerin yorgun yeni?i
elleri titreyen ya?l? bir kad?nd?r hüzün
ya da hasta bir tan?d?kt?r ancak
hepsi o kadar
————-
Yaln?zl?k
Gariplerin gönlünde bir hüzünle,
Ac?lar içinde geçer yaln?zl?k.
Gurbet söyleyen türküler sözünde,
Hasret ?arab?n? içer yaln?zl?k.
Geceler geçit vermez aman aman,
Yüre?imde ki ac?lar pek yaman,
Ac?lara derman olmuyor zaman,
Ac?lar? gönle döker yaln?zl?k.
Gözlerimde kanl? ya?lar dökerim,
Mecnun olup bu sevday? çekerim,
Dertlerime dertler kat?p sökerim,
Dertlere dertleri katar yaln?zl?k.
Hayat fani, zaman fani, ben fani,
Hani yan?mda olacakt?n hani,
Hasretinle ya?ayabilsem bari,
Hasreti hayale atar yaln?zl?k.
So?uk bir odan?n içinde geçer,
Karga misali dil türküler söyler,
Hüzünlenir o anda gülen gözler,
Gözlerine ya?lar döker yaln?zl?k.
Yaln?zl?k Sad?k'a neler söyletir,
Ayr? kalm?? dostlar? bir e?letir,
Günü güne kat?p yollar bekletir,
Akl?n? ba??na sokar yaln?zl?k.
————-
Yaln?zl?k
Sevda senedine bir imza att?m
Neyleyim icraya geldi yaln?zl?k
Seni vermem diye bin yemin ettim
Benden beni bile ald? yaln?zl?k
Lokman hekim libas?n? giyerek
Senin tek tabibin benim diyerek
Kan?m? içerek ömrüm yiyerek
Derdime derman? buldu yaln?zl?k
Senin suretinde kaplad? beni
A?k diye hicrana saplad? beni
Önce kendisiyle toplad? beni
Sonra sensizli?e böldü yaln?zl?k
O ?imdi padi?ah ben garip köle
Elveda mutluluk merhaba çile
Ezerdi sen varken kar?nca bile
Köleydi kap?mda kuldu yaln?zl?k
Sende dü?üp gittin kendi derdine
Gölgem firar etti hasret yurduna
Çekip gittim kaf da??n?n ard?na
Ho?geldin diyerek güldü yaln?zl?k
Yeter art?k dedim kavgadan b?k?p
Ölüyorum seni yaln?z b?rak?p
Anla?t?k diyerek elimi s?k?p
Pe?imden topra?a dald? yaln?zl?k
Alt Kategoriler;
Yaln?zl?k sözleri
Yaln?zl?k mesajlar?

#2974

 
© 2015
AŞK