Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ya?ar Kemal Sözleri

Türküler t?pk? k?rk bin y?l su alt?nda kalm??, y?kanm??, cilalanm?? çak?l ta?? gibidir.

Sen aleviyle yakan bir güne? ki ?ahane. Ben ????a ula?maya çal??an bir pervane...

Küreselle?me tek tip insan' yeti?tiriyor bugün. Oysa dünya onbinlerce çiçekli bi...r kültür bahçesidir; her çiçe?in ayr? bir rengi ve kokusu vard?r. Bir çiçe?in kopar?lmas? bir rengin, bir kokunun yok olmas?d?r. Tek dile, tek renge kalm?? bir dünya hap? yutmu?tur". Bu felâketin önlenmesi için demokrasi'den ba?ka çare de yok.

Gerillan?n ad?n? terörist koyduk. Bundan da bir umut bekledik. Sözcükler her zaman, her ko?ulda de?i?ebilir ve bir gün i?e yaramaz olur.... Kendi halk?yla sava?an bir ülke olduk... Ey milliyetçi ?rkç?lar?m?z, dünyada bir tane dostumuz varsa, o da Irak Kürtleridir... Bir insana, bir halka ne yaparsan?z yap?n, ama onuruyla oynamay?n. Bu benim gençli?imden bu yana dilimde pelesenk etti?im bir sözümdür. Bizim yöneticiler bunun tersini yapt?lar. Halka etmediklerini b?rakmad?lar. Yüre?im yan?yor bunlar? söylerken, ben bir yazar?y?m çünkü bu halk?n.

#1498

 
© 2015
AŞK