Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yard?mla?ma Ve Dayan??ma ?le ?lgili Sözler

?eytan siz fakirlikle korkutur ve size cimrili?i telkin eder Allah ise size kat?ndan bir ma?rifet ve bir lütuf vaat eder Allah her ?eyi ihata eden ve her ?eyi bilendir

BAKARA-268-

E?er yaras?na merhem sürüp önüne biraz dünyal?k koymayacaksan, k?r?p geçiren y?l?n darl??? içinde, zavall? yoksula "Nas?ls?n?" deme

SAD?

?nsanlar birbirine yard?mdan el geçtikleri gün insanl?k yok olur Kar??l?kl? dayan??ma olmazsa toplumlar olmaz

Walter SCOTT

Bir mum, di?er mumu tutu?turmakla ?????ndan bir ?ey kaybetmez

MEVLANA

Bir ba?kas?n?n ya?amas?na yard?m etmeyen, ya?ad???n? iddia edemez

Merry BROWN

Minnet sahibinin ihtiyac?n? görmek, dostluk kap?s?n?n anahtar?d?r

Abdullah el BASR?

Dostuna da dü?man?na da yard?m et, çünkü o zaman dostunla daha yak?n dost, dü?man?nla da daha dost olursun

CLEBBUL

Dü?enin elinden tut ki sende dü?tü?ün zaman tutacak bir el bulas?n

AF BA?G?L

Çoban, kurdun i?ine raz? olursa, köpek yabanc?ya havlamaz

Ebu ÜMAME

Dü?man?na bir ?ey vermek, dostundan bir ?ey almaktan daha iyidir

Gustav Van MOSER

Yard?m edece?in ki?iye bir ?ey demeden yard?m et

EFLATUN

Yard?mla?ma ve dayan??ma, bir toplumun geli?mesi için en güzel vesiledir

KESLER

Bir kör bir ba?ka köre yol gösterirse ikisi de

Matthew HENR

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianetten

NKEMAL

Bir el ki olmaya hayr-? hasenat?, Verilmez ona cennet ilinin derecat?

Niyazi MISRU

Sacaya??n aya?? üç olur, Birbirine güç olur, biri kulursa hiç olur

Türkmenistan Türkleri Atasözü

Gerçek Müslüman isen, yard?mdan durma geri, Faydal? olam?yorsan, zararl? olma bari

?smail ÖZCAN

Yaln?z olan rahat görmez, yard?mla?an, yorulma bilmez

Tatar Atasözü

Allah yard?m ederse kuluna her i? girer yoluna

Türk Atasözü

Kendine yard?m etmeyene, Tanr?'da yard?m etmez

SOPHOCLES

?yilik ve takva için yard?mla??n?z

Maide-3-

Mallar?n? gece ve gündüz, gizli ve aç?k hayra sarf edenler var ya, onlar?n mükâfatlar?n? Allah kat?ndad?r Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler

BAKARA-274-

Herkesin yard?mla?t??? yerde i?ler yar?m kalmaz

ANON?M

Küçüklerin yard?m? olmaks?z?n, hiçbir büyü?ün ba?ar?ya ula?t??? görülmez Be ne küçü?ü büyütür, ne de büyü?ü küçültür

Cemil SEN

Yaln?z yiyen, felaket gününde de yaln?zd?r

Rig VEDA

Mü?terek felaketlerin ?zd?rab? azd?r

P SAFA

El kap?lar?nda dilenci de?ilsin, bunun ?ükrane olarak kap?dan dilenciyi kovma

SAD?

Almay? iyi görüyorsan vermeyi kötü görme

Uygur Atasözü

Ekme?ini yaln?z yiyen yükünü di?iyle kald?r?r

Türk Atasözü

?nsan, dostlar?n?n ac?lar?na, onlarla bir olup a?lay?p s?zlamakla de?il, yard?m ve bak?mile kat?lmal?d?r

EP?KUROS

Sevmek fiilinden sonra dünyan?n en güzel fiili yard?m etmektir

V SUTT?NER

Kiminki, kalbinde vard?r himmeti, Onun da güzellik olur nimeti

Nizami GENCE

Hayat zaten yeterince k?sa ve ?ss?z de?il mi ki? Yollar? birlikte kat edenler birbirine yard?m etmesin mi?

CH?LON

Ald???m?z ?eylerle geçici bir süre var olur, ama verdi?imiz ?eylerle ebediyen ya?ar?z

DM LAVSON

Karde?inin sal?n? kar??ya geçirmeye yard?m et, göreceksin ki, sen de kar??das?n

Hint Atasözü

Kurba?adan yard?m istenmektense bo?ulmak daha iyidir

SOPHOCLES

Sa?lam göz a?lasa, kör gözden ya? ç?kar

Uygur Atasözü

Mandaya dayanacak a?aç olursa kurtlara sala okur

Türk Atasözü

Bir mahalle de birisi açl?k sebebiyle ölürse, o mahallenin hepsi onun katili olur

?nsan?n en büyük bulu?u ate?, tekerlek, motor ya da maddi dünya ile ilgili her hangi bir ?ey de?ildir ?nsan?n en büyük bulu?u, anla?arak ekip halinde çal??makt?r

B SENNING

?mece günü bulut görmeyene ne mutlu

Türk Atasözü

A?aç dü?erde yak?n?na yaslan?r

Gagavuz Atasözleri

Kendi evini yapam?yorsan, bir yapana ta? ta??

Hint Atasözü

#1144

 
© 2015
AŞK